Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Kód výrobku: 19997
Kód EAN: 9002260007547
Kód SÚKL: 44800
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
Tobolky a tablety jsou určeny pro dospělé a děti od 3 let. Sirup je určen pro děti mladší 3 let. Biodroxil se používá u infekčních onemocnění vyvolaných citlivými mikroby. Jsou to: - infekce horní části dýchacího ústrojí např. zánět hltanu a mandlí (faryngitida, tonsilitida); - infekce dolní části dýchacího ústrojí např. akutní a opakovaný zánět průdušek (bronchitida a exacerbovaná chronická bronchitida), lalůčková, katarální pneumonie (bronchopneumonie) a bakteriální zánět plic (bakteriální pneumonie); - infekce močového ústrojí, komplikované i nekomplikované např. zánět ledvin (nefritida), zánět močového měchýře (cystitida), zánět močové trubice (uretritida); - infekce kůže a měkkých částí např. abscesy, nežity (furunkly), puchýřovité onemocnění kůže, (impetigo), růže (erysipel), hnisavá kožní onemocnění (pyodermie), zánět mízních uzlin (lymfadenitida) a infikovaná poranění; - při dalších infekcích - při zánětech kostní dřeně, při septických zánětech kloubů.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Biodroxil
potahované tablety
Biodroxil
tvrdé tobolky
cefadroxilum monohydricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO je přípravek Biodroxil a k čemu se používá
Přípravek Biodroxil je širokospektré antibiotikum z I. generace cefalosporinů. Působí proti řadě mikroorganismů, které vyvolávají infekční onemocnění dýchacího ústrojí, močového ústrojí, kůže a podkoží, záněty kostní dřeně a septické záněty kloubů.
Přípravek Biodroxil citlivé bakterie usmrcuje tím, že brání tvorbě jejich buněčné stěny podobně jako peniciliny.
Biodroxil se používá u infekčních onemocnění vyvolaných citlivými mikroby.
Jsou to:
infekce horní části dýchacího ústrojí, např. zánět hltanu a mandlí (faryngitida, tonzilitida);
infekce dolní části dýchacího ústrojí, např. akutní a opakovaný zánět průdušek (bronchitida a exacerbovaná chronická bronchitida), lalůčková, katarální pneumonie (bronchopneumonie) a bakteriální zánět plic (bakteriální pneumonie);
infekce močového ústrojí, komplikované i nekomplikované, např. zánět ledvin (nefritida), zánět močového měchýře (cystitida), zánět močové trubice (uretritida);
infekce kůže a měkkých částí, např. abscesy, nežity (furunkly), puchýřovité onemocnění kůže (impetigo), růže (erysipel), hnisavá kožní onemocnění (pyodermie), zánět mízních uzlin (lymfadenitida) a infikovaná poranění;
při dalších infekcích při zánětech kostní dřeně, při septických zánětech kloubů.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE přípravek Biodroxil užívat
Neužívejte přípravek Biodroxil
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cefadroxilum monohydricum nebo na jakoukoli složku přípravku;
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cefalosporiny;
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Biodroxil je zapotřebí
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na peniciliny. U pacientů, kteří jsou přecitlivělí na penicilin se přípravek Biodroxil může použít jen se zvláštní pozorností je tu 10% možnost zkřížené alergie.
jestliže jste prodělali vážné alergické reakce nebo trpíte astmatem;
jestliže jste prodělali onemocnění zažívacího ústrojí, zvláště zánět tlustého střeva.
Léčba přípravkem Biodroxil se musí přerušit při výskytu alergických reakcí.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Biodroxil a účinky jiných současně podávaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Jestliže Vám bude lékař předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Biodroxil. Než začnete současně s užíváním přípravku Biodroxil užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Přípravek Biodroxil se nemá kombinovat s bakteriostatickými antibiotiky. Jeho kombinace s aminoglykosidovými antibiotiky, polymyxinem B, kolistinem a diuretiky při vysokém dávkování může zvýšit toxické účinky na ledviny. Současné podávání probenecidu zvyšuje koncentraci přípravku Biodroxil v krevním séru. Při současném použití antikoagulancií s přípravkem Biodroxil je nutná kontrola krevní srážlivosti, aby nedošlo ke krvácení. Přípravek může snižovat účinek orálních kontraceptiv. Během léčby přípravkem Biodroxil může být falešně pozitivní Coombsův test. To platí pro matky před porodem a jejich novorozence.
Glukóza v moči se musí za léčby přípravkem Biodroxil vyšetřovat enzymatickými metodami (redukční testy mohou dávat falešně pozitivní výsledky).
Užívání přípravku Biodroxil s jídlem a pitím
Přípravek Biodroxil se může užívat s jídlem nebo na lačno. Jeho biologická dostupnost a léčebné účinky nejsou ovlivňovány příjmem potravy.
Potahované tablety a tobolky se nežvýkají a zapíjejí se libovolným množstvím tekutiny.
Těhotenství a kojení
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V těhotenství se může přípravek Biodroxil užívat jen ze zvláště závažných důvodů.
V mateřském mléce se zjistila malá množství přípravku, proto se kojení v době používání přípravku má přerušit.
Během léčby přípravkem Biodroxil může být falešně pozitivní Coombsův test. To platí pro matky před porodem a jejich novorozence.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek Biodroxil ovlivňoval způsobilost k řízení vozidel nebo k obsluze strojů.
3. JAK se přípravek Biodroxil užívá
Vždy užívejte přípravek Biodroxil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tobolky a tablety jsou určeny pro dospělé a děti od 3 let.
Pokud neurčí lékař jinak, užívá se přípravek Biodroxil takto:
Dávkování pro dospělé:
Nekomplikované infekce močových cest:
2-4 tobolky po 500 mg nebo 1-2 potahované tablety po 1000 mg. Většinou se denní dávka rozděluje do 2 jednotlivých dávek.
Ostatní infekce močových cest:
4 tobolky po 500 mg nebo 2 potahované tablety po 1000 mg.
Infekce kůže a měkkých tkání:
2 tobolky po 500 mg nebo 1 potahovaná tableta po 1000 mg.
Při zánětu hltanu a mandlí (vyvolaných beta-hemolytickým streptokokem):
2 tobolky po 500 mg nebo 1 potahovaná tableta po 1000 mg v 1 dávce.
Léčení trvá nejméně 10 dní.
Při mírných zánětech horních nebo dolních dýchacích cest:
2 tobolky po 500 mg nebo 1 potahovaná tableta po 1000 mg.
Při středně těžkých a těžkých zánětech horních nebo dolních dýchacích cest:
2-4 tobolky po 500 mg nebo 1-2 potahované tablety po 1000 mg, rozdělené do 2 dávek.
Infekce kostní dřeně, septické infekce kloubů:
4 tobolky po 500 mg nebo 2 potahované tablety po 1000 mg, rozdělené do 2 dávek.
Dávkování při poruchách činnosti ledvin:
U dospělých úvodní dávka 2 tobolky po 500 mg nebo 1 potahovaná tableta denně. Další dávkování pak záleží na stupni ledvinové poruchy, čím více je funkce ledvin snížena, tím delší jsou časové intervaly mezi jednotlivými dalšími dávkami podle clearance endogenního kreatininu: nad 25 ml/min dávkový interval 12 hodin, 10-25 ml/min 24 hodin, pod 10 ml/min 36 hodin. Celková denní dávka nesmí překročit 4 g.
Dávkování u dětí ve věku od 3 do 12 let (vážících 20 - 40 kg):
2 krát 1 tobolku po 500 mg.
Potahované tablety a tobolky se nežvýkají a zapíjejí se libovolným množstvím tekutiny.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Biodroxil, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem.
Žádné klinické zprávy o předávkování přípravkem Biodroxil nebyly zatím podány. Ovšem je známo, že jiné cefalosporiny při předávkování mohou mít tyto příznaky: nauzeu, halucinace, hyperreflexii, extrapyramidové příznaky, poruchy vědomí, koma a porušení činnosti ledvin. Pak je nutné vyvolat zvracení nebo provést výplach žaludku, v případě nutnosti i hemodialýzu. Je nutná kontrola vodní a elektrolytové bilance a monitorování funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Biodroxil
Při náhodném vynechání dávky je třeba vzít lék ihned, jakmile si vzpomenete, a dále pokračovat podle původního časového plánu léčby.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Biodroxil
Nepřestávejte užívat lék dříve, než Vám předepsal Váš lékař, ani když se cítíte lépe.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Biodroxil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout některé nežádoucí účinky.
V této části jsou nežádoucí účinky definovány následovně:
Velmi časté (1/10); časté (1/100 až <1/10); méně časté (1/1 000 až <1/100); vzácné (1/10 000 až <1/1,000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).
Poruchy nervového systému
Velmi vzácné nežádoucí účinky: bolesti hlavy, závratě, nervozita, spavost
Gastrointestinální poruchy
Časté nežádoucí účinky: nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjmy
Velmi vzácné nežádoucí účinky: zánět tlustého střeva s tvorbou pablán
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
Vzácné nežádoucí účinky: léková horečka
Velmi vzácné nežádoucí účinky: únavnost
Infekční a parazitární onemocnění
Méně časté nežádoucí účinky: vaginální a genitální plísňovité onemocnění
Poruchy kůže a podkoží
Časté nežádoucí účinky: svědění, kopřivka, vyrážka
Vzácné nežádoucí účinky: otok vznikající na alergickém podkladě
Méně časté nežádoucí účinky: svědění v oblasti pohlavního ústrojí a konečníku
Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně
Vzácné nežádoucí účinky: bolesti kloubů
Poruchy ledvin a močových cest
Vzácné nežádoucí účinky: zánět vmezeřené tkáně ledvin
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak přípravek Biodroxil uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek Biodroxil nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Biodroxil obsahuje
Biodroxil, potahované tablety:
Léčivá látka: 1 potahovaná tableta obsahuje cefadroxilum monohydricum 1049 mg, což odpovídá cefadroxilum 1000 mg.
Pomocné látky:
Jádro: koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, makrogol 6000, krospovidon, mastek, mikrokrystalická celulosa, povidon.
Potahová vrstva: mastek, oxid titaničitý, hypromelosa.
Biodroxil, tvrdé tobolky:
Léčivá látka: 1 tvrdá tobolka obsahuje cefadroxilum monohydricum 525 mg, což odpovídá cefadroxilum 500 mg.
Pomocné látky: natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa.
Obal: oxid titaničitý, želatina, čištěná voda.
Jak přípravek Biodroxil vypadá a co obsahuje balení
Biodroxil, potahované tablety: bílé až slabě nažloutlé oválné potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách.
Biodroxil, tvrdé tobolky: bílé tvrdé želatinové tobolky, obsahující bílý až slabě nažloutlý prášek.
Balení
Biodroxil, potahované tablety: 12, 20, 100 potahovaných tablet
Biodroxil, tvrdé tobolky: 12, 20, 100 tvrdých tobolek
Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Výrobce
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
14.1. 2009

Recenze

Recenze produktu BIODROXIL CPS 20X500MG

Diskuze

Diskuze k produktu BIODROXIL CPS 20X500MG

Přidat nový příspěvek do diskuze