Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

BENEMICIN 150 MG 100X150MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20612

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMAC.POLFA S.A., WARSZAWA
Kód výrobku: 20612
Kód EAN: 5904016010303
Kód SÚKL: 93921
Držitel rozhodnutí: TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMAC.POLFA S.A., WARSZAWA

Příbalový leták

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls31059/2008, sukls31066/2008


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


BENEMICIN 150 mg
BENEMICIN 300 mg
Tvrdé tobolky

Rifampicinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán pouze Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékař nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete tento přípravek užívat
3. Jak se tento přípravek užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak uchovávat přípravek BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Rifampicin léčivá látka přípravku Benemicin je antibiotikum, které patří do skupiny rifampicinů.
Používá se především pro léčbu tuberkulózy a lepry.
Rifampicin velmi dobře proniká do ložisek tuberkulózy, lymfatických uzlin a tělesných tekutin.
Prostupuje placentou a je vylučován do mateřského mléka. V mozkomíšním moku je léčivé koncentrace
dosaženo při zánětlivých stavech.
Asi 60% perorální dávky rifampicinu je vyloučeno stolicí a 30% močí. Malé množství léku je vyloučeno
slzami, potem a dalšími tělesnými tekutinami, které mají oranžové zbarvení.

Indikace k užívání:
Rifampicin se užívá k antibiotické léčbě všech typů tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) nově
diagnostikované i recidivující, vždy v kombinaci s jinými antituberkulotiky: izoniazidem,
pirazinamidem jakož i streptomycinem nebo etambutolem. Dále k léčbě lepry (Mycobacterium leprae).

Ve výjimečných případech, pokud je původce rezistentní (odolný) na jiná antibiotika, může být
rifampicin použit k léčbě:

nosičství Neisseria meningitidis za účelem předcházení invazivního meningokokového
onemocnění (meningokokového zánětu mozkových blan nebo meningokokové sepse)
1/7
těžkých stafylokokových infekcí (Staphylococcus spp.), odolných na jiné léky, v kombinaci s
jinými antibiotiky účinnými v daném případě,
legionelózy (Legionella pneumophila), spolu s jinými léčivy,

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BENEMICIN
150 mg a BENEMICIN 300 mg UŽÍVAT

Vzhledem k možnosti rychle se vyvíjející rezistence (odolnosti) mykobakterií na rifampicin je třeba
před začátkem léčby otestovat citlivost kmene na rifampicin a toto opakovat několikrát i v průběhu
léčby.
V případě zjištění rezistence (odolnosti) k rifampicinu a nedostatečného klinického efektu léčby je třeba
modifikovat schéma podávání léčiv.
Během léčby přípravkem je zakázáno požívat alkohol.

Neužívejte přípravek BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg:
jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo jinou látku ze stejné skupiny antibiotik, nebo kteroukoli
pomocnou složku přípravku (viz bod 6: Další informace). Příznaky alergické reakce zahrnují: vyrážku,
otoky, dýchací potíže, otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka
- jestliže máte žlutou kůži a oči (žloutenku)
- jestliže užíváte sachinavir nebo ritonavir na HIV infekci (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými
přípravky).
Neužívejte tento přípravek, pokud pro vás platí kterákoliv z výše uvedených skutečností. Pokud si nejste
jist/a, poraďte se před užíváním přípravku Benemicin se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před zahájením užívání přípravku Benemicin 150 mg a Benemicin 300 mg pošle vedoucí lékař
každého pacienta na krevní a jaterní testy.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Benemicin 150 mg a Benemicin 300 mg je zapotřebí
- při užívání přípravku Benemicin má být pacient pod kontrolou plicního nebo jiného specialisty;
- u pacientů, kteří pijí alkohol, vzhledem ke zvýšenému riziku jaterní toxicity.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat tento přípravek, jestliže:
- máte potíže s játry;
- máte potíže s ledvinami a užíváte denně více než 600 mg rifampicinu;
- máte cukrovku. Při užívání tohoto léku může být obtížnější kontrolovat cukrovku; - cítíte ztuhlost nebo
slabost nohou a rukou (periferní neuropatie); - trpíte podváhou nebo podvýživou;
- máte vzácnou krevní chorobu zvanou porfyrie;
- nosíte kontaktní čočky. Při užívání přípravku Benemicin se měkké kontaktní čočky mohou trvale
zabarvit;
- máte v anamnéze onemocnění zažívacího traktu, především kolitidu (zánět tlustého střeva);
- osoba užívající tento lék je dítě;
- je vám 65 let nebo více.
Pokud si nejste jist/a, zda pro vás platí některá z výše uvedených podmínek, poraďte se před užíváním přípravku
Benemicin se svým lékařem nebo lékárníkem.
Krevní testy
Před užíváním tohoto léku musí lékař zkontrolovat váš krevní obraz. To mu pomůže zjistit, zda užívání
léku způsobuje změny krve. Také může být nutné provádět pravidelné krevní testy pro kontrolu funkce
jater.

Užívání přípravku u pacientů s poruchami činnosti ledvin a (nebo) jater:
U pacientů s poškozením ledvin není nutné měnit dávkování přípravku.
U pacientů s poškozením jater nemá denní dávka překročit 8 mg/kg t.hm./den.

2/7
Konzultace s lékařem se musí provést i tehdy, jestliže výše uvedená upozornění se týkají situace vzniklé
v minulosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravcích.
Je to z toho důvodu, že přípravky Benemicin 150 mg a Benemicin 300 mg mohou ovlivňovat působení
některých jiných léčiv a některá léčiva mohou ovlivňovat působení přípravků Benemicin 150 mg a
Benemicin 300 mg.

Zvláště neužívejte tento lék a informujte svého lékaře, pokud užíváte:
sachinavir nebo ritonavir proti infekci HIV.

Následující léky mohou zeslabit účinek přípravků Benemicin 150 mg a Benemicin 300 mg :
Antacida používá pro trávení. Užívejte Benemicin alespoň 1 hodinu před užitím antacid.
Jiné léky užívané při TBC, jako např. para-aminosalicylová kyselina (PAS). Mezi užíváním PAS a
Benemicinu je třeba ponechat minimální interval 8 hodin.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků:
Léky na srdce a krev:
Léky na vysoký krevní tlak;
Léky na srdeční potíže nebo kontrolu srdečního tepu;
Léky užívané na ředění krve, např. warfarin;
Léky užívané ke snížení hladiny cholesterolu;
Močopudné léky (diuretika), např. eplerenon.

Léky na duševní zdraví, epilepsii a onemocnění motorického neuronu:
Léky na poruchy myšlení známé jako antipsychotika, např. haloperidol;
Léky na uklidnění a snížení úzkosti (hypnotika, anxiolytika);
Léky, které pomáhají usnout (barbituráty);
Léky používané k léčbě epilepsie, např. fenytoin;
Některé léky používané k léčbě deprese, např. amitriptylin a nortriptylin;
Riluzol - používá se na onemocnění motorického neuronu.

Léky na infekce a imunitní systém:
Některé léky používané na virové infekce, např. indinavir, efavirenz, amprenavir, nelfinavir,
atazanavir, lopinavir a neviparin;
Léky používané k léčbě plísňových infekcí;
Léky používané k léčbě bakteriálních infekcí (antibiotika);
Léky používané ke snížení aktivity imunitního systému, např. cyklosporin, sirolimus a takrolimus;
Atovachon - používá se k léčbě malárie

Hormonální léky a léky proti rakovině:
Některé hormonální přípravky (estrogen, systémové hormony, progestiny), používané pro
antikoncepci nebo léčbu některých typů rakoviny, např. ethinylestradiol, levonorgestrel a
dydrogesteron.
Některé hormonální léky (antiestrogeny), používané na léčbu rakoviny prsu nebo endometriózy,
např. tamoxifen, toremifen a gestrinon;
Některé léky užívané proti rakovině (cytostatika), např. imatinib;
Levothyroxin (hormon štítné žlázy), používaný na léčbu poruch štítné žlázy;
Irinotekan- používá se pro léčbu rakoviny.
3/7
Léky na bolest, zánět a k léčbě dny:
Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDS), např. etorikoxib, kyselina acetylsalicylová a
indomethacin;
Léky užívané proti bolesti, např. kodein, morfin, fentanyl nebo pethidin;
Kortikosteroidy k léčbě zánětu, např. hydrokortison, betamethason a prednisolon;
Methadon - používá se při léčbě závislosti na heroinu.

Jiné léky:
Léky používané k léčbě cukrovky;
Léky užívané k uvolnění svalů před operací (anestetika), například halothan.
Některé léky užívané proti nevolnosti nebo zvracení, např. ondansetron a aprepitant;
Chinin - používá se proti malárii;
Theofylin - užívá se při sípání nebo potížích s dýcháním.

Užívání přípravku BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg s jídlem a pitím

Přípravek se užívá nalačno, přibližně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle 1 krát denně, zapíjí se
sklenkou vody.

Těhotenství a kojení
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento lék užívat, pokud jste těhotná, plánujete
těhotenství, nebo si myslíte, že jste těhotná
Benemicin 150 mg a Benemicin 300 mg mohou snížit účinek antikoncepční pilulky. To znamená, že
byste měla přejít na jiný typ antikoncepce. Místo pilulky musíte při užívání přípravku Benemicin
používat spolehlivou bariérovou metodu antikoncepce, např. kondom nebo nitroděložní tělísko. Máte-li
jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Kojení
Před užitím přípravku se vždy poraďte s lékařem. Rifampicin přechází do mateřského mléka. Kojící
ženy mohou přípravek užívat je na vyslovené doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není dostatek údajů ohledně vlivu přípravku na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg
V době léčby rifampicinem má obvykle slina, sputum, slzy a moč červenohnědé nebo oranžové
zbarvení. Je to normální. Zbarvit se mohou také měkké kontaktní čočky.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg přesně podle pokynů svého
lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí
Obvyklá dávka při léčbě tuberkulózy je 10mg/kg tělesné hmotnosti (dále jen t.hm.)/den
- osobám o tělesné hmotnosti nižší než 50 kg se podává 450 mg/den
- osobám o tělesné hmotnosti vyšší než 50 kg se podává 600 mg/den
Výše uvedené dávky se podávají při léčbě trvalé i přerušované tj. 2 až 3 krát týdně.

4/7
Děti
Obvyklá dávka je 10 až 20 mg/kg t.hm./den.

Pozor! Dávky rifampicinu při léčbě tuberkulózy vyšší než 600 mg/den jsou špatně snášeny, nemají vliv
na dosažení lepších výsledků léčby.

Při léčbě stafylokokových infekcí může být dávka zvýšena na 900 mg/den.

Pokud máte dojem, že účinky přípravku BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg jsou moc
slabé nebo moc silné, poraďte se s lékařem.

Doba léčení
Doba léčby závisí na závažnosti infekce.

Způsob podání
Přípravek se užívá současně s jinými antituberkulotiky.
Přípravek se užívá nalačno, zapíjí se sklenkou vody, přibližně 1 před jídlem nebo 2 hodiny po jídle,
jedenkrát denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg , než jste měl(a),
mohou se brzy po požití objevit příznaky předávkování, kterými jsou: nevolnost, zvracení, v těžším
případě až bezvědomí.
Pokud je pacient při vědomí, je na místě co nejdříve po požití vyvolat zvracení, aby se zabránilo
dalšímu vstřebávání léčivé látky ze zažívacího traktu, případně podáním aktivního (dříve tzv.
živočišného) uhlí zmenšit vstřebávané množství a co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.

Po požití větší než doporučené dávky přípravku BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg se co
nejdříve poraďte o dalším postupu s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg ve stanovené
době, vezměte vynechanou dávku co nejdříve potom. Pokud se již blíží doba podání následující dávky,
pokračujte v léčbě dávkou následující.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg, poraďte se o
dalším postupu s lékařem dříve, než začnete sami lék znovu užívat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Benemicin 150 mg a Benemicin 300 mg nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek užívat a jeďte okamžitě do nemocnice, pokud zaznamenáte některý
z následujících závažných nežádoucích účinků:
Máte alergickou reakci. Příznaky mohou zahrnovat: vyrážku, obtíže s polykáním nebo dýcháním,
sípání, otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka;
Máte horečku a zežloutnutí kůže nebo očního bělma, pocit únavy, slabosti nebo celkové nepohody,
ztrátu chuti k jídlu (anorexie), pocit na zvracení (nauzea), nevolnost (zvracení). Může se jednat
5/7
o časné příznaky potíží s játry;
Zaznamenáte kdekoliv na kůži puchýře, olupování kůže, krvácení, tvorbu šupin nebo místa
naplněná tekutinou. Postiženými místy mohou být rty, oči, ústa, nos, genitálie, ruce nebo nohy.
Může se jednat o vážné kožní potíže;
Modřiny se tvoří snadněji než obvykle. Nebo můžete mít bolestivou vyrážku s tmavě červenými
skvrnami pod kůží, které nezmizí, když je stisknete (purpura). To by mohlo znamenat vážné krevní
potíže;
Máte zimnici, neobvykle bledou barvu kůže, trpíte únavou, dušností, máte zrychlený srdeční tep
nebo tmavé zbarvení moči. To by mohly být příznaky vážného typu anémie;
Máte krev v moči nebo zvýšenou či sníženou tvorbu moči. Můžete mít také otok, zejména nohou,
kotníků nebo chodidel. Může být způsoben vážnými problémy s ledvinami;
Máte náhlé silné bolesti hlavy. To by mohl být příznak krvácení do mozku;
Dušnost a sípání;
Trpíte zmateností, ospalostí, máte studenou vlhkou kůži, povrchní nebo obtížné dýchání, zrychlený
srdeční tep, nebo vaše pokožka je bledší než obvykle. Může se jednat o příznaky šoku;
Snadněji a častěji trpíte infekcemi. Příznaky zahrnují horečku, bolest v krku nebo vředy v ústech.
Příčinou by mohl být nízký počet bílých krvinek;
Krvácíte z nosu, uší, dásní, krku, kůže nebo žaludku. Příznaky mohou zahrnovat pocit břišní citlivosti
a otoky, fialové skvrny na kůži a černé nebo dehtové zbarvení stolice;

Ihned se poraďte se svým lékařem, pokud zaznamenáte některý z následujících závažných
nežádoucích účinků:
Psychické problémy s neobvyklými myšlenkami a podivnými představami (halucinacemi);
Silný vodnatý průjem, který nepřestává a vy se cítíte slabí a máte horečku. Může se jednat
o pseudomembranózní kolitidu;
Příznaky podobné chřipce včetně zimnice, horečky, bolesti hlavy, závratí a bolesti kostí.

Co nejdříve informujte svého lékaře, pokud máte některý z těchto nežádoucích účinků:
Zadržování vody (edém), které může způsobit otok obličeje, břicha, rukou nebo nohou;
Svalová slabost či bolest nebo ztráta svalových reflexů;
Závratě, pocit slabosti a mdloby, zejména, když si rychle sednete nebo vstanete (z důvodu nízkého
krevního tlaku);
Oteklé prsty na nohou a rukou nebo kotníky;
Vypadávání vlasů;
Neschopnost soustředit se, nervozita, podráždění nebo deprese;
Pocit silné únavy a slabosti, nebo potíže se spánkem (nespavost);
Krátkodobá ztráta paměti, úzkost, snížená pohotovost nebo vnímavost;
Ztráta svalů či jiných tělesných tkání;
Úbytek tělesné hmotnosti, noční pocení a horečka. Mohlo by se jednat o příznaky krevního
onemocnění zvaného eozinofilie;
Pocit nevolnosti nebo nevolnost.

Pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo trvá déle
než několik dní, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi:
Zčervenání kůže nebo svědění;
Nepravidelná menstruace;
Průjem a žaludeční potíže;
Ztráta chuti k jídlu (anorexie);
Bolest hlavy.

Další nežádoucí účinky, o kterých byste se měl/a poradit se svým lékařem, pokud máte obavy
6/7
7/7
Oranžová nebo načervenalá barva moči, potu, hlenu (sputa), slin a slz. To je zcela běžné a nemusíte se
bát. Avšak měkké kontaktní čočky se mohou trvale zbarvit červeně. Červené zbarvení slz může
přetrvávat po určitou dobu po vysazení přípravků Benemicin 150 mg a Benemicin 300 mg.

Krevní testy
Krevní test může ukázat změny jaterní funkce.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne
v závažné míře, nebo trvá déle než několik dní, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25C v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.

Přípravek BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti
uvedené na krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg obsahuje

Léčivá látka: rifampicinum 150 mg , resp. 300 mg v 1 tobolce

Pomocné látky: mastek, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, želatina, oxid titaničitý (E171),
červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek BENEMICIN 150 mg a BENEMICIN 300 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku
Červené tvrdé želatinové tobolky obsahující červený až červenohnědý prášek s viditelnými bílými
tečkami.

Toto balení obsahuje

BENEMICIN 150 mg i BENEMICIN 300 mg:
100 tvrdých tobolek v bílé PP nádobce s HDPE pojistným uzávěrem a krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
14.9. 2011

Recenze

Recenze produktu BENEMICIN 150 MG 100X150MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu BENEMICIN 150 MG 100X150MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám