Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

BENEMICIN 150 MG 100X150MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20612

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMAC.POLFA S.A., WARSZAWA
Kód výrobku: 20612
Kód EAN: 5904016010303
Kód SÚKL: 93921
Držitel rozhodnutí: TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMAC.POLFA S.A., WARSZAWA

Příbalový leták

sp.zn.sukls76420/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
BENEMICIN 150 mg  
BENEMICIN 300 mg  
tvrdé tobolky 
rifampicinum 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je BENEMICIN a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BENEMICIN užívat 

3. 

Jak se BENEMICIN užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak BENEMICIN uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je BENEMICIN a k čemu se používá 

Rifampicin – léčivá látka přípravku  Benemicin – je antibiotikum, které patří do skupiny rifampicinů. 
Používá se především pro léčbu tuberkulózy a lepry. 
Rifampicin  velmi  dobře  proniká  do  ložisek  tuberkulózy,  lymfatických  uzlin  a  tělesných  tekutin. 
Prostupuje  placentou  a  je  vylučován  do  mateřského  mléka.  V  mozkomíšním  moku  je  léčivé 
koncentrace dosaženo při zánětlivých stavech. 
Asi  60%  perorální  dávky  rifampicinu  je  vyloučeno  stolicí  a  30%  močí.  Malé  množství  léku  je 
vyloučeno slzami, potem a dalšími tělesnými tekutinami, které mají oranžové zbarvení.  
 
Indikace k užívání: 

 

Rifampicin  se  užívá  k  antibiotické  léčbě  všech  typů  tuberkulózy  (Mycobacterium  tuberculosis) 
nově  diagnostikované  i  vracející  se,  vždy  v  kombinaci  s  jinými  antituberkulotiky:  izoniazidem, 
pirazinamidem  jakož  i  streptomycinem  nebo  etambutolem.  Dále  k  léčbě  lepry  (Mycobacterium 
leprae
). 

 

Ve výjimečných případech, pokud je původce rezistentní (odolný) na jiná antibiotika, může být 
rifampicin použit k léčbě: 

 

nosičství  Neisseria  meningitidis  za  účelem  předcházení  invazivního  meningokokového 
onemocnění (meningokokového zánětu mozkových blan nebo meningokokové sepse)  

 

těžkých  stafylokokových  infekcí  (Staphylococcus  spp.),  odolných  na  jiné  léky,  v  kombinaci  s 
jinými antibiotiky účinnými v daném případě, 

 

legionelózy (Legionella pneumophila), spolu s jinými léčivy 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  BENEMICIN užívat 

Vzhledem k  možnosti rychle se vyvíjející rezistence (odolnosti) mykobakterií na rifampicin je třeba 
před  začátkem  léčby  otestovat  citlivost  kmene  na rifampicin  a  toto opakovat  několikrát  i  v  průběhu 
léčby.  
V  případě  zjištění  rezistence  (odolnosti)  k  rifampicinu  a  nedostatečného  klinického  efektu  léčby  je 
třeba modifikovat schéma podávání léčiv. 
Během léčby přípravkem je zakázáno požívat alkohol. 
Neužívejte BENEMICIN:

 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  rifampicin,  na  jiné  antibiotikum  ze  skupiny  rifamycinů  nebo  na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže  zaznamenáte  příznaky  alergické  reakce  jako  jsou  například:  vyrážka,  otoky,  dýchací 
potíže, otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka,  

jestliže máte žlutou kůži a oční bělmo (žloutenku), 

jestliže  užíváte  sachinavir  nebo  ritonavir  na  HIV  infekci  (viz  Vzájemné  působení  s  dalšími 
léčivými přípravky
).  

Neužívejte tento přípravek, pokud pro vás platí kterákoliv z výše uvedených skutečností. Pokud si 
nejste jist(a), poraďte se před užíváním přípravku Benemicin se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Před zahájením užívání přípravku Benemicin pošle vedoucí lékař každého pacienta na krevní a 
jaterní testy. 
 
Upozornění a opatření  
Při užívání Benemicinu věnujte zvláštní pozornost:  

při užívání přípravku Benemicin máte být pod kontrolou plicního nebo jiného specialisty;  

jestliže konzumujete alkohol, je zde vyšší riziko jaterní toxicity. 
 
Před užitím přípravku BENEMICIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže: 
-  máte potíže s játry;  
-  máte potíže s ledvinami a užíváte denně více než 600 mg rifampicinu;  
-  máte cukrovku. Při užívání tohoto léku může být obtížnější kontrolovat cukrovku; - cítíte ztuhlost 

nebo slabost nohou a rukou (periferní neuropatie); - trpíte podváhou nebo podvýživou;  

-  máte vzácnou krevní chorobu zvanou porfyrie;  
-  nosíte kontaktní čočky. Při užívání přípravku Benemicin se měkké kontaktní čočky mohou trvale 

zabarvit;  

-  máte v anamnéze onemocnění zažívacího ústrojí, především kolitidu (zánět tlustého střeva);  
-  osoba užívající tento lék je dítě;  
-  je vám 65 let nebo více. 

 

Pokud  si  nejste  jist(a),  zda  pro  vás  platí  některá  z  výše  uvedených  podmínek,  poraďte  se  před  užíváním 
přípravku Benemicin se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Krevní testy 
Před  užíváním  tohoto  léku  musí  lékař  zkontrolovat  váš  krevní  obraz.  To  mu  pomůže  zjistit,  zda 
užívání  léku  způsobuje  změny  krve.  Také  může  být  nutné  provádět  pravidelné  krevní  testy  pro 
kontrolu funkce jater. 
 
Užívání Benemicinu u pacientů s poruchou ledvin nebo jater:  
U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutné měnit dávkování přípravku. 
U pacientů s poruchou funkce jater nemá denní dávka překročit 8 mg/kg t.hm./den. 
 
Konzultujte tuto situaci s lékařem i tehdy, jestliže výše uvedená upozornění se týkají situace vzniklé 
v minulosti. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek BENEMICIN 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Je  to  z  toho  důvodu,  že  přípravek  Benemicin  může  ovlivňovat  působení  některých  jiných  léčiv  a 
některá léčiva mohou ovlivňovat působení přípravku Benemicin. 
 
Zvláště neužívejte tento lék a informujte svého lékaře, pokud užíváte:

 

• 

sachinavir nebo ritonavir proti infekci HIV. 

 
Následující léky mohou zeslabit účinek přípravku Benemicin: 
Antacida používá pro trávení. Užívejte Benemicin alespoň 1 hodinu před užitím antacid. 
Jiné léky užívané při TBC, jako např. para-aminosalicylová kyselina (PAS). Mezi užíváním PAS a 
Benemicinu je třeba ponechat minimální interval 8 hodin. 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků:

 

Léky na srdce a krev: 

-  Léky na vysoký krevní tlak; 
-  Léky na srdeční potíže nebo kontrolu srdečního tepu; 
-  Léky užívané na ředění krve, např. warfarin; 
-  Léky užívané ke snížení hladiny cholesterolu; 
-  Močopudné léky (diuretika), např. eplerenon. 
 
Léky na duševní zdraví, epilepsii a onemocnění motorického neuronu: 
-  Léky na poruchy myšlení známé jako antipsychotika, např. haloperidol; 
-  Léky na uklidnění a snížení úzkosti (hypnotika, anxiolytika); 
-  Léky, které pomáhají usnout (barbituráty); 
-  Léky používané k léčbě epilepsie, např. fenytoin; 
-  Některé léky používané k léčbě deprese, např. amitriptylin a nortriptylin; 
-  Riluzol - používá se na onemocnění motorického neuronu. 
 
Léky na infekce a imunitní systém: 
-  Některé  léky  používané  na  virové  infekce,  např.  indinavir,  efavirenz,  amprenavir,  nelfinavir, 

atazanavir, lopinavir a neviparin; 

-  Léky používané k léčbě plísňových infekcí; 
-  Léky používané k léčbě bakteriálních infekcí (antibiotika); 
-  Léky používané ke snížení aktivity imunitního systému, např. cyklosporin, sirolimus a takrolimus; 
-  Atovachon - používá se k léčbě malárie 
 
Hormonální léky a léky proti rakovině: 
-  Některé  hormonální  přípravky  (estrogen,  systémové  hormony,  progestiny),  používané  pro 

antikoncepci  nebo  léčbu  některých  typů  rakoviny,  např.  ethinylestradiol,  levonorgestrel  a 
dydrogesteron. 

-  Některé hormonální léky (antiestrogeny), používané na léčbu rakoviny prsu nebo endometriózy, 

např. tamoxifen, toremifen a gestrinon; 

-  Některé léky užívané proti rakovině (cytostatika), např. imatinib; 
-  Levothyroxin (hormon štítné žlázy), používaný na léčbu poruch štítné žlázy; 
-  Irinotekan- používá se pro léčbu rakoviny. 
 
Léky na bolest, zánět a k léčbě dny: 
-  Nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSAIDS),  např.  etorikoxib,  kyselina  acetylsalicylová  a 

indomethacin; 

-  Léky užívané proti bolesti, např. kodein, morfin, fentanyl nebo pethidin; 
-  Kortikosteroidy k léčbě zánětu, např. hydrokortison, betamethason a prednisolon; 
-  Methadon - používá se při léčbě závislosti na heroinu. 

 
Jiné léky: 
-  Léky používané k léčbě cukrovky; 
-  Léky užívané k uvolnění svalů před operací, anestetika, například halothan. 
-  Některé léky užívané proti nevolnosti nebo zvracení, např. ondansetron a aprepitant; 
-  Chinin - používá se proti malárii; 
-  Theofylin - užívá se při sípání nebo potížích s dýcháním. 
 
 BENEMICIN s jídlem a pitím 
Přípravek se užívá nalačno, přibližně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle 1 krát denně, zapíjí 
se sklenkou vody. 
 
Během léčby přípravkem BENEMICIN je zakázáno požívat alkohol. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Poraďte  se  se  svým  lékařem  dříve,  než  začnete  tento  lék  užívat,  pokud  jste  těhotná,  plánujete 
těhotenství, nebo si myslíte, že jste těhotná.  
Benemicin 150 mg a Benemicin 300 mg mohou snížit účinek antikoncepční pilulky. To znamená, že 
byste  měla  přejít  na  jiný  typ  antikoncepce.  Místo  pilulky  musíte  při  užívání  přípravku  Benemicin 
používat  spolehlivou  bariérovou  metodu  antikoncepce,  např.  kondom  nebo  nitroděložní  tělísko. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
Kojení 
Před užitím přípravku se vždy poraďte s lékařem. Rifampicin přechází do mateřského mléka. Kojící 
ženy mohou přípravek užívat je na vyslovené doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není dostatek údajů ohledně vlivu přípravku na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

 

 
Důležité informace o některých složkách přípravku BENEMICIN  
V době léčby rifampicinem má obvykle slina, sputum, slzy a moč červenohnědé nebo oranžové 
zbarvení. Je to normální. Zbarvit se mohou také měkké kontaktní čočky. 
 
 
3. 

Jak se BENEMICIN užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí 
Obvyklá dávka přípravku při léčbě tuberkulózy je 10 mg/kg tělesné hmotnosti (dále jen t.hm)/den. 
- osobám o tělesné hmotnosti nižší než 50 kg se podává 450 mg/den 
- osobám o tělesné hmotnosti vyšší než 50 kg se podává 600 mg/den 
Výše uvedené dávky se podávají při léčbě trvalé i přerušované – tj. 2 až 3 krát týdně. 
 
Použití u dětí  
Obvyklá dávka přípravku je 10 – 20 mg/kg t.hm./den. 
 

Pozor!  Dávky  rifampicinu  při  léčbě  tuberkulózy  vyšší  než  600  mg/den jsou špatně  snášeny,  nemají 

vliv na dosažení lepších výsledků léčby. 

 
Při léčbě stafylokokových infekcí může být dávka zvýšena na 900 mg/den. 
 
Pokud máte dojem, že účinky přípravku Benemicin jsou moc slabé nebo moc silné, poraďte se s 
lékařem.
 
 
Doba léčení 
Doba léčby závisí na závažnosti infekce. 
 
Způsob podání 
Přípravek se užívá současně s jinými antituberkulotiky. 
Přípravek se užívá nalačno, zapíjí se sklenkou vody, přibližně 1 před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, 
jedenkrát denně.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku BENEMICIN, než jste měl(a) 
Brzy  po  užití  můžete  cítit  příznaky  předávkování,  jako  jsou:  pocit  na  zvracení,  zvracení,  v  těžším 
případě až bezvědomí. 
Jestliže jste při vědomí, je na místě co nejdříve po požití vyvolat zvracení, aby se zabránilo dalšímu 
vstřebávání léčivé látky  ze zažívacího  ústrojí, případně  užít aktivní (dříve tzv.  „živočišné“) uhlí  ke 
snížení vstřebávaného množství a co nejrychleji vyhledejte lékařskou pomoc. 
Jestliže  jste  vzali  více,  než  je  doporučená  dávka  Benemicinu,  poraďte  se  co  nejrychleji  o  dalším 
postupu s vaším doktorem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít BENEMICIN

 

ve  stanovené  době,  vezměte  vynechanou  dávku  co  nejdříve  potom.  Pokud  se  již  blíží  doba  podání 
následující dávky, pokračujte v léčbě dávkou následující. 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat BENEMICIN 

 

poraďte se o dalším postupu s lékařem dříve, než začnete sami lék znovu užívat.

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.

 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte  přípravek  užívat  a  jeďte  okamžitě  do  nemocnice,  pokud  zaznamenáte  některý 
z následujících závažných nežádoucích účinků:

 

-  Máte alergickou reakci. Příznaky mohou zahrnovat: vyrážku, obtíže s polykáním nebo dýcháním, 

sípání, otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka; 

-  Máte  horečku  a  zežloutnutí  kůže  nebo  očního  bělma,  pocit  únavy,  slabosti  nebo  celkové 

nepohody,  ztrátu  chuti  k  jídlu  (anorexie),  pocit  na  zvracení  (nauzea),  zvracení.  Může  se  jednat 
o časné příznaky potíží s játry; 

-  Zaznamenáte  kdekoliv  na  kůži  puchýře,  olupování  kůže,  krvácení,  tvorbu  šupin  nebo  místa 

naplněná  tekutinou. Postiženými  místy  mohou být rty, oči, ústa, nos,  genitálie (pohlavní orgány), 
ruce nebo nohy. Může se jednat o vážné kožní potíže; 

-  Modřiny se tvoří snadněji než obvykle. Nebo můžete mít bolestivou vyrážku s tmavě červenými 

skvrnami  pod  kůží,  které  nezmizí,  když  je  stisknete  (purpura).  To  by  mohlo  znamenat  vážné 

krevní potíže; 

-  Máte zimnici, neobvykle bledou barvu kůže, trpíte únavou, dušností,  máte zrychlený srdeční tep 

nebo tmavé zbarvení moči. To by mohly být příznaky vážného typu anémie; 

-  Máte krev v moči nebo zvýšenou či sníženou tvorbu moči. Můžete mít také otok, zejména nohou, 

kotníků nebo chodidel. Může být způsoben vážnými problémy s ledvinami; 

-  Máte náhlé silné bolesti hlavy. To by mohl být příznak krvácení do mozku; 
-  Dušnost a sípání; 
-  Trpíte  zmateností,  ospalostí,  máte  studenou  vlhkou  kůži,  povrchní  nebo  obtížné  dýchání, 

zrychlený srdeční tep, nebo vaše pokožka je bledší než obvykle. Může se jednat o příznaky šoku; 

-  Snadněji a častěji trpíte infekcemi. Příznaky zahrnují horečku, bolest v krku nebo vředy v ústech. 

Příčinou by mohl být nízký počet bílých krvinek; 

-  Krvácíte  z  nosu,  uší,  dásní,  krku,  kůže  nebo  žaludku.  Příznaky  mohou  zahrnovat  pocit  břišní 

citlivosti a otoky, fialové skvrny na kůži a černé nebo dehtové zbarvení stolice; 

 
Ihned  se  poraďte  se  svým  lékařem,  pokud  zaznamenáte  některý  z  následujících  závažných 
nežádoucích účinků:
 

Psychické problémy s neobvyklými myšlenkami a podivnými představami (halucinacemi); 

Silný  vodnatý  průjem,  který  nepřestává  a  vy  se  cítíte  slabí  a  máte  horečku.  Může  se  jednat 
o pseudomembranózní kolitidu; 

Příznaky podobné chřipce včetně zimnice, horečky, bolesti hlavy, závratí a bolesti kostí. 

 
Co nejdříve informujte svého lékaře, pokud máte některý z těchto nežádoucích účinků:

 

Zadržování vody (edém), které může způsobit otok obličeje, břicha, rukou nebo nohou; 

Svalová slabost či bolest nebo ztráta svalových reflexů; 

Závratě, pocit slabosti a mdloby, zejména, když si rychle sednete nebo vstanete (z důvodu nízkého 
krevního tlaku); 

Oteklé prsty na nohou a rukou nebo kotníky; 

Vypadávání vlasů; 

Neschopnost soustředit se, nervozita, podráždění nebo deprese; 

Pocit silné únavy a slabosti, nebo potíže se spánkem (nespavost); 

Krátkodobá ztráta paměti, úzkost, snížená pohotovost nebo vnímavost; 

Ztráta svalů či jiných tělesných tkání; 

Úbytek  tělesné  hmotnosti,  noční  pocení  a  horečka.  Mohlo  by  se  jednat  o  příznaky  krevního 
onemocnění zvaného eozinofilie; 

Pocit nevolnosti nebo nevolnost. 

 
Pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo trvá déle 
než několik dní, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi:
 

Zčervenání kůže nebo svědění; 

Nepravidelná menstruace; 

Průjem a žaludeční potíže; 

Ztráta chuti k jídlu (anorexie); 

Bolest hlavy. 

 
Další nežádoucí účinky, o kterých byste se měl/a poradit se svým lékařem, pokud máte obavy

 

Oranžová nebo načervenalá barva moči, potu, hlenu (sputa), slin a slz. To je zcela běžné a nemusíte se 
bát.  Avšak  měkké  kontaktní  čočky  se  mohou  trvale  zbarvit  červeně.  Červené  zbarvení  slz  může 
přetrvávat po určitou dobu po vysazení přípravků Benemicin 150 mg a Benemicin 300 mg. 

 
Krevní testy 

Krevní test může ukázat změny jaterní funkce. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak  BENEMICIN uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  nádobce  za 
Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C.

 

Uchovávejte v dobře uzavřené nádobce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.

 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace

 

 
Co  BENEMICIN obsahuje 
Léčivou látkou je rifampicinum. 

BENEMICIN 150 mg: jedna tobolka obsahuje rifampicinum 150 mg. 
BENEMICIN 300 mg: jedna tobolka obsahuje rifampicinum 300 mg. 
 

Dalšími  složkami  jsou:  mastek,  magnesium-stearát,  natrium-lauryl-sulfát,  želatina,  oxid  titaničitý 
(E171), červený oxid železitý (E172). 
 
Jak BENEMICIN vypadá a co obsahuje toto balení 
Červené  tvrdé  želatinové  tobolky  obsahující  červený  až  červenohnědý  prášek  s  viditelnými  bílými 
tečkami. 
Bílá PP nádobka s HDPE pojistným uzávěrem, krabička. 
Velikost balení:  100 x 150 mg a 100x 300 mg 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna 

 

A. Fleminga 2 
03-176 Varšava, Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována14.4.2016 
 

Recenze

Recenze produktu BENEMICIN 150 MG 100X150MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu BENEMICIN 150 MG 100X150MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám