Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Zdravotnické potřeby » Zdravotnický materiál » Přípravky pro dezinfekci a sterilizaci

BRAUNOL 20X100ML Roztok k zev. užití - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23862
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: B.BRAUN
Značka: BRAUNOL
Kód výrobku: 23862
Kód EAN: 7612449070273
Kód SÚKL: 15881
Držitel rozhodnutí: B.BRAUN
Bez porady s lékařem (i k opakovanému použití) Přípravek se užívá k dezinfekci neporušené kůže a ústní sliznice, hygienické dezinfekci rukou, drobných poranění a drobných spálenin. Pouze na základě doporučení lékaře K opakované, časově omezené aplikaci Přípravek se užívá k antiseptickému ošetření ran a k dezinfekci porušené kůže, jako např. otlaky, proleženiny (decubitus), bércové vředy (ulcus cruris), povrchové rány, kožní záněty a popáleniny. Pro jednorázovou aplikaci Přípravek se užívá k dezinfekci pochvy, močové trubice, děložního hrdla a při katetrizaci močového měchýře. Aplikaci v těchto případech provádí výhradně lékař. Lékaři mohou přípravek použít rovněž k hygienické dezinfekci a dezinfekci rukou před operací.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls98934/2012 
 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Braunol 

 kožní roztok 

Povidonum iodinatum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Braunol musíte 
 používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
V příbalové informaci naleznete
:  
1. 

Co je přípravek  Braunol a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Braunol používat  

3. 

Jak se přípravek Braunol používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Braunol uchovávat  

6. 

Další informace 

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK BRAUNOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Přípravek Braunol je antiseptický a dezinfekční přípravek obsahující  jodovaný povidon. 
 
Použití přípravku Braunol: 

 

 

B

B

e

e

z

z

 

 

p

p

o

o

r

r

a

a

d

d

y

y

 

 

s

s

 

 

l

l

é

é

k

k

a

a

ř

ř

e

e

m

m

 

 

 

 

( i k opakovanému použití) 
Přípravek se užívá k dezinfekci neporušené kůže a ústní sliznice, hygienické dezinfekci rukou, 
drobných poranění a drobných spálenin.  
 

P

P

o

o

u

u

z

z

e

e

 

 

n

n

a

a

 

 

z

z

á

á

k

k

l

l

a

a

d

d

ě

ě

 

 

d

d

o

o

p

p

o

o

r

r

u

u

č

č

e

e

n

n

í

í

 

 

l

l

é

é

k

k

a

a

ř

ř

e

K jednorázovému použití: 
K dezinfekci nepoškozené kůže a sliznic např. před chirurgickým výkonem, biopsií, punkcí, odběrem 
krevních vzorků a katetrizací. 
 
K opakovanému, časově omezenému, použití: 
Antiseptické ošetření ran a k dezinfekci porušené kůže (např. proleženin, bércových vředů), 
popálenin, infekčních onemocnění  kůže nebo druhotně  infikovaných kožních onemocnění. 
 
K hygienické nebo předoperační dezinfekci rukou.  
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BRAUNOL 
POUŽÍVAT 
 

 
Nepoužívejte přípravek Braunol 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jodovaný povidon  nebo na kteroukoli další složku 
přípravku Braunol. 

2/5 

jestliže  trpíte zvýšenou činností štítné žlázy nebo jiným jejím onemocněním. 

-         v případě vzácného kožního onemocnění s puchýřky provázenými pálením nebo svěděním 

(herpetiformní dermatitidy) 

-         v případě plánované nebo probíhající jodidové radioterapie (dokud léčba neskončí). 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Braunol je zapotřebí 

jestliže máte strumu (zvětšenou štítnou žlázu) nebo jste prodělali onemocnění štítné žlázy, 
můžete přípravek používat pouze po poradě s lékařem. Přípravek Braunol by neměl být 
aplikován dlouhou dobu na veliké plochy (např. nanejvýše po dobu 14 dnů na 10% celkového 
povrchu těla). V takových případech byste měl(a) být po ukončení léčby pečlivě sledován(a),  
zda se neobjevují časné příznaky zvýšené funkce štítné žlázy a v případě potřeby, byste měl(a) 
být podroben(a) sledování funkce štítné žlázy. 

když současně užíváte přípravky obsahující lithium, měl(a) byste se vyvarovat pravidelnému 
používání přípravku Braunol a vždy konzultovat užívání přípravku Braunol s lékařem. 

u novorozenců a dětí do 6 měsíců by se přípravek Braunol měl použít pouze na základě 
lékařova rozhodnutí a jeho použití by mělo být zásadně omezováno. Použití přípravku Braunol 
vyžaduje funkční testy štítné žlázy. Pečlivě je třeba bránit jakémukoli náhodnému požití 
přípravku Braunol malými děti. 

 

u starších pacientů existuje riziko, jódem vyvolaného, následného zvýšení činnosti štítné žlázy 
a tito pacienti by se měli před zahájením používání přípravku Braunol poradit s lékařem. U 
starších pacientů se strumou a se sklonem k funkční poruše štítné žlázy by se měl přípravek 
Braunol používat delší dobu a na rozsáhlé ploše pouze na základě pokynů lékaře.   

 

prostřednictvím okysličujícího účinku léčivé látky, jódovaného povidonu, mohou mít  
v průběhu léčby přípravkem Braunol  určitá dignostická vyšetření falešně pozitivní výsledky. 
(např.  průkaz přítomnosti krevního barviva či cukru ve stolici nebo moči pomocí o-toluidinu 
nebo guajakolu). 

 

jódovaný povidon může snížit vychytávání jódu štítnou žlázou. V průběhu léčby přípravkem 
Braunol to může  narušit testy štítné žlázy ( scintigrafii, stanovení jódu vázaného na bílkoviny, 
diagnostiku  pomocí jódových izotopů) a může tak učinit radioterapii (ozařování) jódem 
nemožnou. Další scintigrafie by se neměla provádět dříve než 1-2 týdny po léčbě přípravkem 
Braunol.  

 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
 
Prosím, informujte svého  lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Léčivá látka přípravku Braunol,  jodovaný povidon, reaguje s bílkovinami a určitými organickými 
složkami, např. složkami krve nebo hnisu, čímž se může účinnost snížit. 
 
Jestliže se přípravek Braunol při léčbě ran používá současně s enzymatickými přípravky, účinek obou 
přípravků může být oslaben v důsledku okysličení enzymatických složek. Vzájemné oslabení obou 
složek se může rovněž objevit v případě použití dezinfekčních prostředků obsahujících stříbro, 
peroxid vodíku a  taurolidin. 
 
Přípravek Braunol nesmí být používán současně nebo v krátké návaznosti na dezinfekci a léčbu ran 
přípravky obsahujícími rtuť, jelikož  může z jódu a rtuti vzniknout  kyselina, která může způsobit 
popáleniny. 
 
O současném používání přípravku Braunol a jiných místně podávaných léčivých přípravků a 
přípravků používaných k desinfekci se vždy poraďte s lékařem. 
 

3/5 

U pacientů, kteří jsou současně léčeni lithiem, je třeba se vyhnout pravidelnému používání přípravku 
Braunol, obzvláště v případech, kdy je ošetřována veliká plocha.  Absorbovaný jód může zesilovat 
snížení funkce štítné žlázy, způsobené  lithiem. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Během těhotenství a kojení by přípravek Braunol měl být používán pouze na doporučení lékaře a jeho 
použití by mělo být výrazně omezeno. Po použití přípravku Braunol u matky jsou u dětí vyžadovány 
funkční testy štítné žlázy. Opatrnost musí být věnována tomu, aby nedošlo k náhodnému požití 
přípravku Braunol kojenci  během kojení prostřednictvím kontaktu s ošetřenými částmi matčina těla. 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK BRAUNOL POUŽÍVÁ 

 
Přípravek Braunol je určen k zevnímu použití, jak v ředěné tak  neředěné formě. 
 
Na léčenou oblast se přípravek Braunol nanáší tak dlouho, dokud není kompletně celá navlhčená. 
Antiseptický film, který se vytváří při zasychání přípravku, může být lehce smyt vodou.  
 
Přípravek Braunol se nanáší v neředěné formě při dezinfekci kůže nebo antisepsi sliznic, před 
chirurgickými zákroky, biopsiemi, injekcemi, punkcemi, odebíráním krevních vzorků a katetrizací. 
 
Pokud se používá k dezinfekci pokožky s malým počtem mazových žláz, trvá nejméně 1 minutu než 
začne přípravek účinkovat, a v případě, kdy kůže obsahuje velké množství mazových žláz, to trvá 
nejméně 10 minut. V průběhu této doby je zapotřebí pokožku udržovat zvlhčenou neředěným 
přípravkem. 
 
Při předoperačním ošetření kůže je třeba zabránit tomu, aby se přípravek stékáním nehromadil pod 
pacientem, protože  to zde může vyvolat podráždění kůže. 
 
K dezinfekci rukou se používá neředěný přípravek Braunol. 
 
K hygienické dezinfekci rukou je třeba vetřít do rukou 3 ml přípravku Braunol. Po uplynutí doby         
1 minuty je třeba ruce umýt. 
 
K chirurgické dezinfekci rukou je třeba do rukou vetřít 2 x 5 ml přípravku Braunol a nechat přípravek 
působit 5 minut. Během celé této doby by ruce měly být pomocí neředěného přípravku udržovány 
vlhké. 
 
K ošetření povrchových ran  by přípravek Braunol měl být nanesen v neředěné formě na celou oblast 
vyžadující léčbu. 
 
K povrchovému antiseptickému ošetření popálenin by se přípravek Braunol měl použít v neředěné 
formě na celou oblast, vyžadující léčbu. 
 
Přípravek Braunol může být použit v ředěné formě k antiseptickým výplachům, při mytí a koupeli. 
Jako vodítko pro ředění slouží následující údaje:  

výplach prováděný jako součást léčby ran (např. proleženin, bércových vředů a gangrény) a 
prevence vzniku infekce v souvislosti s operačním zákrokem  od 

1:2 do 1:20 

antiseptické omývání  

1:2 až 1:25 

-  antiseptická koupel jednotlivých končetin  přibližně  1:25 

-  antiseptická koupel celého těla přibližně  1:100 

-  antiseptické vyplachování ústní sliznice 1:20 

4/5 

Přípravek může být ředěn obyčejnou vodou z vodovodu. Pokud jsou vyžadovány izotonické poměry, 
lze použít fyzilogický solný roztok nebo Ringerův roztok. Všechny naředěné roztoky musí být 
připravovány těsně před použitím a použity okamžitě. 
 
Pro celkovou antiseptickou koupel pacienta nejprve naplňte vanu vodou, pak přidejte požadované 
množství přípravku Braunol. To zabrání vzniku par obsahujících jód, které mohou způsobit žlutavé 
zabarvení okolního materiálu. 
 
Hnědá barva je pro přípravek Braunol charakteristická a je známkou jeho účinnosti. Zřetelná ztráta 
barvy ukazuje na ztrátu účinnosti přípravku. 
 
Frekvence a trvání použití 
 
Je-li přípravek Braunol používán opakovaně, frekvence a doba trvání použití závisí na stávajících 
okolnostech. Přípravek Braunol lze používat jednou nebo několikrát denně. 
 
Léčba ran pokračuje dokud nevymizí všechny příznaky infekce nebo dokud nevymizí obvyklé známky   
rizika znovuvzplanutí infekce na okrajích rány. Jestliže se stav po několika dnech pravidelné léčby (2-
5 dnů) nezlepší nebo když se znovu po léčbě přípravkem Braunol objeví infekce, oznamte to svému 
lékaři. 
 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Braunol déle než 7 dní. 
 
 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Braunol nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi vzácně se mohou objevit kožní reakce přecitlivělosti po použití přípravku Braunol, např. 
kontaktní alergické reakce pozdního typu v podobě svědění, zarudnutí, puchýřků apod. V ojedinělých 
případech bylo hlášeno i postižení jiných orgánů. 
 
Dlouhodobé používání přípravku Braunol na rozsáhlých ranách a popáleninách může vést  ke 
zřetelnému zvýšení množství vstřebávaného  jódu. V ojedinělých případech u náchylných pacientů 
může dojít ke zvýšení činnosti štítné žlázy vyvolané jódem, většinou s příznaky zvýšení srdečního 
tepu nebo únavou (viz bod 2). 
 
Po vstřebání velkého množství jodovaného povidonu  (např. při léčbě popálenin) byly zaznamenány 
poruchy rovnováhy elektrolytů a sérové osmolarity, selhání ledvin a metabolická acidóza. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVE BRAUNOL UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 
 
Přípravek Braunol  nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku za označením EXP 
(zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce. 
 

5/5 

Malé velikosti balení (do 250 ml) uchovávejte při teplotě do 25°C. Větší balení nevyžadují žádné 
zvláštní podmínky pro uchovávání. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Braunol obsahuje 
-  Léčivou látkou je jodovaný povidon.  

100 g roztoku obsahuje  7,5 g jodovaného povidonu s obsahem 10% využitelného jódu. 
 

-  Pomocnými látkami jsou dihydrát dihydrofosforečnanu sodného, jodičnan sodný, lauromakrogol 

450, hydroxid sodný, čištěná voda 

 
Jak přípravek Braunol vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Braunol je hnědý kožní roztok. 
Je dodáván v polyethylénových lahvích obsahujících 30 ml, 100 ml, 200 ml (s napěňovací 
pumpičkou),  250 ml (s mechanickým rozprašovačem), 500 ml a 1000 ml. 
Velikost balení:  20 x 30 ml, 20 x 100 ml, 20 x 200 ml, 20 x 250 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 

B. Braun Melsungen AG 
Carl-Braun-Straße 1 
34212 Melsungen 
Německo 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.9.2012 
 
 
 

 

 

 

 
Skvrny na oblečení je možno odstranit pomocí vody a mýdla. Těžko odstranitelné skvrny lze snadno 
odstranit roztoky čpavku nebo thiosiřičitanu. 

Recenze

Recenze produktu BRAUNOL 20X100ML Roztok k zev. užití

Diskuze

Diskuze k produktu BRAUNOL 20X100ML Roztok k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám