Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na zácpu

BISACODYL-K DRG 105X5 mg - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11562

100 % 2 recenze

Účinně působí proti akutní zácpě.

Více informací

229

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Účinně působí proti akutní zácpě.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: KRKA
Kód výrobku: 11562
Kód EAN: 3838989503260
Kód SÚKL: 27100
Doplněk názvu: 1,6MG/ML INF RAD KIT 1X2ML+2ML OCT+10ML PU
Cesta podání: IVN
Držitel rozhodnutí: KRKA

Přípravek se užívá při akutní funkční zácpě (např. při změně pobytu při cestování, při změně životosprávy). Dále se přípravek užívá k přípravě pacienta na operaci a k vyprázdnění střev před vyšetřením tlustého střeva (rentgenové, endoskopické, sonografické), po přechodnou dobu trvání obtíží při zácpě u bolestivých stavů v oblasti řitního otvoru (řitní trhliny, hemeroidy) a dále při druhotné zácpě, provázející jiné choroby na doporučení lékaře. U pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko se přípravek může užívat při chronické zácpě pod dohledem lékaře. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ZEVALIN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Zevalin 1,6 mg/ml kit pro radiofarmakum pro infuzi 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum tiuxetanum značeného radioaktivním 
yttriem 90. 
Souprava obsahuje jednu injekční lahvičku ibritumomabu tiuxetanu, jednu injekční lahvičku trihydrát 
natrium-acetátu, jednu injekční lahvičku s pufrovým roztokem a jednu prázdnou reakční injekční 
lahvičku. Radionuklid není součástí soupravy. 
 
Jedna injekční lahvička s ibritumomabem tiuxetanem obsahuje 3,2 mg ibritumomabu tiuxetanu* ve 
2 ml roztoku (1,6 mg v 1 ml). 
*myší IgG

1

 monoklonální protilátka produkována pomocí technologie rekombinantní DNA z buněčné 

linie získané z ovarií čínského křečka (CHO) a konjugované s chelátem MX-DTPA. 
 
Roztok v konečném složení po radioaktivním značení obsahuje 2,08 mg ibritumomabu tiuxetanu [

90

Y] 

v celkovém objemu 10 ml. 
 
Pomocné látky 
 
Tento léčivý přípravek může obsahovat až 28 mg sodíku v jedné dávce, v závislosti na koncentraci 
radioaktivity. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Kit pro radiofarmakum na infuzi. 
 
Injekční lahvička ibritumomabu tiuxetanu: čirý bezbarvý roztok. 
Injekční lahvička trihydrát natrium-acetátu: čirý bezbarvý roztok. 
Injekční lahvička pufrového roztoku: čirý, žlutě až jantarově zbarvený roztok. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Zevalin je indikován k léčbě dospělých. 
 
Zevalin značený radioaktivním [

90

Y] je indikován ke konsolidační léčbě u dříve neléčených pacientů s 

folikulárním lymfomem v remisi po indukční terapii. Přínos Zevalinu po rituximabu v kombinaci s 
chemoterapií nebyl dosud stanoven. 
 
Zevalin značený radioaktivním [

90

Y] je indikován k léčbě CD20 pozitivního folikulárního B non-

Hodgkinského lymfomu (NHL) v relapsu po terapii rituximabem nebo v refrakterní fázi u dospělých 
pacientů. 
 

 

4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Zevalin značený radioaktivním [

90

Y] smí přebírat, používat a podávat pouze kvalifikovaný personál. 

Musí se připravovat v souladu s požadavky jak na radiační bezpečnost, tak na farmaceutickou kvalitu 
(více informací viz také odstavce 4.4, 6.6 a 12). 
 
Dávkování 
Zevalin by měl být používán po předléčení rituximabem. Pro podrobné pokyny o použití rituximabu 
vyhledejte v Souhrnu údajů o přípravku k tomuto přípravku. 
Léčebný režim se skládá ze dvou intravenózních podání rituximabu a jednoho podání roztoku 
Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y] v následujícím pořadí: 

 
 

Den 1: intravenózní infuze 250 mg/m

2

 rituximabu. 

 
 

Den 7, 8 nebo 9: 

 
 

intravenózní infuze 250 mg/m

2

 rituximabu krátce (během 4 hodin) před podáním roztoku 

Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y]. 

 
 

10 minutová intravenózní infuze roztoku Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y]. 

 
Opakované podání:
 Údaje o opakované léčbě pacientů přípravkem Zevalin nejsou k dispozici. 
 
Doporučená radioaktivita roztoku Zevalinu značeného radioaktivním 

[

90

Y]

 je: 

 
Léčba CD20 pozitivního folikulárního B non-Hodgkinského lymfomu (NHL) v relapsu po terapii 
rituximabem nebo v refrakterní fázi: 
 

pacienti s počtem krevních destiček ≥ 150 000/mm

3

: 15 MBq/kg tělesné hmotnosti, 

pacienti s počtem krevních destiček 100 000–150 000/mm

3

: 11 MBq /kg tělesné hmotnosti. 

 
Maximální dávka nesmí překročit 1 200 MBq. 
 
Opakované podání: Údaje o opakované léčbě pacientů přípravkem Zevalin značeným radioaktivním 
[90Y] nejsou k dispozici. 
 
Konsolidační léčba v remisi po indukční terapii u dříve neléčených pacientů s folikulárním lymfomem 

pacienti s počtem krevních destiček ≥ 150 000/mm³: 15 MBq /kg tělesné hmotnosti až do 

maximální aktivity 1 200 MBq. 

pacienti s počtem krevních destiček méně než 150 000 na mm³, viz bod 4.4. 

 
Opakované podání: Údaje o opakované léčbě pacientů přípravkem Zevalin značeným radioaktivním 
[90Y] nejsou k dispozici. 
 
Zvláštní populace 

 

Pediatrická populace 
Podávání Zevalinu dětem a dospívajícím do 18 let se vzhledem k chybějícím údajům o 
bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. 

 
  Starší pacienti 

Zkušenosti s podáváním u starších pacientů (ve věku ≥ 65 let) jsou omezené. U těchto pacientů v 
porovnání s mladšími pacienty nebyly pozorovány žádné celkové rozdíly v účinnosti a 
bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

 

  Pacienti s poruchou funkce jater 

Studie bezpečnosti a účinnosti u pacientů s poruchou funkce jater nebyly prováděny. 
 

  Pacienti s poruchou funkce ledvin 

Studie bezpečnosti a účinnosti u pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly prováděny. 

 
Způsob podání 
 
Roztok Zevalinu značeného radioaktivním [90Y] se musí připravit podle pokynů v bodu 12. 
Před podáním přípravku pacientovi musí být zkontrolována procentuální radiochemická čistota 
připraveného Zevalinu značeného [

90

Y] podle postupu v bodu 12. 

Pokud je průměrná radiochemická čistota nižší než 95 %, přípravek nesmí být podán. 
 
Připravený infuzní roztok musí být podáván v pomalé intravenózní infuzi po dobu 10 minut. 
Infuze nesmí být podávána jako intravenózní bolus. 
 
Zevalin může být podáván infuzí přímo zastavením průtoku z infuzního vaku a podáním přímo do 
infuzní kanyly. V kanyle mezi infuzním portem a pacientem musí být umístěn filtr 0,2 nebo 
0,22 mikrometrů, který váže nízkomolekulární proteiny. Po infuzi Zevalinu musí být kanyla 
propláchnuta nejméně 10 ml roztoku chloridu sodného v koncentraci 9 mg/ml (0,9 %). 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na ibritumomab tiuxetan, chlorid yttritý nebo na kteroukoli pomocnou látku 
uvedenou v bodě 6.1. 

 

Hypersenzitivita na rituximab nebo jiné z myší odvozené proteiny. 

 

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6). 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Jelikož léčebný režim Zevalinu zahrnuje i použití rituximabu – prostudujte si také Souhrn údajů o 
přípravku k rituximabu. 
 
Zevalin značený radioaktivním [

90

Y] smí přebírat, používat a podávat pouze kvalifikovaný personál 

s příslušným vládním oprávněním k používání a nakládání s radionuklidy ve specializovaných 
klinických zařízeních. Převzetí, příprava, použití, převoz, uchovávání a likvidace přípravku podléhají 
předpisům a/nebo příslušným oprávněním/licencím místních oficiálních organizací s příslušnou 
pravomocí. 
 
Radiofarmaka musí připravovat uživatel způsobem, který splňuje požadavky jak na radiační 
bezpečnost, tak na farmaceutickou kvalitu. Je třeba dodržovat příslušná aseptická opatření ve shodě 
s požadavky Správné výrobní praxe pro léčiva. 
Infuze by měly být podávány pod přísným dohledem zkušeného lékaře a měla by být zajištěna 
okamžitá dostupnost veškerých potřeb k resuscitaci (zvláštní opatření pro použití radiofarmak viz také 
body 4.2 a 12). 
 
Zevalin značený radioaktivním [

90

Y] se nesmí podávat pacientům, u kterých existuje pravděpodobnost 

rozvoje život ohrožující hematologické toxicity. 
 
Zevalin se nesmí podávat níže uvedeným pacientům, neboť u nich nebyla stanovena bezpečnost a 
účinnost léčiva: 

pacienti, u kterých bylo více než 25 % kostní dřeně infiltrováno buňkami lymfomu, 

předchozí zevní ozáření pacientů zahrnující více než 25 % aktivní kostní dřeně, 

 

pacienti s počtem krevních destiček < 100 000/mm

3

 (monoterapie) a < 150 000/mm

3

 

(konsolidační léčba), 

pacienti s počtem neutrofilů < 1 500/mm

3

pacienti, u nichž byla dříve provedena transplantace kostní dřeně nebo léčba zaměřená na 
podporu kmenových buněk. 

 
 

Hematologická toxicita 

Je třeba postupovat zvláště opatrně s ohledem na úbytek kostní dřeně. U většiny pacientů má podávání 
Zevalinu (po předléčení rituximabem) za následek těžkou a dlouhodobou cytopenii, která je obecně 
reverzibilní (viz bod 4.8). Po léčbě přípravkem Zevalin se proto musí jednou týdně sledovat celkový 
počet krvinek a krevních destiček až do doby, kdy se příslušné hladiny opět upraví, nebo podle 
klinické indikace. Riziko hematologické toxicity se může zvýšit po předchozí léčbě režimy 
obsahujícími fludarabin (podrobnosti viz bod 4.5). 
 
  Léčba růstovými faktory 
Tři (3) týdny před podáním Zevalinu nesmějí užívat pacienti růstové faktory, například G-CSF a dále 
také po dobu 2 týdnů po ukončení léčby, aby bylo možné správně zhodnotit zásoby kostní dřeně a 
kvůli potenciální citlivosti rychle se dělících myeloidních buněk k radiačnímu záření (viz také 
bod 4.5) 
 

 

Humánní anti-myší protilátky 

U pacientů, kteří před léčbou Zevalinem byli léčeni myšími proteiny, je nutné provést testování na 
přítomnost humánních anti-myších protilátek (HAMA, human anti-murine antibodies). U pacientů, u 
nichž jsou protilátky HAMA přítomny, může při léčbě Zevalinem nebo jinými myšími proteiny dojít 
k alergickým reakcím nebo k reakcím z přecitlivělosti. 
 
Po léčbě přípravkem Zevalin, musí být pacienti před další léčbou jinými myšími proteiny testováni na 
protilátky HAMA. 
 
  Reakce na infúzi 
Během léčby nebo po podání přípravku Zevalin po předléčení rituximabem se mohou objevit reakce 
na infuzi. Znaky a příznaky reakcí na infuzi mohou zahrnovat závratě, kašel, nevolnost, zvracení, 
vyrážku, svědění, tachykardii, astenii, pyrexii a zimnici (viz bod 4.8). V případě závažných reakcí na 
infuzi musí být léčba okamžitě ukončena. 
 

 

Hypersenzitivita 

Po podání přípravku Zevalin jsou často pozorovány hypersenzitivní reakce. Závažné hypersenzitivní 
reakce včetně anafylaktické reakce se objevily u < 1 % pacientů (viz také bod 4.8). V případě 
hypersenzitivních reakcí musí být infuze Zevalinu okamžitě ukončena. Pro případ vzniku alergické 
reakce během podání rituximabu nebo Zevalinu by měly být připraveny k okamžitému použití 
přípravky k léčbě reakcí z přecitlivělosti, např. adrenalin, antihistaminika a kortikosteroidy. 
 

 

Závažné mukokutánní reakce 

Ve spojitosti s přípravkem Zevalin po předléčení rituximabem byly hlášeny těžké mukokutánní reakce 
včetně Stevensova-Johnsonova syndromu, někdy zakončeného úmrtím. Reakce se objevily v době od 
několika dní až do několika měsíců. U pacientů se závažnými mukokutánními reakcemi se musí léčba 
přerušit. 
 

 

Antikoncepce 

Dlouhodobé studie na zvířatech, které by sledovaly vliv na plodnost a reprodukční funkce, nebyly 
provedeny. Existuje možné riziko, že ionizující záření Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y] může 

způsobit toxické účinky na ženské a mužské pohlavní žlázy. Vzhledem k povaze sloučeniny by ženy 
ve fertilním věku, stejně tak i muži, měli během léčby Zevalinem a až 12 měsíců po léčbě používat 
účinné metody antikoncepce (viz také body 4.6 a 5.2). 

 

 
  Imunizace 
Bezpečnost a účinnost imunizace pomocí vakcín, a to zejména živých virových vakcín, po terapii 
Zevalinem nebyla hodnocena. Vzhledem k možnému riziku vzniku virových infekcí se nedoporučuje 
podávat živé virové vakcíny pacientům, kteří jsou léčeni přípravkem Zevalin (viz bod 4.5). Je třeba 
vzít v úvahu potencionálně omezenou schopnost vzniku primární nebo anamnestické humorální 
odpovědi na podanou vakcínu po terapii přípravkem Zevalin. 
 
  Pacienti s NHL s postižením CNS 
O pacientech s lymfomem CNS nejsou k dispozici žádné údaje, jelikož tito pacienti nebyli zařazeni do 
klinických studií. Léčba přípravkem Zevalin se proto u pacientů s NHL s postižením CNS 
nedoporučuje. 
 
  Extravazace 
Během podávání injekce Zevalinu je potřeba pozorně sledovat, zda nedochází k extravazaci, aby 
nedošlo k poškození tkáně následkem radiace. Vyskytne-li se jakékoli znamení nebo symptom 
extravazace, je třeba okamžitě ukončit podání infuze a začít znovu s použitím jiné žíly. 
 
  Sekundární malignity 
Použití přípravku Zevalin je spojeno se zvýšeným rizikem sekundárních malignit, zahrnující akutní 
myeloidní leukémii (AML) a myelodysplastický syndrom (MDS) (viz také bod 4.8). 
 
  Pomocné látky 
Konečný roztok Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y] obsahuje až 28 mg sodíku v jedné dávce, v 

závislosti na koncentraci radioaktivity. To je třeba vzít v úvahu u pacientů s nařízenou sodíkovou 
dietou. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nejsou známy žádné interakce s jinými léčivými přípravky. Žádné studie interakcí nebyly provedeny. 
Tři (3) týdny před podáním Zevalinu nesmějí pacienti užívat růstové faktory, například G-CSF a dále 
také po dobu 2 týdnů po ukončení léčby (viz také bod 4.4). 
 
V klinických studiích, kde byl Zevalin podáván ke konsolidaci po chemoterapii první volby, byla u 
pacientů, kteří dostávali Zevalin do 4 měsíců po kombinované chemoterapii fludarabinem 
s mitoxantronem a/nebo cyklofosfamidem, zjištěna vyšší četnost těžké a dlouhodobé neutropenie a 
trombocytopenie, a to v porovnání s pacienty, kteří absolvovali jinou chemoterapii. Riziko 
hematologické toxicity se tedy může zvýšit, pokud je Zevalin podáván krátce (< 4 měsíce) po léčbě, 
jejíž součástí je fludarabin (viz také bod 4.4). 
Bezpečnost a účinnost imunizace pomocí vakcín, a to zejména živých virových vakcín, po terapii 
Zevalinem nebyla hodnocena (viz také bod ‘Zvláštní upozornění a opatření pro použití’). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Reprodukční studie na zvířatech s ibritumomabem tiuxetanem nebyly provedeny. Vzhledem ke známé 
schopnosti IgG prostupovat placentou a vzhledem k výraznému riziku spojenému s radiací je 
přípravek Zevalin během těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3). 
 
Před započetím léčby u žen je třeba těhotenství vyloučit. 
 
U každé ženy, u níž došlo k vynechání menstruace, je nutné předpokládat těhotenství, dokud se 
neprokáže opak a zvážit podání alternativní léčby bez použití ionizujícího záření. 
 

 

Ženy ve fertilním věku, stejně tak i muži, musí během léčby Zevalinem a až 12 měsíců po jejím  
ukončení používat účinné metody antikoncepce. 
 
Kojení 
Přestože není známo, zda se ibritumomab tiuxetan vylučuje do lidského mateřského mléka, je však 
zná mo, že se mateřské IgG vylučují do lidského mateřského mléka. Vzhledem k neznámému 
potenciálu absorpce a imunosuprese u kojence, nesmí ženy během léčby kojit. Zevalin musí být 
užíván po předchozí léčbě rituximabem, u kterého není kojení během léčby a až 12 měsíců po léčbě 
doporučeno (pro další informace prostudujte Souhrn údajů o přípravku rituximab). 
  
Fertilita 
Studie na zvířatech zabývající se účinky Zevalinu na fertilitu mužů nebo žen nebyly provedeny. 
Existuje možné riziko, že ionizující záření Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y] může způsobit 

toxické účinky na ženské a mužské pohlavní žlázy

 

(viz body 4.4 a 5.3). Pacienty je třeba patřičně 

informovat. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Zevalin by mohl ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje, neboť jako častý nežádoucí účinek byly 
hlášeny závratě. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Expozice ionizujícímu záření je spojena s indukcí rakoviny a potenciálem ke vzniku vrozených vad. 
Ve všech případech je nutné se ujistit, že rizika radiace jsou nižší než rizika nemoci samotné. 
Jelikož přípravek Zevalin je používán po předchozí léčbě rituximabem (podrobnosti viz bod 4.2), 
seznamte se také se Souhrnem informací o přípravku rituximab. 
 
Celkový bezpečnostní profil Zevalinu po předchozí léčbě rituximabem vychází z údajů od 
349 pacientů s relabujícím nebo refrakterním folikulárním non-Hodgkinským lymfomem (NHL) nebo 
s NHL nízkého stupně, případně s NHL z transformovaných B-buněk sledovaných v pěti klinických 
studiích, z údajů ze studie s 204 pacienty léčenými Zevalinem jako konsolidační léčba v remisi po 
indukční terapii první volby a z údajů post-marketinkového sledování. 
 
Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky u pacientů, kterým byl podán přípravek Zevalin po 
předchozí léčbě rituximabem, jsou trombocytopenie, leukocytopenie, neutropenie, anemie, infekce, 
pyrexie, nevolnost, astenie, zimnice, petechie a únava. 
 
Nejzávažnějšími nežádoucími účinky u pacientů, kterým byl podán přípravek Zevalin po předchozí 
léčbě rituximabem, jsou: 

  závažná a dlouhodobá neutropenie (viz také ‘Zvláštní upozornění a opatření pro použití’), 
  infekce, 
  hemoragie při trombocytopenii, 
  závažné mukokutánní reakce (viz také ‘Zvláštní upozornění a opatření pro použití’), 
  myelodysplastický syndrom / akutmí myeloidní leukémie. 

 
Fatální následky byly hlášeny u následujících závažných nežádoucích účinků. Tato hlášení pocházela 
buď z klinických studií nebo z post-marketinkových zkušeností. 

  infekce, 
  sepse, 
  pneumonie, 
  myelodysplastický syndrom / akutní myeloidní leukémie, 
  anemie, 
  pancytopenie, 

 

  hemoragie při trombocytopenii, 
  intrakraniální hemoragie při trombocytopenii, 
  mukokutánní reakce, včetně Stevensova-Johnsonova syndromu. 

 
Frekvence nežádoucích účinků, které jsou přinejmenším v možné souvislosti s přípravkem Zevalin po 
předchozí léčbě rituximabem, jsou uvedeny v tabulce níže. Tyto nežádoucí účinky vycházejí z údajů 
od 349 pacientů s relabujícím nebo refrakterním folikulárním non-Hodgkinským lymfomem nebo 
s NHL nízkého stupně, případně s NHL z transformovaných B-buněk sledovaných v 5 klinických 
studiích. Nežádoucí reakce označené ** byly pozorovány ve studii s 204 pacienty, kterým byl podán 
přípravek Zevalin jako konsolidační léčba v remisi po indukční terapii první volby. Nežádoucí účinky 
zaznamenané pouze z post-marketinkového sledování, a pro které není možné stanovit četnost 
výskytu, jsou uvedeny jako „není známo“. 
Níže uvedené nežádoucí účinky jsou zařazeny do skupin podle četnosti výskytu a tříd orgánových 
systémů (MedDRA). 
 
Jednotlivé četnosti výskytu jsou definovány podle následujících konvencí: 
(velmi časté ≥1/10; časté ≥1/100 až <1/10; méně časté ≥ 1/1 000 až 1/100; vzácné  1/10 000 až 
<1/1 000; velmi vzácné <1/10 000). 
 
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 
Tabulka 1: Nežádoucí účinky hlášené během klinických studií nebo během post-marketinkového 
sledování u pacientů léčených Zevalinem po předchozí léčbě rituximabem 
 

Třída orgánových 
systémů 
(MedDRA) 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 
 

Není známo 

Infekce a infestace 

infekce* 

sepse*, 
zápal plic*, 
infekce močových 
cest,  
kandidiáza ústní 
sliznice 

 

 

 

Novotvary benigní, 
maligní a blíže neurčené 
(zahrnující cysty a 
polypy) 

 

bolesti v oblasti 
tumoru, 
myelodysplastický 
syndrom/akutní 
myeloidní 
leukémie*, ** 

 

meningiom 

 

Poruchy krve a 
lymfatického systému  

trombocytopenie, 
leukocytopenie, 
neutropenie, 
anémie* 

febrilní 
neutropenie, 
pancytopenie*, 
lymfopenie 

 

 

 

Poruchy imunitního 
systému  

 

reakce 
přecitlivělosti 

 

 

 

Poruchy metabolismu a 
výživy 

 

anorexie 

 

 

 

Psychiatrické poruchy 

 

úzkost, 
nespavost 

 

 

 

Poruchy nervového 
systému 

 

závratě,  
bolesti hlavy 

 

 

 

Srdeční poruchy 

 

 

tachykardie 

 

 

 

Třída orgánových 
systémů 
(MedDRA) 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 
 

Není známo 

Cévní poruchy 

petechie

** 

hemoragie při 
trombocytopenii*, 
hypertenze**, 
hypotenze** 

 

intrakraniální 
hemoragie při 
trombocytopenii* 

 

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy 

 

kašel, 
rýma 

 

 

 

Gastrointestinální 
poruchy 

nauzea 

zvracení, 
bolesti břicha, 
průjem, 
dyspepsie, 
podráždění v krku, 
zácpa 

 

 

 

Poruchy reprodukčního 

systému a prsu 

 

amenorhea** 

 

 

 

Poruchy kůže a podkožní 
tkáně 

 

vyrážka, 
svědění, 
 

 

 

Mukokutánní 
reakce  
(včetně 
Stevensova-
Johnsonova 
syndromu)* 

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

 

artralgie, 
myalgie, 
bolesti zad, 
bolesti šíje 

 

 

 

Celkové poruchy a reakce 
v místě aplikace 

astenie, 
pyrexie, 
ztuhlost, 
únava** 

bolesti, 
chřipkové 
příznaky, 
malátnost, 
periferní edém, 
zvýšené pocení 

 

 

extravazace s 
následnými 
reakcemi v místě 
infuze, 
poškození tkáně 
kolem lymfomu a 
komplikace z 
důvodu otoku 
lymfomu 

* zjištěny fatální následky  
** pozorováno ve studii s 204 pacienty, kterým byl podán přípravek Zevalin jako konsolidační léčba v remisi po indukční 
terapii první volby 
 

 
K popisu reakcí, jejich synonym a souvisejících stavů byly použity nejvhodnější termíny dle 
MedDRA. 
 
  Poruchy krve a lymfatického systému 

Hematologická toxicita byla v klinických studiích pozorována velmi často a je faktorem 
omezujícím dávky léčiva (viz také bod ‘Zvláštní upozornění a opatření pro použití’). 
Střední doba poklesu počtů krevních destiček a granulocytů na nejnižší hodnoty se pohybovala 
okolo 60 dnů od začátku léčby. V klinických studiích s indikací NHL v relapsu a v refrakterní 
fázi, byla hlášena trombocytopenie stupně 3 nebo 4 se střední dobou do zotavení 13 a 21 dnů a 
neutropenie stupně 3 nebo 4 se střední dobou do zotavení 8 a 14 dnů. Po léčbě Zevalinem jako 
konsolidační léčbě v remisi po indukční terapii první volby byly střední doby do zotavení 20 dní a 
35 dní pro trombocytopenii stupně 3 nebo 4 a 20 a 28 dní pro neutropenii stupně 3 nebo 4. 

 

10 

 
  Infekce a infestace 

Údaje od 349 pacientů s relabujícím nebo refrakterním folikulárním non-Hodgkinským 
lymfomem nebo s NHL nízkého stupně, případně s NHL z transformovaných B-buněk 
sledovaných v 5 klinických studiích: 

Během prvních 13 týdnů léčby Zevalinem se infekce u pacientů vyskytovaly velmi často. 
Často byly hlášeny infekce stupně 3 a 4. Během dalšího sledování se infekce objevovaly 
rovněž často. Jednalo se často o infekce stupně 3 a méně často o infekce stupně 4. 

Údaje od 204 pacientů po léčbě Zevalinem jako konsolidační léčbě v remisi po indukční 
terapii první volby: 
Infekce byly pozorovány velmi často. 

Infekce mohou být bakteriální, plísňové, virové, včetně reaktivace latentních virů. 
 

  Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Byly hlášeny případy extravazace s následnou reakcí v místě infuze, jako dermatitida, deskvamace 
a ulcerace. 
Bylo hlášeno, že radiace související se Zevalinem může způsobovat poškození tkáně obklopující 
lymfom a komplikace z důvodu otoku lymfomu. 
 

  Poruchy imunitního systému 

Údaje od 349 pacientů s relabujícím nebo refrakterním folikulárním non-Hodgkinským 
lymfomem nebo s NHL nízkého stupně, případně s NHL z transformovaných B-buněk 
sledovaných v 5 klinických studiích: 
Hypersenzitivní reakce po podání Zevalinu byly pozorovány často. Závažné (stupeň 3/4 ) 
hypersenzitivní reakce, včetně anafylaktických byly hlášeny u méně než 1 % pacientů (viz také 
bod ‘Zvláštní upozornění a opatření pro použití’). 
 

  Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy) 

Sekundární malignity 
 

NHL v relapsu nebo v refrakterní fázi: 
U jedenácti z 211 pacientů s NHL v relapsu nebo v refrakterní fázi, kteří byli ve čtyřech studiích 
zařazení do skupiny léčené Zevalinem, byl hlášen výskyt myelodysplatického syndromu (MDS) / 
akutní myeloidní leukémie (AML). 
 
Konsolidační terapie: 
Ze závěrečné analýzy údajů po zhruba 7,5 letech studie zkoumající účinnost a bezpečnost konsolidace 
přípravku Zevalin u pacientů s pokročilým stádiem folikulárního lymfomu reagujících na 
chemoterapii první linie (studie 4, bod 5.1) získaných od 204 pacientů užívajících po chemoterapii 
první volby Zevalin značený radioaktivním [

90

Y], došlo k rozvoji druhé primární malignity 

u 26 (12,7 %) pacientů ve skupině léčené Zevalinem a u 14 (6,8 %) pacientů v kontrolní skupině. 
MDS/AML byly diagnostikovány u 7 (3,4 %, 7/204) pacientů léčených Zevalinem, v porovnání s 
jedním pacientem (0,5 %, 1/205) v kontrolní skupině, přičemž střední doba dalšího sledování byla 
7,3 roku. Úmrtí v důsledku druhé primární malignity zahrnovala 8 (3,9 %) pacientů ve skupině léčené 
Zevalinem a 3 (1,5 %) pacienty v kontrolní skupině. Úmrtí v důsledku MDS/AML zahrnovala pět 
(2,5 %) pacientů ve skupině léčené Zevalinem a žádného pacienta v kontrolní skupině. 
Riziko rozvoje sekundární myelodysplasie nebo leukémie po terapii alkylačními látkami je dobře 
známo. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

11 

 
4.9 

Předávkování 

 
V klinických studiích byl podáván Zevalin v dávkách až 19,2 MBq/kg. Byla pozorována očekávaná 
hematologická toxicita, včetně stupně 3 nebo 4. U pacientů došlo k úpravě těchto projevů toxicity a 
předávkování nemělo závažné ani smrtelné následky. 
 
Specifické antidotum Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y] není známo. Léčba spočívá v ukončení 

aplikace Zevalinu a podání podpůrné terapie, jež může zahrnovat růstové faktory. Ke zvládnutí 
hematologické toxicity by se měla podat autologní podpůrná léčba kmenových buněk, je-li 
k dispozici.   
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Jiná terapeutická radiofarmaka, ATC kód: V10XX02 
 

 

Mechanismus účinku 

 
Ibritumomab tiuxetan je rekombinantní myší IgG

1

 kappa monoklonální protilátka specifická pro 

antigen CD20 B-buněk. Ibritumomab tiuxetan cíleně působí na antigen CD20, který je lokalizován na 
povrchu maligních a normálních B-lymfocytů. V průběhu zrání B buněk dochází nejprve k expresi 
CD20 ve středním stádiu B-lymfoblastu (pre-B-buňky); v konečném stádiu dozrání B-buněk 
v plasmatické buňky se CD20 ztrácí. Nedochází k jeho oddělení od povrchu buněk a nezapojuje se do 
vazby protilátek. 
 
Ibritumomab tiuxetan značený radioaktivním [

90

Y] se váže specificky na B-buňky s expresí CD20 

včetně maligních buněk. Izotop yttria 90 je čistým β zářičem a průměrná délka doletu jeho částic je 
přibližně 5 mm. Výsledkem je schopnost zabíjet jak cílové tak okolní buňky. 
 
Konjugovaná protilátka má zdánlivou  konstantu afinity k CD20 antigenu přibližně 17 nM. Způsob 
vazby je velmi striktní, bez zkřížené reaktivity s jinými leukocyty či jinými typy lidské tkáně. 
 
Předchozí léčba rituximabem je nutná k odstranění cirkulujících B-buněk, což umožní ibritumomabu 
tiuxetanu [

90

Y] zaměřit své radiační působení specifičtěji na B-buňky lymfomu. Podává se nižší dávka 

rituximabu než je schválená dávka při monoterapii. 

 

  Farmakodynamické účinky 
 
Léčba Zevalinem značeným radioaktivním [

90

Y] rovněž vede k depleci normálních CD20+ B-buněk. 

Farmakodynamická analýza ukázala, že se jednalo o dočasný efekt; obnova normálních B-buněk 
začínala v průběhu 6 měsíců a střední počet B-buněk se dostal do normálního rozmezí v průběhu 9 
měsíců po léčbě. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Bezpečnost a účinnost léčebného režimu Zevalinu byla hodnocena ve dvou multicentrických studiích, 
do kterých bylo zařazeno celkem 197 subjektů. Léčebný režim pomocí Zevalinu byl aplikován ve 
dvou krocích (viz 4.2). Ve třetí studii, do které bylo zařazeno celkem 30 pacientů s mírnou 
trombocytopenií (počet destiček 100 000 až 149 000 buněk/mm

3

), byla hodnocena bezpečnost a 

účinnost odlišných léčebných režimů Zevalinu s použitím snížené dávky ibritumomabu 
tiuxetanu [

90

Y]. 

 

 

12 

Studie 1 byla studií s jedním léčebným ramenem, do které bylo zařazeno 54 pacientů s relapsem 
folikulárního lymfomu refrakterního na léčbu rituximabem. Pacienti byli považování za refrakterní, 
pokud poslední léčba rituximabem u nich nevedla k celkové nebo parciální odpovědi nebo pokud 
doba do progrese onemocnění (TTP) byla  6 měsíců. Primárním cílem hodnocení účinnosti ve studii 
byla celková četnost odpovědí na léčbu (ORR) podle International Workshop Response Criteria 
(IWRC). Sekundární cíle hodnocení účinnosti zahrnovaly dobu do progrese onemocnění (TTP) a 
trvání odpovědi (DR). V sekundární analýze, která porovnávala objektivní odpověď na léčebný režim 
pomocí Zevalinu s objektivní odpovědí zaznamenanou po poslední léčbě rituximabem, bylo střední 
trvání odpovědi po léčebném režimu Zevalinu 6 versus 4 měsíce. Tabulka 1 shrnuje údaje o účinnosti 
z této studie. 
 
Studie 2 byla randomizovaná, kontrolovaná, multicentrická studie, která porovnávala léčebný režim 
Zevalinu v porovnání s léčbou rituximabem. Studie byla provedena u 143 pacientů neléčených 
rituximabem s relabujícím nebo refrakterním folikulárním non-Hodgkinským lymfomem (NHL) nebo 
s NHL nízkého stupně, případně s NHL z transformovaných B-buněk. Léčebný režim Zevalinu 
obdrželo celkem 73 pacientů a 70 pacientů obdrželo rituximab v intravenózní infúzi v dávce 
375 mg/m

2

 týdně ve 4 dávkách. Primárním cílem hodnocení účinnosti ve studii bylo stanovení ORR 

podle IWRC (viz tabulka 2). ORR byla signifikantně vyšší (80 % versus 56 %, p = 0,002) u pacientů, 
kteří se podrobili léčebnému režimu Zevalinu. Sekundární cílové výstupy, trvání odpovědi a doba do 
progrese onemocnění, nebyly signifikantně odlišné mezi dvěma léčebnými rameny. 
 

Tabulka 2 Souhrn údajů o účinnosti u pacientů s relabujícím nebo refrakterním 

folikulárním non-Hodgkinským lymfomem (NHL) nebo s NHL nízkého stupně nebo 

s NHL z transformovaných B-buněk 

 

Studie 1 

Studie 2 

 

Zevalin  

Léčebný režim 

N = 54 

Zevalin 

Léčebný režim 

N = 73 

Rituximab 

 

N = 70 

Celková četnost odpovědí 
(%) 
 

74 

80 

56 

Četnost kompletních 
odpovědí (%) 
 

15 

30 

16 

Četnost CRu

2

 (%) 

 

Střední hodnota DR

3,4 

(Měsíce) 
[Rozmezí

5

 

 

6,4 

[0,5-24,9+] 

 

13,9 

[1,0-30,1+] 

 

11,8 

[1,2-24,5] 

Střední hodnota TTP

3,6 

(Měsíce) 
[Rozmezí

5

 

 

6,8 

[1,1-25,9+] 

 

11,2 

[0,8-31,5+] 

 

10,1 

[0,7-26,1] 

1

IWRC: International Workshop response criteria 

2

CRu: Nepotvrzená kompletní odpověď 

3

Odhad v pozorovaném rozmezí. 

Trvání odpovědi: interval od nástupu odpovědi do progrese onemocnění. 

5

“+“ označuje trvající odpověď. 

6

 Doba do progrese onemocnění: interval od první infuze do progrese onemocnění. 

 

Studie 3 byla studií s jedním léčebným ramenem, do které bylo zařazeno 30 pacientů s relabujícím 
nebo refrakterním folikulárním NHL nebo NHL nízkého stupně či NHL z transformovaných B-buněk, 
kteří měli mírnou trombocytopenii (počet destiček 100 000 až 149 000 buněk/mm

3

). Z této studie byli 

 

13 

vyloučeni pacienti s postižením kostní dřeně lymfomem  25 % nebo s porušenou rezervou kostní 
dřeně. Porušení rezervy kostní dřeně se uvažovalo u pacientů, u nichž byl přítomen některý 
z následujících faktorů: předchozí myeloablativní terapie s podporou kmenových buněk, předchozí 
externí ozařování zahrnující > 25 % aktivní kostní dřeně, počet destiček < 100 000 buněk/mm

3

 nebo 

počet neutrofilů < 1 500 buněk/mm

3

. V této studii byl použit modifikovaný léčebný režim Zevalinu 

s použitím nižší aktivity Zevalinu [

90

Y] na tělesnou hmotnost (11 MBq/kg). Byly zaznamenány 

objektivní, trvalé klinické odpovědi [67 % ORR (95 % CI: 48-85 %), střední hodnota DR 11,8 měsíce 
(rozmezí: 4-17 měsíců)]a vedly ke zvýšenému výskytu hematologické toxicity (viz 4.8) v porovnání se 
studií 1 a 2. 
 
Studie 4 zjišťovala bezpečnost a účinnost konsolidace pomocí Zevalinu u pacientů s folikulárním 
lymfomem v pokročilém stádiu, který měl odpověď na chemoterapii první volby. Hlavní kritéria pro 
zařazení byla: folikulární lymfom CD20+, stupeň 1 nebo 2; diagnóza stádium III nebo IV; normální 
počet buněk periferní krve; < 25 % postižení kostní dřeně; věk ≥ 18 let a kompletní remise (CR/Cru) 
nebo parciální remise (PR) na chemoterapii první volby stanovená lékařským vyšetřením, CT 
snímkováním a biopsií kostní dřeně. Po dokončení indukční terapie byli pacienti randomizováni do 
skupiny, ve které je podáván Zevalin (250 mg/m

rituximabu den -7 a v den 0, následuje podání 

Zevalinu v den 0 v dávce 15 MBq/kg tělesné hmotnosti; maximální dávka 1 200 MBq; [n=208]), nebo 
do skupiny bez další léčby (kontrolní; n=206). Indukční léčby zahrnovaly CVP n=106, CHOP 
(CHOP-like) n=188, kombinace s fludarabinem n=22, chlorambucil n=39 a kombinace chemoterapie 
a rituximabu n=59. Střední hodnota přežití bez známek progrese (PFS, progression free survival) byla 
vypočtena se střední hodnotou dalšího sledování 2,9 let. Hodnota PFS se zvýšila z 13,5 měsíců 
(kontrolní větev) na 37 měsíců (větev se Zevalinem; p<0,0001; HR 0,465). U podskupin pacientů s PR 
nebo CR po indukci byla střední hodnota PFS 6,3 versus 29,7 měsíců (p<0,0001; HR 0,304), resp. 
29,9 versus 54,6 měsíců (p=0,015; HR 0,613). Po konsolidační terapii Zevalinem se 77 % pacientů s 
PR po indukční terapii změnilo na CR. Pacienti, u kterých došlo ke změně odpovědi po léčbě 
Zevalinem z PR na CR, prokázali výrazně vyšší střední hodnotu přežití bez známek progrese 
(986 dnů) v porovnání s pacienty, kteří zůstali v PR (střední hodnota přežití bez známek progrese 460 
dnů, p=0,0004). Celkem 87 % mělo kompletní remisi (a nepotvrzenou CR); 76 % s CR a 11 % s CRu. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
U pacientů, kterým byly podávány intravenózní infuze rituximabu v dávce 250 mg/m

2

 s následnou 

aplikací intravenózních injekcí Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y] v dávce 15 MBq/kg, byl 

střední efektivní poločas ibritumomabu tiuxetanu [

90

Y] v séru 28 hodin. 

 
Protože 

90

Y vytváří stabilní komplex s ibritumomabem tiuxetanem, biologická distribuce 

radioaktivního izotopu sleduje biologickou distribuci protilátky. Záření beta částic emitovaných z 

90

má dolet 5 mm okolo izotopu. 
 
V klinických studiích měla léčba přípravkem Zevalin značeným radioaktivním [

90

Y] po předchozí 

léčbě rituximabem za následek výraznou radiační dávku na varlata. Radiační dávka na vaječníky 
nebyla stanovena. Existuje možné riziko, že ionizující záření Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y] 

po předchozí léčbě rituximabem může způsobit toxické účinky na ženské a mužské pohlavní žlázy 
(viz body 4.4 a 4.6). 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Neklinické údaje získané na základě studií toxicity po jednorázovém i opakovaném podávání 
neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 
 
Odhady radiační dávky pro člověka odvozené ze studií biologické distribuce u myší s ibritumomabem 
tiuxetanem značným radioaktivním [

90

Y] nebo [

111

In] předpověděly přijatelnou dávku ozáření pro 

normální lidskou tkáň s omezenými úrovněmi dávky ozáření kostry a kostní dřeně. Spojovací chelát 

 

14 

tiuxetanu vytváří stabilní komplex s radioizotopy yttria 90 a india 111 a předpokládá se pouze 
zanedbatelná degradace způsobená radiolýzou. 
 
Výsledky studií toxicity po jednorázovém nebo opakovaném podání neradioaktivní sloučeniny u opic 
cynomolgus nenaznačily žádné jiné riziko než očekávanou depleci B buněk vyvolanou použitím 
ibritumomabu tiuxetanu samotného nebo v kombinaci s rituximabem. Studie reprodukční a vývojové 
toxicity nebyly provedeny.  
 
Studie mutagenního a karcinogenního potenciálu Zevalinu nebyly provedeny. Vzhledem k expozici 
ionizujícího záření produkovaného značeným radioizotopem je třeba vzít v úvahu riziko mutagenních 
a karcinogenních účinků. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Injekční lahvička obsahující ibritumomab tiuxetan: 

Chlorid sodný 
Voda pro injekce 

 
 
Injekční lahvička obsahující trihydrát natrium-acetátu: 

Trihydrát natrium-acetátu 
Voda pro injekce 

 
Injekční lahvička obsahující pufr: 

Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 
Roztok lidského albuminu 
Zředěná kyselina chlorovodíková (k úpravě pH) 
Kyselina pentetová 
Chlorid draselný 
Dihydrogenfosforečnan draselný 
Chlorid sodný 
Hydroxid sodný 
Voda pro injekce 
 

6.2 

Inkompatibility 

 
Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v bodě 12. 
 
Nebyly pozorovány žádné inkompatibility mezi Zevalinem a infúzními sety. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
66 měsíců. 
 
Po označení radioaktivním izotopem se doporučuje přípravek neprodleně použít. Chemická a fyzikální 
stabilita při použití byla prokázána po dobu 8 hodin při teplotě 2°C až 8°C a ochraně před světlem. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v chladničce (2C – 8C). Chraňte před mrazem. 
Injekční lahvičky uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

15 

Radiofarmaka je třeba uchovávat v souladu s národními předpisy pro radioaktivní materiály. 
 
Podmínky uchovávání radioaktivně označeného léčivého přípravku viz bod 6.3. 
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 
Zevalin se dodává jako kit pro přípravu ibritumomabu tiuxetanu značeného radioaktivním yttriem 90 
(

90

Y). 

 
Zevalin obsahuje následující složky (vždy 1 kus): 
 
Injekční lahvička s ibritumomab tiuxetanem: sklo typu I s pryžovou zátkou (bromobutyl s teflonovou 
vložkou) obsahující 2 ml roztoku. 
 
Injekční lahvička s trihydrát natrium-acetátem: sklo typu I s pryžovou zátkou (bromobutyl 
s teflonovou vložkou) obsahující 2 ml roztoku. 
 
Injekční lahvička s pufrovým roztokem: sklo typu I s pryžovou zátkou (bromobutyl s teflonovou 
vložkou) obsahující 10 ml roztoku. 
 
Reakční injekční lahvička: sklo typu I s pryžovou zátkou (bromobutyl s teflonovou vložkou) 
 
Velikost balení – 1 kit (souprava) 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
Všeobecné varování 
Radiofarmaka mohou přijímat, používat a podávat pouze oprávněné osoby ve specializovaném 
zdravotnickém zařízení. Jejich příjem, uchovávání, používání, přeprava a likvidace podléhají 
předpisům a/nebo odpovídajícímu povolení příslušného úřadu. 
 
Příprava radiofarmak musí být v souladu s radiační bezpečností i s kvalitativními požadavky v oblasti 
farmacie. Je třeba dodržovat příslušná aseptická opatření. 
 
Obsah soupravy je určen pouze k přípravě ibritumomabu tiuxetanu značeného radioaktivním 
yttriem 90 a není určen k bezprostřednímu podání pacientovi bez předchozího přípravného postupu. 
 
Pro pokyny k extemporální přípravě léčivého přípravku před podáním viz bod 12. 
 
Pokud je kdykoli v průběhu přípravy zjištěno porušení celistvosti obalu, nesmí být tento přípravek 
použit. 
 
Při podávání léku je třeba postupovat s ohledem na minimalizaci rizika kontaminace léčivého 
přípravku a ozáření pracovníků. Adekvátní stínění je povinné. 
 
Obsah soupravy není před extemporální přípravou radioaktivní. Nicméně po přidání ytrria-90 musí 
být při konečné přípravě zajištěno odpovídající stínění. 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. Kontaminované materiály se musí likvidovat jako radioaktivní odpad schváleným 
způsobem. 
 

 

16 

 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Spectrum Pharmaceuticals B.V. 
Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam 
Nizozemsko 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

 
EU/1/03/264/001 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 16. ledna 2004 
Datum posledního prodloužení: 16. ledna 2009 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
11. 

DOZIMETRIE 

 
Yttrium 90 se přeměňuje za vyzařování vysokoenergetických beta částic s poločasem přeměny 
64,1 hodin (2,67 dnů). Produktem radioaktivní přeměny je stabilní izotop zirkonia 90. Délka dráhy 
beta záření (

90

) yttria 90 v tkáni je 5 mm.  

 
Analýzy odhadované absorbované dávky záření byly prováděny pomocí kvantitativního zobrazování 
se Zevalinem značeným radioaktivním [

111 

In], zářičem gama, odběru krevních vzorků a pomocí 

softwarového programu MIRDOSE3. Zobrazovací dávka Zevalinu značeného radioaktivním [

111

In] 

byla vždy podávána bezprostředně po infúzi rituximabu v dávce 250 mg/m² k navození deplece 
periferních CD20+ buněk a k optimalizaci biologické distribuce. Po podání Zevalinu značeného 
radioaktivním [

111

In] bylo provedeno skenování celého těla až v osmi časových bodech se získáním 

jak předního, tak zadního zobrazení. Vzorky krve používané k výpočtu doby dosažení červené kostní 
dřeně byly odebrány až v osmi časových intervalech. 
 
Na základě dozimetrických studií po podání Zevalinu značeného radioaktivním [

111

Y] byla vypočítána 

odhadovaná radiační dozimetrie pro jednotlivé orgány po podání Zevalinu značeného radioaktivním 
[

90

Y] při aktivitách 15 MBq/kg a 11 MBq/kg podle Medical Internal Radiation Dosimetry (MIRD) 

(tabulka 3). Odhadované dávky absorbovaného záření pro normální orgány byly významně nižší než 
uznávané horní bezpečnostní limity. Podle výsledků individuální dozimetrie pacientů nebylo možné 
předpovědět toxicitu Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y]. 

 

 

17 

 

Tabulka 3. 

Odhadované dávky absorbovaného záření Zevalinu [

90

Y] 

Orgán 

[

90

Y]-Zevalin mGy/MBq 

Střední 

hodnota 

Rozmezí 

Slezina

9,4 

1,8 – 20,0 

Játra

4,8 

2,9 – 8,1 

Stěna dolní části tlustého 
střeva

4,7 

3,1 – 8,2 

Stěna horní části tlustého 
střeva

3,6 

2,0 – 6,7 

Srdeční stěna

2,9 

1,5 – 3,2 

Plíce

2,0 

1,2 – 3,4 

Varlata

1,5 

1.0 – 4.3 

Tenké střevo

1,4 

0,8 – 2,1 

Červená kostní dřeň

1,3 

0,6 – 1,8 

Stěna močového měchýře

0,9 

0,7 – 1,3 

Povrch kostí

0,9 

0,5 – 1,2 

Vaječníky

0,4 

0,3 – 0,5 

Děloha

0,4 

0,3 – 0,5 

Nadledviny

0,3 

0,2 – 0,5 

Mozek

0,3 

0,2 – 0,5 

Prsy

0,3 

0,2 – 0,5 

Stěna žlučníku

0,3 

0,2 – 0,5 

Svaly

0,3 

0,2 – 0,5 

Pankreas

0,3 

0,2 – 0,5 

Kůže

0,3 

0,2 – 0,5 

Žaludek

0,3 

0,2 – 0,5 

Thymus

0,3 

0,2 – 0,5 

Štítná žláza

0,3 

0,2 – 0,5 

Ledviny

0,1 

0,0 – 0,3 

Tělo celkem

0,5 

0,4 – 0,7 

 

1

 Zájmovou oblastí je orgán 

2

 Zájmovou oblastí je kost křížová 

3

 Zájmovou oblastí je celé tělo 

 
 

12. 

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK 

 
Před zahájením přípravy si důkladně přečtěte celé znění pokynů. 
 
Je třeba dodržovat příslušné aseptické postupy a bezpečnostní opatření pro zacházení s radioaktivním 
materiálem. 
 
Při přípravě a během stanovení radiochemické čistoty Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y] se 

musí používat ochranné vodotěsné rukavice. 
 
Musí být dodržována opatření radiační ochrany v souladu s národními předpisy o ochraně zdraví před 
ionizujícím zářením, protože podání radiofarmak představuje riziko pro personál z vnějšího ozáření 
nebo kontaminací ze zbytků moči, zvratků, atd. 

 

18 

 
Charakteristika yttria 90 
 

  Doporučuje se, aby yttrium 90 mělo následující minimální charakteristiky: 
 
Koncentrace radioaktivity v době použití 

1,67 až 3,34 GBq/ml  

 

 

Celková extrahovatelná aktivita dodaná v době 
použití 

 1,48 GBq odpovídající 0,44 ml až 
0,89 ml roztoku yttria 90 

 

 

Koncentrace HCl 

0,035-0,045 M 

 

 

Identifikace chloridu 

Pozitivní 

 

 

Identifikace yttria 

Pozitivní 

 

 

Radiochemická čistota roztoku chloridu yttritého 90 

 95% yttria 90 v iontové formě 

 

 

Bakteriální endotoxiny 

 150 EU/ml 

 

 

Sterilita 

žádný růst 

 

 

Radionuklidová čistota jako obsah stroncia 90 

 0,74 MBq stroncium 90 /  
37 GBq yttrium 90 

 

 

Příměsi kovů 

 

 

Kovy celkem* 

 50 ppm 

 

 

 

Jednotlivé kovy* 

 10 ppm pro každý 

 

 

*Kovy, o které se jedná, závisí na konkrétním výrobním postupu. Kontrola obsahu těchto kovů může 
být provedena během procesu validace nebo zkoušek při propouštění přípravku. 
 

  Dodatečné zkoušky, které by mohly být vyžadovány pro hodnocení vhodnosti: 
 
Specifické nečistoty podle výrobního postupu: 

 

Celkový obsah organického uhlíku (např. organická 
chelatační činidla) 

Pod mezí detekce* 

Výrobní rezidua (např. čpavek, dusičnan) 

Pod mezí detekce* 

Celkové alfa nečistoty 

Pod mezí detekce* 

Celkové další beta nečistoty (ne stroncium 90) 

Pod mezí detekce* 

Celkové gama nečistoty 

Pod mezí detekce* 
 

*Pokud je nad mezí detekce, musí být začleněno jako zkouška při propouštění nebo kontrolováno 
během procesu validace. 
 
Pokyny pro radioaktivní značení Zevalinu yttriem 90 
 
K přípravě Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y] musí být použit sterilní nepyrogenní chlorid 

yttritý 90 výše specifikované jakosti. 
 
Před radioaktivním značením vyjměte studenou soupravu Zevalinu z chladničky a ponechte ji při 
teplotě 25°C. 
 

 

19 

Pryžovou zátku všech injekčních lahviček v soupravě a injekční lahvičku obsahující chlorid yttritý 90 
očistěte vhodným alkoholovým tampónem a ponechte na vzduchu oschnout. 
 
Reakční injekční lahvičku ze soupravy umístěte do vhodného stínění (plast obalený olovem). 
 
Krok 1: Převeďte roztok trihydrát natrium-acetátu do reakční injekční lahvičky 
 
Převeďte roztok trihydrát natrium-acetátu do reakční injekční lahvičky pomocí sterilní injekční 
stříkačky o objemu 1 ml. Objem přidaného roztoku trihydrát natrium-acetátu se rovná 1,2 násobku 
objemu chloridu yttritého 90, který se má převést v kroku 2. 
 
Krok 2: Převeďte chlorid yttritý 90 do reakční injekční lahvičky 
 
Asepticky převeďte 1 500 MBq chloridu yttritého 90 s pomocí sterilní injekční stříkačky o objemu 
1 ml do reakční injekční lahvičky obsahující roztok trihydrát natrium-acetátu převedeného v kroku 1. 
Důkladně promíchejte při pokrytí celého vnitřního povrchu reakční injekční lahvičky. Promíchejte 
otáčením a obracením obalu; roztokem netřepejte a zabraňte tvorbě pěny. 
 
Krok 3: Převeďte roztok ibritumomabu tiuxetanu do reakční injekční lahvičky 
 
Pomocí sterilní injekční stříkačky o objemu 2 až 3 ml převeďte 1,3 ml roztoku ibritumomabu 
tiuxetanu do reakční injekční lahvičky. Důkladně promíchejte při pokrytí celého vnitřního povrchu 
reakční injekční lahvičky. Promíchejte otáčením a obracením obalu; roztokem netřepejte a zabraňte 
tvorbě pěny. 
 
Inkubujte roztok chloridu yttritého 90/trihydrát natrium-acetátu/ibritumomabu tiuxetanu při pokojové 
teplotě po dobu pěti minut. Doba značení delší než šest minut nebo kratší než čtyři minuty povede 
k neodpovídající inkorporaci radioizotopu. 
 
Krok 4: Přidejte pufr do reakční injekční lahvičky 
 
Do injekční stříkačky o objemu 10 ml s jehlou o velkém průměru (18 – 20 G) natáhněte pufr tak, aby 
celkový kombinovaný objem byl 10 ml. 
 
Po 5 minutové inkubační době odsajte z reakční injekční lahvičky stejný objem vzduchu, jako je 
objem pufru, který se má doplnit, aby se vyrovnal tlak a ihned opatrně přidávejte jemně k dolnímu 
okraji stěny reakční injekční lahvičky pufr, čímž inkubaci ukončíte. Zabraňte tvorbě pěny, směsí 
netřepte nebo nemíchejte. 
 
Krok 5: Stanovení specifické aktivity roztoku Zevalinu značeného radioaktivním [

90

Y] 

 
Radioaktivně značený přípravek je radiochemicky čistý, jestliže se více než 95 % yttria 90 
inkorporuje do monoklonální protilátky. 
 
Před podáním přípravku nemocnému musí být zkontrolována procentuální radiochemická čistota 
připraveného Zevalinu značeného [

90

Y] podle následujícího postupu. 

 
Upozornění: Aktivita podaná pacientovi nesmí překročit 1 200 MBq. 
 
Pokyny pro stanovení procentuální radiochemické čistoty 
 
Stanovení radiochemické čistoty se provádí instantní chromatografií na tenké vrstvě (ITLC) a musí se 
provádět následujícím způsobem. 
 
 

 

20 

Potřebné materiály nedodávané v soupravě Zevalinu: 
 
- Vyvíjecí komora pro chromatografii 
- Mobilní fáze: roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), bez bakteriostatik 
- proužky pro ITLC (např. ITLC TEC-Control Chromatography Strips, Biodex, Shirley, New York, 

USA, Art. Nr. 150-772 nebo ekvivalentní, rozměry: přibližně 0,5-1 cm x 6 cm) 

- Scintilační lahvičky 
- Kapalná scintilační směs (např. Ultima Gold, catalog No. 6013329, Packard Instruments, USA nebo 

rovnocenná) 

 
Postup při hodnocení: 
 
1.) Přidejte přibližně 0,8 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) do vyvíjecí komory a dbejte na 
to, aby se kapalina nedotkla výchozí značky 1,4 cm na proužku ITCL. 
 
2.) Pomocí inzulínové injekční stříkačky o objemu 1 ml s jehlou o průměru (25 – 26 G) naneste visící 
kapku (7-10 µl) Zevalinu značeného [

90

Y] na start proužku ITCL. Na jeden proužek nanášejte 

jednorázově a použijte tři proužky ITLC. Může být nezbytné provést naředění Zevalinu značeného 
radioaktivním [

90

Y] (1:100) před jeho nanesením na proužek ITLC. 

 
3.) Umístěte proužek ITLC do vyvíjecí komory a nechte čelo rozpouštědla migrovat přes značku 
5,4 cm. 
 
4.) Vyjměte proužek ITLC a rozřízněte ho na polovinu ve vzdálenosti 3,5 cm. Vložte obě poloviny do 
samostatných scintilačních lahviček, do nichž bude přidána směs 5 ml LSC (např. Ultima Gold, 
catalog No. 6013329, Packard Instruments, USA nebo rovnocenná). Měřte každou lahvičku jednu 
minutu (CPM) na přístroji pro měření beta záření nebo na jiném vhodném přístroji, zaznamenejte 
počty impulzů, proveďte opravu na pozadí. 
 
5.) Výpočet průměrné radiochemické čistoty (RCP) je následující: 
 
6.) Průměrná % RCP =   

 dolní polovina CPM x 100  

 

 

 

 

horní polovina CPM + spodní polovina CPM  

 
7.) Pokud je průměrná radiochemická čistota nižší než 95 %, přípravek nesmí být podán. 
 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu

 

 
 

 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 
A. 

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE 
ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU 

 

 

22 

A. 

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA 
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ  

 
Název a adresa výrobce biologické léčivé látky 
Biogen IDEC, Inc.  
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
USA 
 
Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
CIS bio international 
RN 306- Saclay 
B.P. 32 
91192 Gif-sur-Yvette Cedex 
Francie 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2) 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 
léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 
stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu 
pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

Držitel rozhodnutí o registraci se zavazuje provádět studie a další činnost v oblasti farmakovigilance 
uvedené podrobně v Plánu farmakovigilance schváleného ve verzi 1.1 Plánu řízení rizik (RMP), který 
je uveden v modulu 1.8.2 Žádosti o registraci přípravku, včetně následných aktualizací RMP. 
 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

  na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

  při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 
Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 
RMP, je možné je předložit současně. 
 
 

 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

25 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Zevalin 1,6 mg v 1 ml kit pro radiofarmakum  na infuzi 
Ibritumomabum tiuxetanum [

90

Y] 

 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička obsahuje 3,2 mg ibritumomabu tiuxetanu* k naředění ve 2 ml roztoku (1,6 mg 
v 1 ml). 
 
*rekombinantní myší IgG

1

 monoklonální protilátka produkována pomocí technologie DNA z buněčné 

linie získané z ovarií čínského křečka (CHO) a konjugované s chelátem MX-DTPA. 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

Injekční lahvička obsahující ibritumomab tiuxetan: 

Chlorid sodný 
Voda pro injekce 

 
Injekční lahvička obsahující trihydrát natrium-acetát: 

Trihydrát natrium-acetát 
Voda pro injekce 

 
Injekční lahvička obsahující pufr: 

Roztok lidského albuminu 
Chlorid sodný 
Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 
Hydroxid sodný 
Dihydrogenfosforečnan draselný 
Chlorid draselný 
Kyselina pentetová 
Zředěná kyselina chlorovodíková 
Voda pro injekce 

 
Další informace naleznete v příbalové informaci. 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Kit pro radiofarmakum na infuzi. 
 
Jedna injekční lahvička ibritumomabu tiuxetanu. 
 
2 ml roztoku trihydrát natrium-acetátu 
 
10 ml pufrového roztoku 
 
Prázdná reakční injekční lahvička (10 ml) 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

26 

Intravenózní podání. 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Přípravek smí podávat pouze oprávněný personál. 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
Po označení radioaktivním izotopem se doporučuje přípravek neprodleně použít. Chemická a fyzikální 
stabilita při použití byla prokázána po dobu 8 hodin při teplotě 2°C až 8°C a ochraně před světlem. 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. 
Chraňte před mrazem. 
Injekční lahvičky uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z 

NICH

, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
Kontaminovaný materiál se musí likvidovat jako radioaktivní materiál schváleným způsobem. 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Spectrum Pharmaceuticals B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nizozemsko 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

 
EU/1/03/264/001 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 

 

27 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

28 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
INJEKČNÍ LAHVIČKA ROZTOKU IBRITUMOMABU TIUXETANU 
 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Zevalin 1,6 mg/ml kit pro radiofarmakum 
Roztok ibritumomabu tiuxetanu 
Intravenózní infuze, po přípravě. 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
3,2 mg/2 ml 
 
6. 

JINÉ 

 

29 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
INJEKČNÍ LAHVIČKA TRIHYDRÁT NATRIUM ACETÁTU 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Zevalin 1,6 mg/ml kit pro radiofarmakum 
Roztok trihydrát natrium-acetátu 
Intravenózní infuze, po přípravě. 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
2 ml 
 
6. 

JINÉ 

 

 

30 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
INJEKČNÍ LAHVIČKA PUFROVÉHO ROZTOKU 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Zevalin 1,6 mg/ml kit pro radiofarmakum 
Roztok pufru 
Intravenózní infuze, po přípravě. 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
10 ml 
 
6. 

JINÉ 

 

31 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
REAKČNÍ INJEKČNÍ LAHVIČKA 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Zevalin 1,6 mg/ml kit pro radiofarmakum 
Reakční injekční lahvička 
Intravenózní infuze, po přípravě. 
 
2. 

 ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
Prázdná 
 
6. 

JINÉ 

 

 

32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

 

33 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Zevalin 1,6 mg/ml kit pro radiofarmakum na infuzi 

Ibritumomabum tiuxetanum [

90

Y] 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než je Vám tento přípravek podán, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Zevalin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám Zevalin podán 

3. 

Jak se Zevalin používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Zevalin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE ZEVALIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Tento lék je radiofarmaceutický přípravek pouze k terapeutickému použití. 
 
Zevalin je souprava (kit) k přípravě léčivé látky ibritumomabu tiuxetanu[

90

Y], monoklonální 

protilátky značené radioaktivním yttriem 90. Zevalin se váže na protein (CD20) na povrchu bílých 
krvinek určitého typu (B-buněk) a zabíjí je ozářením 
 
Zevalin se používá k léčbě pacientů s non-Hodgkinským lymfomem specifické podskupiny B-buněk 
(CD20+ indolentní nebo NHL z transformovaných B-buněk), jestliže léčba rituximabem, jinou 
monoklonální protilátkou, nebyla úspěšná nebo přestala působit (refrakterní nebo relabující 
onemocnění). 
 
Zevalin se také používá u pacientů s folikulárním lymfomem, kteří nebyli dříve léčeni. Používá se 
jako konsolidační terapie k další redukci počtu buněk lymfomu (remise), která byla dosažena pomocí 
počátečního režimu chemoterapie. 
 
Použití Zevalinu zahrnuje vystavení malému množství radioaktivní látky. Váš lékař a lékař nukleární 
medicíny vyhodnotili, že ve Vašem případě bude klinický přínos z této léčby radiofarmaky převažovat 
nad riziky v důsledku ozáření. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ JE VÁM ZEVALIN PODÁN 

 
Zevalin Vám nesmí být podán 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na: 

  ibritumomab tiuxetan, chlorid yttritý nebo na kteroukoli další pomocnou látku Zevalinu 

(uvedenou v bodu 6 ‘Co Zevalin obsahuje’) 

  rituximab nebo na jiné od myší odvozené proteiny 

Jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz podrobné informace v odstavci „Těhotenství a kojení“). 

 

 

34 

 

Zvláštní opatrnosti při použití Zevalinu je zapotřebí 
Zevalin se nedoporučuje v následujících případech, protože jeho účinnost a bezpečnost nebyla 
stanovena: 

  Pokud více než čtvrtina Vaší kostní dřeně obsahuje zhoubné abnormální buňky. 
  Pokud jste podstoupil(a) předchozí zevní ozařování (typ radioterapie) více než čtvrtiny 

kostní dřeně. 

  Pokud je Vám podáván samotný Zevalin a počet krevních destiček je méně než 

100 000/mm

3

.  

  Pokud je počet krevních destiček po chemoterapii méně než 150 000/mm

3

  Pokud je počet bílých krvinek méně než 1 500/mm

3

  Pokud byla u Vás v minulosti provedena transplantace kostní dřeně nebo léčba 

zahrnující podání krevních kmenových buněk. 

 
Pokud jste podstoupil(a) léčbu pomocí jiného typu protilátek
 (zejména od myší odvozené 
proteiny) před podáním Zevalinu, může u Vás existovat větší pravděpodobnost vzniku alergické 
reakce. V takovém případě může být nutné provést testování na přítomnost speciálních protilátek. 
 
Zevalin se dále nedoporučuje pro pacienty s non-Hodgkinským lymfomem mozku nebo míchy, 
protože tito pacienti nebyli zařazeni do klinických studií. 
 
Děti 
Podávání Zevalinu dětem a dospívajícím do 18 let se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a 
účinnosti nedoporučuje. 
 
Starší pacienti 
Zkušenosti s podáváním u starších pacientů (ve věku ≥ 65 let) jsou omezené. U těchto pacientů v 
porovnání s mladšími pacienty nebyly pozorovány žádné celkové rozdíly v účinnosti a bezpečnosti 
tohoto přípravku. 
 
Další léčivé přípravky a Zevalin 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
To se týká zejména růstových faktorů, například filgrastimu, protože Váš lékař musí přerušit tuto 
léčbu tři týdny před podáním Zevalinu a dva týdny po ukončení léčby Zevalinem. 
 
Jestliže jste dostal(a) Zevalin méně než 4 měsíce po chemoterapii, která obsahovala léčivou látku 
fludarabin, může se u Vás zvýšit riziko snížení počtu krevních buněk. 
Informujte svého lékaře, že jste dostal(a) přípravek Zevalin, pokud máte naplánovanou vakcínu po 
jeho podání. 
 
Těhotenství a kojení 
Zevalin se během těhotenství nesmí podávat. Před započetím léčby provede Váš lékař testy k 
vyloučení těhotenství. Ženy ve fertilním věku, stejně tak i muži, by měli používat účinné metody 
antikoncepce během léčby Zevalinem a až jeden rok po ukončení této léčby . 
Existuje potencionální nebezpečí, že ionizující záření přípravku Zevalin může poškodit vaječníky a 
varlata. Informujte se u svého lékaře, jaký to může mít vliv na Váš organizmus zvláště pokud se 
v budoucnosti chystáte počít dítě. 
 
Ženy během léčby a po dobu 12 měsíců po ukončení léčby nesmí kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Zevalin může ovlivnit schopnost řídit a používat stroje, neboť jako častý nežádoucí účinek byly 
hlášeny závratě. Buďte, prosím, opatrní, dokud si nejste jisti, že nejste přípravkem ovlivněni. 
 

 

35 

 

Zevalin obsahuje sodík 
Tento léčivý přípravek může obsahovat až 28 mg sodíku v jedné dávce, v závislosti na koncentraci 
radioaktivity. Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

JAK SE ZEVALIN POUŽÍVÁ 

 
Pro používání, manipulaci a likvidaci radiofarmak platí přísné zákony. Zevalin bude použit pouze ve 
zvláštních kontrolovaných prostorách. S tímto přípravkem budou manipulovat a podají Vám jej pouze 
osoby proškolené a kvalifikované k jeho bezpečnému použití. Tyto osoby budou věnovat bezpečnému 
použití zvláštní péči a budou Vás o svých postupech informovat. 
 
Dávka Zevalinu závisí na Vaší tělesné hmotnosti, počtu krevních destiček a onemocnění, pro které je 
Zevalin určen (indikace). Maximální dávka nesmí překročit 1 200 MBq (‘megabecquerel’, jednotka 
měření radioaktivity). 
 
Zevalin se používá s dalším léčivem, které obsahuje léčivou látku rituximab. 
Budou Vám podány celkem tři infuze během dvou návštěv nemocnice, s přestávkou 7 až 9 dnů. 

1. den obdržíte jednu infuzi rituximabu 

7., 8. nebo 9. den obdržíte jednu infuzi rituximabu a jednu infuzi Zevalinu krátce poté (během 
4 hodin). 

 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Pro konsolidační léčbu u pacientů s folikulárním lymfomem 

 

Obvyklá dávka je 15 MBq/kg tělesné hmotnosti. 

 

Pro léčbu pacientů s relabujícím nebo refraktorním non-Hodgkinským lymfomem, který nemá odezvu 
na rituximab 

 

Obvyklá dávka je 11 nebo 15 MBq na jeden kg tělesné hmotnosti, v závislosti na počtu krevních 
destiček. 

 
Příprava Zevalinu 
Zevalin se nepoužívá přímo, musí být nejprve připraven zdravotnickým odborníkem. Kit (souprava) 
umožňuje navázání protilátky ibritumomab tiuxetan s radioaktivním izotopem ytria 

90

Y (radioaktivní 

značení). 
 
Jak je Zevalin podáván 
Zevalin se podává intravenózní infuzí (kapačkou do žíly), která obvykle trvá přibližně 10 minut. 
 
Po léčbě Zevalinem 
Dávka záření, které budete podáním Zevalinu vystaven(a), je menší než dávka při radioterapii.  
Většina radioaktivity se rozpadne v organizmu a malá část bude z těla vyloučena močí. Je proto nutné, 
abyste si zvláště pečlivě umýval(a) ruce po močení po dobu jednoho týdne od infuze Zevalinu. 
 
Po skončení léčby Vám lékař bude odebírat malé vzorky krve v pravidelných intervalech, aby sledoval 
počet krevních destiček a bílých krvinek. Tyto počty se obvykle snižují po dobu dvou měsíců po 
zahájení léčby. 
 
Jestliže Váš lékař plánuje po léčbě Zevalinem další léčbu jinou protilátkou, musíte se podrobit testům 
na přítomnost speciálních protilátek. Lékař Vás bude informovat, pokud se Vás to bude týkat. 
 

 

36 

 

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Zevalin, než jste měl(a): 
 
Váš lékař zahájí vhodnou léčbu, pokud zaznamenáte zvláštní příznaky nemoci. To může znamenat 
přerušení léčby Zevalinem a léčbu růstovými faktory nebo vlastními kmenovými buňkami. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Zevalin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Informujte okamžitě svého lékaře, jestliže zaznamenáte některý z následujících příznaků: 

  infekce: horečka, mrazení, 
  otrava krve (sepse): horečka a mrazení, změny duševního stavu, zrychlené dýchání, 

zrychlení srdečního rytmu, snížení vylučování moči, nízký krevní tlak, šok, problémy s 
krvácením nebo srážením krve, 

  infekce plic (pneumonie): obtíže při dýchání, 
  nízký počet krevních buněk: neobvyklé modřiny, větší krvácení po zranění než obvykle, 

horečku, nebo pokud se cítíte více unaveni nebo se zadýcháváte, 

  závažné reakce sliznic, které se mohou objevit několik dnů až měsíců po podání Zevalinu 

a/nebo riuximabu. Váš lékař okamžitě léčbu ukončí, 

  extravazace (únik infúzní látky do okolní tkáně): bolest, palčivý pocit, bodání nebo jiná 

reakce v místě podání infuze. Váš lékař okamžitě infuzi přeruší a začne znovu s použitím 
jiné žíly, 

  alergické (hypersenzitivníreakce/reakce na podání infuze: příznaky alergických reakcí/ 

reakcí na infuzi mohou být reakce pokožky, obtíže při dýchání, otok, svědění, červenání, 
zimnice, závratě (jako možný příznak nízkého krevního tlaku). V závislosti na 
druhu/závažnosti reakce se Váš lékař rozhodne, zda je potřeba léčbu ukončit. 

 

 

Nežádoucí  účinky označené hvězdičkou (*) vedly v některých případech k úmrtí, během klinických 
studií nebo po uvedení přípravku na trh. 
Nežádoucí účinky označené dvěma hvězdičkami (**) byly navíc pozorovány v konsolidační léčbě. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) 
 

snížený počet krevních destiček, červených a bílých krvinek (trombocytopenie, 
leukocytopenie, neutropenie, anemie
 )* 

pocit nevolnosti (nauzea) 

slabost; horečka, mrazení (ztuhlost) 

infekce* 

únava** 

červené tečky v podkoží (petechie)** 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 
 

 otrava krve (sepse)*; infekce plic (pneumonie)*; infekce močových cest, plísňové infekce 
v ústní dutině jako je moučnivka (candidiáza ústní sliznice), 

jiná rakovinová onemocnění související s krví (myelodysplastický syndrom (MDS) / akutní 
myeloidní leukémie (AML)
)*, **; bolesti v oblasti tumoru, 

úbytek bílých krvinek vedoucí k horečce (febrilní neutropenie); snížení počtu všech krevních 
buněk (pancytopenie)*; nižší počet lymfocytů (lymfocytopenie), 

alergické (hypersenzitivní) reakce, 

závažná ztráta chuti k jídlu (anorexie), 

 

37 

 

pocity úzkosti (anxieta); poruchy spánku (insomnie), 

závratě; bolesti hlavy, 

krvácení způsobené sníženým počtem krevních destiček*, 

kašel; rýma, 

zvracení, bolest břicha; průjem; porucha trávení; podráždění v krku; zácpa, 

vyrážka; svědění (pruritus), 

bolesti kloubů (artralgie) bolest svalů (myalgie); bolest zad; bolest šíje, 

bolesti; chřipkové příznaky; celkový pocit nevolnosti (malátnost), otoky vyvolané 
nahromaděním tekutiny v oblasti horních i dolních končetin a dalších tkání (periferiální 
edém
); zvýšené pocení, 

vysoký krevní tlak (hypertenze)**, 

nízký krevní tlak (hypotenze)**, 

vymizení menstruace (amenorhea)** 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 

zrychlení srdečního rytmu (tachykardie), 

 
Vzácné
 nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) 

určitý typ nezhoubného nádoru mozku (meningiom), 

krvácení v oblasti hlavy při sníženém počtu krevních destiček*. 

 
Nežádoucí účinky, u nichž četnost výskytu není známá: 

reakce kůže a sliznic (včetně Stevensova-Johnsonova syndromu)*, 

únik infuzní látky do okolní tkáně (extravazace), způsobující zanícení kůže (dermatitida v 
místě infuze)
 a odlupování (deskvamace v místě infuze) nebo vředy v místě podání infuze, 

poškození tkáně obklopující nádor lymfatického systému a komplikace z důvodu otoku 
nádoru. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

JAK ZEVALIN UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Zevalin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
 
Tento přípravek bude uchovávat zdravotnický personál. 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. 
Injekční lahvičky uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Uchovávání musí být v souladu s místními předpisy pro radioaktivní materiály. 
 
Po označení radioaktivním izotopem se doporučuje přípravek neprodleně použít. Stabilita při použití 
byla prokázána po dobu 8 hodin při teplotě 2°C – 8°C a ochraně před světlem. 
 
 

 

38 

 

6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co Zevalin obsahuje 
 

  Léčivou látkou je ibritumomabum tiuxetanum. Jedna injekční lahvička obsahuje 3,2 mg 

ibritumomabu tiuxetanu ve 2 ml roztoku (1,6 mg v jednom ml). 

Pomocnými látkami jsou: 

injekční lahvička obsahující ibritumomab tiuxetan: chlorid sodný, voda pro injekce 

injekční lahvička obsahující trihydrát natrium-acetát: trihydrát natrium-acetát, voda pro 

injekce 

injekční lahvička obsahující pufr: roztok lidského albuminu, chlorid sodný, dodekahydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid 
draselný, kyselina pentetová, zředěná kyselina chlorovodíková k úpravě pH, voda pro injekce. 

Konečná sloučenina po radioaktivním označení obsahuje 2,08 mg [

90

Y] ibritumomabu tiuxetanu v 

celkovém objemu 10 ml. 

 

Jak Zevalin vypadá a co obsahuje toto balení 
Zevalin je kit (souprava) pro přípravu radiofarmaka na infuzi obsahující: 

jednu skleněnou injekční lahvičku ibritumomabu tiuxetanu, s 2 ml čirého bezbarvého roztoku, 

jednu skleněnou injekční lahvičku trihydrát natrium-acetátu, s 2 ml čirého bezbarvého roztoku, 

jednu skleněnou injekční lahvičku pufru, s 10 ml žlutě až jantarově zbarveného roztoku 

jednu skleněnou reakční lahvičku (prázdná). 

 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Spectrum Pharmaceuticals B.V. 
Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam 
Nizozemsko 
 
Výrobce 
CIS bio international 
RN 306- Saclay 
B.P. 32 
91192 Gif-sur-Yvette Cedex 
Francie 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu

. 

 
Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace 
k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP. 

 

39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA IV 

 

VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY V REGISTRACI 

 

40 

 

Vědecké závěry 
 
S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy 
o bezpečnosti (PSUR) ibritumomabu tiuxetanu dospěl výbor CHMP k těmto vědeckým závěrům: 
 
Výbor PRAC je toho názoru, že informace týkající se myelodysplastického syndromu (MDS) / akutní 
myeloidní leukémie (AML) v bodu 4.8 Souhrnu údajů o přípravku musí být blíže vysvětleny. Je nutné 
upřesnit, že kategorie frekvence „časté“, pod kterou byl tento nežádoucí účinek zařazen, vychází ze 
studie zabývající se konsolidační léčbou u dříve neléčených pacientů s folikulárním lymfomem 
v remisi po indukční terapii. V rámci popisu nežádoucího účinku uvedeného ve stejném bodu Souhrnu 
údajů o přípravku má být provedena příslušná změna upřesňující, které informace se vztahují ke každé 
ze dvou indikací (konsolidační léčbě folikulárního lymfomu nebo non-Hodgkinského lymfomu (NHL) 
v relapsu nebo v refrakterní fázi). Příbalovou informaci je též nutné upravit v souladu s těmito 
informacemi. 
 
Výbor CHMP souhlasí s vědeckými závěry výboru PRAC. 
 
Zdůvodnění změny v registraci 
 
Na základě vědeckých závěrů týkajících se ibritumomabu tiuxetanu výbor CHMP zastává stanovisko, 
že poměr přínosů a rizik léčivého přípravku obsahujícího ibritumomab tiuxetan zůstává nezměněný, 
a to pod podmínkou, že v informacích o přípravku budou provedeny navrhované změny. 
Výbor CHMP doporučuje změnu v registraci. 

Recenze (2)

Recenze produktu BISACODYL-K DRG 105X5 mg

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu BISACODYL-K DRG 105X5 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Damijana M.

100 % 02/08/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám