Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Kód výrobku: 88936
Kód EAN:
Kód SÚKL: 114830
Držitel rozhodnutí: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Bicalutamid Actavis 150 mg: Bicalutamid Actavis 150 mg se používá k léčbě lokálně pokročilé rakoviny předstojné žlázy (prostaty). Používá se spolu s chirurgickým odstraněním varlat nebo s léčbou ozářením nebo pokud jiné způsoby léčby nebyly dostatečně účinné.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls193903/2010 a příloha ke
sp.zn.sukls104459/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bicalutamid Actavis 150 mg
Potahované tablety
Bicalutamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co obsahuje tato příbalová informace:
1. Co je Bicalutamid Actavis 150 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bicalutamid Actavis 150 mg
užívat
3. Jak se přípravek Bicalutamid Actavis 150 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak se přípravek Bicalutamid Actavis 150 mg uchovává
5. Obsah balení a další informace

1. CO JE BICALUTAMID ACTAVIS 150 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bikalutamid patří do skupiny anti-androgenů. Anti-androgeny působí proti účinku androgenů
(mužských pohlavních hormonů).

Bikalutamid je používán u dospělých mužů k léčbě rakoviny prostaty bez metastáz u pacientů,
pro které kastrace nebo jiná léčba není indikována nebo není přijatelná.

Přípravek může být používán v kombinaci s radioterapií nebo operací prostaty v rámci
programu časné léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
BICALUTAMID ACTAVIS 150 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Bicalutamid Actavis 150 mg
- jestliže jste alergický na bikalutamid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodu 6)
- jestliže jste žena
- jestliže by přípravek měl být podán dítěti
- jestliže užíváte terfenadin nebo astemizol (léky používané k léčbě alergií) nebo cisaprid
(lék proti pálení žáhy a refluxu žaludečních šťáv).

2/5
Upozornění a varování
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bicalutamid Actavis 150 mg je zapotřebí
- Jestliže máte poškozenou funkci jater. Váš lékař bude pravidelně provádět jaterní testy,
aby zjistil, jak při léčbě bikalutamidem Vaše játra pracují.

Jestliže se Vás cokoliv z tohoto týká a dosud jste o tom nehovořil s lékařem, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi předtím, než užijete tyto tablety.

Další léčivé přípravky a Bicalutamid Actavis 150 mg
Jiné léky mohou být ovlivněny bikalutamidem. Tyto léky mohou rovněž ovlivnit správné
působení bikalutamidu. Bikalutamid může interagovat s následujícími léky:

- cyklosporin (používá se k potlačení imunitního systému k zabránění a léčbě rejekce
transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně), protože bikalutamid může zvýšit
plazmatickou hladinu kreatininu. K jejímu sledování může lékař provádět krevní testy.
- midazolam (používá se jako sedativum před operací nebo určitými zákroky nebo jako
anestetikum před a v průběhu operace) Pokud máte před operací nebo máte v nemocnici
pocit úzkosti, informujte svého lékaře nebo dentistu, že užíváte bikalutamid.
- terfenadin nebo astemizol kléčbě alergií nebo cisaprid proti pálení žáhy nebo refluxu
žaludečních šťáv (viz bod 2. Neužívejte přípravek Bicalutamid Actavis 150 mg)
- blokátory vápníkových kanálů, např. diltiazem nebo verapamil (k léčbě srdečních
problémů, anginy pectoris a vysokého krevního tlaku)
- léky zabraňující srážení krve, např. warfarin
- cimetidin proti refluxu žaludečních šťáv nebo žaludečním vředům, nebo ketokonazol
k léčbě plísňových onemocnění

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval nebo které možná budete užívat.

Bicalutamid Actavis 150 mg s jídlem a pitím
Přípravek není nutné užívat během jídla, ale je třeba tabletu spolknout celou a zapít sklenicí
vody.

Těhotenství a kojení
Ženy nikdy nesmí užívat Bicalutamid Actavis 150 mg.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by tento přípravek ovlivnil vaši schopnost řídit či obsluhovat stroje.
Někteří lidé se však mohou při užívání bikalumatidu cítit ospalí. Pokud si myslíte, že u Vás
tento lék ospalost způsobuje, musíte se před řízením nebo obsluhou strojů poradit se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Bicalutamid Actavis 150 mg obsahuje laktózu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BICALUTAMID ACTAVIS 150 MG UŽÍVÁ
3/5
Vždy užívejte tento lék přesně podle pokynů svého lékaře. Jestliže si nejste jistý, poraďte se
se svým lékárníkem.

Doporučená dávka je 1 tableta 1x denně.
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Snažte se užívat tento léčivý přípravek
každý den přibližně ve stejnou dobu.

Jestliže jste užil více přípravku Bicalutamid Actavis 150 mg, než jste měl
Jestliže myslíte, že jste užil více tablet než jste měl, kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo
nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou zbylé tablety nebo obal léku, aby mohl lékař určit, jaký
lék jste si vzal. Lékař může rozhodnout monitorovat Vaše životní funkce, dokud účinek
bikalutamidu neodezní.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Bicalutamid Actavis 150 mg
Pokud zapomenete vzít svou denní dávku léku, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil vynechanou dávku. Pouze si vezměte normální
dávku ve stejnou dobu.

Jestliže přestanete užívat přípravek Bicalutamid Actavis 150 mg
Neukončete užívání léku, i když se cítíte zdráv, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.

Máte-li případně další otázky o používání tohoto léku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento lék nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Jestliže zpozorujete některý z níže uvedených příznaků, obraťte se ihned na svého
lékaře nebo jděte na pohotovost do nejbližší nemocnice. Jedná se o velmi závažné
nežádoucí účinky.
Kožní vyrážka, svědění, kopřivka, olupování kůže, puchýře nebo strupy na kůži.
Otok obličeje nebo krku, rtů, jazyka či hrdla, který může vést k dechovým nebo
polykacím obtížím,
Obtížné dýchání s kašlem nebo bez něj a s horečkou.
Zežloutnutí pokožky nebo očního bělma.

Další možné nežádoucí účinky tohoto léku jsou

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytovat u více než 1 z 10 pacientů)
Vyrážka, napětí v prsou, zvětšení prsní tkáně u mužů, slabost.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnoutaž u 1 z 10 pacientů)
Návaly horka, snížený počet červených krvinek (anémie), snížená chuť k jídlu, snížení zájmu
o sex, deprese, závratě, ospalost, bolesti žaludku nebo na prsou, zácpa a plynatost,
překyselený žaludek, nevolnost, změny činnosti jater včetně zežloutnutí pokožky a očního
bělma (žloutenka), ztráta vlasů, nadměrné ochlupení, suchá pokožka, svědění, krev v moči,
problémy s erekcí, otoky rukou, nohou, paží nebo dolních končetin (edémy), zvýšení tělesné
hmotnosti.

4/5
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnoutaž u 1 ze 100 pacientů)
Alergické reakce: vyrážka, svědění, kopřivka, olupování kůže, puchýře nebo strupy na kůži
otok obličeje nebo krku, rtů, jazyka či hrdla, které může vést k dechovým nebo polykacím
obtížím. Zápal plic zvaný intersticiální onemocnění plic (byly hlášeny případy úmrtí).
Příznakem tohoto onemocnění může být těžká dušnost s kašlem nebo horečkou.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů)
Selhání jater (byly hlášeny případy úmrtí).

Poznámka: Léčba bikalutamidem v dávce 50 mg v kombinaci s další hormonální léčbou
(analogy LHRH) byla spojena s výskytem srdečního selhání a infarktu myokardu.

Pokud se u Vás objeví jakékoliv nežádoucí účinky, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Toto se týká jakýchkoli nežádoucích účinků, i těch, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém
letáku.

5. JAK SE PŘÍPRAVEK BICALUTAMID ACTAVIS 150 MG UCHOVÁVÁ

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za
EXP. První dvě číslice označují měsíc a poslední čtyři rok. Doba použitelnosti znamená
poslední den příslušného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Bicalutamid Actavis 150 mg obsahuje
Léčivou látkou je bicalutamidum.Jedna tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu. J

Další složky v jádru tablety jsou: monohydrát laktosy, povidon K-29/32, krospovidon,
natrium-lauryl-sulfát a magnesium-stearát.
Potahovou vrstvu tablety tvoří: monohydrát laktosy, hypromelosa, oxid titaničitý (barvivo
E 171) a makrogol 4000.

Jak přípravek Bicalutamid Actavis 150 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté, oboustranně vypouklé, potahované tablety, na jedné straně vyraženo BCM 150.

Velikosti balení
Bicalutamid Actavis 150 mg: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 a 280
potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
5/5
Hafnarfjörur
Island

Výrobce
Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko
Synthon Hispania S.L, Sant Boi de Llobregat, Španělsko


Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech EU pod těmito názvy:

Finsko Bicavan 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Rakousko Bicalutamid Actavis 150 mg Filmtabletten
Česká republika Bicalutamid Actavis 150 mg
Dánsko Bicalutamid Actavis 150 mg, filmovertrukket tablet
Estonsko Bicalutamid Actavis 150 mg
Řecko Bicalutamid / Actavis 150 mg, film-coated tablets
Lotyšsko Bicalutamid Actavis 150 mg, apvalkot tablete
Norsko Bicalutamid Actavis 150 mg, tablett, filmdrasjert
Portugalsko Bicalutamid Actavis 150 mg, comprimido revestido
Velká Británie Bicalutamide 150 mg, film-coated tablets


Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2012

Recenze

Recenze produktu BICALUTAMID ACTAVIS 150 MG 98X150MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu BICALUTAMID ACTAVIS 150 MG 98X150MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze