Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG
Kód výrobku: 11645
Kód EAN: 4032717010023
Kód SÚKL: 64787
Držitel rozhodnutí: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG
Budenofalk je užíván při léčbě akutního stádia mírné až středně těžké formy Crohnovy nemoci (chronické zánětlivé střevní onemocnění) postihující konečný úsek tenkého střeva (terminální ileum) a/nebo vzestupný tračník (colon ascendens). Upozornění: Léčba Budenofalkem by neměla být užívána u pacientů s Crohnovou chorobou postihující horní část zažívacího traktu. U pacientů s mimostřevními (extraintestinálními) příznaky, např. postižení kůže, očí a kloubů, je nepravděpodobný léčebný účinek přípravku vzhledem k lokalizaci příznaků.

Příbalový leták

1/6Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83543/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BUDENOFALK
(Budesonidum)
Enterosolventní tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Budenofalk a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Budenofalk užívat
3. Jak se Budenofalk užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Budenofalk uchovávat
6. Další informace


1. CO JE TO BUDENOFALK A K ČEMU SE UŽÍVÁ?
Léčivou látkou v přípravku Budenofalk je budesonid patřící do skupiny léčiv označovaných
jako glukokortikoidy. Vyznačuje se výrazným místním protizánětlivým účinkem. Užívá se
pro léčbu zánětlivých střevních onemocnění.

Budenofalk je užíván při léčbě
- akutního stádia mírné až středně těžké formy Crohnovy nemoci (chronické zánětlivé
střevní onemocnění) postihující konečný úsek tenkého střeva (terminální ileum)
a/nebo vzestupný tračník (colon ascendens)
- chronických vodnatých průjmů provázejících kolagenní kolitidu
- autoimunitní hepatitidy (onemocnění s chronickým zánětem jater)

Upozornění:
Léčba Budenofalkem by neměla být užívána u pacientů s Crohnovou chorobou postihující
horní část zažívacího traktu.
U pacientů s mimostřevními (extraintestinálními) příznaky, např. postižení kůže, očí a kloubů,
je nepravděpodobný léčebný účinek přípravku vzhledem k lokalizaci příznaků.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BUDENOFALK
UŽÍVAT
Neužívejte Budenofalk
- jestliže jste přecitlivělí na budesonid nebo na nějakou pomocnou látku obsaženou
v přípravku
2/6
- jestliže máte jaterní cirhózu se známkami hypertenze v portálním řečišti, např.
v pozdním stádiu cirhózy způsobené postižením žlučovodů

Zvláštní opatrnosti při použití Budenofalku je zapotřebí
Před zahájením léčby přípravkem informujte lékaře, pokud máte:
- tuberkulózu
- vysoký krevní tlak
- cukrovku (diabetes mellitus) nebo rodinný výskyt cukrovky
- řídnutí kostí (osteoporózu)
- žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
- zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal) nebo oční choroby jako je zakalení oční čočky
(šedý zákal) nebo rodinný výskyt zeleného zákalu (glaukomu)
- závažné jaterní onemocnění

Během léčby přípravkem, zejména při vyšším dávkování a delším trvání léčby, se mohou
objevit nežádoucí účinky, které jsou typické pro systémové glukokortikoidy (viz bod 4 Možné
nežádoucí účinky).

Další opatření během léčby Budenofalkem:
-
- Pokud jste ještě neprodělali plané neštovice (varicella) nebo pásový opar (herpes
zoster), vyhněte se kontaktu s osobami s těmito onemocněními. U dětí by na tuto
skutečnost měl lékař upozornit rodiče. Pokud přesto ke kontaktu s těmito
onemocněními dojde a pokud užíváte systémové glukokortikoidy nebo jste užívali
během posledních 3 měsíců, je nezbytné kontakt oznámit svému lékaři, protože by
mělo být do 10 dnů provedeno očkování imunoglobulinem planých neštovic.
V případě těchto onemocnění by mohl u Vás být průběh závažnější.
- Sdělte lékaři, pokud jste ještě neprodělali spalničky.
- Pokud chcete být očkováni, oznamte to svému lékaři.
- Pokud podstupujete chirurgický zákrok, oznamte lékaři, že užíváte Budenofalk.
- Jestliže jste před zahájením léčby přípravkem byli léčeni glukokortikoidy se silnějším
účinkem, při zahájení léčby Budenofalkem se mohou znovu objevit příznaky
onemocnění. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zejména:
- Srdeční glykosidy jako je digoxin (léky užívané při léčbě srdečních onemocnění)
- Diuretika (léky zvyšující vylučování moči)
- Ketokonazol nebo itrakonazol (léky pro léčbu plísňových onemocnění)
- Antibiotika užívaná k léčbě infekcí (jako je klaritromycin)
- Ritonavir (lék pro léčbu HIV infekce)
- Karbamazepin (lék pro léčbu epilepsie)
- Rifampicin (lék pro léčbu tuberkulózy)
- Antikoncepční přípravky
- Cimetidin (používaný ke snížení kyselosti žaludeční šťávy)

Při současném podávání cholestyraminu (lék na zvýšenou hladinu cholesterolu a také k léčbě
průjmů) nebo antacid (na trávicí potíže) a Budenofalk, užívejte tyto přípravky s odstupem
alespoň 2 hodin.

3/6
Užívání Budenofalku s jídlem a pitím
Během léčby Budenofalkem nepijte grepfruitový džus, protože může dojít ke zvýšení
účinnosti budesonidu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud je žena těhotná nebo během léčby otěhotní, je důležité, aby informovala svého lékaře.
V těhotenství je Budenofalk možno užívat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Budesonid se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Je-li léčba Budenofalkem
v období kojení nutná, měla by žena zahájit léčbu jen po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné negativní účinky na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nejsou
známy.

Důležité informace o některých složkách Budenofalku
Každá tobolka obsahuje 240 mg sacharosy a 12 mg monohydrátu laktosy. Pokud jste byl/a
někdy s lékařem seznámen/a s tím, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, upozorněte na
tuto skutečnost před nasazením Budenofalku.

3. JAK SE BUDENOFALK UŽÍVÁ?
Vždy užívejte Budenofalk přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Crohnova choroba:
Dospělí (nad 18 let):
Pokud lékař neurčí jinak, užívejte 1 tobolku (3 mg budesonidu) 3 krát denně ráno, v poledne a
večer, což odpovídá celkové denní dávce 9 mg budesonidu.

Chronické vodnaté průjmy provázející kolagenní kolitidu:
Dospělí (nad 18 let):
Pokud lékař neurčí jinak, užívejte 3 tobolky (9 mg budesonidu) jednou denně ráno.

Autoimunitní hepatitida
Dospělí (nad 18 let):
Léčba akutního zánětu:
Užívejte 1 tobolku 3x denně (ráno, v poledne a večer), pokud lékař neurčí jinak. Podle
laboratorních výsledků by měl lékař rozhodnout o délce léčby s dávkou 3 tobolky denně.

Udržovací léčba:
Užívejte 1 tobolku 2x denně (ráno a večer), pokud lékař neurčí jinak. Podle laboratorních
výsledků by měl lékař rozhodnout o délce léčby s dávkou 2 tobolky denně.

Mějte prosím na paměti, že ve většině případů bude lékař předepisovat Budenofalk současně
s azathioprinem, lékem, který snižuje imunitní odpověď.

Pediatrická populace (všechny indikace)
Budenofalk by neměl být používán u dětí mladších 12 let.
Jsou jen omezené zkušenosti s podáváním přípravku pouze u dětí starších 12 let.
4/6

Způsob podání
Budenofalk je určen pro podání ústy.
Tobolky užívejte nerozkousané, 30 minut před jídlem, zapijte hojně tekutinou (např. sklenicí
vody).

Trvání léčby
O délce léčby rozhodne lékař podle Vašeho klinického stavu.Crohnova choroba a kolagenní kolitida:
Léčba by měla trvat přibližně 8 týdnů.

Autoimunitní hepatitida:
V závislosti na laboratorních hodnotách z krevních testů a z biopsie jaterní tkáně lékař
rozhodne o délce trvání léčby a o velikosti denní dávky.

Pokud si vezmete větší množství Budenofalku, než je předepsáno:
Jestliže jste užili najednou větší množství léku, vezměte si příští dávku v předepsaném
množství. Dávku nesnižujte. V případě pochybností kontaktujte lékaře, který rozhodne o
dalším postupu. Pokud je to možné, vezměte s sebou obal a tuto příbalovou informaci.

Pokud jste si Budenofalk zapomněli vzít:
Pokud jste si dávku zapomněli vzít, pokračujte v léčení dávkou předepsanou. Vezměte si
následující dávku v předepsaném množství, ne dávku dvojnásobnou.

Důsledky přerušení léčby Budenofalkem:
Vždy se poraďte se svým lékařem před přerušením nebo předčasným ukončením léčby
Budenofalkem.
Je důležité, abyste léčbu přípravkem nepřerušili náhle, protože by mohlo dojít ke zhoršení
Vašeho klinického stavu. Nepřerušujte užívání přípravku, dokud lékař nerozhodne o ukončení
léčby, a to ani v případě zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

Lékař by měl snižovat dávku přípravku postupně, nejprve z 3 tobolek na 2 tobolky během
jednoho týdne (jednu ráno a jednu večer) a potom jen 1 tobolku denně v posledním týdnu
léčby (užívejte ráno).

Pokud máte nějaké další otázky k užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Budenofalk nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás objeví některý z následujících účinků, sdělte to okamžitě svému lékaři:
Infekce
Bolest hlavy
Změny v chování nebo psychiatrické účinky jako deprese, podrážděnost a euforie

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 pacientů)
5/6
Cushingův syndrom - měsícovitá tvář, obezita, snížená tolerance glukózy, zvýšené
hodnoty glukózy v krvi, zadržování tekutin, zvýšené vylučování draslíku
(hypokalémie), zpomalení růstu u dětí, poruchy menstruace a nadměrné ochlupení u
žen, impotence, abnormální laboratorní hodnoty (snížená funkce kůry nadledvin),
otoky dolních končetin (důsledek zadržování tekutin, otoky).
zvýšený nitrolební tlak s případným vyšším nitroočním tlakem (otok papily optického
nervu) u dospívajících
zácpa
svalová bolest a slabost, svalové záškuby
křehké kosti (osteoporóza)
únava, celková vyčerpanost

Následující nežádoucí účinky jsou typické pro systémové glukokortikoidy a jsou závislé na
dávce, trvání léčby, současné nebo dřívější léčbě jinými glukokortikoidy a na citlivosti
jednotlivce. Většina z těchto nežádoucích účinků se objevily po užívání glukokortikoidů se
silnějším účinkem, a proto jsou u Budenofalku méně časté.

Cushingův syndrom (popis příznaků viz výše)
zvýšené riziko infekcí
změny nálady jako je deprese, podrážděnost a euforie
rozostřené vidění způsobené zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal) nebo
zakalení oční čočky (šedý zákal)
vysoký krevní tlak, zvýšené riziko žilní trombózy, záněty cév (po ukončení
dlouhodobé léčby kortikoidy)
bolest v oblasti žaludku a dyspeptické obtíže, nevolnost, zvracení, žaludeční a
dvanáctníkový vřed, zánět slinivky břišní
vyrážka z přecitlivělosti, červené pruhovité trhliny v kůži, drobné krvácení do kůže,
akné, zpomalené hojení ran, zánět kůže jako je kontaktní dermatitida
řídnutí kostí a ubývání chrupavky (kostní aseptická nekróza)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK BUDENOFALK UCHOVÁVAT
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a blistru. Datum expirace se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Budenofalk obsahuje
Léčivá látka: budesonidum 3 mg v jedné enterosolventní tvrdé tobolce

Pomocné látky:
Obsah tobolky: zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), monohydrát laktosy, povidon 25,
kopolymer MA/MMA 1:1, methakrylátový kopolymer typ S, granulovaný
6/6
methakrylátový kopolymer RS, granulát methakrylátového kopolymeru typu
RL, trietylcitrát, mastek
Svrchní část tobolky: želatina, čištěná voda, oxid titaničitý, erythrosin, červený oxid železitý,
černý oxid železitý, natrium-lauryl-sulfát

Jak Budenofalk vypadá a co obsahuje toto balení
Růžové tvrdé želatinové neprůhledné tobolky, uvnitř bílé kulaté pelety

Velikost balení
10, 50, 100 enterosolventních tvrdých tobolek v jednom balení (10 tobolek v 1 blistru)
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstr. 5
Postfach 6529
79108 Freiburg
Německo

PŘEKLAD CIZOJAZYČNÝCH VÝRAZŮ UVEDENÝCH NA VNITŘNÍM OBALU
Batch No.: Číslo šarže:
EXP. (Expiry): Použitelné do:

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
25.4.2012

Recenze

Recenze produktu BUDENOFALK 100X3MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu BUDENOFALK 100X3MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze