Podrobné informace

K usnadnění vykašlávání při akutních onemocněních horních cest dýchacích, která jsou provázena tvorbou hustého, vazkého hlenu.

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Značka: BROMHEXIN
Kód výrobku: 15781
Kód EAN: 5995327112268
Kód SÚKL: 59392
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Přípravek smí být užíván dospělými nebo podáván dětem od 3 let k usnadnění vykašlávání při akutních onemocněních horních cest dýchacích, která jsou provázena tvorbou hustého, vazkého hlenu. Pacienti trpící chronickými (dlouhodobými) onemocněními dýchacích cest např. astmatem mohou přípravek užívat jen na základě lékařského doporučení. Pouze lékař může rozhodnout o podávání přípravku kojencům a dětem do 3 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls105198/2008

Příbalová informace: informace pro uživatele
Bromhexin-EGIS
bromhexini hydrochloridum
roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Bromhexin-EGIS a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin-EGIS užívat
3. Jak se Bromhexin-EGIS užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Bromhexin-EGIS uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Bromhexin-EGIS a k čemu se používá
Bromhexin-EGIS je expektorans (lék usnadňující vykašlávání) doporučované k léčbě akutních a
chronických chorob dýchacích cest souvisejících s tvorbou hustého hlenu a sputa. Tyto přípravky tím,
že hustý hlen rozpouštějí, usnadňují odstraňování sekretu v průduškách a průdušnici. Rozpouštění
slizového sekretu je rovněž usnadněno při zánětech nosu a hltanového pouzdra.
Tyto přípravky nejsou vhodné k úlevě od suchého kašle.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin-EGIS užívat
Neužívejte Bromhexin-EGIS
- jestliže jste alergický(á) na bromhexin, ambroxol nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte,
- jestliže máte nebo jste měl/a gastrointestinální vředovou chorobu.
Upozornění a opatření
v případě poruch inervace bronchů,
Strana 2 (celkem 4)
pokud se tvoří velké množství hlenu;
při těžké chorobě ledvin.
Další léčivé přípravky a Bromhexin-EGIS
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vezměte, prosím, na vědomí, že tato tvrzení mohou rovněž platit pro léčivé přípravky, které jste užil/a
před nějakým časem nebo které budete užívat někdy v budoucnosti.
Antitusika (např. kodein) nepříznivě ovlivňují expektorační účinky přípravku Bromhexin-EGIS,
proto tato léčiva současně neužívejte, ledaže by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař.
Bromhexin-EGIS podporuje pronikání některých současně podávaných antibiotik (ampicilin,
amoxicilin, cefalexin, erytromycin, oxytetracyklin) do bronchiálního sekretu.
Těhotenství, kojení a fertilita
Bromhexin-EGIS je v těhotenství a v době kojení kontraindikován.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání bromhexinu je obvykle bezpečné, přičemž není pravděpodobné, že by vedlo k účinkům, které
těmto aktivitám brání. Může však vyvolat závrať. Pokud jste takto postižen/a, řízení nebo obsluha
strojů se nedoporučuje.
Bromhexin-EGIS obsahuje methylparaben (1 mg/ml), který může vyvolat alergickou reakci
(eventuálně zpožděně).

3. Jak se Bromhexin-EGIS užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo
zdravotní sestrou.
Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí: 4 ml roztoku 3x denně.
K inhalační léčbě pomocí nebulizátoru (rozprašovače): 4 ml roztoku dvakrát denně.
Roztok lze dávkovat pomocí dávkovací odměrky dodávané s přípravkem.
Použití u dětí a dospívajících
Do 2 let věku: 1 ml roztoku 3x denně
2 až 6 let: 1 až 2 ml roztoku 3x denně
6 až 14 let: 4 ml roztoku 3x denně
Inhalační léčbu u dětí je možno aplikovat pouze ve zdravotnických zařízeních a pod lékařským
dohledem.
Roztok k inhalaci je nutno naředit stejným objemem destilované vody.
Inhalace může vyvolat kašel, při léčbě citlivých pacientů se tudíž doporučuje roztok ohřát na tělesnou
teplotu.
Před užíváním přípravku se zeptejte lékaře, zda netrpíte chorobou ledvin, protože může být potřebné
podávat nižší než obvyklé dávky.
Pokud máte dojem, že účinky přípravku Bromhexin-EGIS jsou příliš silné nebo příliš slabé, obraťte se
na svého lékaře nebo lékárníka.
Strana 3 (celkem 4)

Jestliže jste užil/a více přípravku Bromhexin-EGIS, než jste měl/a, ihned se obraťte na nejbližší
nemocniční pohotovost. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a veškerý zbylý roztok, abyste je
mohl/a ukázat lékaři.
Symptom předávkování: pocit nevolnosti, zvracení, průjem a další gastrointestinální symptomy.
Při předávkování, dokud nedorazí lékařská pomoc, je v první řadě nutno u pacienta vyvolat zvracení,
poté podávat nápoje (mléko nebo čaj).
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Bromhexin-EGIS
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Jestliže máte potíže s dechem nebo polykáním, oteklý obličej, rty nebo jazyk nebo kožní vyrážku,
ihned přestaňte tento přípravek užívat a obraťte se na svého lékaře. Jde o projevy závažné alergické
reakce na bromhexin.
Nežádoucí účinky jsou nejčastější na začátku léčby, jsou obvykle mírné a zpravidla vymizí v průběhu
léčby nebo po snížení dávky. Ukončení léčby je nutné jen ve výjimečných případech.
Nežádoucími účinky jsou:
Vyšetření: přechodné zvýšení jaterních enzymů (AST a ALT)
Poruchy nervového systému: závrať, bolesti hlavy, slabost.
Gastrointestinální poruchy: pocit na zvracení, zvracení, bolest v okolí žaludku, průjem.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

5. Jak Bromhexin-EGIS uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. Obsah balení a další informace
Co Bromhexin-EGIS obsahuje
Léčivou látkou je bromhexini hydrochloridum 120 mg v 60 ml roztoku (2 mg v 1 ml roztoku).
Pomocnými látkami jsou dihydrát natrium-citrátu, methylparaben, monohydrát kyseliny citrónové,
glycerol, čištěná voda.
Jak Bromhexin-EGIS vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled: čirý, bezbarvý roztok bez zápachu nebo téměř bez zápachu.
Balení: 60 ml roztoku v lahvičce z hnědého skla uzavřené uzávěrem PFOP (bílý, hliníkový šroubovací
uzávěr s laminovanou těsnicí fólií). Lahvička a plastová dávkovací odměrka v papírové krabičce.

Strana 4 (celkem 4)

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
28.12.2011

Recenze (1)

Recenze produktu BROMHEXIN-EGIS 1X60ML/120MG Roztok

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

(5) (5)

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu BROMHEXIN-EGIS 1X60ML/120MG Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze