Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

BISOGAMMA 5 100X5MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17582

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ARTESAN PHARMA GMBH AND CO., LÜCHOW
Kód výrobku: 17582
Kód EAN: 4030674009593
Kód SÚKL: 40547
Držitel rozhodnutí: ARTESAN PHARMA GMBH AND CO., LÜCHOW
Léčba zvýšeného krevního tlaku (esenciální hypertenze). Léčba bolesti v oblasti hrudníku vyvolaná poruchou krevního průtoku ve věnčitých tepnách srdce (onemocnění koronárních cév: angina pectoris).

Příbalový leták

1/9
Příloha č.1. ke sdělení sp.zn.sukls191442/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Bisogamma 5
potahované tablety
Bisoprololi fumaras
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Jestli-že se jakékoliv nežádoucí účinky projeví jako závažné nebo jestli-že zaznamenáte
nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Bisogamma 5 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bisogamma 5 užívat
3. Jak se přípravek Bisogamma 5 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Bisogamma 5 uchovávat
6. Další informace
1. Co je Bisogamma 5 a k čemu se používá
Bisogamma 5 patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných kardioselektivní beta
blokátory.
Bisogamma 5 se používá při léčbě:
- vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze)
- bolesti na hrudi způsobené onemocněním koronárních cév srdce (srdeční cévní
onemocnění: angina pectoris).
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bisogamma 5 užívat
Neužívejte Bisogamma 5, jestliže:
jste alergický(á) na bisoprolol nebo kteroukoliv pomocnou látku přípravku
Bisogamma 5
jste alergický(á) na beta blokátory
trpíte neléčeným srdečním selháním (klinicky výrazná srdeční nedostatečnost)
jste v šoku
2/9
trpíte poruchami přenosu vzruchu v srdci z předsíně do komory vysokého stupně
(druhý a třetí stupeň atrioventrikulárního bloku)
trpíte syndromem nemocného sinusového uzlu
trpíte postižením přenosu vzruchu mezi sinusovým uzlem a předsíněmi
(sinoatriální blokáda)
máte nízkou srdeční frekvenci před léčbou (bradykardie, tepová frekvence v klidu
méně než 50 tepů/min.)
máte výrazně nízký krevní tlak (hypotenze, systolický tlak nižší než 90 mmHg)
máte zvýšenou kyselost krve (acidóza)
trpíte sklonem k zúžení průdušek (bronchiální hyperreaktivita: např. obstrukční
choroba plic, astma bronchiale)
trpíte závažnou poruchou periferního oběhu krve
užíváte současně inhibitory MAO (kromě MAO-B inhibitorů)
nepodávejte přípravek dětem (nejsou dostupné klinické zkušenosti)
Nitrožilní podávání blokátorů vápníkových kanálů typu verapamilu a diltiazemu nebo
jiných antiarytmik (např. disopyramid, chinidin, amiodaron) je kontraindikováno u
pacientů léčených přípravkem Bisogamma 5 (výjimkou jsou pacienti hospitalizovaní na
ARO a intenzívní péči).
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Bisogamma 5 je zapotřebí
Přípravek Bisogamma 5 se může užívat pouze za určitých podmínek a při dodržení
zvláštních opatření. Prosím, zeptejte se svého lékaře. Toto platí zejména o následujících
stavech.
Zvýšený lékařský dohled je potřebný hlavně při těchto onemocněních:
- nízký stupeň poruchy přenosu vzruchu mezi předsíněmi a komorami srdce (I. stupeň
atrioventrikulární blokády)
- cukrovka (diabetes) a ještě neodhalená cukrovka (manifestní nebo latentní diabetes).
Může nastat výrazný pokles hladiny cukru v krvi (závažná hypoglykémie) a příznaky
snížené hladiny cukru v krvi mohou být maskovány. Proto je potřebná je pravidelná
kontrola hladiny cukru v krvi.
- dlouhodobé hladovění a výrazně namáhavá fyzická zátěž (může nastat výrazný pokles
hladiny cukru v krvi)
- nádor dřeně nadledvinek (feochromocytom). Bisogamma 5 se může podávat jen po
podání alfa blokátorů.
- Prinzmetalova angina pectoris
Pacientům se zjištěnou lupenkou (psoriázou) v osobní nebo rodinné anamnéze se beta-
blokátory (např. Bisogamma 5) mohou předepsat jen po posouzení poměru prospěchu a
rizika.
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Bisogamma 5 je potřeba:
U pacientů s poruchou funkce ledvin a/nebo jater je potřebná zvýšená pozornost při
dávkovaní (viz Dávkování).
3/9
Beta blokátory mohou zvýšit vnímavost organismu na alergeny, stejně jako stupeň
alergické reakce např. celkové náhlé alergické reakce (anafylaktické reakce). Proto u
pacientů s výrazně zvýšenou vnímavostí (hypersenzitivitou) v anamnéze a u pacientů
podstupujících léčbu, která snižuje nebo úplně odstraní vznik alergické odpovědi
(desenzibilizace) musí být indikace přesně stanovena.
Léčba zvýšeného krevního tlaku přípravkem Bisogamma 5 si vyžaduje pravidelnou
lékařskou kontrolu.
Užívání jiných léčivých přípravků:
Následující léky užívané současně se mohou navzájem s přípravkem Bisogamma 5
ovlivnit.
Krevní tlak snižující účinek přípravku Bisogamma 5 může být zesílený účinkem jiných
antihypertenzivních (snižujících krevní tlak) léků (např. ACE inhibitorů), diuretik
(odvodňující léky), vazodilatancií (léky rozšiřující cévy), barbiturátů (léky na spaní),
fenothiazinových a tricyklických antidepresiv (léky na depresi).
Při současném užívaní přípravku Bisogamma 5 a blokátorů vápníkových kanálů typu
nifedipinu může být pokles krevního tlaku příliš velký a u některých pacientů může dojít
k srdeční nedostatečnosti.
Při současném užívaní přípravku Bisogamma 5 a blokátorů vápníkových kanálů typu
verapamilu a diltiazemu nebo antiarytmik (např. disopyramid, chinidin, amiodaron) je
důležité pečlivé sledování pacienta, protože může vzniknout nízký krevní tlak
(hypotenze), zpomalená činnost srdce (bradykardie) nebo jiné srdeční arytmie
(nepravidelná činnost srdce) a/nebo srdeční nedostatečnost.
Nitrožilní podávání blokátorů vápníkových kanálů typu verapamilu a diltiazemu nebo
jiných antiarytmik (např. disopyramid, chinidin, amiodaron) se nesmí provádět u pacientů
léčených přípravkem Bisogamma 5 (výjimkou jsou pacienti hospitalizovaní na ARO a
intenzívní lékařské péči, viz Kontraindikacie).
Antiarytmika (léky na srdeční nepravidelnost) a Bisogamma 5 užívané společně mohou
mít zvýšený účinek na útlum srdce.
Současné užívání přípravku Bisogamma 5 a reserpinu, alfametyldopy, guanfacinu,
klonidinu nebo kardioglykosidů (digitalisových přípravků) může vyvolat snížení
srdečního tepu nebo zpomalení vedení vzruchu v srdci.
Při náhlém přerušení léčby klonidinem při současném užívaní přípravku Bisogamma 5 se
krevní tlak může výrazně zvýšit. Proto se klonidin může vysadit jen tehdy, když se léčba
přípravkem Bisogamma 5 několik dní před vysazením klonidinu přeruší. Potom je možné
postupně vysadit klonidin.
4/9
Současné užívání přípravku Bisogamma 5 a noradrenalinu, adrenalinu nebo jiných
sympatomimetik (např. obsažené v nosních a očních kapkách, přípravky proti kašli)
mohou vést ke zvýšení tlaku krve.
Současné užívání derivátů ergotaminu (např. léky proti migréně) a přípravku Bisogamma
5 může zesílit poruchy periferní cirkulace krve.
Inhibitory monoaminooxidázy (MAO) se nesmí užívat v kombinaci s přípravkem
Bisogamma 5, protože může nastat výrazné zvýšení krevního tlaku (hypertenze) (viz
Kontraindikace).
V případě současného užívání přípravku Bisogamma 5 a inzulínu nebo jiných léků na
cukrovku - tablet, může být jejich účinek zesílený nebo prodloužený nebo také snížený.
První příznaky nízké hladiny cukru - zvláště zvýšená činnost srdce (tachykardie) a třes
rukou (tremor) - mohou být maskovány nebo zeslabeny. Proto se vyžaduje pravidelná
kontrola hladiny cukru v krvi.
Rifampicin může oslabit krevní tlak snižující účinek přípravku Bisogamma 5.
Účinek přípravku Bisogamma 5 se může zvýšit po podaní cimetidinu, hydralazinu a
alkoholu.
Současné podávání přípravku Bisogamma 5 a anestetik může zesílit pokles krevního
tlaku. Negativní účinek na stahy srdce(inotropní účinek) obou uvedených léčiv se může
zesílit. Proto je potřebné informovat anesteziologa před celkovou anestézií léčbě
přípravkem Bisogamma 5.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
nedávno užíval/a a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Bisogamma 5 s jídlem a pitím
Vliv přípravku Bisogamma 5 na pokles krevního tlaku může být zesílený konzumací
alkoholu.
Těhotenství a kojení
Nejsou dostupné informace o užívaní přípravku Bisogamma 5 v době těhotenství.
Přípravek Bisogamma 5 se může podávat jen tehdy, pokud lékař usoudí, že prospěch
užívání pro těhotnou ženu převáží případné riziko pro plod.
V důsledku možného rizika ovlivnění srdečních a cévních funkcí se musí léčba
s bisoprolol fumarátem přerušit 48 až 72 hodin před plánovaným porodem. Pokud to není
možné, novorozenec musí být pečlivě sledován po dobu 48 až 72 hodin po porodu.
Přechod bisoprololu do mateřského mléka se u žen nezkoumal. Na základe pokusů na
zvířatech, u nichž se aktivní léčivo našlo v materském mléce, je potřebná zvýšená péče o
novorozence z hlediska možného beta blokujícího účinku. V případě potřeby je nutné
kojení přerušit.
5/9
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Reakční schopnosti se mohou individuálně změnit až do takové míry, že se výrazně
omezí Vaše schopnost aktivní účasti na veřejné dopravě, obsluze strojů nebo při práci na
rizikovém pracovišti. Tato změna nastává hlavně na začátku léčby, při zvyšovaní dávky,
změně přípravku a po požití alkoholu.
3. Jak se přípravek Bisogamma 5 užívá
Dávkování
Váš lékař přizpůsobil dávkování přípravku podle Vašich potřeb, proto vždy užívejte
přípravek Bisogamma 5 přesně podle jeho pokynů. Jestliže si nejste správným užíváním
jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je:
Léčba začíná nízkou dávkou, která se postupně zvyšuje. Dávkování se musí určit
individuálně, v závislosti na tepové frekvenci a úspěchu léčby.
Zvýšený krevní tlak (esenciální hypertenze).
Pokud lékař nepředepíše jinak, doporučená dávka je jednou denně 1 potahovaná tableta
Bisogamma 5 (odpovídá 5 mg bisoprolol fumarátu).
V případě mírně zvýšeného krevního tlaku (diastolický tlak do 105 mm Hg), může být
dostatečná dávka 1/2 tablety Bisogamma 5 (odpovídá 2,5 mg bisoprolol fumarátu).
Pokud účinek není dostatečný, dávkování se může zvýšit na 2 potahované tablety
Bisogamma 5 (odpovídá 10 mg bisoprolol fumarátu denně).
Další zvýšení dávkování je možné jen ve výjimečných případech.
Bolest v oblasti hrudníku způsobená nedostatečným krevním průtokem věnčitými cévami
srdce (angina pectoris s koronárním onemocněním).
Pokud lékař nepředepíše jinak, doporučená dávka je jedenkrát denně 1 potahovaná tableta
Bisogamma 5 (odpovídá 5 mg bisoprolol fumarátu).
Pokud účinek není dostatečný, dávkování se může zvýšit na 2 potahované tablety
Bisogamma 5 (odpovídá 10 mg bisoprolol fumarátu denně).
Další zvýšení dávkování je možné jen ve výjimečných případech.
Dávkování při nedostatečné činnosti jater a/nebo ledvin.
U pacientů s lehkým až středním postižením činnosti jater nebo ledvin není nutná úprava
dávkování. U pacientů s těžkým postižením funkce ledvin (clearance kreatininu <20
ml/min) a s těžkou poruchou činnosti jater nesmí být překročena denní dávka 10 mg
bisoprolol fumarátu.
Přípravek Bisogamma 5 nesmí být podáván dětem, protože u této věkové skupiny nejsou
žádné terapeutické zkušenosti.
Způsob použití
6/9
Tablety užívejte nalačno před snídaní nebo při snídani. Tablety polykejte celé a zapíjejte
je dostatečným množstvím tekutiny.
Jak dlouho by se měly tablety Bisogamma 5 užívat ?
Délka léčby není časově omezená a závisí na typu a závažnosti onemocnění.
Nedoporučuje se měnit dávkování léku, pokud o tom nerozhodne lékař. Když chcete
léčbu přerušit nebo předčasně ukončit, poraďte se nejprve s lékařem.
Hlavně u pacientů s poruchou krevního průtoku věnčitými cévami srdce (angina pectoris)
se léčba přípravkem Bisogamma 5 nesmí náhle ukončit, ale dávkování se musí postupně
snižovat (po dobu 7 - 10 dní), protože náhlé přerušení léčby může vyvolat prudké
zhoršení zdravotního stavu pacienta.
O délce podávání rozhoduje lékař.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Bisogamma 5 než jste měl(a)
Při podezření na předávkování přípravkem Bisogamma 5 ihned vyhledejte lékaře, který
rozhodne o vykonání potřebných opatření!
Předávkování přípravkem Bisogamma 5 může způsobit prudký pokles krevního tlaku
(hypotenze), zpomalení činnosti srdce (bradykardie) až zastavení činnosti srdce, srdeční
nedostatečnost a šok. Navíc se mohou vyskytnout obtíže s dýcháním, zúžení průdušek
(bronchospasmus), zvracení a poruchy vědomí.
Při předávkování se léčba přípravkem Bisogamma 5 musí přerušit.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Bisogamma 5
Nikdy dávku nezdvojujte, abyste nahradili zapomenutou dávku. Pouze pokračujte
v užívaní léku ve stejných časových intervalech jako doposud.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bisogamma 5
Nikdy nepřerušujte nebo předčasně neukončujte léčbu přípravkem Bisogamma 5, dokud
se neporadíte s lékařem.
Hlavně u pacientů s poruchou krevního průtoku věnčitými cévami srdce (angina pectoris)
se léčba přípravkem Bisogamma 5 nesmí náhle ukončit, ale dávkování se musí postupně
snižovat (po dobu 7 - 10 dní), protože náhlé přerušení léčby může vyvolat prudké
zhoršení zdravotního stavu pacienta.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Bisogamma 5 nežádoucí účinky, které se však
nemusí objevit u každého.
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány během léčby s následující frekvencí:
7/9
Velmi časté u více než 1 pacienta z 10
Časté u méně než 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta ze 100
Méně časté u méně než 1 pacienta ze 100, ale více než u 1 pacienta z 1 000
Vzácné u méně než 1 pacienta z 1 000, ale více než u 1 pacienta z 10 000
Velmi vzácné u méně než 1 pacienta z 10 000, včetně ojedinělých případů
Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterým musíte věnovat pozornost, a
opatření při jejich výskytu
Pokud se u Vás vyskytne jakýkoliv z následujících nežádoucích účinků, prosím, přerušte
léčbu a poraďte se co nejdříve se svým lékařem.
Poruchy nervového systému
Časté: únava, závrať, bolest hlavy, depresivní stavy, ztráta orientace, noční múry nebo
intenzivnější sny, poruchy spánku a halucinace, poruchy citlivosti na končetinách jako
pocit mravenčení a chladu.
Poruchy oka
Méně časté: poruchy zrakového vnímání, zánět spojivek a snížená tvorba slz (pamatujte
na to pokud nosíte kontaktní čočky).
Srdečné poruchy
Časté: výraznější pokles krevního tlaku, někdy při změně z ležící do vzpřímené polohy
(ortostatická dysregulace), zpomalení tepové frekvence srdce (bradykardie), poruchy ve
vedení vzruchu mezi srdeční předsíní a komorami (poruchy atrioventrikulárního vedení)
nebo zesílení srdeční nedostatečnosti (srdeční insuficience) se vznikem otoků dolních
končetin a/nebo problémy s dýcháním při fyzické zátěži (námahová dýchavičnost).
U pacientů s poruchami periferní cirkulace a u pacientů s nedostatečným prokrvením
prstů (Raynaudovým syndromem) bylo pozorováno zhoršení obtíží.
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
V důsledku možného zvýšení odporu v dýchacích cestách, u pacientů se sklonem ke
vzniku zúžení průdušek (hlavně s obstrukční chorobou plic, astma bronchiale) může
vzniknout dechová nedostatečnost.
Gastrointestinální poruchy
Časté: nechutenství, zažívací obtíže, např. pocit na zvracení, zvracení, zácpy, průjmy,
bolesti břicha a křeče.
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Časté: svalová nedostatečnost, svalové křeče (křeče v lýtkách)
Velmi vzácné: onemocnění kloubů (artropatie) postihující jeden nebo víc kloubů (mono
nebo polyartritida).
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté: alergické kožní reakce - zčervenání, svrbění, přecitlivělost na světlo, kopřivka a
zvýšené pocení.
8/9
Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné: poruchy potence a libida.
Poruchy metabolizmu a výživy
Skrytá cukrovka (diabetes mellitus) se změní na klinicky výraznou cukrovku nebo už
přítomná cukrovka se zhorší. Při léčbě přípravkem Bisogamma 5 může dlouhodobé
hladovění nebo intenzívní fyzická zátěž způsobit pokles hladiny cukru v krvi
(hypoglykémie). První příznaky hypoglykémie (bušení srdce a třes rukou) mohou být
maskovány.
Méně časté: zvýšení sérové hladiny lipidů (cholesterol, triglyceridy).
Léčba přípravkem Bisogamma 5 může u pacientů se zvýšenou činností štítné
žlázy (hypertyreóza) maskovat klinické příznaky tyreotoxikózy (bušení srdce a třes).
Velmi vzácné: zvýšení sérových transamináz AST, ALT v krvi nebo výskyt zánětu jater
(hepatitidy).
Zvláštní upozornění
Velmi vzácně mohou beta blokátory jako Bisogamma 5 vyvolat lupénku (psoriázu),
zhoršit příznaky tohoto onemocnění nebo vyvolat vyrážku lupence podobnou.
Beta blokátory mohou zvýšit vnímavost organismu na alergeny, stejně jako stupeň
alergické reakce např. celkové náhlé alergické reakce (anafylaktické reakce).
Anafylaktická reakce se proto může objevit u pacientů s výrazně zvýšenou vnímavostí
(hypersenzitivitou) v anamnéze a u pacientů podstupujících léčbu, která snižuje nebo
úplně odstraní vznik alergické odpovědi (desenzibilizace).
Velmi vzácně se při léčbě s přípravkem Bisogamma 5 pozorovalo vypadávání vlasů
poruchy sluchu nebo zvonění v uších, zvýšení tělesné hmotnosti, změny v náladě,
krátkodobá ztráta paměti, alergická rýma nebo ztuhnutí tkáně penisu (induratio penis
plastica / Peyronesova choroba).
Jestliže se jakékoli nežádoucí účinky zhorší nebo si všimnete nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Opatření
Prosím, informujte svého lékaře, který rozhodne o závažnosti nežádoucího účinku a
následných opatřeních.
5. Jak přípravek Bisogamma 5 uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
9/9
Nepoužívejte Bisogamma 5 po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
exspirace odpovídá poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 25°C.
6. Další informace
Co přípravek Bisogamma 5 obsahuje
Účinnou látkou je: bisoprololi fumaras 5 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky jsou: krospovidon, předbobtnalý škrob , mikrokrystalická celulosa,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, makrogol 6000, oxid titaničitý ,
mastek, žlutý oxid železitý (E172), hypromelosa
Jak přípravek Bisogamma 5 vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety s půlící rýhou.
Velikost balení: 30, 50 a 100 potahovaných tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Böblingen
Německo
Výrobce
Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Wendlandstr. 1
29349 Lüchow
Německo
Generosan GmbH
Calwerstr. 7
71034 Böblingen
Germany
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
30.9. 2011
Pokyny pro půlení tablet
Aby byla tableta rozdělena na 2 stejné poloviny, položte ji na hladký a pevný povrch
(např. desku stolu) půlící rýhou nahoru. Současně zatlačte oběma ukazováčky na levou a
pravou polovinu tablety. Tak rozdělíte tabletu na 2 rovnocenné poloviny.
obrázek

Recenze

Recenze produktu BISOGAMMA 5 100X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu BISOGAMMA 5 100X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám