Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 89008
Kód EAN:
Kód SÚKL: 113262
Carvedilol Orion se používá k léčbě vysokého krevního tlaku a k léčbě anginy pectoris. Carvedilol Orion se také používá v doplňkové léčbě srdečního selhání, kde zlepšuje srdeční funkce. Lékař může předepsat lék k jinému účelu a/nebo v jiném dávkování, než je uvedeno v příbalové informaci. Vždy se řiďte instrukcemi lékaře a instrukcemi uvedenými v příbalové informaci.

Příbalový leták

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls202782/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Carvedilol Orion 6,25 mg, potahované tablety
Carvedilol Orion 12,5 mg, potahované tablety
Carvedilol Orion 25 mg, potahované tablety
Carvedilolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Carvedilol Orion a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Carvedilol Orion užívat
3. Jak se Carvedilol Orion užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Carvedilol Orion uchovávat
6. Další informace


1. CO JE CARVEDILOL ORION A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivý přípravek Carvedilol Orion patří do skupiny alfa- a beta-blokátorů. Léčivá látka, karvedilol,
rozšiřuje krevní cévy, snižuje krevní tlak a omezuje odpor cév vůči srdeční činnosti při pumpování
krve. Karvedilol má také zklidňující účinek na srdeční rytmus. Karvedilol snižuje nároky srdce na
kyslík a zlepšuje tak příznaky anginy pectoris.
Carvedilol Orion se používá k léčbě vysokého krevního tlaku a k léčbě anginy pectoris. Carvedilol
Orion se také používá v doplňkové léčbě srdečního selhání, kde zlepšuje srdeční funkce.

Lékař může předepsat lék k jinému účelu a/nebo v jiném dávkování, než je uvedeno v příbalové
informaci. Vždy se řiďte instrukcemi lékaře a instrukcemi uvedenými v příbalové informaci.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARVEDILOL ORION
UŽÍVAT

Neužívejte Carvedilol Orion
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na karvedilol nebo na kteroukoli další složku přípravku
Carvedilol Orion
- jestliže máte nebo jste měli astma nebo bronchospazmus (zúžení průdušek)
- jestliže trpíte neléčeným nebo nestabilním srdečním selháním nebo určitými typy poruch
srdečního vedení (takzvaným AV blokem typu II nebo III, pokud nemáte zavedený
kardiostimulátor, nebo tzv. sick sinus syndromem).
- jestliže trpíte těžkým oslabením srdeční funkce (kardiogenní šok).
- jestliže máte velmi nízkou tepovou frekvenci nebo velmi nízký krevní tlak.
- jestliže trpíte vážnou poruchou acidobazické rovnováhy (rovnováha mezi kyselinami a
zásaditými látkami) v těle (metabolická acidóza, acidémie).
- jestliže máte zvýšenou funkci nadlevin (feochromocytom), která není léčena žádnými léky.
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater.
2

- jestliže jste v současné době nitrožilně léčeni přípravky, které se používají k léčbě vysokého
krevního tlaku nebo srdečních potíží (verapamil nebo diltiazem).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Carvedilol Orion je zapotřebí

Před zahájením léčby přípravkem Carvedilol Orion se poraďte se svým lékařem:

- jestliže máte srdeční selhání doprovázené:
nízkým krevním tlakem,
snížený přísun krve a kyslíku do srdce (ischemická choroba srdeční) a kornatění
tepen (ateroskleróza)
a/nebo potíže s ledvinami,
Měly Vám být proto monitorovány funkce ledvin. Může být nutné snížení Vaší dávky.
- jestliže máte diabetes (cukrovku). Léčba přípravkem Carvedilol Orion může maskovat
příznaky nízké hladiny krevního cukru. Váš krevní cukr musí proto být pravidelně monitorován.
- jestliže máte těžké dechové obtíže, kvůli kterým užíváte léky, Carvedilol Orion může zhoršovat
tyto dýchací obtíže.
- jestliže nosíte kontaktní čočky. Carvedilol Orion může snižovat tvorbu slz.
- jestliže máte Raynaudův fenomén (prsty na rukou a nohou nejdříve zmodrají, pak zbělají a
poté zároveň s bolestí zčervenají) nebo jiným periferním cévním onemocněním. Carvedilol
Orion může zhoršovat tyto příznaky.
- jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy, se zvýšenou produkcí hormonů štítné žlázy,
Carvedilol Orion může maskovat tyto příznaky.
- jestliže užíváte Carvedilol Orion a máte podstoupit operaci zahrnující anestézii. Měli byste se
předem poradit s lékařem odpovědným za anestézii.
- jestliže máte velmi nízký puls (méně než 55 tepů za minutu).
- jestliže jste měli těžkou alergickou reakci (např. na štípnutí hmyzem nebo na jídlo) nebo
jestliže právě absolvujete, nebo máte podstoupit alergickou desenzibilizační terapii, protože
Carvedilol Orion může zeslabit účinek léků používaných na léčbu takových alergických reakcí
- jestliže máte psoriázu (lupénku).
- jestliže trpíte nadměrnou funkcí nadledvinek (feochromocytom).
- jestliže trpíte neobvyklou formou anginy pectoris nazývanou Prinzmetalova angina,
způsobenou křečí věnčitých tepen.
- jestliže trpíte labilní (Váš krevní tlak se rychle mění) nebo sekundární hypertenzí (vysoký
krevní tlak způsobený jiným lékařským problémem).
- jestliže trpíte ortostatickou hypotenzí, náhlým poklesem krevního tlaku při vzpřímení.
- jestliže máte akutní zánětlivé onemocnění srdce.
- jestliže trpíte zúžením srdečních chlopní.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Jiné současně užívané léky mohou ovlivnit nebo mohou být ovlivněny přípravkem Carvedilol Orion.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jestliže Vám je během
léčby předepisován jiný lék, nezapomeňte informovat Vašeho lékaře, že užíváte Carvedilol Orion.

Je obzvlášť důležité, aby byl Váš lékař informovaný o tom, že již užíváte:

- Digoxin (k léčbě srdečního selhání)
- Rifampicin (antibiotika užívaná k léčbě tuberulózy)
- Cimetidin (lék k léčbě žaludečních vředů, pálení žáhy a refluxu žaludečních kyselin)
- Ketokonazol (preparát k léčbě mykózy)
- Fluoxetin (preparát k léčbě deprese)
- Haloperidol (preparát k léčbě určitých mentálních/psychických poruch)
- Erythromycin (antibiotikum)
3

- Cyklosporin (lék na potlačení imunitního systému, pro prevenci reakcí po orgánové
transplantaci, používá se také například na některé revmatické nebo dermatologické potíže)
- Klonidin (preparát k snížení krevního tlaku nebo pro léčbu migrény)
- Verapamil, Diltiazem, Amiodaron (léčiva na léčbu nepravidelného srdečního rytmu)
- Chinidin, Disopyramid, Mexiletin, Propafenon, Flekainid (tzv. antiarytmika I. třídy)
- Jiná antihypertenziva. Karvedilol může zvýšit účinky jiných současně podávaných léků na
snížení krevního tlaku (např. antagonisté alfa1-receptoru) a léků, u kterých se snižování
krevního tlaku projevuje jako vedlejší účinek, např. barbituráty (v léčbě epilepsie),
fenothiaziny (k léčbě psychóz), tricyklická antidepresiva (k léčbě deprese) vasodilatancia a
alkohol.
- Inzulín nebo perorální antidiabetika (léky snižující hladinu krevního cukru), jejich účinek na
snižování hladiny krevního cukru může být zvýšen a příznaky nízké hladiny cukru v krvi
mohou být zastíněny.
- Sympatomimetika (léky, které zvyšují funkce sympatického nervového systému).
- Dihydropyridiny typu blokátorů kalciových kanálů (léky k léčbě vysokého krevního tlaku a
onemocnění koronárních tepen jako například amlodipin a felodipin)
- Blokátory nervosvalové ploténky (léky snižující svalové napětí).
- Deriváty ergotaminu (lék na migrénu).
- Některé léky proti bolesti (NSAID), estrogeny (hormony) a kortikosteroidy (hormony kůry
nadledvin), v některých případech mohou snižovat účinek karvedilolu na snížení krevního tlaku.
- Léky obsahující reserpin a inhibitory monoaminooxidáz (MAOI), jelikož mohou vyvolat
další snížení srdečního tepu.

Užívání přípravku Carvedilol Orion s jídlem a pitím
Carvedilol Orion může zvýšit účinek alkoholu.

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Existuje riziko poškození nenarozeného dítěte. Karvedilol se má používat během těhotenství pouze
považuje-li to za nutné lékař. Proto se vždy poraďte se svým lékařem dříve, než začnete užívat
Carvedilol Orion během těhotenství.

Kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Není známo, zda karvedilol prostupuje do mateřského mléka, a proto by se neměl užívat během
kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Na začátku léčby, při zvyšování dávky, při změně přípravku a v kombinaci s alkoholem se mohou
objevit závrať a únava. Není známo, že by karvedilol ve správných dávkách snižoval schopnost
řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů. Pokud při užívání tablet cítíte závratě nebo slabost, měli
byste se vyhnout řízení motorových vozidel nebo práci vyžadující velkou pozornost.
Vy sami jste odpovědni za rozhodnutí, zda jste v dobré kondici pro řízení motorového vozidla nebo
vykonávání jiných činností, vyžadujících zvýšenou pozornost. Jedním z faktorů, které mohou snížit
Vaši schopnost bezpečně vykonávat tyto činnosti, je samotný fakt, že užíváte léky. Léky se projevují
svými účinky nebo nežádoucími účinky. Popis těchto účinků je uveden v jiných částech textu. Čtěte
všechny informace v této příbalové informaci.

Důležité informace o některých složkách přípravku Carvedilol Orion
Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


4

3. JAK SE CARVEDILOL ORION UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Carvedilol Orion přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Máte-li pocit, že účinky přípravku Carvedilol Orion
jsou příliš silné nebo příliš slabé, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Tablety se mají polykat
alespoň s polovinou sklenice vody.

Potahované tablety polykejte alespoň s polovinou sklenice vody. Potahované tablety můžete užívat
s jídlem nebo bez jídla. Pacienti se srdečním selháním by však měli užívat potahované tablety s jídlem,
za účelem snížení rizika závratí při náhlém vzpřímení.

Tablety Carvedilol Orion jsou k dispozici v následujících sílách:
6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg

Vysoký krevní tlak:

Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku Carvedilol Orion 12,5 mg (odpovídající 12,5 mg karvedilolu) po
dobu prvních dvou dnů a poté 2 tablety přípravku Carvedilol Orion 12,5 mg (odpovídající 25 mg
karvedilolu) jednou denně. Pro tyto účely dávkování jsou k dispozici jiné síly přípravku Carvedilol
Orion.

Angina pectoris:

Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku Carvedilol Orion 12,5 mg (odpovídající 12,5 mg karvedilolu)
dvakrát denně po dobu 2 dnů a pak 2 tablety přípravku Carvedilol Orion 12,5 mg (odpovídající 25 mg
karvedilolu) dvakrát denně. Pro tyto účely dávkování jsou k dispozici jiné síly přípravku Carvedilol
Orion.

Srdeční selhání:

Obvyklá počáteční dávka je 1/2 tablety přípravku Carvedilol Orion 6,25 mg (odpovídající 3,125 mg
karvedilolu) dvakrát denně po dobu dvou týdnů. Dávka se může postupně zvyšovat, obvykle ve
dvoutýdenních intervalech .

Dávka se může podle potřeby zvyšovat nebo snižovat. Váš lékař Vám náležitě poradí.

Použití u dětí
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o účinnosti a bezpečnosti u dětí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Carvedilol Orion, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Carvedilol Orion, než jste měl(a), nebo jestliže děti náhodně užily
tento přípravek, prosím kontaktujte svého lékaře, nemocnici, nebo zavolejte záchrannou službu kvůli
poskytnutí informací o riziku a doporučení opatření, která máte učinit.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat pocity na omdlení vzhledem k nepřiměřeně nízkému
krevnímu tlaku, pomalé srdeční akci a ve vážných případech občasnému vynechání srdečního tepu.
Mohou se objevit dechové obtíže, stažené dýchací cesty, malátnost, snížená úroveň vědomí a záchvaty
křečí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Carvedilol Orion
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku (nebo více dávek), užijte v obvyklém čase následující dávku.
Nezdvojujte další dávku abyste nahradili zapomenutou tabletu.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Carvedilol Orion nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
5


Většina nežádoucích účinků je závislá na dávce a zmizí při redukci dávky nebo při přerušení léčby.
Některé nežádoucí účinky se mohou objevit na začátku léčby a spontánně vymizí během pokračování
léčby.


Velmi časté (objeví se u více než 1 z 10 pacientů):
- závratě (např. při rychlém vzpřímení), bolest hlavy
- srdeční selhání
- hypotenze (nízký krevní tlak)
- únava
Časté (objeví se méně než u 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 pacientů):
zánět průdušek, zápal plic, infekce horních cest dýchacích, záněty močového ústrojí
- anémie
- zvýšení hmotnosti, zvýšená hladina cholesterolu, zvýšená nebo snížená hladina glukózy v krvi u
diabetiků, přetížení tekutinou, zadržování tekutiny
- deprese, depresivní nálady
- poruchy zraku, suché oči, podráždění očí
- pomalý srdeční tep
- ortostatická hypotenze (náhlý pokles krevního tlaku při vzpřímení), poruchy periferního oběhu, např.
studené ruce a nohy, periferní cévní onemocnění
- dechové potíže, astma (u náchylných pacientů), plicní otok (voda na plicích)
- nevolnost, průjem, zvracení, poruchy trávení, bolest břicha
- bolest v končetinách
- selhání ledvin, narušení ledvinné funkce u pacientů u pacientů se zkornatělými tepnami a/nebo
poškozenou ledvinnou funkcí, potíže při močení
- otoky, bolest

Méně časté (objeví se méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1 000 pacientů):
- poruchy spánku
- závratě, mdloby, abnormální pocity v těle
- porušení vedení vzruchu v srdci, angina pectoris
- kožní reakce, vypadávání vlasů
- impotence

Vzácné (objeví se méně než u 1 z 1 000, ale více než u 1 z 10 000 pacientů):
snížení počtu krevních destiček
- snížená schopnost srdce stahovat se
- ucpaný nos
- zácpa

Velmi vzácné (objeví se méně než u 1 z 10 000 pacientů, včetně izolovaných případů):
- nedostatek bílých krvinek
- alergické reakce
- sucho v ústech
- zvýšená hladina jaterních enzymů
- močová inkontinence u žen
Závratě, mdloby, bolest hlavy a únava jsou obvykle mírné a pravděpodobně se objeví na počátku
léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK CARVEDILOL ORION UCHOVÁVAT

6

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Carvedilol Orion nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Carvedilol Orion obsahuje
Léčivou látkou je carvedilolum.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, krospovidon, povidon,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E 171), triethyl-
citrát, makrogol, polydextrosa (E1200).

Jak Carvedilol Orion vypadá a co obsahuje toto balení
6,25 mg potahované tablety: bílé, oválné, s půlící rýhou na obou stranách a označené "6.25" na jedné
straně.
12,5 mg potahované tablety: bílé, oválné, s půlící rýhou na obou stranách a označené "12.5" na jedné
straně.
25 mg potahované tablety: bílé, oválné, s půlící rýhou na obou stranách a označené "25" na jedné
straně.
Tablety 6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikosti balení u 6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Výrobce:
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Specifar S.A.
1, 28 Octovriou str.
Ag. Varvara Athens 123 5
Řecko

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstraße 1
84529 Tittmoning
Německo

7

Swiss Caps GmbH
Grassingerstraße 9
83043 Bad Aibling
Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena

16.11.2011Recenze

Recenze produktu CARVEDILOL ORION 6,25 MG 30X6,25MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CARVEDILOL ORION 6,25 MG 30X6,25MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze