Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis vitamíny

BENFOGAMMA 100 Obalené tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48197

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MAUERMANN- ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG, PÖCKI
Kód výrobku: 48197
Kód EAN: 4030674000163
Kód SÚKL: 85315
Držitel rozhodnutí: MAUERMANN- ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG, PÖCKI
Léčba a předcházení onemocnění vyvolaných nedostatkem vitamínu B1, pokud nelze problém řešit v rámci výživy. Klinicky významný nedostatek vitamínu B1 může nastat v případě: - nedostatečné a jednostranné výživy (např. beri-beri), dlouhodobé parenterální výživy, nevhodně volené diety, špatného vstřebávání potravy (různá onemocnění zažívacího ústrojí, např malabsorpční syndrom apod.); - chronického alkoholismu: postižení srdeční tkáně (alkoholová kardiomyopatie), poškození mozkových buněk (Wernickeova encefalopatie), poškození mentálních schopností (Korsakowův syndrom); - zvýšené potřeby (např. v těhotenství a při kojení).

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls202517/2009 

 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 

Benfogamma 

50 mg  

obalené tablety 
benfotiaminum 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Benfogamma a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Benfogamma užívat  

3. 

Jak se Benfogamma užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Benfogamma uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Benfogamma a k čemu se používá 

 
Benfogamma obsahuje účinnou látku vitamín B1, který je nezbytný pro metabolismus nervových 
buněk. V přípravku je obsažen ve formě benfotiaminu, který se proti klasické formě díky své 
rozpustnosti v tucích podstatně lépe vstřebává, v organismu je lépe dostupný a je i lépe využíván. Na 
rozdíl od thiaminu nevyvolává zácpu ani nepříjemný tělesný pach a je odolnější proti odbourávání. 
 
Benfogamma se používá k léčbě a předcházení onemocnění vyvolaných nedostatkem vitamínu B1, 
pokud nelze problém řešit v rámci výživy.  
Klinicky významný nedostatek vitamínu B1 může nastat v případě: 

  nedostatečné a jednostranné výživy (např. beri-beri), dlouhodobé parenterální výživy (podávání 

živin přímo do žíly), nevhodně volené diety, špatného vstřebávání potravy (různá onemocnění 
zažívacího ústrojí, např. malabsorpční syndrom apod.) 

  chronického alkoholismu: postižení srdeční tkáně (alkoholová kardiomyopatie), poškození 

mozkových buněk (Wernickeova encefalopatie), poškození mentálních schopností (Korsakowův 
syndrom), 

  zvýšené potřeby (např. v těhotenství a při kojení). 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Benfogamma užívat  

Neužívejte přípravek Benfogamma: 

jestliže jste alergický(á) na thiamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6).  

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Benfogamma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Bez porady s lékařem neužívejte žádné další přípravky s vitamínem B1. 

 

 

 
Další léčivé přípravky a Benfogamma 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek lze užívat i v době těhotenství a kojení. 
 
Benfogamma obsahuje sacharózu a sirup z tekuté glukózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.  
  
3. 

Jak se Benfogamma užívá  

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud lékař neurčí jinak, v rámci předcházení onemocnění u dospělých a dětí nad 10 let je obvyklá 
dávka 1 - 2krát týdně 1 obalenou tabletu; při léčbě užívat 1 - 3krát denně 1 obalenou tabletu, 
v ojedinělých případech i více, zapíjet tekutinou. 
 
Použití u dětí  
Přípravek je určen pouze pro děti a dospívající starší 10 let. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Poruchy imunitního systému: 
Velmi  vzácné  (vyskytují  se  u  méně  než  1  z 10 000  pacientů):  V ojedinělých  případech  může  dojít 
k hypersenzitivním reakcím (kopřivka, vyrážka). 
 
Gastrointestinální poruchy: 
Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů): V klinických studiích byly 
v jednotlivých případech dokumentovány gastrointestinální poruchy, např. nevolnost a jiné. Příčinný 
vztah výskytu těchto nežádoucích účinků a užívání benfotiaminu není dosud uspokojivě vysvětlen a 
může být závislý na dávce. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Benfogamma uchovávat 

Uchovávejte při teplotě do 25º C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

Léčivou látkou je benfotiaminum. Jedna obalená tableta obsahuje benfotiaminum 50,0 mg. 

Pomocnými látkami jsou: 

Jádro tablety: 
mastek, kukuřičný škrob, sacharóza, želatina, kyselina stearová (E 570), magnesium-stearát,  
Obalová vrstva: 
koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  kaolin,  glyceromakrogol-hydroxystearát,  arabská  klovatina, 
sacharóza, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, povidon 25, mastek, oxid titaničitý (E 171), sodná 
sůl  karmelosy,  uhličitan  vápenatý  (E  170),  sirup  tekuté  glukózy,  makrogol  6000,  montanglykolový 
vosk, 
 
Jak Benfogamma vypadá a co obsahuje toto balení 
Benfogamma jsou bílé, vypouklé obalené tablety o průměru 7,8 mm 
Balení obsahuje 30, 50, 60 nebo 100 obalených tablet 
Klinické balení obsahuje 500, 1000 nebo 5000 obalených tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen, Německo 
 
Výrobce 
Mauermann Arzneimittel Franz Mauermann OHG, Pöcking, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.2.2015. 
 

Recenze

Recenze produktu BENFOGAMMA 100 Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu BENFOGAMMA 100 Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám