Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

CADUET 5 MG/10 MG 50 Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 49561

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GÖDECKE GMBH, FREIBURG
Kód výrobku: 49561
Kód EAN:
Kód SÚKL: 30544
Držitel rozhodnutí: GÖDECKE GMBH, FREIBURG
Co je Caduet 5 mg/10 mg a k čemu se používá Přípravek Caduet 5 mg/10 mg je určen pro pacienty trpící vysokým krevním tlakem (hypertenzí), u kterých existuje riziko rozvoje srdečních onemocnění z důvodu přítomnosti některého z dalších srdečně-cévních rizikových faktorů, jako je kouření, nadváha, mužské pohlaví, věk nad 55 let u mužů a nad 65 let u žen, zvýšená hladina celkového cholesterolu, přítomnost onemocnění srdce a cév u blízkých rodinných příslušníků, prodělaná cévní mozková příhoda, nebo cukrovka (diabetes). Riziko vzniku srdečně-cévní příhody (např. srdečního infarktu) vzrůstá s počtem přítomných výše uvedených rizikových faktorů. Pacienti, u kterých existuje riziko vzniku onemocnění srdce a cév by se měli poradit o svém zdravotním stavu s lékařem a následně začít dodržovat dietu s nízkým obsahem tuku, neměli by kouřit a měli by začít provozovat pravidelnou fyzickou aktivitu odpovídající jejich fyzickému stavu.

Příbalový leták

sp.zn.sukls137373/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

CADUET 5 mg/10 mg potahované tablety 

CADUET 10 mg/10 mg potahované tablety 

 

Amlodipini besilas/atorvastatinum calcicum trihydricum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

•  Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 

zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1.  Co je přípravek Caduet a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Caduet užívat 
3.  Jak se přípravek Caduet užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Caduet uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Caduet a k čemu se používá 

 
Přípravek Caduet se užívá pro prevenci srdečně-cévních příhod (např. anginy pectoris, srdečního infarktu) 
u pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí), u kterých se současně vyskytují další rizikové faktory 
vzniku srdečně-cévních onemocnění, jako je kouření, nadváha, zvýšený cholesterol v krvi, přítomnost 
onemocnění srdce u blízkých rodinných příslušníků nebo cukrovka (diabetes). Přítomnost výše uvedených 
rizikových faktorů ve spojení s vysokým krevním tlakem zvyšuje u těchto pacientů pravděpodobnost 
vzniku srdečně-cévní příhody. 
 
Přípravek  Caduet  obsahuje  dvě  léčivé  látky,  amlodipin  (blokátor  vápníkového  kanálu)  a  atorvastatin 
(statin), a je určen k použití tehdy, když se Váš lékař domnívá, že použití obou léků je vhodné. Amlodipin 
slouží k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a atorvastatin snižuje hladinu cholesterolu v krvi. 
 
Vysoký krevní tlak (hypertenze) je zdravotní stav, při kterém přetrvává po dlouhou dobu zvýšený krevní 
tlak, který představuje jeden z rizikových faktorů vzniku srdečně-cévních příhod (např. anginy pectoris, 
srdečního infarktu, cévní mozkové příhody). 
 
Cholesterol  je  přirozeně  se  vyskytující  látka  v lidském  organismu,  která  je  nezbytná  pro  normální  růst. 
Pokud  se  ale  ve  Vaší  krvi  vyskytuje  cholesterolu  příliš  mnoho,  může  se  začít  ukládat  do  stěn  cév  
a  zvyšovat  riziko  vzniku  krevních  sraženin  a  srdečně-cévních  příhod.  Tato  situace  představuje  jednu 
z nejběžnějších příčin vzniku srdečních onemocnění.  
 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Caduet užívat 

 
Neužívejte přípravek Caduet 
 

•  pokud jste alergický(á) na amlodipin nebo na atorvastatin či na jakýkoliv jiný blokátor vápníkového 

kanálu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

•  pokud  v současné  době  trpíte  onemocněním  jater  (pokud  jste  v minulosti  prodělal(a)  onemocnění 

jater, viz bod „Upozornění a opatření“ níže) 

•  pokud máte neobvyklé výsledky krevních jaterních testů nejasné příčiny 

•  pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte 

•  pokud  užíváte  některý  z  následujících  léků:  ketokonazol,  itrakonazol  (léky  používané  k léčbě 

infekčních onemocnění vyvolaných houbami – plísněmi nebo kvasinkami), telithromycin (antibiotická 
léčba) 

•  máte-li velmi nízký krevní tlak (hypotenze) 

•  máte-li  zúžení  srdeční  chlopně (aortální  stenóza)  nebo  kardiogenní šok  (stav,  při  kterém  srdce není 

schopno zásobovat tělo krví) 

•  trpíte-li srdečním selháním po infarktu. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Caduet se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 

•  pokud máte závažné respirační selhání (selhání dechu) 

•  pokud užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu fusidovou 

(k  léčbě  bakteriální  infekce),  podávaný  ústy  nebo  ve  formě  injekcí.  Kombinace  kyseliny  fusidové  
a přípravku Caduet může vést k závažným svalovým obtížím (rabdomyolýza) 

•  pokud trpíte onemocněním ledvin 

•  pokud máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreóza) 

•  pokud  jste  v minulosti  trpěl(a)  opakovanými  bolestmi  svalů  nejasné  příčiny,  jestliže  je  u  Vás  nebo  

u některého příslušníka Vaší rodiny přítomno vrozené onemocnění svalů 

•  pokud  se  u  Vás  v minulosti  objevily  svalové  obtíže  během  léčby  jinými  léky  snižujícími  hladinu 

cholesterolu (lipidů) v krvi (např. ostatní statiny nebo léky ze skupiny fibrátů) 

•  pokud pravidelně užíváte nadměrné množství alkoholu 

•  pokud jste v minulosti prodělal(a) onemocnění jater 

•  pokud je Vám více než 70 let

 

 

•  pokud jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, nebo jako důsledek prodělané 

cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou. 

 
Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy předtím, než Vám 
přípravek  Caduet  předepíše,  případně  i  v průběhu  léčby  tímto  přípravkem;  na  jejich  základě  bude  moci 
určit riziko svalových nežádoucích účinků. Riziko svalových nežádoucích účinků, např. rabdomyolýzy, je 
zvýšeno při souběžném užívání určitých léků (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Caduet“). 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka také, pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro 
diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky. 
 
V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro 
vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru a tuků v krvi, máte nadváhu a vysoký krevní 
tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Caduet 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 

Některé z těchto léků mohou ovlivňovat účinek přípravku Caduet. Toto vzájemné ovlivnění může způsobit 
nižší účinnost jednoho nebo obou léků. Také to může zvýšit riziko nebo závažnost některých nežádoucích 
účinků včetně významných onemocnění svalů, nazývaných rabdomyolýza a myopatie (popsané v bodě 4): 
 

•  některá  antibiotika,  např.  rifampicin,  nebo  „makrolidová  antibiotika“,  např.  erythromycin, 

klarithromycin,  telithromycin,  kyselina  fusidová  nebo  některé  léky  používané  k léčbě  mykotických 
infekcí, např. ketokonazol, itrakonazol 

•  léky používané k úpravě hladin lipidů v krvi: fibráty (např. gemfibrozil) nebo kolestipol 

•  léky používané k úpravě srdečního rytmu, např. amiodaron, diltiazem a verapamil 

•  léky  používané  k léčbě  nebo  k prevenci  záchvatů,  např.  karbamazepin,  fenobarbital,  fenytoin, 

fosfofenytoin, primidon 

•  léky,  které  narušují  imunitní  systém,  např.  cyklosporin,  takrolimus,  sirolimus,  temsirolimus, 

everolimus 

•  léky jako je ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombinace tipranavir/ritonavir atd., 

nelfinavir, užívané v léčbě HIV 

•  některé léky užívané při léčbě hepatitidy C např. telaprevir  

•  léky užívané v léčbě deprese, např. nefazodon a imipramin 

•  léky užívané v léčbě psychických poruch, např. neuroleptika 

•  léky užívané v léčbě srdečního selhání, např. beta-blokátory 

•  léky  užívané  při  léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  např.  antagonisté  angiotenzinu  II,  ACE  inhibitory, 

verapamil, diuretika 

•  alfa-blokátory užívané v léčbě vysokého krevního tlaku a při onemocnění prostaty 

•  jiné  léky,  o  kterých  je  známo,  že  se  s přípravkem  Caduet  ovlivňují,  zahrnují  ezetimib  (snižující 

hladinu  cholesterolu),  warfarin  (snižující  krevní  srážlivost),  perorální  antikoncepce,  stiripentol 
(používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon (proti 
bolesti),  kolchiciny  (užívané  při  léčbě  dny),  antacida  (užívaná  při  potížích  se  zažíváním  obsahující 
hořčík a hliník) a boceprevir (používaný k léčbě onemocnění jater, např. hepatitidy C) 

•  amifostin (užívaný při léčbě nádorových onemocnění) 

•  sildenafil (lék na erektilní dysfunkci) 

•  dantrolen a baklofen (léky uvolňující napětí ve svalech) 

•  steroidy 

•  volně prodejný přípravek Třezalka tečkovaná 

•  pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete muset 

dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy bude bezpečné  v léčbě 
přípravkem Caduet znovu pokračovat. Užívání přípravku Caduet s kyselinou fusidovou může vzácně 
vést ke svalové slabosti, bolesti  nebo citlivosti svalů (příznaky tzv. rabdomyolýzy). Více informací 
o rabdomyolýze viz bod 4. 

 
Přípravek  Caduet  může  způsobit  další  snížení  krevního  tlaku,  pokud  již  používáte  na  snížení  vysokého 
krevního tlaku jiné léky. 

 

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  v nedávné  době 
užíval(a) včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. 
 
Přípravek Caduet s jídlem a pitím 
 
Přípravek Caduet můžete užívat kdykoliv v průběhu dne, s jídlem, nebo bez jídla. 
 
Grapefruitový džus 
Denně  nepijte  více  než  jednu  až  dvě  sklenice  grapefruitového  džusu,  protože  velké  množství 
grapefruitového džusu může ovlivnit účinek přípravku Caduet. 
 
Alkohol 
Během léčby přípravkem Caduet se vyhýbejte nadměrné konzumaci alkoholu. Pro více informací viz bod 
„Upozornění a opatření“. 

 
Těhotenství a kojení 
 
Neužívejte  přípravek  Caduet,  pokud  jste  těhotná,  kojíte  nebo  plánujete  otěhotnět.  Ženy  v reprodukčním 
věku  by  měly  během  léčby  přípravkem  Caduet  nebo  jiným  léčivým  přípravkem  užívat  vhodnou 
antikoncepční metodu. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv 
lék. 
 
Bylo zjištěno, že amlodipin se vylučuje do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
 
Neřiďte dopravní prostředek nebo neobsluhujte žádné stroje, jestliže se u Vás vyskytnou po užívání tohoto 
přípravku závratě. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Caduet užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí 
 
Obvyklá počáteční dávka přípravku Caduet 5 mg/10 mg je jedna tableta 1x denně. Lékař Vám může zvýšit 
dávku na 10 mg/10 mg, pokud to uzná za nutné. 
 
Tablety  přípravku  Caduet  se  polykají  celé  a  zapíjejí  se  vodou.  Tablety  se  podávají  ústy  a  mohou  být 
užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem, nebo bez jídla. 
 
Od začátku léčby dodržujte dietu se sníženým obsahem tuků doporučenou lékařem, nekuřte a pravidelně 
cvičte. 
 
Pokud získáte pocit, že účinek přípravku Caduet je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
 
Přípravek není doporučen pro podání dětem a dospívajícím. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Caduet, než jste měl(a) 
 
Pokud  náhodou  užijete  nadměrné  množství  tablet  najednou  (více,  než  je  Vaše  obvyklá  denní  dávka), 
požádejte svého lékaře nebo nejbližší nemocniční zařízení o radu. Nezapomeňte si s sebou vzít zbývající 
množství tablet, obal od přípravku a tuto Příbalovou informaci proto, aby lékaři byli schopni co nejdříve 
rozpoznat druh přípravku, který jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Caduet 
 
Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Caduet, užijte další dávku ve stanovenou dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Caduet 
 
Přípravek  Caduet  užívejte  tak  dlouho,  dokud  Váš  ošetřující  lékař  Vaši  léčbu  sám  neukončí.  Máte-li 
jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  se  vyskytne  kterýkoli  z níže  uvedených  nežádoucích  účinků,  přestaňte  přípravek  Caduet 
užívat a okamžitě vyhledejte lékaře. 
 

•  Otok obličeje, jazyka a průdušnice, které mohou vést k závažným dýchacím potížím 

•  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  jakákoliv  nevysvětlitelná  svalová  slabost,  zvýšená  citlivost  nebo 

bolestivost svalů a zároveň se necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu. (Velmi vzácně může tato 
kombinace účinků přejít do život ohrožujícího stavu nazývaného rabdomyolýza). 

 
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů 
 

•  Otoky rukou, horních či dolních končetin, kloubů nebo chodidel 

 

Časté: postihují až 1 z 10 pacientů 
 

•  alergické reakce 

•  bolesti hlavy (zvláště na začátku léčby), závratě, pocit únavy, ospalost 

•  nepravidelný srdeční rytmus, zarudnutí v obličeji 

•  palpitace (pocit bušení srdce), zkrácení dechu 

•  zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu  

•  nevolnost, bolesti břicha, trávicí potíže, změna střevní funkce (průjem, zácpa, nadýmání) 

•  bolesti kloubů a svalů, svalové křeče a spazmy, bolesti zad, bolest končetin, svalová únava 

•  zvýšení  hladiny  krevního  cukru  (máte-li  cukrovku,  musíte  pravidelně  sledovat  hladinu  Vašeho 

krevního cukru), zvýšení hladiny krevní kreatinkinázy, výsledky krevních testů mohou naznačovat 
špatnou funkci jater 

•  poruchy zraku (včetně dvojitého vidění), rozmazané vidění. 

 
Méně časté: postihují až 1 ze 100 pacientů 
 

•  žloutenka (zánět jater) 

•  rýma,  ztráta  chuti  k  jídlu,  snížení  hladiny  krevního  cukru  (máte-li  cukrovku,  musíte  pravidelně 

sledovat hladinu Vašeho krevního cukru), zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti 

•  poruchy  spánku,  noční  můry,  změny  nálady  (včetně  úzkosti),  deprese,  třes,  poruchy  čití  nervů 

(snížená citlivost) horních a dolních končetin, ztráta paměti 

•  zvonění nebo hučení v uších, mdloby, zvýšené pocení, nízký krevní tlak 

•  sucho v ústech, změny vnímáni chuti, zvracení, říhání  

•  ztráta vlasů, modřiny nebo malé skvrnky na kůži, ztráta pigmentace kůže, snížení citlivosti kůže na 

dotek  nebo  bolest,  znecitlivění  nebo  brnění  prstů  nohou  i  rukou,  kožní  vyrážka,  kopřivka  nebo 
svědění 

•  poruchy  močového  ústrojí  (nadměrná  potřeba  močení  v noci  a  zvýšená  frekvence  močení), 

impotence, zvětšení prsou u mužů 

•  pocit tělesné nepohody, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající bolesti žaludku), bolest, bolest 

krku, bolest na hrudi 

•  přítomnost bílých krvinek v moči 

•  abnormální srdeční rytmus 

•  kašel. 

 
 
 
 

Vzácné: postihují až 1 z 1 000 pacientů 
 

•  poruchy zraku 

•  nevysvětlitelné krvácení nebo tvorba modřin 

•  závažný  zánět  svalů,  velmi  silná  svalová  bolest  nebo  křeče,  které  mohou  velmi  vzácně  vést 

k rabdomyolýze (rozpad svalových buněk) a neobvyklému rozpadu svalových vláken. Neobvyklý 
rozpad svalových vláken nemusí vždy odeznít, přestože přestanete užívat přípravek Caduet; může 
jít o život ohrožující stav a vést k poškození ledvin. 

•  snížení počtu krevních destiček 

•  onemocnění jater (zežloutnutí kůže a bělma očí) 

•  závažné  kožní  alergické  reakce,  zarudnutí  kůže,  vyrážka  s puchýři,  olupování  kůže,  které  může 

rychle zasáhnout celé tělo a může začít jako příznaky chřipky doprovázené vysokou horečkou 

•  otok hlubokých vrstev kůže, zahrnující otok rtů, očních víček a jazyka 

•  zánět nebo otok kosterních svalů, vyrážka s puchýři, náhlý závažný lokalizovaný otok kůže 

•  zánět šlach, poranění šlach 

•  zmatenost. 

 
Velmi vzácné: postihují až 1 z 10 000 pacientů 
 

•  alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat sípání a bolest nebo tlak na hrudi, otok očních víček, 

obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, kolaps 

•  gynekomastie (zvětšení prsů u mužů) 

•  snížení počtu bílých krvinek 

•  ztuhlost nebo napětí ve svalech 

•  srdeční infarkt, zánět malých cév, bolest žaludku (gastritida) 

•  zbytnění dásní 

•  ztráta sluchu, selhání jater 

•  fotosenzitivita (citlivost kůže na světlo). 

 
Nežádoucí účinky neznámé četnosti: 

•  svalová slabost, která přetrvává. 

 
Jiné nežádoucí účinky 

•  sexuální dysfunkce 

•  deprese 

•  dýchací potíže zahrnující přetrvávající kašel a/nebo pocit krátkého dechu nebo horečku 

•  kombinace poruch jako je ztuhlost, třes a/nebo poruchy hybnosti 

•  cukrovka.  Je  pravděpodobnější,  pokud  máte  zvýšenou  hladinu  cukru  a  tuků  v  krvi,  nadváhu  

a vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
 

5. 

Jak přípravek Caduet uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, krabičce a lahvičce za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Caduet obsahuje 
 
Léčivými  látkami  jsou  amlodipin  a  atorvastatin.  Jedna  tableta  přípravku  Caduet  5 mg/10 mg  obsahuje 
5 mg  amlodipinu  ve  formě  amlodipini  besilas  a  10 mg  atorvastatinu  ve  formě  atorvastatinum  calcicum 
trihydricum.  Jedna  tableta  přípravku  Caduet  10 mg/10 mg  obsahuje  10 mg  amlodipinu  ve  formě 
amlodipini besilas a 10 mg atorvastatinu ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum. 
 
Dalšími  složkami  jsou:  uhličitan  vápenatý,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  mikrokrystalická  celulosa, 
předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  polysorbát  80,  hyprolosa,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-
stearát. 
 
Potahovou  vrstvou  přípravku  Caduet  5 mg/10 mg  je:  potahová  soustava  Opadry  II  85F28751  bílá 
(polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000, mastek). 
 
Potahovou  vrstvou  přípravku  Caduet  10 mg/10 mg  je:  potahová  soustava  Opadry  II  85F10919  modrá 
(polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), hlinitý lak indigokarmínu, makrogol 3000, mastek). 
 
Jak přípravek Caduet vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek  Caduet  5 mg/10 mg  je  ve  formě  bílých,  podlouhlých  potahovaných  tablet,  na  jedné  straně  je 
vyraženo “Pfizer“, na druhé straně je vyraženo „CDT 051“. 
 
Přípravek Caduet 10 mg/10 mg je ve formě modrých, podlouhlých potahovaných tablet, na jedné straně je 
vyraženo “Pfizer“, na druhé straně je vyraženo „CDT 101“. 
 
Tablety přípravku Caduet jsou dodávány v blistrech o velikosti balení 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 
100  nebo  200,  nebo  v lahvičkách  s uzávěrem  s  dětskou  pojistkou  a  s  vysoušedlem  po  30  nebo  90 
tabletách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 15000 Praha 5, Česká republika 
Email: medicalinfo.cz@pfizer.com 
 
Výrobce 
 
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090, Freiburg, 
Německo 
 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko  

 

Caduet 

Česká republika  

Caduet  

Francie  

 

Caduet 

Portugalsko 

 

Caduet 

Španělsko 

 

Caduet 

Lotyšsko 

 

Caduet 

Maďarsko 

 

Caduet 

Malta   

 

Caduet 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 11. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu CADUET 5 MG/10 MG 50 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CADUET 5 MG/10 MG 50 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám