Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 17945
Kód EAN: 5995327116372
Kód SÚKL: 3999
Proč bych měl(a) užívat přípravek Cardilopin? Cardilopin se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a anginy pectoris (nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku. Tento přípravek byl předepsán pro Vás osobně a neměl(a) byste jej dávat nikomu jinému.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 6)
sp.zn. sukls118258/2012, sukls118249/2012, sukls118243/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele
Cardilopin 2,5 mg
Cardilopin 5 mg
Cardilopin 10 mg
tablety
amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Cardilopin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardilopin užívat
3. Jak se Cardilopin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Cardilopin uchovávat
6. Obsah balení a další informace.

1. Co je Cardilopin a k čemu se používá
Cardilopin obsahuje léčivou látku amlodipinum, která patří do skupiny léků nazývaných antagonisté
vápníku.
Cardilopin se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého druhu bolesti na
hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris.
U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní
stěny, takže krev jimi může snadněji procházet. U pacientů s anginou pectoris Cardilopin zlepšuje
zásobení srdce krví, které tím dostává větší přísun kyslíku, což zabraňuje vzniku bolesti. Tento
přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardilopin užívat
Neužívejte Cardilopin
pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amlodipin nebo na jakoukoli pomocnou látku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6), nebo jiné antagonisty vápníku. To může zahrnovat svědění,
zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.
Strana 2 (celkem 6)
pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze).
pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní
(srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve).
pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Cardilopin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících stavů:
nedávný srdeční infarkt,
srdeční selhání,
závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize),
onemocnění jater,
jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána.
Použití u dětí a dospívajících
Cardilopin nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6-17 let lze
Cardilopin použít pouze pro léčbu hypertenze (viz část 3). Více informací Vám poskytne ošetřující
lékař.
Další léčivé přípravky a Cardilopin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval
(a), nebo které možná budete užívat.
Cardilopin může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:
ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním);
ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV);
rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika);
třezalka tečkovaná;
verapamil, diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění);
dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty).
Cardilopin snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na snížení
vysokého krevního tlaku.
Cardilopin s jídlem a pitím
Pacientům užívajícím Cardilopin se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a grapefruitu.
Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím způsobit
nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Cardilopin na snížení krevního tlaku.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství
Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena.
Kojení
Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Strana 3 (celkem 6)
Cardilopin může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte nevolnost, závrať,
únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře.

3. Jak se Cardilopin užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá počáteční dávka je 5 mg přípravku Cardilopin jednou denně. Dávku je pak možno zvyšovat až
na maximální dávku 10 mg přípravku Cardilopin denně.
Přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte jej
vodou. Během léčby přípravkem Cardilopin nepijte grapefruitovou šťávu.
Použití u dětí dospívajících
U dětí a dospívajících (ve věku 6-17 let) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální
doporučená dávka je 5 mg denně. Je důležité, abyste tablety užíval/a pravidelně. Svého lékaře navštivte
včas, dříve, než balení tablet využíváte.
Jestliže jste užil/a více přípravku Cardilopin, než jste měl/a
Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete
cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete
mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet přípravku Cardilopin vyhledejte ihned
lékařskou pomoc.
Jestliže jste zapomněl/a užít Cardilopin
Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém
čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat Cardilopin
Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit,
pokud ukončíte léčbu dříve.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Cardilopin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících
velmi vzácných závažných nežádoucích účinků:
Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním;
Otok očních víček, obličeje nebo rtů;
Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním
Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla,
výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens
Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce;
Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep;
Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným
celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí.
Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než
1 týden, poraďte se se svým lékařem.
Časté: postihují 1-10 pacientů ze 100
Strana 4 (celkem 6)
Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)
Palpitace (bušení srdce), návaly horka
Bolest břicha, nevolnost (nauzea)
Otok kotníků (edém), únava
Jiné hlášené nežádoucí účinky jsou uvedené v následujícím seznamu. Pokud se kterýkoli
z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
Méně časté: postihují 1-10 pacientů z 1000
Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost
Třes, poruchy chuti, mdloby, slabost
Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti
Poruchy zraku, dvojité vidění, zvonění v uších
Nízký krevní tlak
Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice
Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení, sucho v ústech, zvracení
Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže
Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení
Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů
Slabost, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice
Bolest svalů nebo kloubů, svalové křeče, bolest zad
Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti
Vzácné: postihují 1-10 pacientů z 10000
Zmatenost
Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10000
Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek
tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek)
Nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie)
Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost
Kašel, otok dásní
Nadmutí břicha (zánět žaludku)
Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních
enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů
Zvýšené svalové napětí
Zánět cév, často s kožní vyrážkou
Citlivost na světlo
Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo porucha hybnosti
Strana 5 (celkem 6)
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

5. Jak Cardilopin uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Cardilopin obsahuje
Léčivou látkou je:
Cardilopin 2,5 mg: amlodipini besilas 3,475 mg, což odpovídá amlodipinum 2,5 mg v jedné
tabletě
Cardilopin 5 mg: amlodipini besilas 6,95 mg, což odpovídá amlodipinum 5 mg v jedné tabletě
Cardilopin 10 mg: amlodipini besilas 13,90 mg, což odpovídá amlodipinum 10 mg v jedné
tabletě
Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl
karboxymethylškrobu, mikrokrystalická celulosa.
Jak Cardilopin vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled:
Cardilopin 2,5 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety, bez zápachu, se zkosenými hranami, na
jedné straně s vyraženým stylizovaným E, s číslicí 251 na straně druhé.
Cardilopin 5 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné
straně s vyraženým stylizovaným E, s číslicí 252 na straně druhé.
Cardilopin 10 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety, bez zápachu, se zkosenými hranami, na
jedné straně s vyraženým stylizovaným E, s číslicí253 na straně druhé.
Druh obalu: blistr, krabička
Velikost balení: 30 nebo 90 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO
Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO
Strana 6 (celkem 6)
a
EGIS Pharmaceuticals PLC
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
MAĎARSKO
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.5.2013

Recenze

Recenze produktu CARDILOPIN 10 MG 30X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CARDILOPIN 10 MG 30X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze