Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS SÁČKY 30X3.5MG Prášek - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 66225

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 66225
Kód EAN: 7640107470042
Kód SÚKL: 14256
Imunoterapie. Prevence opakovaných infekcí dýchacích cest a akutních exacerbací chronické bronchitidy. Podpůrná léčba při akutních infekcích dýchacích cest. Broncho-Vaxom pro adultis je určen dospělým, mladistvým a dětem od 12 let, Broncho-Vaxom pro infantibus je určen pro děti od 6 měsíců do 12 let (pro děti s polykacími potížemi je určen perorální prášek v sáčcích, pro ostatní tobolky).

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls101354/2017 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Broncho-Vaxom pro adultis 

Lysatum bacteriale OM 85 cryodesicatum  

7 mg, tvrdé tobolky 

Broncho-Vaxom pro infantibus 

Lysatum bacteriale OM 85 cryodesicatum  

3,5 mg, tvrdé tobolky 

Broncho-Vaxom pro infantibus sáčky 

Lysatum bacteriale OM 85 cryodesicatum  

3,5 mg, granule v sáčku  

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. Co je přípravek Broncho-Vaxom a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Broncho-Vaxom užívat  
3. Jak se přípravek Broncho-Vaxom užívá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Broncho-Vaxom uchovávat  
6. Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Broncho-Vaxom a k čemu se používá 

 
Přípravek  Broncho-Vaxom  obsahuje  léčivou  látku  nazývanou  Lysatum  bacteriale  OM  85 
cryodesicatum.   

Broncho-Vaxom zvyšuje přirozenou obranyschopnost organismu u infekcí dýchacích cest. 

Používá se k předcházení opakovaných infekcí dýchacích cest a akutních exacerbací (nové vzplanutí) 
chronické bronchitidy a jako podpůrná léčba při akutních infekcích dýchacích cest. 

Broncho-Vaxom  pro  adultis  je  určen  dospělým  a  dospívajícím  od  12 let.  Broncho-Vaxom  pro 
infantibus je určen pro děti od 6 měsíců do 12 let (pro malé děti a děti s polykacími potížemi je určen 
granule v sáčcích, pro ostatní tobolky). 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Broncho-Vaxom užívat 

Neužívejte přípravek Broncho-Vaxom, 

– 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

2/5 

 

Dětem mladším 6 měsíců se přípravek nesmí podávat. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Broncho-Vaxom se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Při  výskytu  vyrážky  a při  zhoršení  dýchacích  obtíží  (dušnost)  okamžitě  přerušte  léčbu  a vyhledejte 
lékaře, protože se může jednat o alergickou reakci. 

 

Děti do 6 měsíců 

Na základě současných poznatků se nepodává přípravek Broncho-Vaxom pro infantibus (stejně jako 
Broncho-Vaxom  pro  infantibus  sáčky)  dětem  mladším  než  6 měsíců.  Důvodem  je  nezralost  jejich 
imunitního systému. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Broncho-Vaxom 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. Platí to i pro léky, které si koupíte bez lékařského předpisu, 
nebo pro rostlinné přípravky. 
 
Dosud nebylo zaznamenáno klinicky významné vzájemné působení s jinými přípravky. 

 

Těhotenstí, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 
Těhotenství a kojení 
V  reprodukčních  studiích  u  zvířat  nebylo  prokázáno  riziko  pro  plod,  ale  nebyly  provedeny 
kontrolované  studie  u  těhotných  žen.  Rovněž  nebyly  provedeny  specifické  studie  u  kojících  matek. 
Z těchto důvodů smějí těhotné a kojící ženy užívat přípravek jen pokud jsou k tomu zvlášť závažné 
důvody. 

Plodnost 

Údaje o plodnosti u žen nejsou známé. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento léčivý prostředek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  

 

3. 

Jak se přípravek Broncho-Vaxom užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování přípravku vždy určuje lékař. Obvyklé dávkování přípravku Broncho-Vaxom je následující: 

Obvykle se přípravek užívá takto: 

Broncho-Vaxom pro adultis 

Dospělí a dospívající od 12 let 

Podpůrná léčba při akutních infekcích dýchacích cest: 1 tobolka denně až do odeznění příznaků, ale 
nejméně  po  dobu  10 dnů.  V případě,  že  je  potřebná  léčba  antibiotiky,  měl  by  se  Broncho-Vaxom 
užívat současně s nimi. 

3/5 

Preventivní podávání: 1 tobolka denně během 10 po sobě následujících dní v měsíci, dále po dobu 3 
po sobě následujících měsíců. 

 

Broncho-Vaxom pro infantibus 

Broncho-Vaxom pro infantibus sáčky 

Děti od 6 měsíců do 12 let 

Podpůrná léčba při akutních infekcích dýchacích cest: 1 tobolka nebo 1 sáček s perorálním práškem 
denně  až  do  odeznění  příznaků,  ale  nejméně  po  dobu  10 dnů.  V případě,  že  je  potřebná  léčba 
antibiotiky, měl by se Broncho-Vaxom užívat současně s nimi. 

Preventivní  podávání:  1 tobolka  nebo  1 sáček  s perorálním  práškem  denně  během  10  po  sobě 
následujících dní v měsíci, dále po dobu 3 po sobě následujících měsíců. 

 

Způsob podání 

Perorální podání (podání ústy) 

Tobolky  i granule  v  sáčku  se  užívají  nalačno.  Tobolky  se  zapijí  malým  množstvím  tekutiny  (např. 
čaje,  ovocné  šťávy).  Pro  malé  děti  a děti,  které  mají  problémy  s polykáním,  se  doporučuje  použít 
lékovou formu granule v sáčku. Sáček se otevře a prášek se vysype do vhodného nápoje (např. ovocná 
šťáva, mléko apod.) 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Broncho-Vaxom, než jste měl(a) 
Dosud  nebyly  hlášeny  případy  předávkování.  Pokud  dojde  k  požití  nadměrného  množství  přípravku 
Broncho-Vaxom dítětem, ihned se poraďte s lékařem. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Broncho-Vaxom 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Broncho-Vaxom 
Léčbu nepřerušujte bez porady se svým lékařem. 

Máte­li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

U dětí i dospělých se mohou objevit tyto nežádoucí účinky: 
Časté (mohou se vyskytnout u více než 1 ze 100 pacientů) 
Bolest hlavy, kašel, průjem, bolest břicha, vyrážka 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 1 000 pacientů) 
Zvracení, únava. 
Alergická reakce včetně vyrážky, zčervenání, otoku, otoku víček, obličeje, kotníku, chodidel nebo 
prstů, svědění, náhlé dušnosti nebo dechových obtíží. Při výskytu těchto nežádoucích účinků okamžitě 
vyhledejte lékaře nebo nejbližší pohotovost. 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 000 pacientů) 
Horečka 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci určit) 
Pocit na zvracení, kopřivka, angioedém (zduření a otok podkožních tkání, který způsobuje obtíže podle 
místa výskytu). 

4/5 

 

Pokud zažívací obtíže trvají alespoň 2 dny, je třeba přerušit léčbu. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

5- 

Jak přípravek Broncho-Vaxom uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnitřním a vnějším obalu za 
„Použitelné do“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Broncho-Vaxom obsahuje 
Broncho-Vaxom pro adultis
 
Léčivá  látka:  Lysatum  bacteriale  OM  85  cryodesicatum,  odpovídá  směsi  bakteriálních  lyzátů 
(Haemophilus influenzaeDiplococcus pneumoniaeKlebsiella pneumoniae et ozenaeStaphylococcus 
aureus
Streptococcus pyogenes et viridansNeisseria catarrhalis) 7 mg v 1 tvrdé tobolce. 
 
Pomocné látky:
 předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  propyl-gallát,  magnesium-stearát,  mannitol,  natrium-
hydrogen-glutamát, želatina, indigokarmín, oxid titaničitý. 
 
Broncho-Vaxom pro infantibus 
Broncho-Vaxom pro infantibus sáčky 
Léčivá  látka:  Lysatum  bacteriale  OM  85  cryodesicatum  odpovídá  směsi  bakteriálních  lyzátů  
(Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae et ozenae, Staphylococcus 
aureus
Streptococcus pyogenes et viridansNeisseria catarrhalis) 3,5 mg v 1 tvrdé tobolce nebo v 1 
sáčku s perorálním práškem. 
 
Pomocné látky
:  
Tvrdá  tobolka:  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  magnesium-stearát,  propyl-gallát,  mannitol,  natrium-
hydrogen-glutamát, želatina, indigokarmín, oxid titaničitý. 
 
Granule v sáčku: mannitol, makrogol 6000. 
 

 

Jak přípravek Broncho-Vaxo vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Broncho-Vaxom pro adultis 
Tvrdé želatinové tobolky, spodní i vrchní světle modré barvy, uvnitř bílý až světle béžový prášek.  
Tobolky jsou baleny v PVC/PVDC/Al blistrech, v krabičce obsahující 10 nebo 30 tobolek. 

5/5 

Broncho-Vaxom pro infantibus 
Tvrdé  želatinové  tobolky,  spodní  část  bílé,  vrchní  světle  modré  barvy,  uvnitř  bílý  až  světle  béžový 
prášek.  
Tobolky jsou baleny v PVC/PVDC/Al blistrech, v krabičce obsahující 10 nebo 30 tobolek. 
 
Broncho-Vaxom pro infantibus sáčky 
Světle béžový prášek balený v papírových dvojsáčcích s Al/PE folií, v krabičce obsahující 10 nebo 30 
sáčků.  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

OM PHARMA S.A. 

R. da Industria, 2 – Quinta Grande 

2610­088 Amadora  - Portugalsko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

 21. 6. 2017 

Vysvětlivky cizojazyčných údajů a zkratek na vnitřním obalu přípravku Broncho-Vaxom pro adultis 
and Broncho-Vaxom pro infantibus 

Bacterial lysate = léčivá látka Lysatum bacteriale OM 85 cryodesicatum 

 

Vysvětlivky  cizojazyčných  údajů  a zkratek  na  vnitřním  obalu  přípravku  Broncho-Vaxom  pro 
infantibus sáčky 

 

Broncho-Vaxom

®

 Kinder Enfants Children Niňos = Broncho-Vaxom pro infantibus sáčky 

Beutel/Sachets/Polvo Sobres = sáčky 

Oral route/Via oral = Perorální podání 

20 mg  de  lyophilisat  standard  correspondant  á 3,5 mg  de  lysats  bactériens  lyophylisés,  excipients 
q.s.p. 

1 sachet de 240 mg 

20 mg  de  liofllizado  estandarizado  correspondientes  a 3,5 mg  de  lisados  bacterianos  liofilizados, 
excipientes c.s.p. 

1 sobre de 240 mg 

zed lyophilisate corresponding to 3,5 mg bacterial lysates, excipients q.s.f. 

= 20 mg standardizovaného lyofilizátu odpovídá 3,5 mg Lysatum bacteriale mixtum (Lysatum 
bacteriale OM 85 cryodesicatum) s pomocnými látkami  

 

Hmotnost 1 sáčku je 240 mg 

Lot No = číslo šarže 

EXP = použitelné do 

Recenze

Recenze produktu BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS SÁČKY 30X3.5MG Prášek

Diskuze

Diskuze k produktu BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS SÁČKY 30X3.5MG Prášek

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám