Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

BISOGAMMA 5 30X5MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17580

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ARTESAN PHARMA GMBH AND CO., LÜCHOW
Kód výrobku: 17580
Kód EAN: 4030674001573
Kód SÚKL: 40535
Držitel rozhodnutí: ARTESAN PHARMA GMBH AND CO., LÜCHOW
Léčba zvýšeného krevního tlaku (esenciální hypertenze). Léčba bolesti v oblasti hrudníku vyvolaná poruchou krevního průtoku ve věnčitých tepnách srdce (onemocnění koronárních cév: angina pectoris).

Příbalový leták

1/9 

 

 

sp.zn.sukls112700/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Bisogamma 5 

potahované tablety 

Bisoprololi fumaras 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  

Co je přípravek Bisogamma 5 a k čemu se používá 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bisogamma 5 užívat 

3.  

Jak se přípravek přípravek Bisogamma 5 užívá 

4.  

Možné nežádoucí účinky 

5.  

Jak přípravek přípravek Bisogamma 5 uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

 
1.  

Co je přípravek Bisogamma 5 a k čemu se používá 

 
Přípravek Bisogamma 5 patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných kardioselektivní beta 
blokátory. 
 
Přípravek Bisogamma 5 se používá při léčbě: 

-   vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze) 
-   bolesti  na  hrudi  způsobené  onemocněním  koronárních  cév  srdce  (srdeční  cévní 

onemocnění: angina pectoris). 

 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bisogamma 5 užívat 

 
Neužívejte přípravek Bisogamma 5, jestliže: 

  jste  alergický(á)  na  bisoprolol-fumarát  nebo  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

  máte  akutní  srdeční  selhání  nebo  zhoršení  srdečního  selhání  vyžadující  injekci  léků  do 

žíly, které zvýší sílu srdečních stahů, 

 

  máte kardiogenní šok, což je akutní závažné onemocnění srdce vyvolávající nízký krevní 

tlak a oběhové selhání, 

  trpíte poruchami přenosu vzruchu v srdci z předsíně do komory vysokého stupně (druhý a 

třetí stupeň atrioventrikulárního bloku), 

  trpíte syndromem „nemocného“ sinusového uzlu (typ poruchy vedení srdečního vzruchu), 

  trpíte  postižením  přenosu  vzruchu  mezi  sinusovým  uzlem  a  předsíněmi  (sinoatriální 

blokáda), 

2/9 

 

  máte pomalý srdeční tep před léčbou (tepová frekvence v klidu méně než 50 tepů/min.), 

  máte výrazně nízký krevní tlak (systolický „horní“ tlak nižší než 90 mmHg), 

  máte zvýšenou kyselost krve (acidóza), 

  trpíte sklonem k zúžení průdušek (bronchiální hyperreaktivita: např. obstrukční choroba 

plic, astma bronchiale), 

  trpíte závažnou poruchou oběhu krve v končetinách, 

  trpíte vzácným nádorem nadledvin, tzv. feochromocytomem. 

 

 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím přípravku Bisogamma  5  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Zvýšený lékařský dohled je potřebný hlavně při těchto stavech: 
-  cukrovka s  výraznými výkyvy  hladiny  cukru  v krvi  , 
-  dlouhodobé hladovění, 
-  probíhající léčba pro reakce z přecitlivělosti (např. prevence alergické rýmy), 
-  Prinzmetalova  angina  pectoris  (typ  bolestí  na  hrudi  způsobený  křečí  koronárních  tepen, 

které zásobují srdeční sval), 

-  nízký  stupeň  poruchy  přenosu  vzruchu  mezi  předsíněmi  a  komorami  srdce  (I.  stupeň 

atrioventrikulární blokády), 

-  méně  závažné  problémy  s  krevním  oběhem  v  končetinách  (zhoršení  potíží  se  může  objevit 

zvláště na začátku léčby), 

-  poruchu funkce štítné žlázy, 
-  lupénka (psoriáza), 
-  astma  nebo  chronická  plicní  obstrukční  choroba.  Pokud  užíváte  bronchodilatancia  (léky 

rozšiřující průdušky), jejich dávky může být nutné zvýšit. 

 
Jestliže máte podstoupit operaci, kdy Vám bude podána celková anestezie, upozorněte lékaře, že 
užíváte přípravek Bisogamma.  
Léčba  zvýšeného  krevního  tlaku  přípravkem  Bisogamma  5  si  vyžaduje  pravidelnou  lékařskou 
kontrolu. 
 
Děti 
Přípravek Bisogamma 5 nesmí být podáván dětem, protože u této věkové skupiny nejsou žádné 
terapeutické zkušenosti. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Bisogamma 5 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Upozorněte lékaře zejména pokud užíváte některé z následujících přípravků: 
-  některé  léky  používané  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku,  anginy  pectoris  nebo 

nepravidelného  srdečního  rytmu  (blokátory  vápníkového  kanálu,  jako  je  verapamil  a 
diltiazem), 

-  některé  léky  používané  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku,  jako  je  klonidin,  methyldopa, 

moxonidin, rilmenidin, 

-  některé léky pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy 

I, jako je chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon), 

-  některé léky pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris (blokátory vápníkového 

kanálu dihydropyridinového typu, jako je felodipin a amlodipin), 

-  některé léky pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy 

III, jako je amiodaron), 

3/9 

 

-  beta-blokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky pro léčbu glaukomu), 
-  některé 

léky 

pro 

léčbu 

například 

Alzheimerovy 

choroby 

nebo 

glaukomu 

(parasympatomimetika)  nebo  léky  používané  pro  léčbu  akutních  srdečních  potíží 
(sympatomimetika, jako je adrenalin, isoprenalin a dobutamin), 

-  léky na cukrovku (antidiabetika) včetně inzulinu, 
-  anestetika (například během chirurgické léčby), 
-  digitalis pro léčbu srdečního selhání, 
-  nesteroidní  antiflogistika  (NSAID)  používané  pro  léčbu  artritidy,  bolesti  nebo  zánětu 

(například ibuprofen nebo diklofenak), 

-  jakýkoli lék, který může snižovat krevní tlak jako žádoucí nebo nežádoucí účinek, jako jsou 

antihypertenzíva, některé léky pro léčbu deprese (tricyklická antidepresíva, jako je imipramin 
nebo  amitriptylin),  některé  léky  užívané  pro  léčbu  epilepsie  nebo  během  anestézie 
(barbituráty,  jako  je  fenobarbital),  nebo  některé  léky  pro  léčbu  duševních  poruch 
charakterizované ztrátou kontaktu s realitou (fenothiaziny, jako je levopromazin), 

-  meflochin používaný pro prevenci nebo léčbu malárie, 
-  léky  pro  léčbu  deprese  označované  jako  inhibitory  monoaminooxidázy  (kromě  inhibitorů 

MAO-B), jako je moklobemid.  

 
Přípravek Bisogamma 5 s jídlem a pitím 
Vliv  přípravku  Bisogamma  5  na  pokles  krevního  tlaku  může  být  zesílený  konzumací 
alkoholu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Nejsou dostupné informace o užívaní přípravku Bisogamma 5 v době těhotenství. 
Přípravek  Bisogamma  5  se  může  podávat  jen  tehdy,  pokud  lékař  usoudí,  že  prospěch  užívání 
pro těhotnou ženu převáží případné riziko pro plod. 
 
Není známo, zda se bisoprolol vylučuje do lidského mateřského mléka. Proto se kojení v průběhu 
léčby bisoprololem nedoporučuje.  V případě  potřeby  je  nutné kojení přerušit. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Reakční  schopnosti se  mohou individuálně změnit  až  do  takové  míry,  že  se  výrazně omezí 
Vaše  schopnost  řídit,  obsluhovat  stroje  nebo  při  práci  na  rizikovém  pracovišti.  Tato  změna 
nastává hlavně na začátku léčby, při zvyšovaní dávky, změně přípravku a po požití alkoholu. 
 
3.  

Jak se přípravek Bisogamma 5 užívá 

 
Dávkování 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Léčba začíná nízkou dávkou, která se postupně zvyšuje. Dávkování se musí určit individuálně, v 
závislosti na tepové frekvenci a úspěchu léčby. 
 
Obvyklá  počáteční  dávka  je  jednou  denně  1  potahovaná  tableta  přípravku  Bisogamma  5 
(odpovídá 5 mg bisoprolol-fumarátu). 
V případě  mírně  zvýšeného  krevního  tlaku  (diastolický  tlak  do 105  mm  Hg),  může  být 
dostatečná dávka 1/2 tablety přípravku Bisogamma 5 (odpovídá 2,5 mg bisoprolol-fumarátu). 
Pokud  účinek  není  dostatečný,  dávkování  se  může  zvýšit  na  2  potahované  tablety  přípravku 
Bisogamma 5 (odpovídá 10 mg bisoprolol-fumarátu denně). 
Další zvýšení dávkování je možné jen ve výjimečných případech. Maximální doporučená dávka 

4/9 

 

je 20 mg denně. 
 
Dávkování při poruše funkce jater nebo ledvin 
U  pacientů  s  lehkou  až  středně  těžkou  poruchou  funkce  jater  nebo  ledvin  není  nutná  úprava 
dávkování. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo  jater  nesmí  být  překročena  denní 
dávka  10  mg bisoprolol fumarátu. 
 
Použití u dětí  
Přípravek Bisogamma 5 nesmí být podáván dětem, protože u této věkové skupiny nejsou žádné 
terapeutické zkušenosti. 
 
Způsob podání 
Tablety užívejte ráno, s jídlem nebo bez jídla. Tablety polykejte celé a zapíjejte je dostatečným 
množstvím tekutiny. 
 
Jak dlouho by se měly tablety Bisogamma 5 užívat ? 
Délka léčby není časově omezená a závisí na typu a závažnosti onemocnění. 
 
Nedoporučuje se  měnit  dávkování  léku,  pokud  o  tom  nerozhodne lékař.  Když  chcete léčbu 
přerušit nebo předčasně ukončit, poraďte se nejprve s lékařem. 

O délce podávání rozhoduje lékař.  

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bisogamma 5 než jste měl(a) 
Při  podezření  na  předávkování  přípravkem  Bisogamma  5  ihned  vyhledejte  lékaře,  který 

rozhodne o vykonání potřebných opatření! 
 
Předávkování  přípravkem  Bisogamma  5  může  způsobit  prudký  pokles  krevního  tlaku 
(hypotenze),  zpomalení  činnosti  srdce  (bradykardie)  až  zastavení  činnosti  srdce,  srdeční 
nedostatečnost  a  šok.  Navíc  se  mohou  vyskytnout  obtíže  s  dýcháním,  zúžení  průdušek 
(bronchospasmus), zvracení a poruchy vědomí. 
 
Při předávkování se léčba přípravkem Bisogamma 5 musí přerušit.  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bisogamma 5 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze pokračujte v 
užívaní léku ve stejných časových intervalech jako doposud. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bisogamma 5 
Nikdy  nepřerušujte  nebo  předčasně  neukončujte  léčbu  přípravkem  Bisogamma  5,  dokud  se 
neporadíte s lékařem. 
 
Hlavně  u  pacientů  s  poruchou  krevního  průtoku  věnčitými  cévami  srdce  (angina  pectoris)  se 
léčba přípravkem  Bisogamma 5 nesmí náhle ukončit, ale dávkování se musí postupně snižovat 
(po dobu 7 - 10 dní), protože náhlé přerušení léčby může vyvolat prudké  zhoršení  zdravotního 
stavu pacienta. 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

5/9 

 

 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 
-  závratě*, bolest hlavy* 
-  pocit nevolnosti, zvracení, průjem, zácpa 
-  pocit chladu nebo necitlivosti v rukou a chodidlech, nízký krevní tlak 
-  únava  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 
-  poruchy vedení vzruchu mezi srdečními síněmi a komorami (poruchy AV převodu), zhoršení 

stávajícího srdečního selhání, zpomalení srdeční činnosti (bradykardie) 

-  dechové potíže u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním dýchacích cest 
-  svalová slabost, svalové křeče  
-  celková slabost 
-  poruchy spánku, deprese 
-  zvýšená hladina tuků v krvi (cholesterol, triacylglyceroly) 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 léčených osob): 
-  změny ve výsledcích vyšetření krve 
-  mdloby 
-  snížená tvorba slz (může být problém, pokud nosíte kontaktní čočky) 
-  poruchy sluchu 
-  ucpaný nos, výtok z nosu 
-  reakce přecitlivělosti jako je svědění, zarudnutí a kožní vyrážka 
-  zánět jater (hepatitida), který může způsobit zažloutnutí kůže nebo bělma očí 
-  porucha potence 
-  noční můry, halucinace 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 léčených osob): 
-  podráždění nebo začervenání očí (zánět spojivek) 
-  kožní vyrážka s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná lupénce 
-  ztráta vlasů 
 
*  při  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  anginy  pectoris  se  tyto  příznaky  mohou  projevit 
zejména  na  začátku  léčby,  nebo  pokud  se  Vaše  dávkování  změní.  Jsou  obecně  mírné  a  často 
vymizí během 1–2 týdnů. 
 
Může dojít ke zhoršení stávající cukrovky nebo se může projevit cukrovka, která dosud probíhala 
skrytě. 
Při léčbě přípravkem Bisogamma, může dlouhodobé hladovění anebo intenzivní fyzická zátěž 
způsobit nízkou hladinu cukru v krvi (hypoglykémie). První příznaky hypoglykémie (zvláště 
zrychlený srdeční tep a třes) mohou být skryté. 
Stejně tak mohou být skryté příznaky onemocnění z nadměrného množství hormonů štítné žlázy 
v krvi (zrychlený srdeční tep a třes) u pacientů se zvýšenou produkcí hormonů štítné žlázy. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  

6/9 

 

webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5. Jak přípravek Bisogamma 5 uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Nepoužívejte  tento přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Bisogamma 5 obsahuje 
Léčivou látkou je: bisoprololi fumaras. Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 
mg. 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  jádro  tablety:  krospovidon,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob, 
mikrokrystalická  celulosa,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  potahová 
vrstva: makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastek, žlutý oxid železitý (E172), hypromelosa 
 
Jak přípravek Bisogamma 5 vypadá a co obsahuje toto balení 
Kulaté,  bikonvexní,  světle  žluté  potahované  tablety  s  půlící  rýhou  („snap“)  na  jedné  straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 30, 50 a 100 potahovaných tablet, klinické balení 300 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwer Str. 7 
71034 Böblingen 
Německo 
 
Výrobce 
Artesan Pharma GmbH & Co. KG 
Wendlandstr. 1 
29349 Lüchow 
Německo 
 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwerstr. 7 
71034 Böblingen 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.7.2015 

7/9 

 

 

 

 

 

Pokyny pro půlení tablet 
Aby  byla  tableta  rozdělena  na  2  stejné  poloviny,  položte  ji  na  hladký  a  pevný  povrch 
(např. desku stolu) půlící rýhou nahoru. Současně zatlačte oběma ukazováčky na levou a pravou 
polovinu tablety. Tak rozdělíte tabletu na 2 rovnocenné poloviny. 
obrázek 

Recenze

Recenze produktu BISOGAMMA 5 30X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu BISOGAMMA 5 30X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám