Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Kód výrobku: 88914
Kód EAN:
Kód SÚKL: 114790
Držitel rozhodnutí: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Bicalutamid Actavis 50 mg: Bicalutamid Actavis se používá k léčbě pokročilé rakoviny předstojné žlázy (prostaty). Používá se spolu s lékem zvaným LHRH analog (hormon uvolňující luteinizační hormon) - což je další hormonální léčba - nebo s chirurgickým odstraněním varlat.

Příbalový leták

1/5
Sp.zn.sukls177448/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bicalutamid Actavis 50 mg
Potahované tablety
Bicalutamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co obsahuje tato příbalová informace:
1. Co je Bicalutamid Actavis 50 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg
užívat
3. Jak se přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak se přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg uchovává
5. Obsah balení a další informace

1. CO JE BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bikalutamid je antiandrogen. To znamená, že v těle blokuje účinky mužských pohlavních
hormonů (androgenů). Dále redukuje množství mužských pohlavních hormonů vznikajících v
těle.

Přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg se používá u dospělých mužů k léčbě nádoru prostaty
společně s doplňkovou hormonální léčbou přípravky zvanými analoga LHRH (hormonu
uvolňujícího luteinizační hormon) jako je např. gonadorelin a nebo po nebo těsně před
chirurgickým odstraněním varlat (chirurgická kastrace).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg
- jestliže jste alergický na bikalutamid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodu 6)
- jestliže jste žena
- jestliže by přípravek měl být podán dítěti
- jestliže užíváte terfenadin nebo astemizol (léky používané k léčbě alergií) nebo cisaprid
(lék proti pálení žáhy a refluxu žaludečních šťáv).

Upozornění a varování
2/5
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bicalutamid Actavis 50 mg je zapotřebí
- Jestliže máte poškozenou funkci jater. Váš lékař bude pravidelně provádět jaterní testy,
aby zjistil, jak při léčbě bikalutamidem Vaše játra pracují.
- Jestliže máte diabetes (cukrovku). Léčba bikalutamidem v kombinaci s analogy hormonu
uvolňujícím luteinizační hormon (LHRH) může změnit hladinu cukru v krvi. Může být
zapotřebí upravit Vaši dávku inzulínu a/nebo perorálních antidiabetik.

Jestliže se Vás cokoliv z tohoto týká a dosud jste o tom nehovořil s lékařem, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi předtím, než užijete tyto tablety.

Další léčivé přípravky a Bicalutamid Actavis 50 mg
Jiné léky mohou být ovlivněny bikalutamidem. Tyto léky mohou rovněž ovlivnit správné
působení bikalutamidu. Bikalutamid může interagovat s následujícími léky:
- cyklosporin (používá se k potlačení imunitního systému k zabránění a léčbě rejekce
transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně), protože bikalutamid může zvýšit
plazmatickou hladinu kreatininu. K jejímu sledování může lékař provádět krevní testy.
- midazolam (používá se jako sedativum před operací nebo určitými zákroky nebo jako
anestetikum před a v průběhu operace). Pokud máte před operací nebo máte v nemocnici
pocit úzkosti, informujte svého lékaře nebo dentistu, že užíváte bikalutamid.
- terfenadin nebo astemizol pro léčbu alergií nebo cisaprid proti pálení žáhy nebo refluxu
žaludečních šťáv (viz bod 2. Neužívejte přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg)
- blokátory vápníkových kanálů, např. diltiazem nebo verapamil (k léčbě srdečních
problémů, anginy pectoris a vysokého krevního tlaku)
- léky zabraňující srážení krve, např. warfarin
- cimetidin proti refluxu žaludečních šťáv nebo žaludečním vředům, nebo ketoconazol
k léčbě plísňových onemocnění

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval nebo které možná budete užívat.

Bicalutamid Actavis 50 mg s jídlem a pitím
Přípravek není nutné užívat během jídla, ale je třeba tabletu spolknout celou a zapít sklenicí
vody.

Těhotenství a kojení
Ženy nikdy nesmí užívat Bicalutamid Actavis 50 mg.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by tento přípravek ovlivnil vaši schopnost řídit či obsluhovat stroje.
Někteří lidé se však mohou při užívání bikalutamidu cítit ospalí. Pokud si myslíte, že u Vás
tento lék ospalost způsobuje, musíte se před řízením nebo obsluhou strojů poradit se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Bicalutamid Actavis 50 mg obsahuje laktózu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG UŽÍVÁ
3/5
Vždy užívejte tento lék přesně podle pokynů svého lékaře. Jestliže si nejste jistý, poraďte se
se svým lékárníkem.

Doporučená dávka je 1 tableta 1x denně. Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody.
Snažte se užívat tento léčivý přípravek každý den přibližně ve stejnou dobu.

Léčbu přípravkem Bicalutamid Actavis je třeba zahájit nejméně 3 dny před začátkem léčby
analogem LHRH, např. gonadorelinem, nebo současně s chirurgickou kastrací.

Jestliže jste užil více přípravku Bicalutamid Actavis 50 mg, než jste měl
Jestliže myslíte, že jste užil více tablet, než jste měl, kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo
nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou zbylé tablety nebo obal léku, aby mohl lékař určit, jaký
lék jste si vzal. Lékař se může rozhodnout monitorovat Vaše životní funkce, dokud účinek
bikalutamidu neodezní.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg
Pokud zapomenete vzít svou denní dávku léku, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil vynechanou dávku. Pouze si vezměte normální
dávku ve stejnou dobu.

Jestliže přestanete užívat přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg
Neukončete užívání léku, i když se cítíte zdráv, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.

Máte-li případně další otázky o používání tohoto léku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento lék nežádoucí účinky, které se nemusí
vyskytnout u každého.

Jestliže zpozorujete některý z níže uvedených příznaků, obraťte se ihned na svého lékaře
nebo jděte na pohotovost do nejbližší nemocnice. Jedná se o velmi závažné nežádoucí
účinky.
Kožní vyrážka, svědění, kopřivka, olupování kůže, puchýře nebo strupy na kůži.
Otok obličeje nebo krku, rtů, jazyka či hrdla, který může vést k dechovým nebo
polykacím obtížím.
Obtížné dýchání s kašlem nebo bez něj a s horečkou.
Zežloutnutí pokožky nebo očního bělma.

Další možné nežádoucí účinky tohoto léku jsou

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů)
Snížený počet červených krvinek (anémie), napětí v prsou, zvětšení prsní tkáně u mužů,
návaly horka, závratě, bolesti břicha nebo pánve, zácpa, nevolnost, krev v moči (hematurie),
slabost, otoky rukou, nohou, paží nebo dolních končetin (edémy).

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnoutaž u 1 z 10 pacientů)
Snížený počet červených krvinek (anémie), snížení zájmu o sex, deprese, ospalost,
překyselený žaludek, nadýmání, změny činnosti jater včetně zežloutnutí pokožky a očního
4/5
bělma (žloutenka), ztráta vlasů, nadměrné ochlupení, suchá pokožka, vyrážka, svědění,
problémy s erekcí, zvýšení tělesné hmotnosti, snížená chuť k jídlu, bolest na hrudi, srdeční
infarkt (byly hlášeny případy úmrtí), problémy se srdcem, které mohou způsobit dýchavičnost
nebo otok kotníků.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnoutaž u 1 ze 100 pacientů)
Alergické reakce (přecitlivělost) Příznaky mohou zahrnovat: kožní vyrážka, svědění,
kopřivka, olupování kůže, puchýře nebo strupy na kůži, otok obličeje nebo krku, rtů, jazyka či
hrdla, který může vést k dechovým nebo polykacím obtížím. Zápal plic zvaný intersticiální
onemocnění plic (byly hlášeny případy úmrtí). Příznakem tohoto onemocnění může být těžká
dušnost s kašlem nebo horečkou.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů)
Selhání jater (byly hlášeny případy úmrtí).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. JAK SE PŘÍPRAVEK BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG UCHOVÁVÁ

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za
EXP. První dvě číslice označují měsíc a poslední čtyři rok. Doba použitelnosti znamená
poslední den příslušného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg obsahuje
Léčivou látkou je bicalutamidum. Jedna tableta obsahuje 50 mg bikalutamidu.

Další složky v jádru tablety jsou: monohydrát laktosy, povidon K-29/32, krospovidon,
natrium-lauryl-sulfát a magnesium-stearát.
Potahovou vrstvu tablety tvoří: monohydrát laktosy, hypromelosa, oxid titaničitý (barvivo
E 171) a makrogol 4000.

Jak přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté, oboustranně vypouklé, potahované tablety, na jedné straně vyraženo BCM 50.

Velikosti balení
Bicalutamid Actavis 50 mg: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 a 280
potahovaných tablet.
5/5
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
Hafnarfjörur
Island

Výrobce
Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko
Synthon Hispania S.L, Sant Boi de Llobregat, Španělsko
Actavis Deutschland GmbH & Co.KG, Mnichov, Německo

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského ekonomického prostoru
pod těmito názvy:

Finsko Bicavan 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Rakousko Bicalutamid Actavis 50 mg Filmtabletten
Belgie DOC Bicalutamide 50 mg, filmomhulde tabletten
Česká republika Bicalutamid Actavis 50 mg
Německo Bicalutamid-Actavis 50 mg, Filmtabletten
Dánsko Bicalutamid Actavis 50 mg, filmovertrukket tablet
Řecko Bicalutamide / Actavis 50 mg, film-coated tablets
Španělsko Bicalutamida Synthon 50 mg comprimido recubierto con película
Irsko Bicalutamide Avansor 50 mg, film-coated tablets
Island Bicalutamid Actavis 50 mg, filmuhúu tafla
Itálie Bicalutamid Actavis 50 mg, compressa rivestita con film
Lucembursko DOC Bicalutamide 50 mg, Filmtabletten
Nizozemsko Bicalutamide Mylan 50, filmomhulde tabletten
Norsko Bicalutamid Actavis 50 mg, tablett, filmdrasjert
Polsko Calubloc 50 mg, tabletka powlekana
Portugalsto Bicalutamide Actvis 50 mg, comprido revestido
Švédsko Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerad tablett
Slovinsko Bicusan 50 mg, filmsko obložena tableta
Velká Británie Bicalutamide 50 mg, film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.10.2012

Recenze

Recenze produktu BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG 56X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG 56X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze