Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

BETALOC 1 MG/ML 5X5ML/5MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17532

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 17532
Kód EAN: 8595106400981
Kód SÚKL: 83974
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Léčba tachyarytmií, zejména supraventrikulárních tachykardií; akutní infarkt myokardu.

Příbalový leták

1/6

 

sp.zn.sukls241700/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

BETALOC 1 mg/ml 

injekční roztok 

metoprololi tartras 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité informace

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
zdravotní sestře nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek Betaloc 1 mg/ml a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betaloc 1 mg/ml používat 

3. 

Jak se přípravek Betaloc 1 mg/ml používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Betaloc 1 mg/ml uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Betaloc 1 mg/ml a k čemu se používá 

 
Přípravek Betaloc 1 mg/ml obsahuje léčivou látku, která se nazývá metoprolol tartarát. Tato 
léčivá  látka  patří  do  skupiny  léčiv  označovaných  jako  betablokátory.  Přípravek  Betaloc 
1 mg/ml se používá: 

k léčbě nepravidelné srdeční akce/rytmu 

k léčbě po srdečním infarktu 

 
Přípravek Betaloc 1 mg/ml zpomaluje činnost srdce a šetří práci srdce. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betaloc 1 mg/ml používat 

 
Nepoužívejte přípravek Betaloc 1 mg/ml, jestliže: 

jste  alergický(á)  na  metoprolol  tartarát  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jste alergický(á) na jiné betablokátory (např. atenolol nebo propranolol) 

jste měl(a) některou z následujících srdečních komplikací: 

srdeční infarkt doprovázený šokem. 

srdeční  selhání,  které  není  dobře  kontrolováno  (obvykle  je  takový  stav 

doprovázen dušností a otékáním kotníků). 

srdeční blokádu druhého nebo třetího stupně (tento stav bývá léčen voperováním 

kardiostimulátoru). 

srdeční akce je pomalá nebo nepravidelná. 

máte nízký krevní tlak, který se u Vás projevuje slabostí. 

máte špatný krevní oběh. 

2/6

 

máte nádorové onemocnění označované jako feochromocytom, které není léčeno. Toto 
nádorové  onemocnění  postihuje  nadledviny  a  může  způsobovat  vysoký  krevní  tlak. 
Pokud  se  léčíte  s tímto  nádorem,  lékař  Vám  předepíše  lék  s obsahem  alfablokátoru. 
Tento lék byste měl(a) užívat spolu s přípravkem Betaloc 1 mg/ml. 

máte vyšší než normální hladinu kyselin v krvi (metabolická acidóza). 

 
Pokud  se  některá  z výše  uvedených  skutečností  vztahuje  také  na  Vás,  nemůžete  užívat 
přípravek Betaloc 1 mg/ml. V případě nejistoty se poraďte s lékařem nebo zdravotní sestrou 
ještě před podáním přípravku. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Betaloc 1 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, 
jestliže máte: 

astma, pískoty na průduškách nebo jiné dýchací obtíže nebo se u Vás objevila alergie 
na štípnutí hmyzu, na potraviny nebo jiné látky. Pokud jste někdy měl(a) astma nebo 
pískoty, nemůžete užívat tento lék bez předchozí porady s lékařem. 

bolest na hrudi (angina pectoris, Prinzmetalova angina pectoris). 

špatný krevní oběh nebo Vám selhává srdce, které je kontrolováno léčbou. 

srdeční blokádu prvního stupně, zpomalenou srdeční akci. 

potvrzený infarkt myokardu nebo podezření na něj. 

nízký krevní tlak. 

problémy s játry. 

cukrovku. V tomto případě může být potřebné, aby lékař Vaši léčbu cukrovky upravil. 

thyreotoxikózu  (stav,  kdy  štítná  žláza  produkuje  nadbytek  hormonů  štítné  žlázy). 
Přípravek Betaloc 1 mg/ml může zakrývat/maskovat příznaky thyreotoxikózy. 

lupénku (porucha kůže). 

feochromocytom  (nezhoubný  nádor  dřeně  nadledvin,  který  se  projevuje  tvorbou 
některých hormonů). 

deprese. 

myastenia gravis (chorobná svalová slabost). 

 
Pokud půjdete do nemocnice nebo k zubnímu lékaři k chirurgickému výkonu, řekněte lékaři, 
lékaři-anesteziologovi nebo zubnímu lékaři, že užíváte přípravek Betaloc 1 mg/ml. Důvodem 
je skutečnost, že Váš krevní tlak může v průběhu anestezie poklesnout. 
 
Pokud  se  některá  z výše  uvedených  skutečností  vztahuje také  na  Vás,  poraďte se  s lékařem 
ještě před zahájením léčby přípravkem Betaloc 1 mg/ml. 
 
Děti a dospívající 
Zkušenosti s podáváním přípravku Betaloc 1 mg/ml dětem jsou omezené. Z tohoto důvodu se 
nedoporučuje přípravek podávat dětem a dospívajícím. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Betaloc 1 mg/ml 
Informujte  svého  lékaře  nebo  zdravotní  sestru  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste 
v nedávné  době  užíval  nebo  které  možná  budete  užívat,  včetně  léků  dostupných  bez 
lékařského předpisu. 
 
Zvláště důležité jsou informace o následujících lécích: 

klonidin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a nebo migrény). Pokud užíváte 
současně  klonidin  a  přípravek  Betaloc  1 mg/ml,  nepřestávejte  užívat  klonidin,  dokud 
tak  nerozhodne  lékař.  Lékař  Vám  dá  přesné  informace  o tom,  jak  léčbu  klonidinem 
nebo přípravkem Betaloc 1 mg/ml ukončit. 

k léčbě deprese s obsahem inhibitorů monoaminooxidázy (např. moklobemid). 

k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  bolesti  na  hrudi  –  angina  pectoris  (např. 
verapamil, diltiazem, nifedipin nebo hydralazin). 

3/6

 

k léčbě nepravidelné srdeční akce (např. chinidin, amiodaron nebo dioxin). 

k léčbě žaludečních vředů (např. cimetidin). 

k léčbě infekčních onemocnění (např. rifampicin). 

k povzbuzení srdeční činnosti (např. adrenalin, též známý jako epinefrin). 

k léčbě  bolesti,  zánětlivých  onemocnění  včetně  zánětu  kloubů  (např.  indometacin  a 
celekoxib). 

k léčbě deprese (např. amitriptylin, nortriptylin). 

k léčbě 

psychických 

onemocnění 

(fenothiaziny 

např. 

chlorpromazin, 

levomepromazin, flufenazin). 

léky s tlumivým a/nebo protikřečovým účinkem (barbituráty). 

k léčbě senné rýmy a alergií (antihistaminika - např. loratadin, bisulepin, promethazin). 

jiné betablokátory používané v  očních kapkách (např. timolol). 

inzulin  nebo  léky  určené  k léčbě  cukrovky  (diabetes  mellitus),  které  se  užívají  ústy. 
Může být nutné, aby lékař upravil dávkování těchto léků. 

lidokain (místně znecitlivující látka). 

k léčbě migrény s obsahem ergotaminu. 

inhalační anestetika k celkové anestezii. 

 
Přípravek Betaloc 1 mg/ml s jídlem a pitím 
Informujte  svého  lékaře  nebo  zdravotní  sestru,  pokud  jste  nedávno  pil(a)  alkohol.  Alkohol 
může ovlivnit účinek přípravku Betaloc 1 mg/ml. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat. 
Betablokátory včetně metoprololu mohou poškodit plod a mohou vyvolat předčasný porod. 
 
Informujte lékaře o tom, že kojíte, neboť přípravek Betaloc 1 mg/ml může zpomalit srdeční 
akci kojence. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud pociťujete závrať a nebo cítíte únavu po užívání přípravku  Betaloc 1 mg/ml, neřiďte 
motorová vozidla ani neobsluhujte stroje. 
 
 
3. 

Jak se Betaloc 1 mg/ml používá 

 
Dospělí 
Přípravek  Betaloc  1 mg/ml  Vám  podá  lékař  nebo  zdravotní  sestra  do  některé  žíly.  Lékař 
rozhodne o podané dávce. Velikost dávky závisí na Vašem onemocnění. 
 
Děti 
Přípravek Betaloc 1 g/ml není určen pro podávání dětem. 
 
Jestliže Vám byla podána větší dávka přípravku 
Jestliže si myslíte, že Vám byla podána větší než správná dávka, poraďte se přímo s lékařem. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Betaloc 1 mg/ml 
Lékař nebo zdravotní sestra Vám řeknou, kdy přestanete užívat přípravek Betaloc 1 mg/ml. Je 
možné, že k vysazení přípravku dojde postupným snižováním dávky. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

4/6

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
U tohoto přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (u více než jednoho pacienta z 10) 

Pocit únavy. 

 
Časté (u méně než jednoho pacienta z 10) 

Můžete si všimnout pomalejší srdeční akce, když užíváte přípravek Betaloc 1 mg/ml. Je 
vhodné  o tom  říci  lékaři  co  nejdříve.  Lékař  může  snížit  dávku  přípravku  a  nebo 
postupně vysadit přípravek úplně. 

Bušení srdce. 

Závratě,  zvláště  při  změně  polohy  těla  (vstávání).  Někdy  mohou  být  doprovázeny 
celkovou slabostí/mdlobou. 

Bolest hlavy. 

Dušnost, zvláště při fyzické aktivitě. 

Pocit na zvracení. 

Křeče v oblasti žaludku. 

Průjem a zácpa. 

Studené ruce a nohy. 

 
Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100) 

Deprese. 

Obtížné usínání. 

Nepříjemné noční sny. 

Potíže se soustředěním. 

Pocit ospalosti. 

Pocit brnění, píchání či necitlivosti kůže. 

Změny na EKG. 

Pocit dechové tísně. 

Zvracení. 

Kožní vyrážka. 

Zvýšená potivost. 

Svalové křeče. 

Bolest na hrudi. 

Otoky. 

Přibývání na váze. 

 
Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1000) 

Pocit úzkosti a nervozity. 

Poruchy vidění. 

Sucho v očích a podrážděné oči, zánět spojivek. 

Nepravidelná srdeční akce/rytmus. 

Sucho v ústech. 

Vypadávání vlasů. 

Neschopnost ztopořit penis (impotence) a sexuální poruchy. 

Poruchy funkce jater (podle jaterních testů), 

Rýma. 

 
Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 10000) 

Změny  složení  krve.  Lékař  může  kontrolovat  Vaši  krev,  aby  zjistil,  zda  nedochází 
k těmto změnám. 

Snížení  počtu  krevních  destiček  v krvi.  Prvním  projevem  může  být  snadnější  tvorba 
modřin. 

Zmatenost. 

5/6

 

Halucinace. 

Ztráta paměti a problémy s pamětí. 

Změny/poruchy chuti. 

Hučení v uších. 

Zánět jater. 

Zvýšená citlivost kůže na oslunění. 

Bolest kloubů. 

Zhoršení lupénky. 

Gangréna (místní odumření tkáně) u pacientů se špatným prokrvením končetin. 

 
Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit
Jestliže  máte  následující  zdravotní  postižení,  může  dojít  k jejich  zhoršení  v průběhu  léčby 
přípravkem Betaloc 1 mg/ml: 

Těžko  se  Vám  dýchá  (jste  dušní),  cítíte  únavu  a  máte  oteklé  kotníky  (projevy 
selhávajícího  srdce).  Tyto  potíže  se  mohou  dočasně  zhoršit.  Tento  nežádoucí  účinek 
udává méně než jeden pacient ze 100. 

Lupénka (postižení kůže) a špatný krevní oběh se mohou v průběhu léčby dále zhoršit. 
Tento nežádoucí účinek udává méně než jeden pacient z 10 000. 

 
Neobávejte se tohoto seznamu nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Betaloc 1 mg/ml uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Lékař  nebo  lékárník  jsou  zodpovědní  za  uchovávání  přípravku,  jeho  použití  a  zacházení 
s nepoužitelným léčivem. 
 
Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Použijte ihned po 
otevření ampulky. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce či etiketě  
za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Betaloc 1 mg/ml obsahuje 
Léčivou  látkou  je  metoprololi  tartras.  Jedna  ampulka  s 5 ml  injekčního  roztoku  obsahuje  
metoprololi  tartras  5 mg  (miligramů)  (Jeden ml  injekčního  roztoku  obsahuje  metoprololi 
tartras 1 mg). 
Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný a voda na injekce. 
 

6/6

 

Jak přípravek Betaloc 1 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  Betaloc  1 mg/ml  je  dodáván  v ampulkách  z bezbarvého  skla.  Jedna  ampulka 
obsahuje 5 ml čirého bezbarvého roztoku. 
Balení obsahuje 5 ampulek po 5 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
AstraZeneca  UK  Limited,  1  Francis  Crick  Avenue,  Cambridge  Biomedical  Campus, 
Cambridge CB2 0AA, Velká Británie 
 
 
Výrobce 
Cenexi, 94120 Fontenay sous Bois, Francie 
 
Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci. 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
Tel.: 222 807 111 
infoservis.cz@astrazeneca.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.10.2016 
 
Další zdroje informací 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách 
Česká republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz 

Recenze

Recenze produktu BETALOC 1 MG/ML 5X5ML/5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu BETALOC 1 MG/ML 5X5ML/5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám