Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

BOOSTRIX INJ. STŘÍKAČKA 25X1DÁV Injekční suspenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97472

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 97472
Kód EAN:
Kód SÚKL: 120161
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Příbalový leták

sp. zn. sukls131267/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Boostrix inj. stříkačka, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 

Adsorbovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární složka) se sníženým obsahem 

antigenů 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než dostanete/Vaše dítě dostane tuto 
vakcínu, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tato vakcína byla předepsána výhradně Vám/Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné další osobě. 

Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je Boostrix inj. stříkačka a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než budete/Vaše dítě bude očkováno vakcínou Boostrix inj. 
stříkačka 

3. 

Jak se Boostrix inj. stříkačka používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak vakcínu Boostrix inj. stříkačka uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Boostrix inj. stříkačka a k čemu se používá 

 
Boostrix inj. stříkačka je vakcína, která se používá jako posilovací dávka u dětí starších než 4 roky, 
dospívajících a dospělých v rámci prevence vzniku tří nemocí: záškrtu, tetanu a pertuse (dávivý kašel). 
Vakcína působí tak, že přinutí tělo, aby si vytvořilo vlastní ochranu (protilátky) proti těmto nemocem. 
 

  Záškrt: Záškrt postihuje hlavně dýchací cesty a někdy kůži. Obvykle dochází k zánětu (zduření) 

dýchacích cest, což vede k těžkým dýchacím obtížím a někdy až k udušení. Bakterie rovněž 
uvolňují toxin (jed), který může způsobit poškození nervů, srdeční problémy a dokonce smrt. 

 

  Tetanus: Bakterie vyvolávající tetanus pronikají do těla odřeninami, řeznými a jinými ranami 

v kůži. Ranami zvlášť náchylnými k infekci jsou popáleniny, zlomeniny, hluboké rány nebo rány 
znečištěné zeminou, prachem, koňským hnojem/trusem nebo dřevěnými třískami. Bakterie uvolňují 
toxin (jed), který může způsobit svalovou ztuhlost, bolestivé svalové křeče, záchvaty až smrt. 
Svalové křeče mohou být tak silné, že mohou zapříčinit i zlomeniny obratlů. 

 

  Pertuse (dávivý kašel): Dávivý kašel je vysoce nakažlivá nemoc, která postihuje dýchací cesty 

a přitom způsobuje těžké záchvaty kašle, jež mohou vadit normálnímu dýchání. Kašel bývá často 
provázen „dávivými“ zvuky – odtud obecné pojmenování „dávivý kašel“. Kašel může přetrvávat 
1 - 2 měsíce, i déle. Dávivý kašel může vést také k ušním infekcím, dlouhodobému zánětu 
průdušek, zánětu plic, záchvatům, poškození mozku až k smrti. 

 
Žádná ze složek této vakcíny nemůže vyvolat záškrt, tetanus ani dávivý kašel. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než budete/Vaše dítě bude očkováno vakcínou 

Boostrix inj. stříkačka 
 
Nepodávejte vakcínu Boostrix inj. stříkačka: 
 

 

pokud jste Vy/Vaše dítě měl(a/o) v minulosti jakoukoli alergickou reakci na Boostrix inj. 
stříkačka nebo na kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou v bodě 6). K příznakům 
alergické reakce mohou patřit svědivá kožní vyrážka, dechové obtíže a otok obličeje nebo 
jazyka. 

 

pokud jste Vy/Vaše dítě měl(a/o) v minulosti alergickou reakci na jakoukoli vakcínu proti 
záškrtu, tetanu, dávivému kašli. 

 

pokud se u Vás/Vašeho dítěte v době do 7 dnů po předchozím očkování jakoukoli vakcínou 
proti pertusi (dávivému kašli) vyskytly obtíže týkající se nervové soustavy. 

 

máte-li Vy/má-li Vaše dítě těžkou infekci s vysokou teplotou (přes 38 °C). Mírná infekce by 
neměla být problémem, ale nejprve se poraďte se svým lékařem. 

 

pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytly po předchozím očkování jakoukoli vakcínou proti 
záškrtu nebo tetanu nevysvětlitelné modřiny nebo potíže postihující mozek nebo nervovou 
soustavu. 

 
Upozornění a opatření 
 
Před podáním vakcíny Boostrix inj. stříkačka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 

 

jestliže se u Vás/Vašeho dítěte vyskytly po předchozím podání vakcíny Boostrix inj. stříkačka 
nebo jiné vakcíny proti pertusi (dávivému kašli) nějaké zdravotní problémy, jako jsou zejména: 

 

-  horečka (vyšší než 40 °C) během 48 hodin po očkování; 
-  kolaps nebo šokový stav během 48 hodin po očkování; 
-  neustupující pláč trvající 3 hodiny nebo déle v průběhu 48 hodin po očkování; 
-  křeče/záchvaty s horečkou nebo bez ní v průběhu prvních 3 dnů po očkování. 

 

 

jestliže Vaše dítě trpí nediagnostikovaným nebo progresivním onemocněním mozku nebo 
nekontrolovanou epilepsií. Vakcínu lze podat, až se nemoc dostane pod kontrolu. 

 

 

máte-li Vy/má-li Vaše dítě problémy se srážením krve nebo se Vám/mu snadno tvoří krevní 
podlitiny. 

 

 

máte-li Vy/má-li Vaše dítě sklon ke křečím/záchvatům vznikajícím v důsledku horečky, nebo 
pokud se křeče/záchvaty v důsledku horečky vyskytly ve Vaší rodině. 

 

 

máte-li Vy/má-li Vaše dítě z jakéhokoli důvodu dlouhodobé problémy s imunitním systémem 
(včetně infekce HIV). Vy/Vaše dítě může být i v tomto případě očkován(a/o) vakcínou Boostrix 
inj. stříkačka, ale ochrana proti infekcím nemusí být po očkování tak dobrá jako u dětí 
a dospělých, jejichž imunitní systém je v pořádku. 

 
Při každém injekčním podávání léčiva nebo i před ním může dojít k mdlobám (zvláště 
u dospívajících). Informujte proto lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste Vy nebo Vaše dítě již 
někdy při injekci omdlel(a/o). 
 
Vakcína Boostrix inj. stříkačka nemusí, jako jiné vakcíny, plně chránit všechny očkované jedince. 
 
Další léčivé přípravky a vakcína Boostrix inj. stříkačka 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo Vaše dítě užívá, které jste 
v nedávné době užíval(a) nebo Vaše dítě v nedávné době užívalo nebo které možná budete užívat. 
Boostrix inj. stříkačka také nemusí působit, pokud Vy/Vaše dítě užíváte léky snižující účinnost 
imunitního systému při boji s infekcí. 
 
 
 
 

Těhotenství a kojení 
 
Váš lékař Vás obeznámí s možnými riziky a přínosem podání vakcíny Boostrix inj. stříkačka 
v těhotenství. 
 
Není známo, jestli Boostrix inj. stříkačka prochází do mateřského mléka. Váš lékař s Vámi bude 
hovořit o možných rizicích a prospěchu z očkování vakcínou Boostrix inj. stříkačka v průběhu kojení. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než budete očkována. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Není pravděpodobné, že by vakcína Boostrix inj. stříkačka mohla ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat 
stroje. 
 
 
3. 

Jak se Boostrix inj. stříkačka používá 

 

  Vakcína Boostrix inj. stříkačka bude aplikována formou injekce do svalu. 

 

  Tato vakcína nesmí být nikdy podána do žíly. 
 

  Dostanete/Vaše dítě dostane jednu dávku vakcíny Boostrix inj. stříkačka. 

 

  Váš lékař ověří, zda jste Vy/Vaše dítě byl(a/o) již dříve očkován(a/o) proti záškrtu, tetanu a/nebo 

dávivému kašli. 

 

  Vakcína Boostrix inj. stříkačka může být použita  při podezření na tetanus i když budou také 

provedena další opatření s cílem snížit riziko tohoto onemocnění, jako je důkladné ošetření 
poranění a/nebo podání specifického tetanového antitoxinu. 

 

  Lékař Vás bude informovat o doporučeních ohledně dalšího přeočkování. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Podobně jako u všech injekčních vakcín se mohou velmi vzácně objevit závažné alergické reakce 
(anafylaktické a anafylaktoidní reakce) (až u 1 z 10 000 dávek podaných vakcín). Mohou se poznat 
podle následujících příznaků: 

 

vyrážky, která může být svědivá nebo puchýřnatá, 

 

otoku očí a obličeje, 

 

potíží s dýcháním nebo polykáním, 

 

náhlého poklesu krevního tlaku a ztráty vědomí. 

 
K takovým reakcím obvykle dochází ještě před opuštěním ordinace lékaře. Pokud u Vás/Vašeho 
dítěte po očkování dojde k některé z těchto reakcí, musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
 

 

Nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií u dětí ve věku 4 až 8 let, jsou následující: 
 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 dávek vakcíny): 

  bolest, zarudnutí a otok v místě vpichu injekce; 

  podrážděnost; 

  ospalost; 

  únava. 
 

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 dávek vakcíny): 

 

ztráta chuti k jídlu; 

 

bolest hlavy; 

 

horečka 37,5 °C nebo vyšší (včetně horečky vyšší než 39 °C); 

 

velký otok končetiny, do níž byla podána injekce; 

 

zvracení a průjem. 

 

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 dávek vakcíny): 

 

infekce horních cest dýchacích; 

 

poruchy pozornosti; 

 

hnisavý výtok z očí, svědění očí, zaschlé krusty na očních víčkách (zánět spojivek); 

 

kožní vyrážka; 

 

tvrdá bulka v místě vpichu injekce; 

 

bolest. 

 
Nežádoucí účinky, které se vyskytly v klinických studiích u dospělých, dospívajících a dětí starších než 
10 let, jsou následující: 
 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 dávek vakcíny): 

  bolest, zarudnutí a otok v místě vpichu injekce; 

  bolest hlavy; 

  únava; 

  celkový pocit nevůle. 
 

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 dávek vakcíny): 

 

horečka odpovídající nebo vyšší než 37,5 °C; 

 

závratě; 

 

nucení na zvracení; 

 

tvrdá bulka nebo lokální zánět (absces) v místě vpichu injekce. 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 dávek vakcíny): 

 

horečka vyšší než 39 °C; 

 

bolest; 

 

ztuhlost kloubů a svalů; 

 

zvracení; 

 

průjem; 

 

ztuhlost kloubů, bolest kloubů, bolest svalů; 

 

svědění; 

 

nadměrné pocení (hyperhidrosa); 

 

kožní vyrážka; 

 

otok uzlin na krku, v podpaží nebo tříslech (lymfadenopatie); 

 

bolest v krku a potíže s polykáním (faryngitida); 

 

infekce horních cest dýchacích; 

 

kašel; 

 

mdloba (synkopa); 

 

onemocnění podobné chřipce, jako horečka, bolest v krku, rýma, kašel a zimnice. 

 
Následující nežádoucí účinky se vyskytly při běžném podávání vakcíny Boostrix a nejsou specifické 
pro žádnou věkovou skupinu: 
 

 

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, které může vést k obtížnému polykání nebo 
dýchání (angioedém); 

 

kolaps nebo přechodné bezvědomí nebo zastřené vědomí; 

 

křeče nebo záchvaty (s horečkou nebo bez horečky); 

 

vyrážka (kopřivka); 

 

neobvyklá slabost (astenie). 

 
Po podání vakcín proti tetanu byly velmi vzácně (až u 1 z 10 000 podaných dávek vakcín) hlášeny 
případy výskytu dočasného zánětu nervů způsobujícího bolest, slabost a ochrnutí končetin, 
postupujícího často k hrudníku a obličeji (Guillain-Barre syndrom). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 
5. 

Jak vakcínu Boostrix inj. stříkačka uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tuto vakcínu po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Chraňte před mrazem. Zmrazení vakcínu zničí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co obsahuje přípravek Boostrix inj. stříkačka 
 

Léčivými látkami jsou: 
Diphtheriae anatoxinum

ne méně než 2 mezinárodní jednotky (IU) (2,5 Lf) 

Tetani anatoxinum

ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU) (5 Lf) 

Bordetellae pertussis antigena: 
Pertussis anatoxinum

1

 

8 mikrogramů 

Pertussis haemagglutinum filamentosum

1

 

8 mikrogramů 

Pertussis membranae externae proteinum

1

 

2,5 mikrogramů 

 

1

 adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý (Al(OH)

3

0,3 miligramu Al

3+

 

a fosforečnan hlinitý (AlPO

4

0,2 miligramu Al

3+ 

 

Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný a voda na injekci. 

 
 

Jak přípravek Boostrix inj. stříkačka vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. 
 
Boostrix inj. stříkačka je bílá, slabě mléčně zakalená tekutina, dostupná v předplněné injekční 
stříkačce (0,5 ml). 
 
Boostrix inj. stříkačka je k dostání v baleních po 1, 10, 20, 25 a 50 dávkách s jehlami nebo bez jehel. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Praha 
Česká republika 
 
Výrobce 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rixensart 
Belgie 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Belgie 
 

Boostrix 

Česká republika 
 

Boostrix inj. stříkačka 

Dánsko 
 

Boostrix 

Německo 
 

Boostrix 

Španělsko 
 

Boostrix 

Irsko 
 

Boostrix 

Island 
 

Boostrix 

Itálie 
 

Boostrix 

Lucembursko 
 

Boostrix 

Norsko 
 

Boostrix 

Rakousko 
 

Boostrix 

Portugalsko 
 

Boostrix 

Slovenská republika 
 

Boostrix 

Finsko 
 

Boostrix 

Velká Británie 
 

Boostrix 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.10.2016 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv, www.sukl.cz. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Před použitím se má vakcína vytemperovat na pokojovou teplotu a poté se má obsah stříkačky řádně 
protřepat, aby vznikla homogenní, bílá, opalescentní, zakalená suspenze. Před podáním musí být 
vakcína vizuálně zkontrolována na přítomnost viditelných cizorodých částic a/nebo na změnu 
fyzikálního vzhledu. Jestliže vakcína obsahuje viditelné cizorodé částice nebo svým fyzikálním 
vzhledem nevyhovuje, je třeba ji vyřadit. 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 

Recenze

Recenze produktu BOOSTRIX INJ. STŘÍKAČKA 25X1DÁV Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu BOOSTRIX INJ. STŘÍKAČKA 25X1DÁV Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám