Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

BETALOC SR 200 MG 30X200MG Tabl. s prodl. uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17535

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 17535
Kód EAN: 8595106400011
Kód SÚKL: 46981
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Betaloc SR je určen: - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a ke snížení rizika komplikací spojených s hypertenzí, jako je mozková mrtvice, srdeční infarkt a předčasná náhlá smrt; - k dlouhodobé léčbě po srdečním infarktu (k předcházení dalším infarktům); - k dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolest pod hrudní kostí, často vystřelující do levé ruky, vznikající v důsledku poruch prokrvení srdečního svalu, kterou vyvolává u postižených osob zvýšená námaha nebo stres); - k léčbě poruch srdečního rytmu (arytmií) u pacientů s poruchou srdce (především zrychlená činnost síní); - k léčbě poruch srdečního rytmu u pacientů bez poruchy srdce (tzv. funkční srdeční poruchy projevující se nepravidelným tepem a bušením srdce); - k předcházení záchvatům migrény; - jako doplňková léčba při zvýšené činnosti štítné žlázy (hyperthyreóza). Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/7

 

sp.zn.sukls241700/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

BETALOC SR 200 mg 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

metoprololi tartras 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek Betaloc SR 200 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost  předtím,  než  začnete  přípravek  Betaloc  SR  200 mg 
užívat 

3. 

Jak se přípravek Betaloc SR 200 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Betaloc SR 200 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Betaloc SR 200 mg a k čemu se používá 

 
Přípravek  Betaloc  SR  200 mg  obsahuje  léčivou  látku  metoprolol  tartarát.  Tato  léčivá  látka 
patří  do  skupiny  léčiv  označovaných  jako  betablokátory.  Přípravek  Betaloc  SR  200 mg  se 
používá k: 

léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a ke snížení rizika komplikací spojených 
s hypertenzí, jako je mozková mrtvice, srdeční infarkt a předčasná náhlá smrt. 

dlouhodobé léčbě po infarktu myokardu (k předcházení dalším infarktům). 

dlouhodobé  léčbě  anginy  pectoris  (bolest  pod  hrudní  kostí,  často  vystřelující  do  levé 
ruky,  vznikající  v důsledku  poruch  prokrvení  srdečního  svalu,  kterou  vyvolává 
u postižených osob zvýšená námaha nebo stres). 

léčbě  poruch  srdečního  rytmu  (arytmií)  u pacientů  s poruchou  srdce  (především 
zrychlená činnost síní). 

léčbě poruch srdečního rytmu u pacientů bez poruchy srdce (funkční srdeční poruchy 
projevující se nepravidelnou srdeční akcí a bušením srdce). 

předcházení záchvatům migrény. 

doplňkové léčbě při zvýšené činnosti štítné žlázy (hyperthyreóza). 

 
Pediatrická populace 
Děti a dospívající ve věku od 6 do 18 let 
K léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). 
 
Metoprolol  zpomaluje  srdeční  činnost  a  současně  umožňuje,  aby  srdce  pracovalo  s menší 
námahou. Léčivá látka je z přípravku Betaloc SR 200 mg uvolňována pomalu po dobu delší 
než z normálních tablet. 

2/7

 

Matrice tablety je nerozpustná ve vodě, ale rozpadá se tak, jak se postupně uvolňuje léčivá 
látka. Velmi zřídka se může stát, že matrice projde celým zažívacím traktem bez toho, že by 
se rozpadla, a lze ji nalézt ve stolici. 
 
 
2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost  předtím,  než  začnete  přípravek  Betaloc  SR 
200 mg užívat 

 
Neužívejte přípravek BETALOC SR 200 mg jestliže: 

jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jste alergický(á) na jiné betablokátory (např. atenolol nebo propranolol). 

jste někdy měl/a) některý z následujících problémů se srdcem: 

srdeční infarkt doprovázený šokem. 

srdeční  selhání,  které  není  dobře  kontrolováno  (obvykle  je  takový  stav 

doprovázen dušností a otékáním kotníků). 

srdeční blokádu druhého nebo třetího stupně (tento stav bývá léčen voperováním 

kardiostimulátoru). 

srdeční akce je velmi pomalá nebo velmi nepravidelná. 

máte nízký krevní tlak, který se u Vás projevuje slabostí. 

máte špatný krevní oběh. 

máte nádorové onemocnění označované jako feochromocytom, které není léčeno. Toto 
nádorové  onemocnění  postihuje  nadledviny  a  může  způsobovat  vysoký  krevní  tlak. 
Pokud  se  léčíte  s tímto  nádorem,  lékař  Vám  předepíše  lék  s obsahem  alfablokátoru. 
Tento lék byste měl(a) užívat spolu s přípravkem Betaloc SR 200 mg, 

máte vyšší než normální hladinu kyselin v krvi (metabolická acidóza). 

 
Pokud  se  některá  z výše  uvedených  skutečností  vztahuje  také  na  Vás,  nemůžete  užívat 
Betaloc  SR  200 mg.  V případě  nejistoty  se  poraďte  s   lékařem  nebo  lékárníkem  ještě  před 
prvním užitím přípravku. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Betaloc SR 200 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Zvláštní opatrnosti je třeba, pokud máte: 

astma, pískoty na průduškách nebo jiné dýchací obtíže nebo se u Vás objevila alergie 
na štípnutí hmyzu, na potraviny nebo jiné látky. Pokud jste někdy měl(a) astma nebo 
pískoty, nemůžete užívat tento lék bez předchozí porady s lékařem. 

bolest na hrudi (angina pectoris, Prinzmetalova angina pectoris). 

špatný krevní oběh nebo Vám selhává srdce, které je kontrolováno léčbou. 

srdeční blokádu prvního stupně. 

problémy s játry. 

cukrovku. V tomto případě může být potřebné, aby lékař Vaši léčbu cukrovky upravil. 

thyreotoxikózu  (stav,  kdy  štítná  žláza  produkuje  nadbytek  hormonů  štítné  žlázy). 
Betaloc SR 200 mg může zakrývat/maskovat příznaky thyreotoxikózy. 

nebo jste měl(a) lupénku (porucha kůže). 

 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  se  činnost  Vašeho  srdce  v průběhu  léčby  stává  pomalejší  a 
pomalejší. Lékař Vám může předepsat nižší dávku přípravku nebo léčbu postupně vysadit. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Betaloc SR 200 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době  užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  včetně  léků  dostupných  bez  lékařského 
předpisu. 
Zvláště důležité jsou informace o následujících lécích: 

3/7

 

klonidin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a nebo migrény). Pokud užíváte 
současně  klonidin  a  Betaloc  SR  200 mg,  nepřestávejte  užívat  klonidin,  dokud  tak 
nerozhodne lékař. Lékař Vám dá přesné informace o tom, jak léčbu klonidinem nebo 
přípravkem Betaloc SR 200 mg ukončit. 

s obsahem inhibitorů monoaminooxidázy. 

verapamil, diltiazem nebo nifedipin (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo bolesti na 
hrudi – angina pectoris). 

chinidin, amiodaron nebo digoxin (k léčbě nepravidelné srdeční akce). 

hydralazin (k léčbě vysokého krevního tlaku). 

k léčbě žaludečních vředů (např. cimetidin). 

k léčbě infekčních onemocnění (např. rifampicin). 

adrenalin, též známý jako epinefrin (k povzbuzení srdeční činnosti). 

k léčbě  bolesti,  zánětlivých  onemocnění  a  zánětu  kloubů  (např.  indometacin  a 
celekoxib). 

k léčbě deprese. 

k léčbě psychických onemocnění (např. fenothiaziny). 

barbituráty (léky s tlumivým účinkem). 

antihistaminika (k léčbě senné rýmy a alergií). 

jiné betablokátory používané jako oční kapky (např. timolol). 

insulin nebo léky určené k léčbě cukrovky (diabetes), které se užívají ústy. Může být 
nutné, aby lékař upravil dávkování těchto léků. 

lidokain (místně znecitlivující látka). 

léky s obsahem ergotaminu (k léčbě migrény). 

 
Chirurgické zákroky 
Jestliže  půjdete  do  nemocnice  nebo  k zubnímu  lékaři  k provedení  chirurgického  výkonu, 
řekněte  lékaři/lékaři-anesteziologovi/zubnímu  lékaři,  že  užíváte  Betaloc  SR  200 mg. 
Důvodem  je  skutečnost,  že  po  podání  některých  anestetik  může  dojít  ke  snížení  krevního 
tlaku, když užíváte Betaloc SR 200 mg. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat. 
Betablokátory včetně metoprololu mohou poškodit plod a mohou vyvolat předčasný porod. 
 
V případě,  že  otěhotníte  až  v průběhu  léčby  přípravkem  Betaloc  SR  200 mg,  informujte 
lékaře  co  nejdříve,  neboť  tento  přípravek  může  zpomalovat  činnost  srdce  plodu  a 
novorozence 
 
Vliv metoprololu na kojence, pokud užíváte Betaloc SR 200 mg v doporučených dávkách, je 
pravděpodobně zanedbatelný. 
 
Přípravek Betaloc SR 200 mg s jídlem, pitím a alkoholem 

Betaloc SR 200 mg užívejte na lačno. 

Souběžné pití alkoholu a strava zvyšuje množství léčivé látky ve Vaší krvi, a tak může 
zvýšit účinek léčby. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud  pociťujete  závratě  nebo  únavu  v průběhu  léčby  přípravkem  Betaloc  SR  200 mg, 
neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Betaloc SR 200 mg užívá 

 

4/7

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Lékař  Vám  řekne,  kolik  tablet  budete  každý  den  užívat  a  v jakou  denní  dobu. 
Dávkování uvedené na krabičce přípravku Vám připomene, co lékař říkal. 

Betaloc SR užívejte na lačno. 

Tablety  Betaloc  SR  200 mg  spolkněte  celé,  nebo  poloviny  tablety,  a  zapijte  vodou. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. 

Tablety, poloviny tablety, nedrťte ani nekousejte. 

 
Obvyklé dávky přípravku pro dospělé pacienty jsou: 
Vysoký  krevní  tlak:  100  až  200 mg  jednou  denně.  Pokud  je  Vaše  reakce  na  tuto  dávku 
nedostatečná, může Váš lékař dávku zvýšit nebo kombinovat  přípravek  Betaloc SR 200 mg 
s jiným antihypertenzívem. 
Dlouhodobá  léčba  metoprololem  v denní  dávce  100  až  200 mg  snižuje  riziko  komplikací 
hypertenze jako je mozková mrtvice, srdeční infarkt a náhlá smrt. 
Udržovací  léčba  po  srdečním  infarktu:  200 mg  jednou  denně.  Dlouhodobá  léčba 
metoprololem v dávce 200 mg denně snižuje riziko smrti a nového srdečního infarktu. 
Angina pectoris:
 100 až 200 mg jednou denně. Váš lékař může kombinovat léčbu přípravkem 
Betaloc SR 200 mg s jinými léky k léčbě anginy pectoris. 
Poruchy srdečního rytmu (arytmie): 100 až 200 mg jednou denně. 
Funkční srdeční poruchy s bušením srdce: 100 mg jednou denně, ráno. Pokud je třeba, lékař 
může dávku zvýšit až na 200 mg denně. 
Předcházení záchvatům migrény: 100 až 200 mg jednou denně. 
Hyperthyreóza:
 150 až 200 mg jednou denně. Pokud je třeba, může lékař dávku zvýšit. 
 
Pokud  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Betaloc  SR 200 mg  je  příliš  silný  nebo příliš  slabý, 
informujte o tom svého lékaře. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Vysoký  krevní  tlak:  dávka  pro  děti  od  6 let  závisí  na  jejich  tělesné  hmotnosti.  Lékař  určí 
správnou dávku pro Vaše dítě. 
Doporučená  počáteční  dávka  je  0,5 mg/kg  hmotnosti  jednou  denně,  ale  ne  více  než  50 mg 
denně. Lékař dávku upraví na nejbližší dostupnou sílu tablety. 
V závislosti na odpovědi krevního tlaku může lékař dávku zvýšit až na 2,0 mg/kg hmotnosti. 
U dětí a dospívajících nebyly studovány dávky vyšší než 200 mg jednou denně. 
 
Přípravek není určen k léčbě dětí do 6 let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Betaloc SR 200 mg, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku Betaloc SR 200 mg než Vám předepsal lékař, ihned 
mu zavolejte nebo jděte přímo do nemocnice. Vezměte si svůj lék s sebou, aby bylo zřejmé 
o jaký lék se jedná. První známky předávkování lze pozorovat po 20 minutách až 2 hodinách 
po užití léku. Předávkování se projevuje zpomalenou a nepravidelnou srdeční akcí, dušností, 
otékáním  kotníků,  pocitem  bušení  srdce,  závratěmi,  slabostí,  bolestí  na  hrudníku,  studenou 
kůží,  špatně  hmatným  pulzem,  zmateností,  úzkostí,  zástavou srdce,  pocitem  neprůchodnosti 
dýchacích  cest,  částečnou  či  úplnou  ztrátou  vědomí,  pocitem  na  zvracení,  zvracením, 
modráním rtů. Je proto velmi důležité, abyste užíval(a) dávku předepsanou lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Betaloc SR 200 mg 
Jestliže jste zapomněl(a) na pravidelnou dávku a další dávka má být užita za více než 8 hodin, 
vezměte si ihned svoji pravidelnou dávku. Pokud zbývá méně než 8 hodin, vezměte si pouze 
polovinu své pravidelné dávky, a dále pokračujte další pravidelnou dávkou. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 

5/7

 

Jestliže jste přestal(a) užívat BETALOC SR 200 mg 
Nepřestávejte užívat přípravek Betaloc SR 200 mg bez vědomí lékaře. V některých případech 
je nutné, aby k vysazení přípravku došlo postupně, obvykle v průběhu dvou týdnů. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Betaloc SR 200 mg nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
U tohoto přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky: 
Velmi časté (u více než jednoho pacienta z 10) 

Pocit únavy. 

 
Časté (u méně než jednoho pacienta z 10) 

Můžete  si  všimnout  pomalejší  srdeční  akce,  když  užíváte  přípravek  Betaloc  SR 
200 mg. Je to normální, ale pokud máte nějaké obavy, řekněte o tom lékaři. 

Bušení srdce. 

Závratě,  zvláště  při  změně  polohy  těla  (vstávání).  Někdy  mohou  být  doprovázeny 
celkovou slabostí/mdlobou. 

Bolest hlavy. 

Dušnost, zvláště při fyzické aktivitě. 

Pocit nucení na zvracení (nauzea). 

Křeče v oblasti žaludku. 

Průjem a zácpa. 

Studené ruce a nohy. 

 
Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100) 

Deprese. 

Obtížné usínání. 

Nepříjemné noční sny. 

Potíže se soustředěním. 

Pocit ospalosti. 

Pocit brnění, píchání či necitlivosti kůže. 

Změny na EKG. 

Pocit dechové tísně. 

Zvracení. 

Kožní vyrážka. 

Zvýšená potivost. 

Svalové křeče. 

Bolest na hrudi. 

Otoky. 

Přibývání na váze. 

 
Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1000) 

Pocit úzkosti a nervozity. 

Poruchy vidění. 

Sucho v očích a podrážděné oči. 

Nepravidelná srdeční akce/rytmus. 

Sucho v ústech. 

Zeslabení vlasů. 

Neschopnost ztopořit penis (impotence). 

6/7

 

Problémy s játry (podle jaterních testů). 

 
Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 10000) 

Změny  složení  krve.  Lékař  může  kontrolovat  Vaši  krev,  aby  zjistil,  zda  nedochází 
k těmto změnám. 

Snížení  počtu  krevních  destiček  v krvi.  Prvním  projevem  může  být  snadnější  tvorba 
modřin. 

Zmatenost. 

Halucinace. 

Ztráta paměti a problémy s pamětí. 

Změny/poruchy chuti. 

Hučení v uších. 

Zánět jater. 

Zvýšená citlivost kůže na oslunění. 

Bolest kloubů. 

 
Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit
Jestliže  máte  následující  zdravotní  postižení,  může  dojít  k jejich  zhoršení  v průběhu  léčby 
přípravkem Betaloc SR 200 mg: 

Těžko  se  Vám  dýchá  (jste  dušní),  cítíte  únavu  a  máte  oteklé  kotníky  (projevy 
selhávajícího  srdce).  Tyto  potíže  se  mohou  dočasně  zhoršit.  Tento  nežádoucí  účinek 
udává méně než jeden pacient ze 100. 

Lupénka (postižení kůže) a špatný krevní oběh se mohou v průběhu léčby dále zhoršit. 
Tento nežádoucí účinek udává méně než jeden pacient z 10000. 

 
Neobávejte se tohoto seznamu nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Betaloc SR 200 mg uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce či etiketě za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Přípravek Betaloc SR 200 mg nepoužívejte, pokud je balení poškozené. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

7/7

 

 
Co přípravek Betaloc SR 200 mg obsahuje 
Léčivou látkou je metoprolol-tartarát. Jedna potahovaná tableta obsahuje 200 mg (miligramů) 
metoprolol-tartarátu. 
 
Pomocnými látkami jsou: ethylcelulosa, hypromelosa 2506/5, křemičitan hlinitý, magnesium-
stearát, tekutý parafin, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek Betaloc SR 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Betaloc SR 200 mg jsou bílé až téměř bílé oválné  bikonvexní potahované tablety 
o rozměrech  7 x 13mm  s půlící  rýhou  na  obou  stranách  a  s vyraženým  „A/mD“  na  jedné 
straně. 
 
Půlicí  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší  polykání,  nikoliv  za  účelem  dělení 
dávky. 
 
Tablety se dodávají v bílé plastové lahvičce obsahující 30 nebo 100 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
AstraZeneca  UK  Limited,  1  Francis  Crick  Avenue,  Cambridge  Biomedical  Campus, 
Cambridge CB2 0AA, Velká Británie 
 
 
Výrobce 
AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko 
 
Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci. 
 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
Tel.: 222 807 111 
infoservis.cz@astrazeneca.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.10.2016 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách 
Česká republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese 

www.sukl.cz

 

Recenze

Recenze produktu BETALOC SR 200 MG 30X200MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu BETALOC SR 200 MG 30X200MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám