Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

CARDILOPIN 5 MG 30X5MG Tablety - diskuze

Kód výrobku: 17944

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CARDILOPIN 5 MG 30X5MG Tablety

sp.zn. sukls41498/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Cardilopin 2,5 mg

tablety Cardilopin 5 mg tablety

Cardilopin 10 mg tablety

amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Cardilopin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardilopin užívat
 3. Jak se Cardilopin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Cardilopin uchovávat
 6. Obsah balení a další informace.

1. Co je Cardilopin a k čemu se používá

Přípravek Cardilopin obsahuje léčivou látku amlodipinum, která patří do skupiny léků nazývaných antagonisté vápníku. Přípravek Cardilopin se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého druhu bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris. U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní stěny, takže krev jimi může snadněji procházet. U pacientů s anginou pectoris Cardilopin zlepšuje zásobení srdce krví, které tím dostává větší přísun kyslíku, což zabraňuje vzniku bolesti. Tento přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardilopin užívat

Neužívejte Cardilopin

 • pokud jste alergický(á) na amlodipin nebo na jakoukoli pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), nebo jiné antagonisty vápníku. To může zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.
 • pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze).
 • pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní (srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve).
 • pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Cardilopin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících stavů:

 • nedávný srdeční infarkt,
 • srdeční selhání,
 • závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize),
 • onemocnění jater,
 • jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána.

Děti a dospívající

Cardilopin nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6−17 let lze Cardilopin použít pouze pro léčbu hypertenze (viz část 3). Více informací Vám poskytne ošetřující lékař.

Další léčivé přípravky a Cardilopin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Cardilopin může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:

 • ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním);
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV);
 • antibiotika rifampicin, erythromycin, klarithromycin (léky k léčbě infekcí způsobených bakteriemi);
 • třezalka tečkovaná;
 • verapamil, diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění);
 • dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty);
 • simvastatin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu a tukových látek nazývaných triglyceridy);
 • takrolimus, cyklosporin (slouží ke kontrole imunitní odpovědi těla, umožňuje tělu přijmout transplantovaný orgán).

Cardilopin může mít vliv na další léčivé přípravky, nebo jimi být ovlivňován, např.:

 • rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika)

Cardilopin snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na snížení vysokého krevního tlaku.

Cardilopin s jídlem a pitím

Pacientům užívajícím Cardilopin se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Cardilopin na snížení krevního tlaku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena.

Kojení

Amlodipin prokazatelně přechází do mateřského mléka v malých množstvích. Pokud kojíte, nebo se chystáte začít kojit, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Cardilopin užívat.

Plodnost

Klinické údaje o možném vlivu amlodipinu na plodnost nejsou dostatečné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cardilopin může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte nevolnost, závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře.

3. Jak se Cardilopin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá počáteční dávka je 5 mg přípravku Cardilopin jednou denně. Dávku je pak možno zvyšovat až na maximální dávku 10 mg přípravku Cardilopin denně. Tento přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte jej vodou. Během léčby přípravkem Cardilopin nepijte grapefruitovou šťávu.

Použití u dětí dospívajících

U dětí a dospívajících (ve věku 6−17 let) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální doporučená dávka je 5 mg denně. Je důležité, abyste tablety užíval/a pravidelně. Svého lékaře navštivte včas, dříve, než balení tablet využíváte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cardilopin, než jste měl/a

Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet přípravku Cardilopin vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Cardilopin

Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Cardilopin

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit, pokud ukončíte léčbu dříve.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Cardilopin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků:

 • Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním;
 • Otok očních víček, obličeje nebo rtů;
 • Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním
 • Závažné kožní reakce, včetně silné kožní vyrážky, kopřivky, zarudnutí kůže po celém těle, závažného svědění, tvorby puchýřů, olupování a otoku kůže, zánětu sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) nebo jiné alergické reakce;
 • Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep;
 • Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí.

Velmi časté:

mohou postihnout více než 1 z 10 osob

 • Otok (edém)

Časté

: mohou postihnout až 1 z 10 osob

 • Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)
 • Palpitace (bušení srdce), návaly horka
 • Bolest břicha, pocit na zvracení, (nauzea)
 • Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení
 • Únava, slabost
 • Dušnost
 • Poruchy zraku, dvojité vidění
 • Svalové křeče
 • Otok kotníků

Méně časté:

mohou postihnout až 1 ze 100 osob

 • Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost
 • Třes, poruchy chuti, mdloby
 • Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti
 • Zvonění v uších
 • Nízký krevní tlak
 • Nepravidelný srdeční rytmus (arytmie včetně bradykardie, ventrikulární tachykardie a atriální fibrilace)
 • Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida)
 • Kašel, rýma
 • Sucho v ústech, zvracení
 • Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže, kopřivka
 • Porucha močení, noční pomočování, zvýšená četnost močení
 • Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů
 • Bolest, malátnost
 • Bolest svalů nebo kloubů, bolest zad, bolest na hrudi
 • Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

Vzácné

: mohou postihnout až 1 z 1000 osob

 • Zmatenost

Velmi vzácné:

mohou postihnout až 1 z 10000 osob

 • Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek)
 • Alergické reakce
 • Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie)
 • Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost
 • Infarkt myokardu
 • Otok dásní
 • Nadmutí břicha (zánět žaludku, zánět slinivky)
 • Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů
 • Zvýšené svalové napětí
 • Zánět cév, často s kožní vyrážkou, otoky
 • Citlivost na světlo
 • Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo porucha hybnosti

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Cardilopin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Cardilopin obsahuje

 • Léčivou látkou je: Cardilopin 2,5 mg: amlodipini besilas 3,475 mg, což odpovídá amlodipinum 2,5 mg v jedné tabletě Cardilopin 5 mg: amlodipini besilas 6,95 mg, což odpovídá amlodipinum 5 mg v jedné tabletě Cardilopin 10 mg: amlodipini besilas 13,90 mg, což odpovídá amlodipinum 10 mg v jedné tabletě
 • Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa.

Jak Cardilopin vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled: Cardilopin 2,5 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety o průměru kolem 6 mm, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “251” na straně druhé. Cardilopin 5 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety o průměru kolem 8 mm, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “252” na straně druhé. Cardilopin 10 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety o průměru kolem 10 mm, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “253” na straně druhé.

Druh obalu: bílý, neprůhledný PVC/PVdC//Al blistr, krabička

Velikost balení: 30 nebo 90 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC 1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko

Výrobce

Egis Pharmaceuticals PLC 1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 1. 2018.

Informace o produktu

Kód výrobku: 17944
Kód EAN: 5995327116365
Kód SÚKL: 3998

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Proč bych měl(a) užívat přípravek Cardilopin? Cardilopin se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a anginy pectoris (nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku. Tento přípravek byl předepsán pro Vás osobně a neměl(a) byste jej dávat nikomu jinému.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

CARDILOPIN 5 MG 30X5MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu CARDILOPIN 5 MG 30X5MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: CARDILOPIN 5 MG 30X5MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu CARDILOPIN 5 MG 30X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CARDILOPIN 5 MG 30X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám