Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDICAMENTA VYSOKÉ MÝTO A.S., VYSOKÉ MÝTO
Kód výrobku: 12028
Kód EAN: 8595112600061
Kód SÚKL: 70536
Držitel rozhodnutí: MEDICAMENTA VYSOKÉ MÝTO A.S., VYSOKÉ MÝTO
Přípravek se používá k prevenci i léčbě hypokalcémie (nedostatku vápníku) při jeho nedostačujícím přívodu při těchto stavech a poruchách: těhotenství a kojení, hojení zlomenin a u starších osob jejich prevence (podávat s vitamínem D), eliminace traumat, dlouhodobá léčba kortikoidy, poruchy vápníkového metabolismu, alergické choroby vzniklé zejména v důsledku vrozené dispozice, jako např. atopický ekzém, tetanie - tj. zvýšená nervosvalová dráždivost (křeče), křivice (rachitis), měknutí kostí (osteomalácie), řídnutí kostí (osteoporóza), alergické otoky hrtanu a hltanu, chronická zánětlivá onemocnění, různé kožní choroby (dermatózy). Přípravek mohou užívat dospělí, děti i mladiství.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2a k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls156969/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta
tablety
calcii carbonas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Calcii carbonici 0,5 tbl a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcii carbonici 0,5 tbl užívat
3. Jak se Calcii carbonici 0,5 tbl užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Calcii carbonici 0,5 tbl uchovávat
6. Další informace
1. CO JE CALCII CARBONICI 0,5 TBL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Calcii carbonici 0,5 tbl je kalciový přípravek doplňuje hladinu vápníku v organismu.
Používá se k prevenci i léčbě hypokalcémie (nedostatku vápníku) při jeho nedostačujícím
přívodu při těchto stavech a poruchách: těhotenství a kojení, hojení zlomenin a u starších osob
jejich prevence (podávat s vitamínem D), eliminace traumat, dlouhodobá léčba kortikoidy,
poruchy vápníkového metabolismu, alergické choroby vzniklé zejména v důsledku vrozené
dispozice, jako např. atopický ekzém, tetanie tj. zvýšená nervosvalová dráždivost (křeče),
křivice (rachitis), měknutí kostí (osteomalácie), řídnutí kostí (osteoporóza), alergické otoky
hrtanu a hltanu, chronická zánětlivá onemocnění, různé kožní choroby (dermatózy).
Přípravek mohou užívat dospělí, děti i mladiství.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CALCII
CARBONICI 0,5 TBL UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl.
- jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v organismu (hyperkalcémii),
- jestliže trpíte ledvinovou nedostatečností,
- jestliže máte ledvinové nebo žlučové kameny.
Zvláštní opatrnosti při použití Calcii carbonici 0,5 tbl je zapotřebí
2/4
Pacienti s achlorhydrií (nepřítomností kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě,bývá
spojena s vleklým zánětem žaludku) by měli přípravek užívat mezi jídlem.
Při dlouhodobém užívání jsou nutné laboratorní kontroly vápníku v krvi a v moči.
Bez porady s lékařem neužívejte žádné přípravky obsahující vápník nebo vitamín D.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Perorální podávání vápníku (podání ústy) snižuje vstřebávání některých antibiotik, zejména
tetracyklinu a vitamínů rozpustných v tucích (např. vitamín A a D). Při současném podávání
těchto přípravků musíte zachovat tříhodinový odstup.
Vápník zesiluje účinek srdečních glykosidů např. digoxinu.
Neužívejte společně s preparáty fluoru, zejména fluoridem sodným.
Vstřebávání vápníku z trávicí soustavy snižuje kyselina šťavelová, fytová a soli draslíku a
sodíku.
Užívání přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl s jídlem a pitím
Tablety užívejte po jídle a zapijte dostatečným množstvím tekutiny, polykají se celé nebo
rozdělené.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat na základě doporučení lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl
Přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl,
že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek
užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CALCII CARBONICI 0,5 TBL UŽÍVÁ
Obvyklá dávka přípravku je pro dospělé 2 4 tablety denně při preventivním podávání, při
léčebném lze dávkování zvýšit podle doporučení lékaře.
Dětem se podává 1/2 1 tableta denně.
Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dětem) současně další přípravky obsahující
minerály.
Tablety se polykají celé nebo rozdělené a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem může způsobit příznaky, jako jsou pocit na zvracení, zvracení,
bolest břicha nebo zácpa. Pokud máte podezření na předávkování, vyhledejte ihned svého
lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
3/4
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou vyskytnout potíže jako zácpa, při
dlouhodobém podávání vysokých dávek existuje možnost poškození ledvin. Při nadměrných
dlouhodobých dávkách podávaných během těhotenství hrozí hyperkalcémie plodu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CALCII CARBONICI 0,5 TBL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě 10 až 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na
krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl obsahuje
- Léčivou látkou je calcii carbonas (uhličitan vápenatý) 0,5 g v 1 tabletě
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, pšeničný škrob, želatina, mastek,
magnesium-stearát
Jak přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, o průměru asi 13 mm.
Balení obsahuje 1 000 tablet v PE sáčku a plechové krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 227 629 525
Fax: +420 227 629 509
e-mail: info@glenmarkpharma.com
4/4
Výrobce:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika
Tel.: +420 465 457 218
Fax: +420 465 457 457
e-mail: vyroby@glenmarkpharma.com
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:
Česká republika
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
Tel: +420 227 629 525
e-mail: info@glenmarkpharma.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 28.4.2010
Podrobné informacie o tomto léku jsou dostupné na internetové stránce www.sukl.cz

Recenze

Recenze produktu CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 1000X0.5GM Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 1000X0.5GM Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze