Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Bioderma nejlevnější na trhu

Vybíráme z naší nabídky

BOOSTRIX LAHVIČKA 20X0.5ML/DÁV Injekční suspenze

BOOSTRIX LAHVIČKA  20X0.5ML/DÁV Injekční suspenze

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku BOOSTRIX LAHVIČKA 20X0.5ML/DÁV Injekční suspenze

1
sp. zn. sukls108747/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Boostrix lahvička, injekční suspenze
Adsorbovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární složka) se sníženým obsahem
antigenů


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než dostanete tuto vakcínu, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tato vakcína byla předepsána výhradně Vám/Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné další osobě.

Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Boostrix lahvička a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než budete/Vaše dítě bude očkováno vakcínou Boostrix
lahvička
3. Jak se Boostrix lahvička podává
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak vakcínu Boostrix lahvička uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Boostrix lahvička a k čemu se používá

Boostrix lahvička je vakcína, která se používá jako posilovací dávka u dětí starších než 4 roky,
dospívajících a dospělých v rámci prevence vzniku tří nemocí: záškrtu, tetanu a pertuse (dávivý kašel).
Vakcína působí tak, že přinutí tělo, aby si vytvořilo vlastní ochranu (protilátky) proti těmto nemocem.

Záškrt: záškrt postihuje hlavně dýchací cesty a někdy kůži. Obvykle dochází k zánětu (zduření)
dýchacích cest, což vede k těžkým dýchacím obtížím a někdy až k udušení. Bakterie rovněž
uvolňují toxin (jed), který může způsobit poškození nervů, srdeční problémy a dokonce smrt.

Tetanus: bakterie vyvolávající tetanus pronikají do těla odřeninami, řeznými a jinými ranami
v kůži. Ranami zvlášť náchylnými k infekci jsou popáleniny, zlomeniny, hluboké rány nebo rány
znečištěné zeminou, prachem, koňským hnojem/trusem nebo dřevěnými třískami. Bakterie uvolňují
toxin (jed), který může způsobit svalovou ztuhlost, bolestivé svalové křeče, záchvaty až smrt.
Svalové křeče mohou být tak silné, že mohou zapříčinit i zlomeniny obratlů.

Pertuse (dávivý kašel): dávivý kašel je vysoce nakažlivá nemoc, která postihuje dýchací cesty a
přitom způsobuje těžké záchvaty kašle, jež mohou vadit normálnímu dýchání. Kašel bývá často
provázen dávivými zvuky odtud obecné pojmenování dávivý kašel. Kašel může přetrvávat 1-
2 měsíce, i déle. Dávivý kašel může vést také k ušním infekcím, dlouhodobému zánětu průdušek,
zánětu plic, záchvatům, poškození mozku až k smrti.

Žádná ze složek této vakcíny nemůže vyvolat záškrt, tetanus ani dávivý kašel.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než budete/Vaše dítě bude očkováno vakcínou
Boostrix lahvička

2
Nepodávejte vakcínu Boostrix lahvička:

pokud jste Vy/Vaše dítě mělo v minulosti jakoukoli alergickou reakci na Boostrix lahvička nebo
na kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou v bodě 6). K příznakům alergické reakce
mohou patřit svědivá kožní vyrážka, dechové obtíže a otok obličeje nebo jazyka.
pokud jste Vy/Vaše dítě mělo v minulosti alergickou reakci na jakoukoli vakcínu proti záškrtu,
tetanu, dávivému kašli.
pokud se u Vás/Vašeho dítěte v době do 7 dnů po předchozím očkování jakoukoli vakcínou
proti pertusi (dávivému kašli) vyskytly obtíže týkající se nervové soustavy.
máte-li Vy/má-li Vaše dítě těžkou infekci s vysokou teplotou (přes 38 °C). Mírná infekce by
neměla být problémem, ale nejprve se poraďte se svým lékařem.
pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytly po předchozím očkování jakoukoli vakcínou proti
záškrtu nebo tetanu nevysvětlitelné modřiny nebo potíže postihující mozek nebo nervovou
soustavu.

Upozornění a opatření

Před podáním vakcíny Boostrix lahvička se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže se u Vás/Vašeho dítěte vyskytly po předchozím podání vakcíny Boostrix lahvička nebo
jiné vakcíny proti pertusi (dávivému kašli) nějaké zdravotní problémy, jako jsou zejména:

horečka (vyšší než 40 °C) během 48 hodin po očkování
kolaps nebo šokový stav během 48 hodin po očkování
neustupující pláč trvající 3 hodiny nebo déle v průběhu 48 hodin po očkování
křeče/záchvaty s horečkou nebo bez ní v průběhu prvních 3 dnů po očkování.

jestliže Vaše dítě trpí nediagnostikovaným nebo progresivním onemocněním mozku nebo
nekontrolovanou epilepsií. Vakcínu lze podat, až se nemoc dostane pod kontrolu.
máte-li Vy/má-li Vaše dítě problémy se srážením krve nebo se Vám/mu snadno tvoří krevní
podlitiny.
máte-li Vy/má-li Vaše dítě sklon ke křečím/záchvatům vznikajícím v důsledku horečky, nebo
pokud se křeče/záchvaty v důsledku horečky vyskytly ve Vaší rodině.
máte-li Vy/má-li Vaše dítě z jakéhokoli důvodu dlouhodobé problémy s imunitním systémem
(včetně infekce HIV). Vy/Vaše dítě může být i v tomto případě očkováno vakcínou Boostrix
lahvička, ale ochrana proti infekcím nemusí být po očkování tak dobrá, jako u dětí a dospělých,
jejichž imunitní systém je v pořádku.

Při každém injekčním podávání léčiva nebo i před ním může dojít k mdlobám (zvláště u
dospívajících). Informujte proto lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste Vy nebo Vaše dítě již někdy
při injekci omdleli.

Vakcína Boostrix lahvička nemusí, jako jiné vakcíny, plně chránit všechny očkované jedince.

Další léčivé přípravky a vakcína Boostrix lahvička

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo Vaše dítě užívá, které jste
v nedávné době užíval(a) nebo Vaše dítě v nedávné době užívalo nebo které možná budete užívat.

Boostrix lahvička také nemusí působit, pokud Vy/Vaše dítě užíváte léky snižující účinnost imunitního
systému při boji s infekcí.

Těhotenství a kojení
Odpovídající data získaná z prospektivních studiích u lidí o použití vakcíny Boostrix lahvička během
těhotenství nejsou k dispozici. Váš lékař Vás obeznámí s možnými riziky a přínosem podání vakcíny
Boostrix lahvička v těhotenství.
3


Není známo, jestli Boostrix lahvička prochází do mateřského mléka. Váš lékař s Vámi bude hovořit o
možných rizicích a prospěchu z očkování vakcínou Boostrix lahvička v průběhu kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než budete Vy očkován(a)/bude Vaše dítě očkováno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by vakcína Boostrix lahvička mohla ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat
stroje.


3. Jak se Boostrix lahvička podává

Vakcína Boostrix lahvička bude aplikována formou injekce do svalu.

Tato vakcína nesmí být nikdy podána do žíly.

Dostanete/Vaše dítě dostane jednu dávku vakcíny Boostrix lahvička.

Vakcína Boostrix lahvička může být také použita v případě, že hrozí nebezpečí, že kvůli zranění
dostanete/Vaše dítě dostane tetanus.

Váš lékař zajistí, aby Vám/Vašemu dítěti byla podána předcházející injekce proti tetanu podle
očkovacího schématu a může Vám/Vašemu dítěti podle místních oficiálních doporučení také
poradit podání specifického antiséra, které neutralizuje tetanický toxin, který se může vytvořit
v ráně.

Lékař Vás bude informovat o doporučeních ohledně dalšího přeočkování.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Podobně jako u všech injekčních vakcín se mohou velmi vzácně objevit závažné alergické reakce
(anafylaktické a anafylaktoidní reakce) (do 1 z 10 000 dávek podaných vakcín). Mohou se poznat
podle následujících příznaků:
vyrážky, které mohou být svrbivé nebo puchýřnaté,
otok očí a obličeje,
potíže s dýcháním nebo polykáním,
náhlý pokles krevního tlaku a ztráta vědomí.
K takovým reakcím obvykle dochází ještě před opuštěním ordinace lékaře. Pokud u Vás/Vašeho
dítěte po očkování dojde k některé z těchto reakcí, musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Četnost výskytu níže uvedených možných nežádoucích účinků je definována následujícím způsobem:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 dávek podaných vakcín)
Časté (mohou se vyskytnout do 1 z 10 dávek podaných vakcín)
Méně časté (mohou se vyskytnout do 1 ze 100 dávek podaných vakcín)
Vzácné (mohou se vyskytnout do 1 z 1 000 dávek podaných vakcín)
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout do 1 z 10 000 dávek podaných vakcín)


4

Nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií u dětí ve věku 4 až 8 let jsou následující:

Velmi časté:
bolest, zarudnutí a otok v místě vpichu injekce
podrážděnost
spavost
únava

Časté:
ztráta chutě k jídlu
bolest hlavy
horečka 37,5 °C nebo vyšší (včetně horečky vyšší než 39 °C)
velký otok končetiny, do níž byla podána injekce
zvracení a průjem

Méně časté:
infekce horních cest dýchacích
poruchy pozornosti
hnisavý výtok z očí, svědění očí, zaschlé krusty na očních víčkách (zánět spojivek)
kožní vyrážka
tvrdá bulka v místě vpichu injekce
bolest

Nežádoucí účinky, které se vyskytly v klinických studiích u dospělých, dospívajících a dětí starších než
10 let jsou následující:

Velmi časté:
bolest, zarudnutí a otok v místě vpichu injekce
bolest hlavy
únava
celkový pocit nevůle

Časté:
horečka odpovídající nebo vyšší než 37,5 °C
celkový pocit nevolnosti
závratě
nucení na zvracení
tvrdá bulka nebo lokální zánět (absces) v místě vpichu injekce

Méně časté:
horečka vyšší než 39 °C
bolest
ztuhlost kloubů a svalů
zvracení
ztuhlost kloubů, bolest kloubů, bolest svalů
svědění
nadměrné pocení (hyperhidrosa)
kožní vyrážka
otok uzlin na krku, v podpaží nebo tříslech (lymfadenopatie)
bolest v krku a potíže s polykáním (faryngitida)
infekce horních cest dýchacích
kašel
mdloba (synkopa)
5
onemocnění podobné chřipce, jako horečka, bolest v krku, rýma, kašel a zimnice

Následující nežádoucí účinky se vyskytly při běžném podávání vakcíny Boostrix a nejsou specifické
pro žádnou věkovou skupinu:

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, které může vést k obtížnému polykání nebo
dýchání (angioedém)
kolaps nebo přechodné bezvědomí nebo zastřené vědomí
křeče nebo záchvaty (s nebo bez horečky)
vyrážka (kopřivka)
neobvyklá slabost (astenie)

Po podání vakcín proti tetanu byly velmi vzácně (do 1 z 10 000 podaných dávek vakcín) hlášeny
případy výskytu dočasného zánětu nervů způsobujícího bolest, slabost a ochrnutí končetin,
postupujícího často k hrudníku a obličeji (Guillain-Barré syndrom).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na
adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak vakcínu Boostrix lahvička uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tuto vakcínu po uplynutí doby použitelnosti uvedené (Použitelné do:/Použ.do:) na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C 8 °C).
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem. Zmrazení vakcínu zničí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co obsahuje přípravek Boostrix lahvička

- Léčivými látkami jsou:
Diphtheriae anatoxinum1 ne méně než 2 mezinárodní jednotky (IU) (2,5 Lf)
Tetani anatoxinum1 ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU) (5 Lf)
Bordetellae pertussis antigena:
Pertussis anatoxinum1 8 mikrogramů
6
Pertussis haemagglutinum filamentosum1 8 mikrogramů
Pertussis membranae externae proteinum1 2,5 mikrogramů

1 adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý (Al(OH)3) 0,3 miligramu Al
3+
a fosforečnan hlinitý (AlPO4) 0,2 miligramu Al
3+


- Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný a voda na injekci.

Jak přípravek Boostrix lahvička vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční suspenze.

Boostrix lahvička je bílá, slabě mléčně zakalená tekutina, dostupná ve skleněné lahvičce (0,5 ml).

Boostrix lahvička je k dostání v baleních po 1, 10, 20, 25 a 50 dávkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline s.r.o.
Praha
Česká republika

Výrobce
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rixensart
Belgie


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Boostrix
Česká republika

Boostrix lahvička
Dánsko

Boostrix
Německo

Boostrix
Španělsko

Boostrix
Irsko

Boostrix
Island

Boostrix
Itálie

Boostrix
Lucembursko

Boostrix
Norsko

Boostrix
Rakousko

Boostrix
Portugalsko Boostrix
7

Slovenská republika

Boostrix
Finsko

Boostrix
Velká Británie

Boostrix

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.10.2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Před použitím se má vakcína vytemperovat na pokojovou teplotu a poté se má obsah stříkačky řádně
protřepat, aby vznikla homogenní, bílá, opalescentní, zakalená suspenze. Před podáním vakcína musí
být vizuálně zkontrolována na přítomnost viditelných cizorodých částic a/nebo na změnu fyzikálního
vzhledu. Jestliže vakcína obsahuje viditelné cizorodé částice nebo svým fyzikálním vzhledem
nevyhovuje, je třeba vakcínu vyřadit.

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlení údajů uvedených na malém vnitřním obalu:
LOT číslo šarže
EXP použitelné do


Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz