Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

BISOGAMMA 10 30X10MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17584

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 17584
Kód EAN: 4030674009586
Kód SÚKL: 40558
Léčba zvýšeného krevního tlaku (esenciální hypertenze). Léčba bolesti v oblasti hrudníku vyvolaná poruchou krevního průtoku ve věnčitých tepnách srdce (onemocnění koronárních cév: angina pectoris).

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn.:  sukls251696/2012 
a sp.zn.:  sukls48133/2015 

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

Bisogamma 10 

potahované tablety 

Bisoprololi  fumaras 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou  informaci  pro případ,  že si ji  budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli  další otázky,  zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit,  a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění  jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli  z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli  nežádoucích účinků,  které nejsou 
uvedeny v této příbalové  informaci.  Viz bod 4. 

 
 Co nale znete v této příbalové informaci  
1.  

Co je přípravek  Bisogamma 10 a k čemu se používá 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost,  než začnete přípravek Bisogamma 10 užívat 

3.  

Jak se přípravek přípravek Bisogamma 10 užívá 

4.  

Možné nežádoucí  účinky 

5.  

Jak přípravek přípravek Bisogamma 10 uchovávat  

6.  

Obsah balení a další informace 

 
1.  

Co je přípravek Bisogamma 10 a k čemu se používá 

 
Přípravek  Bisogamma  10  patří  do  skupiny  léčivých  přípravků  nazývaných  kardioselektivní  beta 
blokátory. 
 
Přípravek Bisogamma 10 se používá při léčbě: 

vysokého krevního  tlaku (esenciální hypertenze) 

bolesti  na  hrudi  způsobené  onemocněním  koronárních  cév  srdce  (srdeční  cévní 
onemocnění:  angina pectoris). 

 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bisogamma 10 užívat 

 
Neužívejte přípravek Bisogamma 10, jestliže: 

  jste  alergický(á)  na  bisoprolol-fumarát  nebo  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

  máte  akutní  srdeční  selhání  nebo  zhoršení  srdečního  selhání  vyžadující  injekci  léků  do 

žíly,  které zvýší sílu  srdečních stahů,, 

  máte  kardiogenní  šok,  což  je  akutní  závažné onemocnění srdce vyvolávající nízký krevní 

tlak a oběhové selhání, 

  trpíte poruchami přenosu vzruchu v srdci z předsíně do komory vysokého stupně (druhý a 

třetí stupeň atrioventrikulárního  bloku), 

 

2/7 

  trpíte  syndromem  „nemocného“  sinusového  uzlu  (typ  poruchy  vedení  srdečního 

vzruchu), 

  trpíte  postižením  přenosu  vzruchu  mezi  sinusovým  uzlem  a  předsíněmi  (sinoatriální 

blokáda), 

  máte pomalý srdeční tep před léčbou (, tepová frekvence v klidu  méně než 50 tepů/min.), 
  máte výrazně nízký  krevní tlak (, systolický  „horní“  tlak nižší  než 90 mmHg), 
  máte zvýšenou kyselost krve (acidóza), 
  trpíte  sklonem  k zúžení  průdušek  (bronchiální  hyperreaktivita:  např.  obstrukční  choroba 

plic,  astma bronchiale), 

  trpíte závažnou poruchou oběhu krve v končetinách, 
  trpíte vzácným nádorem nadledvin,  tzv. feochromocytomem,. 

 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím  přípravku Bisogamma  10  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Zvýšený lékařský dohled je potřebný hlavně při těchto stavech: 
cukrovka s výraznými  výkyvy  hladiny  cukru v krvi,  

-  dlouhodobé  hladovění, 
-  probíhající  léčba pro reakce z přecitlivělosti  (např. prevence alergické rýmy), 
-  Prinzmetalova  angina  pectoris  (typ  bolestí  na  hrudi  způsobený  křečí  koronárních  tepen, 

které zásobují  srdeční sval), 

-  nízký  stupeň  poruchy  přenosu  vzruchu  mezi  předsíněmi  a  komorami  srdce  (I.  stupeň 

atrioventrikulární  blokády), 

-  méně  závažné  problémy  s  krevním  oběhem  v končetinách  (zhoršení  potíží  se  může  objevit 

zvláště na začátku léčby), 

-  poruchu funkce štítné žlázy, 
-  lupénka (psoriáza), 
-  astma  nebo  chronická  plicní  obstrukční  choroba.  Pokud  užíváte  bronchodilatancia  (léky 

rozšiřující  průdušky),  jejich  dávky může být nutné zvýšit. 

 
Jestliže  máte  podstoupit operaci, kdy Vám bude podána celková anestezie, upozorněte lékaře, že 
užíváte přípravek Bisogamma.  

  

Léčba  zvýšeného  krevního  tlaku  přípravkem  Bisogamma  10  si  vyžaduje  pravidelnou  lékařskou 
kontrolu. 
 
Děti 
Přípravek Bisogamma  5 nesmí být podáván dětem, protože  u této věkové skupiny  nejsou žádné 
terapeutické zkušenosti. 
 

Další léčivé přípravky a Bisogamma 10 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)  nebo které možná budete užívat. 
 
Upozorněte lékaře zejména pokud  užíváte některé z následujících  přípravků: 
-  některé  léky  používané  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku,  anginy  pectoris  nebo 

nepravidelného  srdečního  rytmu  (blokátory  vápníkového  kanálu,  jako  je  verapamil  a 
diltiazem), 

-  některé  léky  používané  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku,  jako  je  klonidin,  methyldopa, 

moxonidin,  rilmenidin, 

 

3/7 

-  některé  léky  pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy 

I, jako je chinidin,  disopyramid,  lidokain,  fenytoin,  flekainid,  propafenon), 

-  některé  léky  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku  nebo anginy pectoris (blokátory vápníkového 

kanálu dihydropyridinového  typu,  jako je felodipin  a amlodipin), 

-  některé  léky  pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy 

III, jako je amiodaron), 

-  beta-blokátory používané  lokálně  (jako jsou oční kapky pro léčbu glaukomu), 
-  některé 

léky 

pro 

léčbu 

například 

Alzheimerovy 

choroby 

nebo 

glaukomu 

(parasympatomimetika)  nebo  léky  používané  pro  léčbu  akutních  srdečních  potíží 
(sympatomimetika,  jako je adrenalin, isoprenalin  a dobutamin), 

-  léky na cukrovku (antidiabetika)  včetně inzulinu, 
-  anestetika (například během chirurgické  léčby), 
-  digitalis  pro léčbu srdečního selhání, 
-  nesteroidní  antiflogistika  (NSAID)  používané  pro  léčbu  artritidy,  bolesti  nebo  zánětu 

(například  ibuprofen  nebo diklofenak), 

-  jakýkoli  lék,  který  může  snižovat  krevní  tlak  jako  žádoucí  nebo  nežádoucí  účinek,  jako  jsou 

antihypertenzíva,  některé  léky  pro  léčbu  deprese  (tricyklická  antidepresíva,  jako  je imipramin 
nebo  amitriptylin),  některé  léky  užívané  pro  léčbu  epilepsie  nebo  během  anestézie 
(barbituráty,  jako  je  fenobarbital),  nebo  některé  léky  pro  léčbu  duševních  poruch 

charakterizované ztrátou kontaktu s realitou (fenothiaziny,  jako je levopromazin), 

-  meflochin  používaný  pro prevenci nebo léčbu malárie, 
-  léky  pro  léčbu  deprese  označované  jako  inhibitory  monoaminooxidázy  (kromě  inhibitorů 

MAO-B), jako je moklobemid.   

 
Přípravek Bisogamma 10 s jídlem a pitím 

Vliv  přípravku Bisogamma 10 na pokles krevního  tlaku může být zesílený  konzumací  alkoholu.    
 
Těhotenství a kojení 

Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Nejsou  dostupné  informace  o  užívaní  přípravku  Bisogamma  10  v době  těhotenství.  Přípravek 
Bisogamma  10  se může podávat jen tehdy,  pokud lékař usoudí, že prospěch užívání pro těhotnou 
ženu převáží případné riziko  pro plod.   
 

Není  známo, zda se bisoprolol vylučuje do lidského mateřského mléka. Proto se kojení v průběhu 
léčby bisoprololem  nedoporučuje. V případě potřeby je nutné kojení  přerušit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Reakční  schopnosti  se  mohou  individuálně  změnit  až  do takové míry, že se výrazně omezí  Vaše 
schopnost  řídit  obsluhovat  stroje  nebo  při  práci  na  rizikovém  pracovišti.  Tato  změna  nastává 
hlavně na začátku léčby, při zvyšovaní  dávky, změně přípravku  a po požití  alkoholu.   
 
3.  

Jak se přípravek Bisogamma 10 užívá 

 

Dávkování 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á),  poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Léčba  začíná  nízkou  dávkou,  která  se  postupně  zvyšuje.  Dávkování  se  musí  určit  individuálně, 
v závislosti  na tepové frekvenci a úspěchu léčby.  
 

 

4/7 

Obvyklá  počáteční  dávka  je  jednou  denně  1/2  potahované  tablety  přípravku  Bisogamma  10 
(odpovídá  5 mg bisoprolol-fumarátu).   
Pokud  účinek  není  dostatečný,  dávkování  se  může  zvýšit  na  1  potahovanou  tabletu  přípravku 
Bisogamma 10 (odpovídá  10 mg bisoprolol-fumarátu  denně). 

Další  zvýšení  dávkování  je  možné  jen  ve  výjimečných  případech.  Maximální  doporučená  dávka 
je 20 mg denně. 
 
 
Dávkování při poruše funkce jater nebo ledvin 
U  pacientů  s lehkou  až  středně  těžkou  poruchou  fuknkce  jater  nebo  ledvin  není  nutná  úprava 
dávkování.  U  pacientů  s těžkou  poruchou  funkce  ledvin  nebo  jater  nesmí  být  překročena  denní 
dávka 10 mg bisoprolol-fumarátu. 
 
Použití u dětí  

Přípravek  Bisogamma  10 nesmí být podáván dětem, protože u této věkové skupiny nejsou žádné 
terapeutické zkušenosti. 
 
Způsob podání 
Tablety  užívejte  ráno,  s jídlem  nebo  bez  jídla.  Tablety  polykejte  celé  a zapíjejte  je  dostatečným 
množstvím  tekutiny. 
 
Jak dlouho  by se měly tablety  Bisogamma 10 užívat ? 
Délka léčby není časově omezená a závisí na typu a závažnosti onemocnění.  
 
Nedoporučuje  se  měnit  dávkování  léku,  pokud  o  tom  nerozhodne  lékař.  Když  chcete  léčbu 
přerušit nebo předčasně ukončit, poraďte se nejprve s lékařem.  
 
O délce podávání rozhoduje  lékař. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Bisogamma 10 než jste měl(a) 

Při  podezření  na  předávkování  přípravkem  Bisogamma  10  ihned  vyhledejte  lékaře,  který 
rozhodne o vykonání  potřebných opatření! 
 
Předávkování  přípravkem  Bisogamma  10  může  způsobit  prudký  pokles  krevního  tlaku 
(hypotenze),  zpomalení  činnosti  srdce  (bradykardie)  až  zastavení  činnosti  srdce,  srdeční 

nedostatečnost  a  šok.  Navíc  se  mohou  vyskytnout  obtíže  s dýcháním,  zúžení  průdušek 
(bronchospasmus), zvracení a poruchy vědomí. 
 

Při předávkování se léčba přípravkem Bisogamma 10 musí přerušit. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bisogamma 10 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pouze  pokračujte 
v užívání  léku ve stejných časových intervalech jako doposud.   
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bisogamma 10 

Nikdy  nepřerušujte  nebo  předčasně  neukončujte  léčbu  přípravkem  Bisogamma  10,  dokud  se 
neporadíte s lékařem. 
 
Hlavně  u  pacientů  s poruchou  krevního  průtoku  věnčitými  cévami  srdce  (angina  pectoris)  se 
léčba přípravkem  Bisogamma  10  nesmí  náhle  ukončit,  ale  dávkování  se  musí  postupně  snižovat 

 

5/7 

(po  dobu  7  -  10  dní),  protože  náhlé  přerušení  léčby  může  vyvolat  prudké  zhoršení  zdravotního 
stavu pacienta.  
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u každého.  
 
Byly hlášeny následující  nežádoucí účinky: 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 
-  závratě*, bolest hlavy* 
-  pocit nevolnosti,  zvracení,  průjem, zácpa 
-  pocit chladu nebo necitlivosti  v rukou a chodidlech,  nízký  krevní tlak 
-  únava  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 
-  poruchy  vedení  vzruchu  mezi  srdečními  síněmi  a  komorami  (poruchy  AV převodu), zhoršení 

stávajícího  srdečního selhání,  zpomalení  srdeční činnosti  (bradykardie) 

-  dechové potíže u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním dýchacích cest 
-  svalová slabost,  svalové křeče  
-  celková slabost 
-  poruchy spánku, deprese 
-  zvýšená hladina  tuků v krvi (cholesterol, triacylglyceroly) 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 léčených osob): 
-  změny ve výsledcích vyšetření krve 
-  mdloby 
-  snížená tvorba slz (může být problém,  pokud nosíte kontaktní  čočky) 
-  poruchy sluchu 
-  ucpaný nos, výtok z nosu 
-  reakce přecitlivělosti  jako je svědění,  zarudnutí  a kožní vyrážka 
-  zánět jater (hepatitida), který může způsobit  zažloutnutí  kůže nebo bělma očí 
-  porucha potence 
-  noční můry,  halucinace 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 léčených osob): 
-  podráždění  nebo začervenání očí (zánět spojivek) 
-  kožní  vyrážka s olupováním  kůže (lupénka), vyrážka podobná lupénce 
-  ztráta vlasů 
 
*  při  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  anginy  pectoris  se  tyto  příznaky  mohou  projevit 

zejména  na  začátku  léčby,  nebo  pokud  se  Vaše  dávkování  změní.  Jsou  obecně  mírné  a  často 
vymizí  během 1–2 týdnů. 
 
Může dojít  ke zhoršení  stávající cukrovky nebo se může projevit  cukrovka, která dosud probíhala 
skrytě. 
Při léčbě přípravkem  Bisogamma, může dlouhodobé  hladovění  anebo intenzivní  fyzická zátěž 
způsobit  nízkou  hladinu  cukru v krvi (hypoglykémie).  První příznaky  hypoglykémie  (zvláště 
zrychlený  srdeční tep a třes) mohou  být skryté. 

Stejně  tak  mohou  být  skryté  příznaky  onemocnění  z  nadměrného  množství  hormonů štítné žlázy 
v krvi (zrychlený  srdeční tep a třes) u pacientů se zvýšenou produkcí hormonů štítné žlázy. 

 

6/7 

 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli  z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři,  lékárníkovi 
nebo zdravotní  sestře. Stejně postupujte  v případě jakýchkoli  nežádoucích účinků,  které nejsou 

uvedeny v této příbalové  informaci.  Nežádoucí účinky  můžete hlásit také přímo  na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání  více informací  o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5.  

Jak přípravek Bisogamma 10 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo  dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu  za.  Doba 
použitelnosti  se vztahuje k poslednímu  dni uvedeného měsíce. 
 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Nevyhazujte  žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Bisogamma 10 obsahuje 

Léčivou  látkou  je:  bisoprololi  fumaras.  Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 
mg. 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  jádro  tablety:  krospovidon,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob, 
mikrokrystalická  celulosa,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  potahová  vrstva: 
makrogol  6000,  polysorbát  20,  oxid  titaničitý  (E171),  uhličitan  vápenatý,  mastek,  žlutý  oxid 

železitý  (E172), hypromelosa. 
 
Jak přípravek Bisogamma 10 vypadá a co obsahuje toto balení  

Kulaté,  bikonvexní,  béžově-hnědé  potahované  tablety  s půlící  rýhou  („snap“)  na  jedné  straně. 
Tabletu lze rozdělit  na stejné dávky. 
 
Velikost balení:  30, 50 a 100 potahovaných table, klinické  balení 300 potahovaných  tablet t. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti  balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwer Str. 7 
71034 Böblingen 
Německo 
 
Výrobce 
Mauermann Arzneimittel  KG 

 

7/7 

Heinrich-Knote Str. 
82343 Pöcking 
Německo 
 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwer Str. 7 
71034 Böblingen 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
10.6.2015 
 
 
Pokyny pro půlení  tablet 
Aby byla tableta rozdělena na 2 stejné poloviny, položte  ji na hladký a pevný povrch (např. desku 
stolu)  půlící  rýhou  nahoru.  Současně  zatlačte  oběma  ukazováčky  na  levou  a  pravou  polovinu 
tablety. Tak rozdělíte  tabletu na 2 rovnocenné poloviny. 
obrázek 

Recenze

Recenze produktu BISOGAMMA 10 30X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu BISOGAMMA 10 30X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám