Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

BIODROXIL TBL OBD 20X1000MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20000

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ s.r.o.
Kód výrobku: 20000
Kód EAN: 9002260007561
Kód SÚKL: 44803
Držitel rozhodnutí: SANDOZ s.r.o.
Tobolky a tablety jsou určeny pro dospělé a děti od 3 let. Sirup je určen pro děti mladší 3 let. Biodroxil se používá u infekčních onemocnění vyvolaných citlivými mikroby. Jsou to: - infekce horní části dýchacího ústrojí např. zánět hltanu a mandlí (faryngitida, tonsilitida); - infekce dolní části dýchacího ústrojí např. akutní a opakovaný zánět průdušek (bronchitida a exacerbovaná chronická bronchitida), lalůčková, katarální pneumonie (bronchopneumonie) a bakteriální zánět plic (bakteriální pneumonie); - infekce močového ústrojí, komplikované i nekomplikované např. zánět ledvin (nefritida), zánět močového měchýře (cystitida), zánět močové trubice (uretritida); - infekce kůže a měkkých částí např. abscesy, nežity (furunkly), puchýřovité onemocnění kůže, (impetigo), růže (erysipel), hnisavá kožní onemocnění (pyodermie), zánět mízních uzlin (lymfadenitida) a infikovaná poranění; - při dalších infekcích - při zánětech kostní dřeně, při septických zánětech kloubů.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls99818/2016  

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Biodroxil 1000 mg 

potahované tablety 

Biodroxil 500 mg 

tvrdé tobolky 

cefadroxilum monohydricum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci  

 

1.  Co je přípravek Biodroxil a k čemu se používá 

Přípravek  Biodroxil  je  širokospektré  antibiotikum  z I. generace  cefalosporinů.  Působí  proti  řadě 
mikroorganismů,  které  vyvolávají  infekční  onemocnění  dýchacího  ústrojí,  močového  ústrojí,  kůže 
a podkožní tkáně, záněty kostní dřeně a septické záněty kloubů. 

Přípravek Biodroxil citlivé bakterie usmrcuje tím, že brání tvorbě jejich buněčné stěny podobně jako 
peniciliny. 

Biodroxil se používá u infekčních onemocnění vyvolaných citlivými mikroby. 

Jsou to: 

  infekce horní části dýchacího ústrojí, např. zánět hltanu a mandlí (faryngitida, tonzilitida); 
  infekce  dolní  části  dýchacího  ústrojí,  např.  akutní  a opakovaný  zánět  průdušek  (bronchitida 

a exacerbovaná  chronická  bronchitida),  chronický  zápal  plic  (chronická  bronchopneumonie) 
a bakteriální zánět plic (bakteriální pneumonie); 

  infekce močového ústrojí, komplikované i nekomplikované, např. zánět ledvin (pyelonefritida), 

zánět močového měchýře (cystitida), zánět močové trubice (uretritida); 

  infekce kůže a měkkých částí, např. abscesy, nežity (furunkly), puchýřovité onemocnění kůže 

(impetigo),  růže  (erysipel),  hnisavá  kožní  onemocnění  (pyodermie),  zánět  mízních  uzlin 
(lymfadenitida) a infikovaná poranění; 

  při dalších infekcích – při zánětech kostní dřeně, při septických zánětech kloubů. 

1.  Co je přípravek Biodroxil a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biodroxil užívat 
3.  Jak se přípravek Biodroxil užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Biodroxil uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biodroxil užívat 

Neužívejte přípravek Biodroxil: 
  jestliže jste alergický(á) na cefadroxil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6); 

  jestliže jste alergický(á) na cefalosporiny; 
  jestliže jste alergický(á) na peniciliny.  
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Biodroxil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
  jestliže jste prodělali vážné alergické reakce nebo trpíte astmatem. 
  jestliže jste prodělali onemocnění zažívacího ústrojí, zvláště zánět tlustého střeva. 
  jestliže trpíte poškozením ledvin. 
Léčba přípravkem Biodroxil se musí přerušit při výskytu alergických reakcí. 

Zvýšené  opatrnosti  je  třeba,  jestliže  se  během  užívání  přípravku  Biodroxil  vyskytne  závažný  anebo 
přetrvávající průjem. V takovém případě se poraďte s Vaším lékařem, může být nutné přerušit léčbu 
přípravkem Biodroxil. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Biodroxil 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Účinky  přípravku  Biodroxil  a účinky  jiných  současně  podávaných  léků  se  mohou  vzájemně 
ovlivňovat. Jestliže Vám bude lékař předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že 
již  užíváte  přípravek  Biodroxil.  Než  začnete  současně  s užíváním  přípravku  Biodroxil užívat  nějaký 
volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.  

Přípravek  Biodroxil  se  nesmí  kombinovat  s bakteriostatickými  antibiotiky  (jako  jsou  tetracyklin, 
erythromycin,  sulfonamidy,  chloramfenikol).  Je  třeba  se  vyhnout  kombinaci  Biodroxilu 
s aminoglykosidovými  antibiotiky,  polymyxinem B,  kolistinem  a diuretiky,  zejména  při  vysokém 
dávkování může tato kombinace zvýšit toxické účinky na ledviny.  

Současné podávání probenecidu zvyšuje koncentraci přípravku Biodroxil v krevním séru a žluči. Při 
současném  použití  antikoagulancií  nebo  inhibitorů  agregace  trombocytů  s přípravkem  Biodroxil  je 
nutná kontrola krevní srážlivosti, aby nedošlo ke krvácení.  

 

Během  léčby  přípravkem  Biodroxil  může  být  falešně  pozitivní  Coombsův  test.  To  platí  pro  matky 
před porodem a jejich novorozence. Glukóza v moči se musí za léčby přípravkem Biodroxil vyšetřovat 
enzymatickými metodami (redukční testy mohou dávat falešně pozitivní výsledky). 

Přípravek Biodroxil s jídlem a pitím 

Přípravek  Biodroxil  se  může  užívat  s jídlem  nebo  na  lačno.  Jeho  biologická  dostupnost  a léčebné 
účinky nejsou ovlivňovány příjmem potravy. 

Potahované tablety a tobolky se nežvýkají a zapíjejí se libovolným množstvím tekutiny. 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V těhotenství se může 
přípravek Biodroxil užívat jen ze zvláště závažných důvodů. 

V mateřském mléce  se  zjistila  malá  množství  přípravku,  proto  se  kojení  v době  používání přípravku 
má přerušit. 

Během  léčby  přípravkem  Biodroxil  může  být  falešně  pozitivní  Coombsův  test.  To  platí  pro  matky 
před porodem a jejich novorozence. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Biodroxil může vyvolat bolesti hlavy, závratě, nervozitu, nespavost a únavu a proto může 
dojít k ovlivnění schopností řídit a obsluhovat stroje.  

3.  Jak se přípravek Biodroxil užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Pokud neurčí lékař jinak, užívá se přípravek Biodroxil takto: 

Dávkování pro dospělé:  

Nekomplikované infekce močových cest: 

2 - 4 tobolky po 500 mg nebo 1 - 2 potahované tablety po 1000 mg. Většinou se denní dávka rozděluje 
do 2 jednotlivých dávek. 

Ostatní infekce močových cest: 

4 tobolky po 500 mg nebo 2 potahované tablety po 1000 mg.  

Infekce kůže a měkkých tkání: 

2 tobolky po 500 mg nebo 1 potahovaná tableta po 1000 mg. 

Při zánětu hltanu a mandlí (vyvolaných beta-hemolytickým streptokokem): 

2 tobolky po 500 mg nebo 1 potahovaná tableta po 1000 mg v 1 dávce. Léčení trvá nejméně 10 dní. 

Při mírných zánětech horních nebo dolních dýchacích cest: 

2 tobolky po 500 mg nebo 1 potahovaná tableta po 1000 mg. 

Při středně těžkých a těžkých zánětech horních nebo dolních dýchacích cest: 

2 - 4 tobolky po 500 mg nebo 1 - 2 potahované tablety po 1000 mg, rozdělené do 2 dávek. 

Infekce kostní dřeně, septické infekce kloubů: 

4 tobolky po 500 mg nebo 2 potahované tablety po 1000 mg, rozdělené do 2 dávek. 

Dávkování při poruchách funkce ledvin: 

U dospělých  úvodní  dávka  2 tobolky  po  500 mg  nebo  1 potahovaná  tableta  denně.  Další  dávkování 
pak  záleží  na  stupni  ledvinové  poruchy,  čím  více  je  funkce  ledvin  snížena,  tím  delší  jsou  časové 
intervaly mezi jednotlivými dalšími dávkami podle clearance endogenního kreatininu: nad 25 ml/min 
dávkový  interval  12 hodin,  10-25 ml/min  24 hodin,  pod  10 ml/min  36 hodin.  Celková  denní  dávka 
nesmí překročit 4 g.  

Dávkování u dětí:  

Doporučená  dávka  pro  děti  je  25  mg/kg/den  až  50  mg/kg/den,  rozděleně  do  dvou  dílčích  dávek  po 
dvanácti hodinách.  

Potahované tablety a tobolky se nežvýkají a zapíjejí se libovolným množstvím tekutiny. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Biodroxil, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem. 

Žádné klinické zprávy o předávkování přípravkem Biodroxil nebyly zatím podány. Ovšem je známo, 
že  jiné  cefalosporiny  při  předávkování  mohou  mít  tyto  příznaky:  nauzeu,  halucinace,  hyperreflexii, 
extrapyramidové  příznaky,  poruchy  vědomí,  koma  a  porušení  činnosti  ledvin.  Pak  je  nutné  vyvolat 
zvracení  nebo  provést  výplach  žaludku,  v  případě  nutnosti  i hemodialýzu.  Je  nutná  kontrola  vodní 
a elektrolytové bilance a monitorování funkce ledvin. 

  

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Biodroxil 

Při náhodném vynechání dávky je třeba vzít lék ihned, jakmile si vzpomenete, a dále pokračovat podle 
původního časového plánu léčby. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Biodroxil  

Nepřestávejte užívat lék dříve, než Vám předepsal Váš lékař, ani když se cítíte lépe. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout některé nežádoucí účinky. 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

  pocit na zvracení, zvracení, průjem, trávicí obtíže, bolesti břicha, zánět sliznice jazyka 
  svědění, vyrážka, alergická vyrážka, kopřivka. 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

  vaginální a genitální plísňové onemocnění 
  Stevens-Johnsonův syndrom, erythema multiforme. 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) 

  léková horečka  
  otok vznikající na alergickém podkladě 
  bolesti kloubů 
  intesticiální nefritida (zánět ledvin) 
  zvýšený  počet  bílých  krvinek  (eozinofilie),  snížené  množství  krevních  destiček 

(trombocytopenie), pokles počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie, agranulocytóza) 

  reakce podobné sérové nemoci 
  městnání žluči (cholestáza) a selhání jater. 
  změny hladin jaterních enzymů (menší zvýšení sérových transamináz (AST, ALT) a alkalické 

fosfatázy). 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů) 

  bolesti hlavy, nespavost, závratě, nervozita 
  zánět tlustého střeva s tvorbou pablán 
  únava 
  zvýšený rozpad červených krvinek (hemolytická anémie) imunologického původu 
  okamžitá alergická reakce (anafylaktický šok) 
  falešně pozitivní přímý a nepřímý Coombsův test. 

 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro 
kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek.  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 

5.  Jak přípravek Biodroxil uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem 
a vlhkostí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Biodroxil obsahuje 

Biodroxil 1000 mg, potahované tablety: 

Léčivá  látka:  1 potahovaná  tableta  obsahuje  cefadroxilum  monohydricum  1049 mg,  což  odpovídá 
cefadroxilum 1000 mg. 

Pomocné látky:  

Jádro:  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  natrium-lauryl-sulfát,  magnesium-stearát,  makrogol 6000,  
krospovidon, mastek, mikrokrystalická celulosa, povidon. 

Potahová vrstva: mastek, oxid titaničitý, hypromelosa. 

 

Biodroxil 500 mg, tvrdé tobolky: 

Léčivá  látka:  1  tvrdá  tobolka  obsahuje  cefadroxilum  monohydricum  525  mg,  což  odpovídá 
cefadroxilum 500 mg. 

Pomocné látky: natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa. 

tělo a víčko tobolky: oxid titaničitý, želatina, čištěná voda.  

 

Jak přípravek Biodroxil vypadá a co obsahuje toto balení 

Biodroxil  1000  mg,  potahované  tablety:  bílé  až  slabě  nažloutlé  oválné  potahované  tablety  s půlicí 
rýhou na obou stranách. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 

Biodroxil  500  mg,  tvrdé  tobolky:  bílé  tvrdé  želatinové  tobolky,  obsahující  bílý  až  slabě  nažloutlý 
prášek. 

 

Velikosti balení 

Biodroxil 1000 mg, potahované tablety: 

12, 20, 100 potahovaných tablet 

Biodroxil 500 mg, tvrdé tobolky: 

 

12, 20, 100 tvrdých tobolek 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko 

 

Výrobce 

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

Sandoz s.r.o., Praha, 

office.cz@sandoz.com

. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.5.2016 

 

 

Recenze

Recenze produktu BIODROXIL TBL OBD 20X1000MG

Diskuze

Diskuze k produktu BIODROXIL TBL OBD 20X1000MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám