Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

BERODUAL 1X40ML Roztok k inhal. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15420

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Kód výrobku: 15420
Kód EAN:
Kód SÚKL: 76497
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Berodual je bronchodilatační přípravek určený k prevenci a léčbě příznaků chronické bronchiální obstrukce spojené s reverzibilním (vratným) zúžením dýchacích cest, jako je bronchiální astma, a k prevenci a léčbě chronické bronchitidy provázené plicním emfyzémem (rozedma) nebo bez emfyzému. U pacientů s bronchiálním astmatem nebo u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), která reaguje na léčbu kortikosteroidními přípravky, je třeba uvažovat i o současné aplikaci protizánětlivé léčby. Berodual je určen pro dospělé, mladistvé a děti.

Příbalový leták

1/7 

sp.zn. sukls170899/2015 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

BERODUAL  

roztok k rozprašování 

ipratropii bromidum/fenoteroli hydrobromidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je BERODUAL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BERODUAL užívat 

3. 

Jak se BERODUAL užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak BERODUAL uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je BERODUAL a k čemu se používá 

 
BERODUAL je bronchodilatační (průdušky rozšiřující) přípravek určený k prevenci a léčbě příznaků 
chronické bronchiální obstrukce spojené s reverzibilním (vratným) zúžením dýchacích cest, jako je 
bronchiální astma, a zejména chronický zánět průdušek s emfyzémem (rozedmou plic) nebo bez něj. 
U pacientů s bronchiálním astmatem nebo u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí 
(CHOPN), která reaguje na léčbu kortikosteroidními přípravky, je třeba uvažovat i o současném 
podání protizánětlivé léčby. 
 
BERODUAL obsahuje dvě léčivé bronchodilatační (průdušky rozšiřující) látky:  
Ipratropium-bromid s anticholinergním účinkem a fenoterol-hydrobromid s účinkem beta-agonistů. 
Ipratropium-bromid odstraňuje místní stažení hladkého svalstva průdušek díky tlumivému účinku na 
cholinergní nervový systém. Fenoterol-hydrobromid je beta-agonista selektivně působící na 
beta

2

-receptory, čímž vyvolává účinné rozšíření průdušek (bronchodilataci). Obě léčivé látky se tak 

navzájem doplňují ve spazmolytickém účinku (odstraňujícím stažení průduškové svaloviny) na 
bronchiální svalovinu a představují tak přípravek s rozsáhlým terapeutickým využitím při léčbě 
onemocnění plic a dýchacích cest. Při akutním zúžení průdušek působí BERODUAL rychle po podání 
a je tedy vhodným přípravkem k léčení akutních záchvatů astmatu. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BERODUAL užívat  

 
Neužívejte BERODUAL 
 
-  jestliže jste alergický(á) na fenoterol-hydrobromid, látky podobné atropinu nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

-  jestliže trpíte zvláštní formou postižení srdečního svalu (hypertrofickou obstrukční 

kardiomyopatií) 

2/7 

-  jestliže trpíte zrychlenou a nepravidelnou srdeční činností (tachyarytmií) 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku BERODUAL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  jestliže pocítíte při inhalaci náhlé zúžení dýchacích cest, musíte ihned přerušit používání 

přípravku BERODUAL a vyhledat lékaře, který určí jinou léčbu 

-  jestliže pocítíte náhlé, rychle se zhoršující obtíže při dýchání (dušnost), musíte okamžitě vyhledat 

lékařskou pomoc 

-  jestliže trpíte glaukomem s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak) 
-  jestliže zaznamenáte oční poruchy, jako je bolestivost očí nebo oční diskomfort, rozmazané 

vidění, vizuální haló (světelný kruh kolem zdroje světla) nebo duhové vidění spojené se 
zčervenáním očí, vyhledejte neprodleně očního lékaře, protože tyto příznaky mohou být spojené 
s komplikacemi (rozšířené zornice, zvýšený nitrooční tlak, glaukom (zelený oční zákal) s úzkým 
úhlem). 

-  jestliže jste nedávno prodělal(a) srdeční infarkt, 
-  jestliže jste diabetik (trpíte cukrovkou) 
-  jestliže trpíte onemocněními srdce nebo cév 
-  jestliže trpíte závažným srdečním onemocněním; v případě bolesti na hrudi nebo jiných příznaků 

zhoršení srdečního onemocnění musíte ihned navštívit lékaře 

-  jestliže zaznamenáte příznaky, jako jsou dušnost nebo bolest na hrudi, musíte se ihned poradit 

s lékařem, protože tyto příznaky mohou naznačovat onemocnění srdce i dýchacích cest    

-  jestliže trpíte určitým typem nádoru nadledvin (feochromocytomem)  
-  jestliže trpíte zvýšenou činností štítné žlázy 
-  jestliže jste v minulosti prodělal(a) zúžení nebo podezření na zúžení hrdla močového měchýře 
-  jestliže zaznamenáte ztrátu chuti k jídlu, zácpu, zadržování vody a otoky (edémy) končetin, 

nepravidelný tep nebo svalovou slabost, může jít o příznak snížené hladiny draslíku v krvi, zvláště 
pokud trpíte těžkým astmatem nebo užíváte jiné léky, jako je např. theofylin, kortikosteroidy nebo 
diuretika (léky na odvodnění). Je vhodné poradit se s lékařem a zvážit vhodná bezpečnostní 
opatření (např. krevní testy).  

-  jestliže trpíte cystickou fibrózou, můžete být náchylnější k poruchám hybnosti trávicího traktu 
-  jestliže Vaše dýchací obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, musíte se poradit s lékařem o jiné 

vhodné léčbě. Je možné, že bude třeba upravit léčbu dalšími léky. Nikdy nesmíte zvyšovat 
předepsanou dávku, protože to může vést k závažným nežádoucím účinkům.  

-  jiné léky ze stejné skupiny (skupiny selektivních beta

2

-agonistů) můžete užívat pouze pod přísným 

lékařským dohledem (viz bod Další léčivé přípravky a BERODUAL).  

 
Po podání přípravku BERODUAL N se mohou vyskytnout tzv. časné reakce přecitlivělosti, které se 
projevují vzácnými případy kopřivky, angioedému (rychle vznikající otok kůže nebo sliznice, který 
může způsobit obtíže při dýchání), vyrážky, bronchospazmu (zúžení dýchacích cest), 
orofaryngeálního edému (otok v oblasti úst a hltanu) a rychle postupující život ohrožující alergické 
reakce. 
 
Dejte pozor, aby se Vám přípravek BERODUAL nikdy nedostal do očí. Inhalujte roztok 
prostřednictvím náustku. Pokud není k dispozici náustek, používejte se nebulizační masku, která musí 
řádně přiléhat. 
 
Přípravek BERODUAL užívejte k dlouhodobé léčbě astmatu a jiných akutních příznaků vratného 
zúžení dýchacích cest, pouze v případě akutní potřeby, ne pravidelně. Poraďte se s lékařem, který 
rozhodne o způsobu Vaší léčby. 
 
Použití přípravku BERODUAL může vést, vzhledem k obsahu fenoterolu, k pozitivním nálezům, 
pokud je přípravek podán sportovcům např. pro zvýšení atletického výkonu (doping).  
 
Další léčivé přípravky a BERODUAL 
 

3/7 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat.  
 
Účinek přípravku BERODUAL a současně i jeho nežádoucí účinky zvyšují jiné přípravky obsahující 
látky odstraňující stažení průduškového svalstva, jako jsou beta

2

-agonisté, xantinové deriváty (např. 

theofylin) nebo anticholinergika.

 

Chronické podávání přípravku BERODUAL spolu s jinými 

anticholinergiky nebylo studováno. Požádejte o radu lékaře.

 

 
Při současném užívání některých léků na snížení vysokého krevního tlaku (např. beta-blokátorů) může 
dojít k vážnému snížení účinku přípravku BERODUAL. 
 
Hypokalemie (snížená hladina draslíku v krvi) vyvolaná podáním beta-agonistů může být zvýšena 
současným podáváním xantinových derivátů, kortikosteroidů a diuretik (léků na odvodnění). Zvýšená 
opatrnost je nutná zejména u pacientů s těžkou neprůchodností dýchacích cest (např. s astmatem). 
 
Snížení hladiny draslíku v krvi, příp. současná hypoxie (nedostatek kyslíku v tkáních či v celém 
organismu), může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu u pacientů léčených digoxinem. V těchto 
případech budete muset podstupovat vyšetření, kterými bude lékař sledovat hladinu draslíku 
v krevním séru. 
 
Některé léky proti depresím (inhibitory monoaminooxidázy nebo tricyklická antidepresiva) mohou 
účinek beta

2

-agonistů zvyšovat, proto je nutná opatrnost. 

 
Inhalace halogenovaných hydrokarbonových anestetik, např. halotanu, trichlorethylenu a enfluranu 
může zvyšovat nebezpečí kardiovaskulárních účinků beta

2

-agonistů (např. může způsobit 

nepravidelnou činnost srdce). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
I když výsledky neklinických hodnocení spolu se zkušenostmi získanými při léčbě pacientů 
neprokázaly škodlivé účinky fenoterolu nebo ipratropia v těhotenství, BERODUAL můžete užívat 
v těhotenství pouze s výslovným souhlasem Vašeho lékaře. To platí zejména pro první tři měsíce 
těhotenství a také před porodem. Je třeba počítat s tím, že fenoterol působí tlumivě na děložní stahy. 
Použití 

beta

2

-agonistů 

na konci těhotenství nebo ve vysokých dávkách může vést ke vzniku 

nežádoucích účinků u novorozeného dítěte (třes, zrychlení srdeční frekvence, kolísání hladiny 
glukózy v krvi, nízká koncentrace draslíku v krvi). 
 
Neklinické studie ukázaly, že fenoterol-hydrobromid je vylučován do mateřského mléka. Doposud 
není známo, je-li do mateřského mléka vylučováno také ipratropium. BERODUAL můžete užívat 
v těhotenství pouze s výslovným souhlasem Vašeho lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie vlivu přípravku BERODUAL na schopnost řídit dopravní prostředky 
a obsluhovat stroje. Nicméně pacienti musí být poučeni, že se mohou vyskytnout nežádoucí účinky 
jako závrať, třes, poruchy akomodace, rozšířené zornice a rozostřené vidění během léčby přípravkem 
BERODUAL. Proto je nutná při řízení auta nebo obsluze strojů opatrnost. Pokud se u Vás vyskytne 
některý z výše uvedených nežádoucích účinků, měli byste se vyvarovat potenciálně nebezpečných 
úkonů, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku BERODUAL 

 

4/7 

Tento přípravek obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid a stabilizátor dihydrát 
dinatrium-edetátu. Při vdechnutí mohou tyto látky způsobit u citlivých pacientů bronchospazmus 
(zúžení dýchacích cest). 

 

 
3. 

Jak se BERODUAL užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud se nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

Léčba by měla být zahájena a vedena pod dohledem lékaře, např. v nemocnici. Váš lékař však může 
rozhodnout o tom, že léčba bude probíhat za určitých situací doma. 
 
Lékař stanoví Vaši dávku na základě individuálních požadavků a závažnosti akutního stavu. Léčba by 
měla být vždy zahájena nejnižší doporučenou dávkou a ukončena po dosažení dostatečné úlevy. 
 
Pokud není lékařem předepsáno jinak, doporučené dávkování je následující: 

 
Dospělí (včetně starších pacientů) a dospívající nad 12 let věku: 
Akutní záchvaty dušnosti (bronchospazmus): 
V závislosti na závažnosti akutního záchvatu dušnosti podávané dávky kolísají mezi 0,261 mg 
ipratropium-bromidu/0,500 mg fenoterol-hydrobromidu (1 ml = 20 kapek) a  
0,6525 mg ipratropium-bromidu/1,250 mg fenoterol-hydrobromidu (2,5 ml = 50 kapek). 
Ve výjimečných zvlášť závažných případech mohou být podány dávky až 1,044 mg ipratropium- 
bromidu/2,000 mg fenoterol-hydrobromidu (4 ml = 80 kapek).   
 
Děti 6–12 let (22–44 kg tělesné hmotnosti): 
Akutní astmatické záchvaty: 
V závislosti na závažnosti akutního záchvatu podávané dávky kolísají mezi 0,1305 mg ipratropium-
bromidu/0,250 mg fenoterol-hydrobromidu (0,5 ml = 10 kapek) a  
0,522 mg ipratropium-bromidu/1,000 mg fenoterol-hydrobromidu (2 ml = 40 kapek). 
 
Děti do 6 let věku (pod 22 kg tělesné hmotnosti): 
Následující doporučené dávky lze podávat pouze za lékařského dohledu: 
 
Dětský lékař upraví dávku podle tělesné hmotnosti dítěte, 0,1 ml (2 kapky) na 1 kg tělesné hmotnosti 
až maximálně 0,5 ml (10 kapek) 
 
Léčba přípravkem BERODUAL by měla být obvykle zahajována nejnižší doporučenou dávkou. 
Dávkování může být závislé na způsobu inhalace a kvalitě nebulizace. 
Dobu inhalace lze ovlivnit objemem naředěného roztoku. 
 
Způsob použití 
Doporučenou  dávku  je  nutno  naředit  fyziologickým  roztokem  do konečného objemu 3  – 4 ml, poté 
nebulizovat a inhalovat až do dosažení dostatečné úlevy. 
BERODUAL, roztok k rozprašování, nesmí být ředěn destilovanou vodou. 
Roztok  musí  být  vždy  čerstvě  připraven  před  každým  podáním;  nespotřebované  zbytky  roztoku  je 
nutno znehodnotit. 
Naředěný roztok musí být inhalován ihned po přípravě. 
BERODUAL,  roztok  k rozprašování,  je  možno  podávat  prostřednictvím  řady  běžně  dostupných 
nebulizačních  zařízení.  Pokud  je  k dispozici  rozvod  kyslíku,  je  nejvhodnější  roztok  aplikovat  při 
průtoku kyslíku 6 – 8 litrů za minutu. 
Při  používání  nebulizačního  zařízení  se  prosím  řiďte  návodem  od  výrobce  pro  správné  používání 
tohoto zařízení, jeho údržbu a čištění.  
Nebulizovaný roztok se doporučuje podávat prostřednictvím náustku, aby roztok nevnikl do očí. 
Pokud není náustek k dispozici, používá se nebulizační maska, která musí řádně přiléhat. 

5/7 

 
Upozornění 
V případě akutní a rychle se zhoršující dušnosti (dýchacích potíží) musíte okamžitě vyhledat 
lékařskou pomoc. 
Jiné bronchodilatační přípravky s účinkem beta

2

-agonistů (léky odstraňující stažení průduškového 

svalstva) můžete užívat současně s přípravkem BERODUAL pouze na doporučení lékaře, který bude 
zároveň zvlášť pečlivě kontrolovat Váš zdravotní stav. Současně s přípravkem BERODUAL mohou 
být na doporučení lékaře inhalovány anticholinergní bronchodilatační přípravky. 
BERODUAL je přednostně užíván podle potřeby. Jestliže Váš stav vyžaduje opakované podávání a 
zvyšování dávek, je nutné přehodnotit léčebný plán, případně u Vás lékař může zavést nebo zvýšit 
protizánětlivou léčbu ke zvládnutí zánětu dýchacích cest a k prevenci dlouhodobého poškození.  
Objeví-li se příznaky očních nežádoucích účinků nebo při vniknutí aerosolu do očí, je nutno zahájit 
léčbu kapkami s miotickým účinkem a okamžitě vyhledat pomoc odborného lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku BERODUAL, než jste měl(a) 
Důležité je dodržovat dávku předepsanou lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku BERODUAL 
než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Předávkování se může projevit poruchami srdeční činnosti, třesem, změnami krevního tlaku, bolestí 
na hrudi a návaly. Při užití fenoterolu v dávkách vyšších než jsou dávky terapeutické, doporučené pro 
schválené indikace přípravku BERODUAL, byla pozorována zvýšená kyselost v krvi a pokles hladiny 
draslíku.    
 
Při předávkování nebo případném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít BERODUAL 
Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji ihned, jakmile si na to vzpomenete, nezdvojujte však 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku užijte jako obvykle. 
BERODUAL se užívá k léčbě astmatu pouze v případě akutních záchvatů.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat BERODUAL 
Pokud ukončíte užívání přípravku BERODUAL, Vaše dýchací obtíže se mohou objevit znovu nebo 
dokonce zhoršit. Proto musíte užívat BERODUAL tak dlouho, jak určí lékař. V každém případě se 
poraďte s lékařem, než přestanete přípravek BERODUAL užívat. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Tak jako při každé inhalační terapii, také u přípravku BERODUAL se mohou objevit příznaky 
lokálního podráždění. 
Mezi nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými v klinických studiích byly kašel, sucho v ústech, 
bolesti hlavy, třes, zánět hltanu, nevolnost, závrať, porucha hlasu, zrychlená činnost srdce, bušení 
srdce, zvracení, zvýšení systolického tlaku krve, nervozita. 
 
Užívá se následující vyjádření četnosti výskytu nežádoucích účinků: 
velmi časté: u více než 1 z 10 pacientů;  
časté: u více než 1 ze 100 pacientů, ale u méně než 1 z 10 pacientů;  
méně časté: u více než 1 z 1000 pacientů, ale u méně než 1 ze 100 pacientů;  
vzácné: u více než 1 z 10 000 pacientů, ale u méně než 1 z 1000 pacientů; 
velmi vzácné: u méně než 1 z 10 000 pacientů  

6/7 

není známo: z dostupných údajů nelze určit 
 
Poruchy imunitního systému 
Vzácné:   

Hypersenzitivita* (reakce alergického typu), anafylaktické reakce* (život ohrožující 
alergické reakce)  

 
Poruchy metabolismu a výživy 
Vzácné:   

Hypokalemie*(snížená hladina draslíku v krvi)  

  
Psychiatrické poruchy 
Méně časté:    Nervozita 
Vzácné:   

Agitovanost (vzrušenost), duševní poruchy 

 
Poruchy nervového systému 
Méně časté:   Bolest hlavy, závratě, třes 
Není známo:  Hyperaktivita 
 
Poruchy oka 
Vzácné:   

Glaukom*(zelený oční zákal, zvýšený nitrooční tlak), nárůst nitroočního tlaku*, 
poruchy akomodace* (zaostřování), rozšířené zornice*, rozmazané vidění*, bolest 
očí*, otok rohovky*, překrvení spojivek*, vizuální haló*  

 
Srdeční poruchy 
Méně časté:  

Tachykardie (zrychlená činnost srdce), zvýšený srdeční tep, bušení srdce 

Vzácné:   

Arytmie (porucha srdečního rytmu), atriální fibrilace (nepravidelné stahy srdečních 
síní), supraventrikulární tachykardie* (určitý druh zrychlené činnosti srdce), ischemie 
myokardu*(nedostatečné prokrvení srdce) 

 
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Časté:    

Kašel 

Méně časté:  

Zánět hltanu, porucha hlasu 

Vzácné:   

Podráždění hrdla, bronchospazmus (zúžení průdušek), faryngeální edém (otok 
hltanu), laryngospazmus* (náhlé zúžení hrtanu, které má vliv na dýchání a řeč), 
paradoxní bronchospazmus*(náhlé zúžení průdušek), sucho v krku*  

 
Gastrointestinální poruchy 
Méně časté:  

Sucho v ústech, pocit na zvracení, zvracení 

Vzácné:  

Zánět v ústech, zánět jazyka, poruchy hybnosti střev, průjem, zácpa*, otok úst* 

 
Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Vzácné:  

Kožní vyrážka, kopřivka, svědění, angioedém*, hyperhidróza (nadměrné pocení)* 

 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Vzácné:  

Bolesti svalů, svalové křeče, svalová slabost 

 
Poruchy ledvin a močových cest 
Vzácné:  

Zadržování moči 

 
Vyšetření: 
Méně časté:    Zvýšení systolického krevního tlaku 
Vzácné:   

Snížení diastolického krevního tlaku 

 
*Nežádoucí účinek nebyl pozorován v klinických studiích.  
 

7/7 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak BERODUAL uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C. 

 
Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co BERODUAL obsahuje 
Léčivými látkami jsou ipratropii bromidum a fenoteroli hydrobromidum. 
Jeden ml (= 20 kapek) roztoku k rozprašování obsahuje ipratropii bromidum 0,25 mg (jako ipratropii 
bromidum monohydricum 0,26 mg) a fenoteroli hydrobromidum 0,50 mg. 
Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, chlorid sodný, kyselina 
chlorovodíková 35 % - k úpravě pH, čištěná voda. 
 
Jak BERODUAL vypadá a co obsahuje toto balení
 
BERODUAL je roztok k rozprašování v hnědé skleněné lahvičce s kapací vložkou a šroubovacím 
plastovým uzávěrem, krabička.  
Velikost balení: 20, 40 ml; 1 ml (= 20 kapek) 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55216, Ingelheim am Rhein, 
Německo 
 
Výrobce 
Istituto De Angeli S.r.l., Localita Prulli, 103/C – 50066, Reggello (FI), Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
20.11.2015 

Recenze

Recenze produktu BERODUAL 1X40ML Roztok k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu BERODUAL 1X40ML Roztok k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám