Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na minerály

CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 1000X0.5GM Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12028

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDICAMENTA VYSOKÉ MÝTO A.S., VYSOKÉ MÝTO
Kód výrobku: 12028
Kód EAN: 8595112600061
Kód SÚKL: 70536
Držitel rozhodnutí: MEDICAMENTA VYSOKÉ MÝTO A.S., VYSOKÉ MÝTO
Přípravek se používá k prevenci i léčbě hypokalcémie (nedostatku vápníku) při jeho nedostačujícím přívodu při těchto stavech a poruchách: těhotenství a kojení, hojení zlomenin a u starších osob jejich prevence (podávat s vitamínem D), eliminace traumat, dlouhodobá léčba kortikoidy, poruchy vápníkového metabolismu, alergické choroby vzniklé zejména v důsledku vrozené dispozice, jako např. atopický ekzém, tetanie - tj. zvýšená nervosvalová dráždivost (křeče), křivice (rachitis), měknutí kostí (osteomalácie), řídnutí kostí (osteoporóza), alergické otoky hrtanu a hltanu, chronická zánětlivá onemocnění, různé kožní choroby (dermatózy). Přípravek mohou užívat dospělí, děti i mladiství.

Příbalový leták

  

1/4 

 
sp.zn. sukls28430/2016 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta 

tablety 

calcii carbonas 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcii carbonici 0,5 tbl.

 

Medicamenta užívat  

3. 

Jak se Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Calcii carbonici 0,5 tbl.

 

Medicamenta uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta a k čemu se používá 

 

Calcii  carbonici  0,5  tbl.

 

Medicamenta  je  kalciový  přípravek,  který  doplňuje  hladinu  vápníku 

v organismu.  Používá  se  k prevenci  i  léčbě  nedostatku  vápníku  (hypokalcémie)  při  jeho  
nedostatečném  příjmu  ve  stravě  nebo  při  zvýšené  potřebě  vápníku  a  dále  při  těchto  stavech  a 
poruchách:  těhotenství  a  kojení,  hojení  zlomenin  a  u  starších  osob  prevence  zlomenin  (podávat 
současně  s vitamínem  D),  zmírnění  traumatických  stavů  (po  úrazu)  při  nedostatečném  přívodu 
vápníku,  dlouhodobá  léčba  kortikoidy,  poruchy  vápníkového  metabolismu,  alergická  onemocnění 
vzniklá  zejména  v důsledku  vrozené  dispozice,  jako  např.  atopický  ekzém,  tetanie  –  tj.  zvýšená 
nervosvalová  dráždivost  (křeče),  křivice  (rachitis),  měknutí  kostí  (osteomalácie),  řídnutí  kostí 
(osteoporóza), alergický zánět nosohltanu, různé kožní choroby (dermatózy). 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta 
užívat  

 

Neužívejte Calcii carbonici 0,5 tbl

 

Medicamenta 

-     jestliže jste alergický/á  na  uhličitan vápenatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi (hyperkalcémii), 
-  jestliže trpíte ledvinovou nedostatečností,  
-  jestliže máte ledvinové nebo žlučové kameny, 

  

2/4 

-  jestliže  trpíte  onemocněním  příštítných  tělísek  (hyperparathyreózou)  doprovázeným  vysokými 

hladinami vápníku v krvi a moči. 

 
Upozornění a opatření 
 
Před  užitím  přípravku  Calcii  carbonici  0,5  tbl.

 

Medicamenta  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 

lékárníkem. 
 
Pacienti s achlorhydrií (nepřítomnost kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě, která bývá spojena 
s vleklým zánětem žaludku) by měli přípravek užívat mezi jídlem. 
Při dlouhodobém užívání přípravku jsou nutné laboratorní kontroly hladiny vápníku v krvi a v moči, 
zejména pokud současně užíváte přípravky obsahující vitamin D. 
Bez porady s lékařem neužívejte žádné přípravky obsahující vápník nebo vitamin D.

 

 

Podávání solí vápníku může vést ke vzniku zácpy a nadýmání. 
 
Další léčivé přípravky a Calcii carbonici 0,5 tbl.

 

Medicamenta 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Perorální  podávání  vápníku  (podání  ústy)  snižuje  vstřebávání  některých  antibiotik,  zejména 
tetracyklinu  a  vitaminů  rozpustných  v tucích  (např. vitamín  A  a  D).  Při  současném  podávání  těchto 
přípravků musíte zachovat tříhodinový odstup mezi jejich užitím. 
Vápník  zesiluje  účinek  srdečních  glykosidů  (léků  užívaných  k  léčbě  srdečních  onemocnění,  např. 
digoxin). 
Přípravek neužívejte společně s přípravky , které obsahují fluor, zejména fluorid sodný.  
Vstřebávání  vápníku  z trávicí  soustavy  snižuje  kyselina  šťavelová,  kyselina  fytová  a  soli  draslíku  a 
sodíku. 
 
 Calcii carbonici 0,5 tbl.

 

Medicamenta s jídlem a pitím 

Tablety se polykají celé nebo rozdělené,  zapijte je dostatečným množstvím tekutiny.   
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat na základě doporučení lékaře.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Calcii carbonici 0,5 tbl.

 

Medicamenta nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

 
Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta obsahuje monohydrát laktosy.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 

 
 
3. 

Jak se Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta užívá 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Doporučená  dávka  přípravku  pro  dospělé  je  2  –  4  tablety  denně  při  preventivním  podávání,  při 
léčebném podávání lze dávkování zvýšit podle doporučení lékaře.  
Dětem se podává 1/2 – 1 tableta denně. 
Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dětem) současně další přípravky obsahující vápník nebo 
vitamin D. 

  

3/4 

Tablety se polykají celé nebo rozdělené a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Jestliže jste užil(a) více Calcii carbonici 0,5 tbl.

 

Medicamenta, než jste měl(a) 

Předávkování přípravkem může způsobit příznaky, jako jsou pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha 
nebo zácpa. Pokud máte podezření na předávkování, vyhledejte ihned svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Calcii carbonici 0,5 tbl.

 

Medicamenta 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek  je  obvykle  dobře  snášen,  někdy  se  však  mohou  vyskytnout  potíže  jako  zácpa,  při 
dlouhodobém  podávání  vysokých  dávek  existuje  možnost  poškození  ledvin.  Při  nadměrných 
dlouhodobých dávkách podávaných během těhotenství hrozí zvápenatění plodu. Užití vysokých dávek 
vápníku  může  vyvolat  tzv.  milk alkali  syndrom (příznaky jsou časté nucení k  močení, bolest hlavy, 
ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, zvýšení hladiny vápníku v 
krvi a porucha funkce ledvin). 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  prostřednictvím  národního  systému  hlášení 
nežádoucích účinků na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

5. 

Jak Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta uchovávat  

 

Uchovávejte při teplotě  do 25 °C.  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce  a  blistru.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 
 
 

  

4/4 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta obsahuje 
-  Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna tableta obsahuje calcii carbonas 0,5 g . 
-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, pšeničný škrob, želatina, mastek, magnesium-

stearát 

 
Jak Calcii carbonici 0,5 tbl.

 

Medicamenta vypadá a co obsahuje toto balení 

 
Bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, o průměru asi 13 mm. 
Balení obsahuje 1000 tablet v PE sáčku a plastové lékovce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce:  
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění Fibichova 143, 
566 17 Vysoké Mýto, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována

:  2.5.2016 

 

Recenze

Recenze produktu CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 1000X0.5GM Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 1000X0.5GM Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám