Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na chřipku a nachlazení Léky na kašel Léky na vlhký kašel

BRONCHIPRET 20 potahových tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 16336
100 %

Akutní a chronické záněty průdušek (bronchitidy) charakteristické nadměrným zahleněním a kašlem. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

Skladem

Dnes odešleme, zítra u vás.

Dnes odešleme, zítra u vás.

149 Kč (7,45 Kč/ks)
Rozdáváme odměny za vánoční nákupy.

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

BRONCHIPRET 20 potahových tablet

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci. 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: BIONORICA
Značka: BRONCHIPRET
Kód výrobku: 16336
Kód EAN: 4029799130695
Kód SÚKL: 58921
ATC skupina: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupina)
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: BIONORICA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

BRONCHIPRET 20 potahových tablet

Příbalovou informaci k produktu BRONCHIPRET 20 potahových tablet stáhnete ve formátu pdf zde: BRONCHIPRET 20 potahových tablet.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC BRONCHIPRET 20 potahových tablet

sp.zn.sukls201093/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA

potahované tablety

Thymi extractum siccum, Primulae extractum siccum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je Bronchipret tymián a prvosenka a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a prvosenka užívat
 2. Jak se Bronchipret tymián a prvosenka užívá
 3. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Bronchipret tymián a prvosenka uchovávat
 4. Obsah balení a další informace

1. CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bronchipret tymián a prvosenka

je rostlinný léčivý přípravek k léčbě akutní a chronické bronchitidy (zánět průdušek) spojené s vlhkým kašlem a se zvýšenou tvorbou hlenu u dospělých a dospívajících od 12 let. Charakteristickými příznaky zánětu průdušek jsou vlhký kašel, potíže při vykašlávání hlenu a bolest na hrudi při kašli.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutního zánětu průdušek. U chronického zánětu průdušek přípravek užívejte pouze na doporučení lékaře.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET

TYMIÁN A PRVOSENKA UŽÍVAT

Neužívejte

Bronchipret tymián a prvosenka

 • jestliže jste alergický(á) na suchý tymiánový nebo prvosenkový extrakt, na další rostliny z čeledi hluchavkovitých, břízu, pelyněk, celer nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Bronchipretu tymián a prvosenka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte gastritidou (zánět žaludku) nebo žaludečním či dvanáctníkovým vředem. Pokud se potíže

zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden, nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, poraďte se ihned se svým lékařem.

Děti

Bronchipret tymián a prvosenka

není určen dětem do 12 let vzhledem k nedostatku uspokojivých údajů .

Další léčivé přípravky a Bronchipret tymián a prvosenka Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. V současné době nejsou známy interakce s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Bezpečnost v průběhu těhotenství a v období kojení nebyla prokázána. Vzhledem k nedostatku uspokojivých údajů se užívání v průběhu těhotenství a v období kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bronchipret tymián a prvosenka nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Bronchipret tymián a prvosenka obsahuje monohydrát laktózy a glukózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Upozornění pro diabetiky 1 potahovaná tableta Bronchipretu tymián a prvosenka obsahuje průměrně 0,03 výměnných (chlebových) jednotek glukózy.

3. JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA

UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka:

Pacient Jednotlivá dávka Denní dávka Dospělí a dospívající starší 12 let 1 potahovaná tableta 3 potahované tablety

Užijte 1 potahovanou tabletu 3 x denně. Tablety se mají užívat nerozkousané před jídlem s dostatkem tekutiny (nejlépe sklenicí vody). Délka trvání léčby závisí na průběhu onemocnění. Pokud příznaky přetrvávají déle než 1 týden, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více Bronchipretu tymián a prvosenka než jste měl(a)

Předávkování může vést k podráždění žaludku, zvracení nebo průjmu. Poraďte se, prosím, v tomto případě se svým lékařem, který rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a prvosenka Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu Bronchipretu tymián a prvosenka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté

: Více než u 1 z 10 léčených osob Časté:

Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob Méně časté

: Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob Vzácné:

Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 léčených osob Velmi vzácné

: méně než u 1 z 10 000 léčených osob

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Není známo: Žaludeční potíže jako jsou křeče, nevolnost, zvracení, průjem. Reakce z přecitlivělosti jako dušnost, kopřivka, svědění, otok obličeje, úst a/nebo hltanu.

V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a prvosenka znovu užíván.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA

UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Bronchipret tymián a prvosenka obsahuje

 • Léčivými látkami jsou Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) a Primulae extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt)
 • 1 potahovaná tableta obsahuje:
 • Thymi extractum siccum (6,0 - 10,0:1 vyluhováno ethanolem 70% (V/V) 160,0 mg
 • Primulae extractum siccum (6,0 - 7,0:1), vyluhováno ethanolem 47,4% (V/V) 60,0 mg
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, usušená tekutá glukóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, dimetikon, magnesium-stearát, hypromelóza, aroma máty peprné, povidon, krospovidon, polyakrylátová disperse 30%, propylenglykol, mastek, sodná sůl sacharinu.
 • Barviva: riboflavin (E101), chlorofyl (E141), oxid titaničitý (E171).

Jak Bronchipret tymián a prvosenka vypadá a co obsahuje toto balení Bronchipret tymián a prvosenka jsou zelené kulaté bikonvexní potahované tablety. Blistr, Al/PVC/PVDC, krabička. Velikosti balení jsou 20, 50, 100 a 500 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIONORICA SE Kerschensteinerstrasse 11-15 D - 92318 Neumarkt Německo tel: 00490 9181 231 90 fax: 004909181 231 265 e-mail: info@bionorica.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika

Schwabe Czech Republic s.r.o. Čestmírova 1 140 00 Praha Česká republika Tel: +420 241 740 447 e-mail: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 3. 2017

Recenze (2)

BRONCHIPRET 20 potahových tablet

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

BRONCHIPRET 20 potahových tablet

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka