Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

BROMHEXIN GALMED 8 1X20ML Kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 49981
Přípravek se proto používá k usnadnění vykašlávání hlenů při akutním onemocnění horních dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého vazkého hlenu.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se proto používá k usnadnění vykašlávání hlenů při akutním onemocnění horních dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého vazkého hlenu.

Informace o produktu

Výrobce: TAMDA A.S., OLOMOUC
Značka: GALMED
Kód výrobku: 49981
Kód EAN: 8594058231001
Kód SÚKL: 14427
Držitel rozhodnutí: TAMDA A.S., OLOMOUC
Přípravek se proto používá k usnadnění vykašlávání hlenů při akutním onemocnění horních dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého vazkého hlenu. Pacienti trpící chronickými (dlouhodobými) onemocněními dýchacích cest např. astmatem mohou přípravek užívat jen na základě lékařského doporučení.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls311531/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

BROMHEXIN GALMED 8 mg/ml perorální kapky, roztok 

Bromhexini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje 
pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte tento přípravek  přesně  v  souladu s  příbalovou informací  nebo podle pokynů  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Bromhexin Galmed a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin Galmed užívat 

3. 

Jak se Bromhexin Galmed užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Bromhexin Galmed uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Bromhexin Galmed a k čemu se používá 

 
Bromhexin Galmed je léčivý přípravek k uvolnění hlenu a usnadnění vykašlávání při onemocněních dýchacích 
cest s hustým hlenem. 
Bez porady s lékařem se přípravek užívá při akutních onemocněních průdušek a plic, spojených s tvorbou vazkých 
hlenů. 
Pouze po poradě s lékařem se přípravek užívá při chronických onemocněních průdušek a plic, spojených s tvorbou 
vazkých hlenů.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bomhexin Galmed užívat 

 
Neužívejte Bromhexin Galmed: 

• 

jestliže  jste  alergický(á)  na  bromhexin-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

• 

jestliže trpíte onemocněním žaludku nebo dvanáctníku, neboť může ovlivnit slizniční bariéru žaludku a 
střev. 

• 

v období kojení. 

 
Děti 
Tento přípravek nesmí být podáván dětem mladším 12 let. 
 
Upozornění a opatření 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat: 

• 

u  omezených  funkcí  ledvin  nebo  u  těžkých  onemocnění  jater,  kdy  lze  tento  přípravek  užívat  pouze  v 
delších  intervalech  nebo  ve  snížených  dávkách,  protože  odbourávání  jeho  metabolických  produktů 
představuje zvýšenou zátěž jater. Zejména při déletrvajícím léčení je proto nutné sledovat jaterní funkce. 

• 

při porušené motorice (hybnosti) průdušek a u některých ojedinělých onemocnění průdušek, která jsou 
doprovázena  nadměrnou  tvorbou  sekretu  (např.  maligní  ciliární  syndrom),  kde  může  dojít  k  ucpání 
dýchacích cest sekretem. 

 

Bromhexin Galmed může ovlivnit (snížit nebo zvýšit) účinek jiných současně užívaných léků. 
 
V souvislosti s podáváním bromhexin-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže 
se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), 
přestaňte Bromhexin Galmed užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Bromhexin Galmed 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo 
které možná budete užívat. 
 
Užívání antibiotik (např. erytromycin, cefalexin, oxytetracyklin, ampicilin, amoxicilin) v kombinaci s bromhexin-
hydrochloridem vede ke zlepšenému přechodu antibiotik do plicní tkáně.  
 
Současně užívané prostředky tišící kašel (antitusika) mohou na základě omezení vykašlávacího reflexu způsobit 
nebezpečné hromadění hlenu, proto se při této léčebné kombinaci musí dbát zvláštní opatrnosti (zejména v noci) 
a důsledně se řídit radami lékaře.  
 
Při  současném  podávání  léků,  které  mohou  být  příčinou  podráždění  trávicího  traktu,  je  možné  předpokládat 
zesílený efekt podráždění žaludeční sliznice. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V těhotenství lze užívat tento přípravek pouze po přísném zvážení všech rizik a výhradně na doporučení lékaře. 
Bromhexin-hydrochlorid přechází do mateřského mléka a rovněž kvůli obsahu alkoholu nesmí být Bromhexin 
Galmed užíván v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek obsahuje alkohol, a proto může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci 
pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, práce ve výškách, obsluha některých strojů).  
 
Bromhexin Galmed obsahuje sacharózu a ethanol (alkohol) 
Bromhexin Galmed obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým 
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.  
 
Tento léčivý přípravek obsahuje 41 % (obj.) alkoholu, tj. do 0,72 g alkoholu v 1 dávce (2 ml), což odpovídá do 16 
ml piva nebo 7 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce 
rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.  
 
 
3. 

Jak se Bomhexin Galmed užívá 

 
Vždy  užívejte  tento přípravek  přesně  v  souladu s  příbalovou informací  nebo podle pokynů  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a dospívající nad 14 let užívají obvykle 3 x denně 20 – 40 kapek, dospívající 12–14 let a pacienti s váhou 
pod 50 kg 3 x denně 20 kapek.  
 
Bromhexin  Galmed  se  užívá  po  jídle  a  zapíjí  se  dostatečným  množstvím  tekutiny.  Uvolňování  hlenů  je 
podporováno podáváním dostatečného množství tekutin. 
 
Doba podávání tohoto přípravku je individuální a řídí se doporučením lékaře. Bez konzultace s lékařem neužívejte 
déle než 4 až 5 dní. Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. Jestliže je onemocnění doprovázeno horečkou, jestliže  vykašláváte hlen s příměsí krve či hnisu nebo 
pokud se objeví jakékoliv jiné neobvyklé potíže, je nutné poradit se s lékařem.  
 
Při chronických onemocněních (např. chronický zánět průdušek) vyžadujících užívání přípravku po delší dobu 
rozhoduje o zahájení a ukončení užívání lékař. 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bromhexin Galmed, než jste měl(a)  
Při předávkování nebo náhodném požití (např. dítětem) lze očekávat nežádoucí účinky a je nutná porada s lékařem. 
Požití velkého množství tohoto přípravku může vést, obzvláště u malých dětí, k otravě alkoholem a případně i k 
ohrožení života.  
  
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bromhexin Galmed 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí  vyskytnout  u 
každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 10) 
• 

nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjem 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu ze 100) 
• 

zvýšení teploty a třesavka, dušnost 

• 

přechodné změny v hodnotách jaterních testů (SGOT) 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 1000) 
• 

reakce z přecitlivělosti 

• 

vyrážka, kopřivka 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 10000) 
• 

aktivizace existujícího dvanáctníkového nebo žaludečního vředu 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu) 
• 

anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), angioedému (rychle 
se šířící otok kůže, podkožních slizničních a podslizničních tkání) a svědění 

• 

závažné  nežádoucí  kožní  reakce  (včetně  erythema  multiforme,  Stevens-Johnsonova  syndromu/toxické 
epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Bromhexin Galmed uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti po prvním otevření 4 týdny. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Léčivou látkou je bromhexini hydrochloridum 8 mg v 1 ml (20 kapek). 
 
Pomocnými látkami jsou: fenyklová silice, anýzová silice, silice máty peprné, tymiánová silice, blahovičníková 
silice, sacharóza, polysorbát 80, dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, 
ethanol 96%, kyselina chlorovodíková 35%, čištěná voda, triethylenglykol a levomenthol. 
 
Jak Bromhexin Galmed vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý slabě hnědožlutý až žlutozelený roztok charakteristického zápachu. Lahvička z hnědého skla s pojistným PE 
uzávěrem a PE kapacím zařízením. 
Balení obsahuje 20 a 30 ml perorálních kapek, roztoku 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
GALMED a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika 
 
Výrobce: 
FAGRON a.s., Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 11. 2017 
 

 

Recenze

Recenze produktu BROMHEXIN GALMED 8 1X20ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu BROMHEXIN GALMED 8 1X20ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám