Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

BETALOC ZOK 200 MG 100X200MG Tabl. s řízeným uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17568

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 17568
Kód EAN: 8595106400325
Kód SÚKL: 58042
Betaloc ZOK je určen: - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a ke snížení rizika komplikací spojených s hypertenzí, jako je mozková mrtvice, srdeční infarkt a předčasná náhlá smrt; - k dlouhodobé léčbě po srdečním infarktu k předcházení dalším infarktům; - k dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolest pod hrudní kostí, často vystřelující do levé ruky, vznikající v důsledku poruch prokrvení srdečního svalu, kterou vyvolává u postižených osob zvýšená námaha nebo stres); - k léčbě stabilizované chronické symptomatické srdeční insuficience mírného až těžkého stupně spolu s léky užívanými k léčbě srdeční nedostatečnosti (tzv. ACE-inhibitory, močopudnými léky, a popř. digoxinem). Tato léčba prodlužuje dobu přežívání, snižuje počet opětovných hospitalizací a zlepšuje funkci levé komory srdeční a kvalitu života pacienta; - k léčbě poruch srdečního rytmu (arytmií) u pacientů s poruchou srdce (především zrychlená činnost síní); - k léčbě poruch srdečního rytmu u pacientů bez poruchy srdce (tzv. funkční srdeční poruchy projevující se nepravidelným tepem a bušením srdce); - k předcházení záchvatům migrény. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/8

 

sp.zn.sukls241700/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Betaloc ZOK 25 mg 
Betaloc ZOK 50 mg 

Betaloc ZOK 100 mg 
Betaloc ZOK 200 mg 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

metoprololi succinas 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Betaloc ZOK a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete přípravek Betaloc ZOK užívat 

3. 

Jak se přípravek Betaloc ZOK užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Betaloc ZOK uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Betaloc ZOK a k čemu se používá 

 
Přípravek  Betaloc  ZOK  obsahuje  léčivou  látku  metoprolol  sukcinát.  Metoprolol  patří  do 
skupiny léčiv nazývané selektivní betablokátory (cíleně blokuje určitá vazebná místa). Léčba 
metoprololem snižuje účinek stresových hormonů na tzv. beta

1-

receptory (beta

1

 vazebná místa 

na  buňkách),  které  se  nacházejí  v srdci,  cévách,  ledvinách  a  mozku.  Řízené  uvolňování 
metoprololu  z potahovaných  tablet  umožňuje  dosáhnout  stejnoměrného  účinku  po  24 hodin 
při užívání jednou denně. 
 
Přípravek Betaloc ZOK se používá k: 

léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a ke snížení rizika komplikací spojených 
s hypertenzí, jako je mozková mrtvice, srdeční infarkt a předčasná náhlá smrt. 

dlouhodobé léčbě po infarktu myokardu (k předcházení dalším infarktům). 

dlouhodobé  léčbě  anginy  pectoris  (bolest  pod  hrudní  kostí,  často  vystřelující  do  levé 
ruky,  vznikající  v důsledku  poruch  prokrvení  srdečního  svalu,  kterou  vyvolává 
u postižených osob zvýšená námaha nebo stres). 

k léčbě  stabilizované  chronické  symptomatické  srdeční  nedostatečnosti  mírného  až 
těžkého  stupně  spolu  s léky  užívanými  k léčbě  srdeční  nedostatečnosti  (tzv.  ACE-
inhibitory,  močopudnými  léky,  a  popř.  digoxinem).  Tato  léčba  prodlužuje  dobu 
přežívání, snižuje počet opětovných hospitalizací a zlepšuje funkci levé komory srdeční 
a kvalitu života pacienta. 

léčbě  poruch  srdečního  rytmu  (arytmií)  u pacientů  s poruchou  srdce  (především 
zrychlená činnost síní). 

2/8

 

léčbě poruch srdečního rytmu u pacientů bez poruchy srdce (funkční srdeční poruchy 
projevující se nepravidelnou srdeční akcí a bušením srdce). 

předcházení záchvatům migrény. 

 
Pediatrická populace 
Děti a dospívající ve věku od 6 do 18 let 
K léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete přípravek Betaloc ZOK užívat 

 
Nepoužívejte přípravek Betaloc ZOK jestliže: 

jste  alergický(á)  na  metoprolol  nebo  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v  bodě 6). 

jste alergický(á) na jiné betablokátory (např. atenolol nebo propranolol). 

jste někdy měl(a) některý z následujících problémů se srdcem: 

srdeční infarkt doprovázený šokem. 

srdeční  selhání,  které  není  dobře  kontrolováno  (obvykle  je  takový  stav 

doprovázen dušností a otékáním kotníků). 

srdeční blokádu druhého nebo třetího stupně (tento stav bývá léčen voperováním 

kardiostimulátoru). 

srdeční akce je velmi pomalá nebo velmi nepravidelná. 

máte nízký krevní tlak, který se u Vás projevuje slabostí. 

máte špatný krevní oběh. 

máte nádorové onemocnění označované jako feochromocytom, které není léčeno. Toto 
nádorové  onemocnění  postihuje  nadledvinky  a  může  způsobovat  vysoký  krevní  tlak. 
Pokud  se  léčíte  s tímto  nádorem,  lékař  Vám  předepíše  lék  s obsahem  alfablokátoru. 
Tento lék byste měl(a) užívat spolu s přípravkem Betaloc ZOK. 

máte vyšší než normální hladinu kyselin v krvi (metabolická acidóza). 

 
Pokud  se  některá  z výše  uvedených  skutečností  vztahuje  také  na  Vás,  nemůžete  užívat 
přípravek Betaloc ZOK. V případě nejistoty se poraďte s  lékařem nebo lékárníkem ještě před 
prvním užitím přípravku. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Betaloc ZOK se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Zvláštní opatrnosti je třeba, pokud máte: 

astma, pískoty na průduškách nebo jiné dýchací obtíže nebo se u Vás objevila alergie 
na štípnutí hmyzu, na potraviny nebo jiné látky. Pokud jste někdy měl(a) astma nebo 
pískoty, nemůžete užívat tento lék bez předchozí porady s lékařem. Zvýšená opatrnost 
je potřebná u alergiků léčených vakcínami (desenzibilizační léčba). 

bolest na hrudi (angina pectoris, Prinzmetalova angina pectoris). 

špatný krevní oběh (poruchu prokrvení) nebo Vám selhává srdce, které je kontrolováno 
léčbou. 

poruchy srdečního rytmu. 

problémy s játry. 

cukrovku. V tomto případě může být potřebné, aby lékař Vaši léčbu cukrovky upravil. 

thyreotoxikózu  (stav,  kdy  štítná  žláza  produkuje  nadbytek  hormonů  štítné  žlázy). 
Betaloc ZOK může zakrývat/maskovat příznaky thyreotoxikózy. 

feochromocytom  (nezhoubný  nádor  dřeně  nadledvin),  který  se  projevuje  zvýšenou 
tvorbou některých hormonů. 

nebo jste měl(a) lupénku (porucha kůže), myastenia gravis (chorobná svalová slabost), 
deprese. 

 

3/8

 

Informujte  svého  lékaře,  pokud  se  činnost  Vašeho  srdce  v průběhu  léčby  stává  pomalejší  a 
pomalejší.  Lékař  Vám  může  předepsat  nižší  dávku  přípravku  nebo  léčbu  postupně  vysadit. 
Léčba  přípravkem  Betaloc  ZOK  se  nesmí  vysazovat  náhle,  ale  vždy  podle  rady  lékaře 
v průběhu několika týdnů. 
 
Jestliže  půjdete  do  nemocnice  nebo  k zubnímu  lékaři  k provedení  chirurgického  výkonu, 
informujte lékaře/lékaře-anesteziologa/zubního lékaře, že užíváte Betaloc ZOK. Důvodem je 
skutečnost,  že  po  podání  některých  anestetik  může  dojít  ke  snížení  krevního  tlaku,  když 
užíváte Betaloc ZOK. 
 
Anafylaktický šok mívá těžší průběh, pokud užíváte přípravek Betaloc ZOK. 
 
Děti a dospívající 
Podávání přípravku Betaloc ZOK dětem do 6 let se nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Betaloc ZOK 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Zvláště důležité jsou informace o následujících lécích: 

klonidin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a nebo migrény). Pokud užíváte 
současně klonidin a Betaloc ZOK, nepřestávejte užívat klonidin, dokud tak nerozhodne 
lékař. Lékař Vám dá přesné informace o tom, jak léčbu klonidinem nebo přípravkem 
Betaloc ZOK ukončit. 

s obsahem inhibitorů monoaminooxidázy (např. moklobemid - k léčbě deprese). 

verapamil, diltiazem nebo nifedipin (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo bolesti na 
hrudi – angina pectoris). 

chinidin, amiodaron nebo digoxin (k léčbě nepravidelné srdeční akce). 

hydralazin (k léčbě vysokého krevního tlaku). 

antagonisté H

2

-receptorů (např. cimetidin - k léčbě žaludečních vředů). 

rifampicin (k léčbě infekčních onemocnění). 

adrenalin, též známý jako epinefrin (k povzbuzení srdeční činnosti). 

inhibitory cyklooxygenázy (např. indometacin, celekoxib - k léčbě bolesti, zánětlivých 
onemocnění a zánětu kloubů). 

tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin, nortriptylin - k léčbě deprese). 

fenothiaziny (např. chlorpromazin, levomepromazin, flufenazin - k léčbě psychóz). 

barbituráty  (např.  fenobarbital,  thiopental  -  léky  s tlumivým  a/nebo  protikřečovým 
účinkem). 

antihistaminika (např. loratadin, bisulepin, promethazin - k léčbě senné rýmy a alergií). 

jiné betablokátory (např. timolol - používaný v očních kapkách). 

insulin  nebo  léky  určené  k léčbě  cukrovky  (diabetes  mellitus),  které  se  užívají  ústy. 
Může být nutné, aby lékař upravil dávkování těchto léků. 

lidokain (místně znecitlivující látka). 

léky s obsahem ergotaminu (k léčbě migrény). 

inhalační anestetika (k celkové anestezii) 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat. 
Betablokátory včetně metoprololu mohou poškodit plod a mohou vyvolat předčasný porod. 
 
V případě, že otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Betaloc ZOK, informujte lékaře co 
nejdříve, neboť tento přípravek může zpomalovat činnost srdce plodu a novorozence. 
 

4/8

 

Vliv  metoprololu  na  kojence,  pokud  užíváte  Betaloc  ZOK  v doporučených  dávkách,  je 
pravděpodobně zanedbatelný. Lékař by však měl kojence pečlivě sledovat. 
 
Přípravek Betaloc ZOK s jídlem, pitím a alkoholem  
Betaloc  ZOK  užívejte  před  jídlem  nebo  v průběhu  jídla.  Tablety  nebo  jejich  poloviny 
polykejte zásadně vcelku (nekousejte je ani nedrťte) a zapijte vodou. 
 
Souběžné pití alkoholu zvyšuje množství léčivé látky ve Vaší krvi, a tak může zvýšit účinek 
léčby. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud  pociťujete  závratě  nebo  únavu  v průběhu  léčby  přípravkem  Betaloc  ZOK,  neřiďte 
motorová vozidla a neobsluhujte stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Betaloc ZOK užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Lékař  Vám  řekne,  kolik  tablet  budete  každý  den  užívat  a  v jakou  denní  dobu. 
Dávkování napsané na krabičku přípravku lékařem nebo lékárníkem Vám připomene, 
co lékař říkal. 

Betaloc ZOK se užívá jednou denně před jídlem nebo v průběhu jídla. 

Tablety Betaloc ZOK spolkněte celé, nebo poloviny tablety, a zapijte vodou. 

Tablety, poloviny tablety, nedrťte ani nekousejte. 

V případě Betaloc ZOK 25 mg lze tabletu rozdělit na stejné dávky. V případě ostatních 
sil tohoto přípravku má půlicí rýha pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji 
polknout celou. 

 
Dospělí 
Doporučené dávky přípravku jsou: 
Vysoký  krevní  tlak  (hypertenze):  u pacientů  s mírnou  a  středně  těžkou  hypertenzí  50 mg 
jednou denně. Pokud je Vaše reakce na tuto dávku nedostatečná, může lékař zvýšit dávku na 
100  až  200 mg  jednou  denně  nebo  kombinovat  Betaloc  ZOK  s jiným  lékem.  Dlouhodobá 
léčba metoprololem v denní dávce 100 až 200 mg snižuje riziko komplikací hypertenze, jako 
je mozková mrtvice, srdeční infarkt a náhlá smrt.

 

 
Udržovací  léčba  po  srdečním  infarktu:  dlouhodobě  se  užívá  dávka  200 mg  jednou  denně. 
Dlouhodobá  léčba  metoprololem  v denní  dávce  200 mg  snižuje  riziko  smrti  a  nového 
srdečního infarktu. 
 
Angina pectoris: 100 až 200 mg jednou denně. Váš lékař může kombinovat léčbu přípravkem 
Betaloc ZOK s jinými léčivy pro léčbu anginy pectoris. 
 
Srdeční selhání: počáteční dávka je 12,5 mg nebo 25 mg (polovina až jedna tableta Betaloc 
ZOK 25 mg)  jednou  denně  po  dobu  jednoho  až  dvou  týdnů.  Dále  se  doporučuje  postupně 
zvyšovat dávku na dvojnásobnou v intervalu 14 dnů, až do dávky 200 mg jednou denně. 

 

Poruchy srdečního rytmu: 100 až 200 mg jednou denně. 
 
Funkční srdeční poruchy s bušením srdce: 100 mg jednou denně. Pokud je třeba, může lékař 
dávku zvýšit až na 200 mg denně. 

 

Předcházení záchvatům migrény: 100 až 200 mg jednou denně. 
 

5/8

 

Použití u dětí a dospívajících 
Vysoký  krevní  tlak:  dávka  pro  děti  od  6 let  závisí  na  jejich  tělesné  hmotnosti.  Lékař  určí 
správnou dávku pro Vaše dítě. Doporučená počáteční dávka je 0,5 mg/kg jednou denně, ale 
ne  více  než  50 mg.  Lékař  dávku  upraví  na  nejbližší  dostupnou  sílu  tablety.  V závislosti  na 
odpovědi krevního tlaku může lékař dávku zvýšit až na maximální dávku 2,0 mg/kg. U dětí a 
dospívajících nebyly studovány dávky vyšší než 200 mg jednou denně. 
 
Betaloc ZOK se nedoporučuje podávat dětem mladším než 6 let. 
 
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku Betaloc ZOK 
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku Betaloc ZOK než Vám předepsal lékař, ihned mu 
zavolejte nebo jděte přímo do nemocnice. Vezměte si svůj lék s sebou, aby bylo zřejmé o jaký 
lék se jedná. První známky předávkování lze pozorovat po 20 minutách až 2 hodinách po užití 
léku. Předávkování se projevuje zpomalenou a nepravidelnou srdeční akcí, dušností, otékáním 
kotníků, pocitem bušení srdce, závratěmi, slabostí, bolestí na hrudníku, studenou kůží, špatně 
hmatným  pulzem,  zmateností,  úzkostí,  zástavou  srdce,  pocitem  neprůchodnosti  dýchacích 
cest, částečnou či úplnou ztrátou vědomí, pocitem na zvracení, zvracením, modráním rtů. Je 
proto velmi důležité, abyste užíval(a) dávku předepsanou lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Betaloc ZOK 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  na  pravidelnou  dávku  a  další  dávka  má  být  užita  za  více  než 
12 hodin,  vezměte  si  ihned  svoji  pravidelnou  dávku.  Pokud  zbývá  méně  než  12 hodin, 
vezměte si pouze polovinu své pravidelné dávky, a dále pokračujte další pravidelnou dávkou. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Betaloc ZOK 
Nepřestávejte  užívat  Betaloc  ZOK  bez  vědomí  lékaře.  V některých  případech je  nutné,  aby 
k vysazení přípravku došlo postupně, obvykle v průběhu dvou týdnů. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
U tohoto přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky: 
Velmi časté (u více než jednoho pacienta z 10) 

Pocit únavy. 

 
Časté (u méně než jednoho pacienta z 10) 

Můžete si všimnout pomalejší srdeční akce, když užíváte přípravek Betaloc ZOK. Je to 
normální, ale pokud máte nějaké obavy, řekněte o tom lékaři. 

Bušení srdce. 

Závratě,  zvláště  při  změně  polohy  těla  (vstávání).  Někdy  mohou  být  doprovázeny 
celkovou slabostí/mdlobou. 

Bolest hlavy. 

Dušnost, zvláště při fyzické aktivitě. 

Pocit nucení na zvracení (nauzea). 

Křeče v oblasti žaludku. 

Průjem a zácpa. 

Studené ruce a nohy. 

 

6/8

 

Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100) 

Deprese. 

Obtížné usínání. 

Nepříjemné noční sny. 

Potíže se soustředěním. 

Pocit ospalosti. 

Pocit brnění, píchání či necitlivosti kůže. 

Změny na EKG. 

Pocit dechové tísně. 

Zvracení. 

Kožní vyrážka. 

Zvýšená potivost. 

Svalové křeče. 

Bolest na hrudi. 

Otoky. 

Přibývání na váze. 

 
Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1000) 

Pocit úzkosti a nervozity. 

Poruchy vidění. 

Sucho v očích a podrážděné oči, zánět spojivek. 

Nepravidelná srdeční akce/rytmus. 

Sucho v ústech. 

Zeslabení vlasů. 

Neschopnost ztopořit penis (impotence) a sexuální poruchy. 

Poruchy funkce jater (podle jaterních testů). 

Rýma. 

 
Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 10000) 

Změny  složení  krve.  Lékař  může  kontrolovat  Vaši  krev,  aby  zjistil,  zda  nedochází 
k těmto změnám. 

Snížení  počtu  krevních  destiček  v krvi.  Prvním  projevem  může  být  snadnější  tvorba 
modřin. 

Zmatenost. 

Halucinace. 

Ztráta paměti a problémy s pamětí. 

Změny/poruchy chuti. 

Hučení v uších. 

Zánět jater. 

Zvýšená citlivost kůže na oslunění. 

Bolest kloubů. 

Gangréna (odumřelá tkáň) u pacientů s poruchou prokrvení okrajových částí těla. 

Zhoršení lupénky. 

 
Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit
Jestliže  máte  následující  zdravotní  postižení,  může  dojít  k jejich  zhoršení  v průběhu  léčby 
přípravkem Betaloc ZOK: 

Těžko  se  Vám  dýchá  (jste  dušní),  cítíte  únavu  a  máte  oteklé  kotníky  (projevy 
selhávajícího  srdce).  Tyto  potíže  se  mohou  dočasně  zhoršit.  Tento  nežádoucí  účinek 
udává méně než jeden pacient ze 100. 

Lupénka (postižení kůže) a špatný krevní oběh se mohou v průběhu léčby dále zhoršit. 

 
Neobávejte se tohoto seznamu nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

7/8

 

 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Betaloc ZOK uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/etiketě za 
Použitelné  do:  nebo  EXP  (na  blistrech).  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni 
uvedeného měsíce. 
 
Přípravek Betaloc ZOK nepoužívejte, pokud je balení poškozené. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Betaloc ZOK obsahuje 
Léčivou látkou je metoprololi succinas. 
Jedna potahovaná tableta Betaloc ZOK 25 mg obsahuje metoprololi succinas 23,75 mg (odp. 
metoprololi tartras 25 mg). 
Jedna potahovaná tableta Betaloc ZOK 50 mg obsahuje metoprololi succinas  47,5 mg  (odp. 
metoprololi tartras 50 mg). 
Jedna  potahovaná  tableta  Betaloc  ZOK  100 mg  obsahuje  metoprololi  succinas  95 mg  (odp. 
metoprololi tartras 100 mg). 
Jedna potahovaná tableta Betaloc ZOK 200 mg obsahuje metoprololi succinas 190 mg (odp. 
metoprololi tartras 200 mg). 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  ethylcelulosa,  hyprolosa,  hydroxypropylmethylcelulosa, 
mikrokrystalická  celulosa,  syntetický  tvrdý  parafin,  makrogol  6000,  koloidní  bezvodý  oxid 
křemičitý, natrium-stearyl-fumarát, oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek Betaloc ZOK vypadá a co obsahuje toto balení 
Betaloc  ZOK  25 mg  jsou  bílé  až  téměř  bílé  oválné  bikonvexní  potahované  tablety 
o rozměrech  5,5 mm x 10,5 mm  po  obou  stranách  opatřené  půlicí  rýhou,  na  jedné  straně 
označené vyraženým „A“ nad „“. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Betaloc  ZOK  50 mg:  bílé  až  téměř  bílé  kulaté  bikonvexní  potahované  tablety  o průměru 
9 mm s půlicí rýhou, na jedné straně a na druhé s vyraženým „A“ nad „mO“. 
Betaloc  ZOK  100 mg:  bílé  kulaté  bikonvexní  tablety  o průměru  10 mm  s půlicí  rýhou,  na 
jedné straně a na druhé straně s vyraženým „A“ nad „mS“. 
Betaloc ZOK 200 mg: bílé až téměř bílé oválné bikonvexní potahované tablety o rozměrech 
8,5 mm x 17 mm, na jedné straně s půlicí rýhou a s vyraženým „A“ nad „mY“. 

8/8

 

Půlicí  rýha  má  v případě  tablet  50 mg,  100 mg  a  200 mg  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro 
snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 
 
Betaloc  ZOK  25 mg:  28 potahovaných  tablet  v jednom  balení  (blistru),  30  nebo 
100 potahovaných tablet v jednom balení (lahvičce). 
 
Betaloc ZOK 50 mg a Betaloc ZOK 200 mg: 28 nebo 56 potahovaných tablet v jednom balení 
(blistru) a 30 nebo 100 potahovaných tablet v jednom balení (lahvičce). 
 
Betaloc  ZOK  100 mg:  28 potahovaných  tablet  v jednom  balení  (blistru),  30  nebo 
100 potahovaných tablet v jednom balení (lahvičce). 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
AstraZeneca  UK  Limited,  1  Francis  Crick  Avenue,  Cambridge  Biomedical  Campus, 
Cambridge CB2 0AA, Velká Británie 
 
 
Výrobce 
AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko 
 
Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci. 
 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
Tel.: 222 807 111 
infoservis.cz@astrazeneca.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.10.2016 
Další zdroje informací 
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách 
Česká republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz 

Recenze

Recenze produktu BETALOC ZOK 200 MG 100X200MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu BETALOC ZOK 200 MG 100X200MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám