Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký na kašel

BRONCHIPRET Na průdušky 20 tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16336

100 % 2 recenze

Akutní a chronické záněty průdušek (bronchitidy) charakteristické nadměrným zahleněním a kašlem. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

114
Běžná cena: 127 Kč, Ušetříte: 10 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Akutní a chronické záněty průdušek (bronchitidy) charakteristické nadměrným zahleněním a kašlem. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace o produktu

Výrobce: BIONORICA
Značka: BRONCHIPRET
Kód výrobku: 16336
Kód EAN: 4029799130695
Kód SÚKL: 58921
Držitel rozhodnutí: BIONORICA

Akutní a chronické záněty průdušek (bronchitidy) charakteristické nadměrným zahleněním a kašlem.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn.sukls201093/2014 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA potahované tablety 

 

Thymi extractum siccum, Primulae extractum siccum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 

Co je Bronchipret tymián a prvosenka a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a prvosenka užívat  

3. 

Jak se  Bronchipret tymián a prvosenka užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak  Bronchipret tymián a prvosenka uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE  BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Bronchipret tymián a prvosenka je rostlinný léčivý přípravek k léčbě akutní a chronické bronchitidy 
(zánět průdušek) spojené s vlhkým kašlem a se zvýšenou tvorbou hlenu u dospělých a dospívajících 
od 12 let. Charakteristickými příznaky zánětu průdušek jsou vlhký kašel, potíže při vykašlávání hlenu 
a bolest na hrudi při kašli.  
 
Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutního zánětu průdušek. U chronického zánětu průdušek 
přípravek užívejte pouze na doporučení lékaře. 
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET 
TYMIÁN A PRVOSENKA
 UŽÍVAT  

 
Neužívejte Bronchipret tymián a prvosenka 

jestliže jste alergický(á) na 

suchý tymiánový nebo prvosenkový extrakt

, na další rostliny z 

čeledi hluchavkovitých, břízu, pelyněk, celer nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).  

 

Upozornění a opatření 
 
Před užitím Bronchipretu tymián a prvosenka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud 
trpíte gastritidou (zánět žaludku) nebo žaludečním či dvanáctníkovým vředem. Pokud se potíže 

 

 

zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden, nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo 
krvavého hlenu, poraďte se ihned se svým lékařem. 
 
 
Děti  
Bronchipret tymián a prvosenka není určen dětem do 12 let vzhledem k nedostatku uspokojivých 
údajů .  
 
 
Další léčivé přípravky a Bronchipret tymián a prvosenka 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
V současné době nejsou známy interakce s jinými léčivými přípravky. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Bezpečnost v průběhu těhotenství a v období kojení nebyla prokázána. Vzhledem k nedostatku 
uspokojivých údajů se užívání v průběhu těhotenství a v období kojení nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Bronchipret tymián a prvosenka nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat 
stroje. 
 
 
Bronchipret tymián a prvosenka obsahuje monohydrát laktózy a glukózu. Pokud Vám Váš lékař  
řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat.  
 
Upozornění pro diabetiky 
1 potahovaná tableta Bronchipretu tymián a prvosenka obsahuje průměrně 0,03 výměnných 
(chlebových) jednotek glukózy. 
 
 
3. 

JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Doporučená dávka: 
 
Pacient 

Jednotlivá dávka 

Denní dávka 

Dospělí a dospívající starší 12 
let 

1 potahovaná tableta 

3 potahované tablety 

 
Užijte 1 potahovanou tabletu 3 x denně. Tablety se mají užívat nerozkousané před jídlem s dostatkem 
tekutiny (nejlépe sklenicí vody).  
Délka trvání léčby závisí na průběhu onemocnění. Pokud příznaky přetrvávají déle než 1 týden, 
poraďte se s lékařem. 
 
 
Jestliže jste užil(a)  více Bronchipretu tymián a prvosenka než jste měl(a) 
Předávkování může vést k podráždění žaludku, zvracení nebo průjmu. 
Poraďte se, prosím, v tomto případě se svým lékařem, který rozhodne o potřebných opatřeních.  

 

 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a prvosenka 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu Bronchipretu tymián a 
prvosenka. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého  lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Velmi časté
Více než u 1 z 10 léčených osob 

Časté: 
Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než 

u 1 ze 100 léčených osob 

Méně časté
Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více 

než u 1 z 1000 léčených osob 

Vzácné: 
Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více 

než u 1 z 10 000 léčených osob 

Velmi vzácné
méně než u 1 z 10 000 léčených osob  
 

Není známo:  
z dostupných údajů nelze určit  

 
Není známo: 
Žaludeční potíže jako jsou křeče, nevolnost, zvracení, průjem. 
Reakce z přecitlivělosti jako dušnost, kopřivka, svědění, otok obličeje, úst a/nebo hltanu. 
 
V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a 
prvosenka
 znovu užíván. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA UCHOVÁVAT  

 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za 
Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

 

 

Nevyhazujte žádné léčivé do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co Bronchipret tymián a prvosenka
 obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) a Primulae 
extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt) 

1 potahovaná tableta obsahuje:  

Thymi extractum siccum (6,0 – 10,0:1 vyluhováno ethanolem 70% (V/V) 160,0 mg 

Primulae extractum siccum (6,0 – 7,0:1), vyluhováno ethanolem 47,4% (V/V) 60,0 mg 

 

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, usušená tekutá glukóza, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, mikrokrystalická celulóza, dimetikon, magnesium-stearát, hypromelóza, aroma máty 
peprné, povidon, krospovidon, polyakrylátová disperse 30%, propylenglykol, mastek, sodná sůl 
sacharinu. 

Barviva: riboflavin (E101), chlorofyl (E141), oxid titaničitý (E171). 
 

 
Jak  Bronchipret tymián a prvosenka vypadá a co obsahuje toto balení 
Bronchipret tymián a prvosenka jsou zelené kulaté bikonvexní potahované tablety.

 

 

Blistr, Al/PVC/PVDC,  krabička. Velikosti balení jsou  20, 50, 100 a 500  potahovaných tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
BIONORICA SE 
Kerschensteinerstrasse 11-15 
D – 92318 Neumarkt 
Německo 
tel: 00490 9181 231 90 
fax: 004909181 231 265 
e-mail: info@bionorica.de  
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

 

 

  Česká republika 

Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Čestmírova 1 
140 00 Praha 
Česká republika 
Tel: +420 241 740 447 
e-mail: info@schwabe.cz 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 3. 2017 

Recenze (2)

Recenze produktu BRONCHIPRET Na průdušky 20 tablet

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu BRONCHIPRET Na průdušky 20 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Petra R.

100 % 14/01/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám