Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, UNTERACH
Kód výrobku: 20986
Kód EAN: 9088881314288
Kód SÚKL: 55769
Držitel rozhodnutí: EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, UNTERACH
Hlavní indikační oblastí carboplatiny jsou nádory ovárií, dále pak nádory testes, močového měchýře, malobuněčný karcinom plic a nádory hlavy a krku. Používá se v mono- i polychemoterapii.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls149505/2009
a příloha k sp.zn.: sukls20694/2010


Příbalová informace: informace pro uživatele
Carboplatin "Ebewe"
koncentrát pro infuzní roztok
carboplatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Carboplatin "Ebewe" a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Carboplatin "Ebewe" používat
3. Jak se přípravek Carboplatin "Ebewe" používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Carboplatin "Ebewe" uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Carboplatin "Ebewe" a k čemu se používá
Hlavní indikační oblastí carboplatiny je rakovina vaječníků, dále pak rakovina varlat, močového
měchýře, malobuněčný nádor plic a nádory hlavy a krku. Používá se v mono- i polychemoterapii.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Carboplatin "Ebewe" používat
Nepoužívejte přípravek Carboplatin "Ebewe":
jestliže jste přecitlivělý/přecitlivělá (alergický/alergická)na přípravek karboplatinu nebo další
složky přípravku Carboplatin "Ebewe"
jestliže jste těhotná nebo kojíte
pokud trpíte závažnou myelosupresí (velmi nízký počet bílých krvinek v krvi)
pokud Vaše ledviny nepracují správně

Upozornění a opatření

Tento lék se bude podávat pouze podle pokynů onkologa na specializovaném oddělení za podmínek
umožňujících odpovídající pozorování a kontroly.
2/5
Před léčbou a během léčby bude sledována funkce ledvin, krevní obraz a funkce jater. Rovněž
budou pravidelně sledovány funkce mozku.
Pokud trpíte těžkým útlumem kostní dřeně (kostní dřeň netvoří dostatečné množství krvinek,
mohou Vám být podávány další transfuze.
Před každou léčbou Vám budou podány léky zabraňující pocitu nevolnosti a zvracení.
Během minut po zahájení infuze se mohou objevit alergické reakce.
Obvykle Vám přípravek Carboplatin Ebewe nebude podáván častěji, než jednou za měsíc.

Další léčivé přípravky a přípravek Carboplatin "Ebewe":
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek Carboplatin Ebewe se nesmí kombinovat s jinými léky ovlivňujícími kostní dřeň.
Přípravek Carboplatin Ebewe se nesmí kombinovat s jistým typem antibiotik nazývaných
aminoglykosidy nebo jinými léky, které mohou případně poškodit ledviny.

Těhotenství, kojení a fertilita:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Carboplatin Ebewe může způsobit závažné vrozené vad a během těhotenství se nesmí
používat.
Není známo, zda se přípravek Carboplatin Ebewe vylučuje do lidského mléka. Proto se nesmí kojícím
ženám podávat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
V závislosti na individuální citlivosti může být zhoršena schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
3. Jak se přípravek Carboplatin "Ebewe" používá
Tento lék bude podávat zdravotnický personál; sami jej nepoužívejte.
Vaše dávka bude individuálně vypočítána a její velikost bude záviset na typu rakoviny, na tom, zda se
přípravek Carboplatin Ebewe bude podávat samotný nebo v kombinaci a na Vašem celkovém stavu.
Obvykle se bude přípravek Carboplatin Ebewe podávat jednou měsíčně jako infuze.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Pokud máte za to, že Vám bylo podáno více přípravku Carboplatin Ebewe, než mělo
Váš lékař zajistí, že Vám na Vaši nemoc bude podána správná dávka. Při předávkování se u Vás
mohou objevit zesílené nežádoucí účinky. Proti těmto nežádoucím účinkům Vám lékař může podat
symptomatickou léčbu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Carboplatin Ebewe nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky se mohou objevit
velmi často (u více než 1 z 10 pacientů);
často (u více než 1 ze 100, ale u méně než 1 z 10 pacientů);
3/5
méně často (u více než 1 z 1 000, ale u méně než 1 ze 100 pacientů);
vzácně (u více než 1 z 10 000, ale u méně než 1 z 1 000 pacientů);
velmi vzácně (u méně než 1 z 10 000 pacientů).

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:
Velmi časté

Nedostatek krevních destiček (trombocytopenie), nedostatek neutrofilů v krvi (neutropenie),
snížený počet bílých krvinek leukocytů v krvi (leukopenie ) a chudokrevnost,
Snížení renální clearance kreatininu, zvýšení močoviny v krvi, zvýšení alkalické fosfatázy a
aspartátaminotransferázy v krvi,
Abnormální jaterní testy, snížení sodíku, draslíku, vápníku a hořčíku v krvi.

Časté

Infekce, krvácení,
Hypersenzitivita, anafylaktoidní typ reakce,
Periferní neuropatie, porucha čití (parestézie), oslabení hlubokých šlachových reflexů,
poruchy vnímání chutí,
Poruchy vidění,
Kardiovaskulární poruchy,
Respirační porucha, intersticiální plicní nemoc, zúžení průdušek (bronchospasmus),
Stomatitida, alopecie, kožní porucha,
Porucha svalové a kosterní soustavy,
Urogenitální poruchy,
Slabost (astenie),
Nekróza v místě injekce, reakce v místě injekce, extravazace v místě injekce, zarudnutí
v místě injekce, malátnost,
Zvýšení bilirubinu v krvi, zvýšení kreatininu v krvi, zvýšení kyseliny močové v krvi.

Vzácné

Přechodná ztráta zraku.

Četnost není známa

Sekundární malignita související s léčbou,
Selhání kostní dřeně, febrilní neutropenie,
Hemolyticko-uremický syndrom,
Dehydratace, anorexie, hyponatremie,
Cerebrovaskulární příhoda,
Srdeční selhání,
Embolie, hypertenze hypotenze,
Kopřivka, vyrážka, zarudnutí, svědění.


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


4/5
5. Jak přípravek Carboplatin "Ebewe" uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Carboplatin "Ebewe" obsahuje

- Léčivou látkou je carboplatinum.
- Další složkou jsou dusík a voda na injekci.

Jak přípravek Carboplatin "Ebewe" vypadá a co obsahuje toto balení
1 injekční lahvička s obsahem : 50 mg/5 ml, 150 mg/15 ml, 450 mg/45 ml, 600 mg/60 ml
Carboplatinum 50 mg v 5 ml roztoku v jedné injekční lahvičce
Carboplatinum 150 mg v 15 ml roztoku v jedné injekční lahvičce
Carboplatinum 450 mg v 45 ml roztoku v jedné injekční lahvičce
Carboplatinum 600 mg v 60 ml roztoku v jedné injekční lahvičce

Zapertlovaná injekční lahvička z hnědého skla s/bez průhledného plastového obalu (ONKO-Safe),
šedá zátka z bromobutylové pryže, hliníkový uzávěr, plastikový kryt, krabička.
Popis přípravku: čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý roztok

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG, 4866 Unterach, Rakousko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
25.7.2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze lékařům nebo zdravotnickému personálu:

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
S přípravkem nakládejte podle pokynů pro cytotoxické látky.
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Inkompatibility
Karboplatina může v kontaktu s hliníkem vytvářet sraženinu.

5/5
Dávkování
Dosud neléčení dospělí pacienti s normální funkcí ledvin dostávají 400 mg karboplatiny/m povrchu
těla ve formě krátkodobé i.v. infuze (15 až 60 minut), terapeutické cykly lze opakovat po 4 týdnech
bez léčby. Různými riziky ohrožení pacienti (pacienti již léčení myelosupresivy a/nebo ozařováním
nebo v celkově špatném stavu) musí být léčeni zahajovací dávkou 300 až 320 mg/m. U pacientů
s poškozením ledvin se musí dávka karboplatiny snížit a upravit podle rychlosti glomerulární filtrace.
Dávka karboplatiny u pacientů starších 65 let závisí na jejich celkovém zdravotním stavu. Dávka u
pacientů s hodnotami clearance kreatininu <60 ml/min se musí upravit podle jejich renálních funkcí
podle následující tabulky. Léčbu karboplatinou lze zahájit, pokud jsou počty trombocytů 100 x 109/l
a počty leukocytů 4 x 109/l.
Krevní obraz se musí kontrolovat každý týden během prvního měsíce léčby a poté před každou
léčebnou kúrou. Dávku je nutno snížit pokud se počty leukocytů a/nebo trombocytů nenormalizují.
Jelikož se karboplatina vylučuje ledvinami a je nefrotoxická, vhodná dávka se stanoví pomocí
pravidelného sledování krevního obrazu a renálních funkcí.
Stanovení dávky karboplatiny
Rychlost filtrace v ledvinách
(ml/min.)
Počty trombocytů Maximální dávka (mg)
>100 >200 x 109 l 900
80-100 >200 x 109 l 750
60-80 >200 x 109 l 600
>50 100-200 x 109 l 450
30-60 >200 x 109 l 450
30-60 100-200 109 l 300
<30 <0,1 x 109 l nesmí se podávat

Dávku karboplatiny je nutno kontrolovat, pokud se používá v kombinaci s jinými myelosupresivními
nebo neurotoxickým léčivy.
Karboplatina se kvůli nedostatku údajů nedoporučuje u dětí.
Léčbu karboplatinou je nutno vysadit pokud nádor na léčbu nereaguje, pokud nemoc navzdory léčbě
progreduje a/nebo pokud jsou nežádoucí účinky nesnesitelné.
Karboplatinu lze podávat pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi s cytostatickou léčbou.
Cesta podání
Karboplatina se podává po přípravě roztoku jako krátkodobá i.v. infuze trvající 15 až 60 minut.
Ředění
Tento přípravek lze ředit 5% roztokem glukosy nebo 0,9% roztokem chloridu sodného na koncentraci
až 0,5 mg/mg.
Ředění musí probíhat za aseptických podmínek. Připravený infuzní roztok se doporučuje použít ihned
po přípravě.
Doba použitelnosti
Po rekonstituci v 5 % glukose nebo 0,9% chloridu sodném se doporučuje, aby se roztok použil ihned
po přípravě.
Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Recenze

Recenze produktu CARBOPLATIN "EBEWE" CNC INF 1X45ML/450MG

Diskuze

Diskuze k produktu CARBOPLATIN "EBEWE" CNC INF 1X45ML/450MG

Přidat nový příspěvek do diskuze