Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

BENEFIX 1000 IU 1X1000IU+5ML Prášek pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110593

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 110593
Kód EAN: 8595060903023
Kód SÚKL: 29890
BeneFIX je používán k léčbě a prevenci krvácení (profylaxe) u pacientů s hemofilií B (vrozená deficience faktoru IX).

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

BeneFIX 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
BeneFIX 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
BeneFIX 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
BeneFIX 1500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
BeneFIX 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
BeneFIX 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

BeneFIX 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 250 IU látky nonacogum alfa (rekombinantní koagulační 
faktor IX). Po rekonstituci v 5 ml přibaleného (0,234%) injekčního roztoku chloridu sodného 
obsahuje jeden ml roztoku přibližně 50 IU nonacogum alfa.

BeneFIX 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 500 IU látky nonacogum alfa (rekombinantní koagulační 
faktor IX). Po rekonstituci v 5 ml přibaleného (0,234%) injekčního roztoku chloridu sodného 
obsahuje jeden ml roztoku přibližně 100 IU nonacogum alfa.

BeneFIX 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 1000 IU látky nonacogum alfa (rekombinantní 
koagulační faktor IX). Po rekonstituci v 5 ml přibaleného (0,234%) injekčního roztoku chloridu 
sodného obsahuje jeden ml roztoku přibližně 200 IU nonacogum alfa.

BeneFIX 1500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 1500 IU látky nonacogum alfa (rekombinantní 
koagulační faktor IX). Po rekonstituci v 5 ml přibaleného (0,234%) injekčního roztoku chloridu 
sodného obsahuje jeden ml roztoku přibližně 300 IU nonacogum alfa.

BeneFIX 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 2000 IU látky nonacogum alfa (rekombinantní 
koagulační faktor IX). Po rekonstituci v 5 ml přibaleného (0,234%) injekčního roztoku chloridu 
sodného obsahuje jeden ml roztoku přibližně 400 IU nonacogum alfa.

BeneFIX 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 3000 IU látky nonacogum alfa (rekombinantní 
koagulační faktor IX). Po rekonstituci v 5 ml přibaleného (0,234%) injekčního roztoku chloridu 
sodného obsahuje jeden ml roztoku přibližně 600 IU nonacogum alfa.

Účinnost (IU) je určena pomocí jednostupňového testu srážení krve podle Evropského lékopisu. 
Specifická aktivita přípravku BeneFIX je minimálně 200 IU/mg proteinu.

Přípravek BeneFIX obsahuje rekombinantní koagulační faktor IX (INN název nonacogum alfa). 
Nonakog alfa je přečištěný protein, který se skládá ze 415 aminokyselin v jednom řetězci. Má 
primární aminokyselinovou sekvenci srovnatelnou s Ala

148

alelickou formou faktoru IX získaného z 

plazmy, zatímco některé posttranslační modifikace rekombinantní molekuly se od přírodního faktoru 
liší. Rekombinantní koagulační faktor IX je glykoprotein vylučovaný geneticky upravenými savčími 
buňkami odvozenými z linie ovariálních buněk křečíka čínského (CHO). 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3

3.

LÉKOVÁ FORMA

BeneFIX 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční 
roztok 
Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Bílý / téměř bílý prášek  a čiré, bezbarvé rozpouštědlo.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií typu B (vrozená deficience faktoru IX).

Přípravek BeneFIX lze podávat všem věkovým skupinám.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba musí probíhat pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou hemofilie.

Monitorování léčby
Během léčby se doporučuje provádět vhodné stanovení hladin faktoru IX a podle výsledků upravovat 
podávané dávky a četnost opakovaných infuzí. Odpovědi jednotlivých pacientů na faktor IX se mohou 
lišit, a to jak různými poločasy, tak hodnotami recovery. U dávky vycházející z tělesné hmotnosti 
může být nutná úprava v případě pacientů s nízkou váhou nebo nadváhou. Zejména v případě velkých 
chirurgických zákroků je nezbytné přesné monitorování průběhu substituční terapie pomocí 
koagulační analýzy (test aktivity faktoru IX v plazmě).

Pokud se ke stanovení aktivity faktoru IX ve vzorcích krve pacientů používá in vitro jednostupňový
test srážení krve založený na tromboplastinovém čase (aPTT), mohou být výsledky aktivity faktoru IX 
v plazmě významně ovlivněny jak typem reakčního činidla aPTT, tak referenčním standardem 
použitým při analýze. Tato skutečnost je důležitá zejména v případě, kdy se mění laboratoř a/nebo 
reakční činidla používaná při analýze.

Dávkování
Dávka a délka substituční terapie závisí na závažnosti deficience faktoru IX, na lokalizaci a rozsahu 
krvácení, a také na klinickém stavu pacienta.
Počet podávaných jednotek faktoru IX je vyjadřován v mezinárodních jednotkách (IU), odvozených 
ze současného standardu WHO pro přípravky s faktorem IX. Aktivita faktoru IX v plazmě je 
vyjadřována jako procento (vzhledem k normální lidské plazmě) nebo v mezinárodních jednotkách 
(vzhledem k mezinárodnímu standardu pro faktor IX v plazmě). 

Jedna mezinárodní jednotka (IU) aktivity faktoru IX je ekvivalentní množství faktoru IX v jednom ml 
normální lidské plazmy.

Léčba v případě potřeby (on demand)
Výpočet potřebné dávky přípravku BeneFIX lze stanovit na základě předpokladu, že jedna jednotka 
aktivity faktoru IX na kg tělesné hmotnosti zvýší hladinu faktoru IX v krevním oběhu v průměru o 
0,8 IU/dl (v rozmezí 0,4 až 1,4 IU/dl) u pacientů 

 12 let (další informace naleznete v bodě 5.2). 

Potřebná dávka se určuje pomocí následujícího vzorce:

Potřebné 
množství IU 
faktoru IX

=

tělesná hmotnost (v 
kg)

X

požadovaný nárůst 
hladiny faktoru IX (%) 
nebo (IU/dl)

X

převrácená hodnota 
zjištěné recovery

4

Příklad: Pro zotavení (recovery) 0,8 IU/dl platí vzorec:

Potřebné 
množství IU 
faktoru IX

=

tělesná hmotnost (v 
kg)

X

požadovaný nárůst 
hladiny faktoru IX (%) 
nebo (IU/dl)

X

1,3 IU/kg

Množství a četnost podávání se stanovuje s ohledem na klinickou účinnost v konkrétním případě.

V případě následujících typů krvácení by aktivita faktoru IX neměla v příslušném období poklesnout 
pod udané hodnoty aktivity v plazmě (v % normální aktivity nebo v IU/dl). Následující tabulku lze 
použit jako vodítko ke stanovení dávek při krvácení a operacích:

Stupeň krvácení/typ 
chirurgického zákroku

Potřebná hladina 
faktoru IX (%) 
nebo (IU/dl)

Četnost dávek (hod.)/délka terapie 
(dní)

Krvácení

Časný hemartros, svalové 
krvácení nebo krvácení z úst

20-40

Opakujte každých 24 hodin. Alespoň
1 den, dokud se krvácení, které se 
vyznačuje bolestí, nezastaví nebo 
nedojde ke zhojení.

Intenzivnější hemartros, 
svalové krvácení nebo 
hematom

30-60

Opakujte infuzi každých 24 hodin po 
3-4 dny nebo déle, dokud bolest a 
akutní potíže neustoupí.

Život ohrožující krvácení

60-100

Opakujte infuzi každých 8 až 24 
hodin, dokud ohrožení nepomine.

Operace

Menší
Včetně extrakce zubu

Větší 

30-60

80-100

(před a po operaci)

Každých 24 hodin, alespoň
1 den, dokud nedojde ke zhojení.

Opakujte infuzi každých 8-24 hodin, 
dokud nedojde k přiměřenému 
zhojení rány, poté pokračujte v terapii 
po alespoň dalších 7 dní a udržujte 
aktivitu faktoru IX mezi 30% až 60% 
(IU/dl)

Profylaxe
Přípravek BeneFIX lze podávat při dlouhodobé profylaxi krvácení u pacientů se závažnou hemofilií 
B. V klinické studii zkoumající rutinní sekundární profylaxi činila průměrná dávka u dříve léčených 
pacientů (DLP) 40 IU/kg (v rozmezí 13 až 78 IU/kg) při intervalech dávek 3 až 4 dny.

V některých případech, zejména u mladších pacientů, může být nutné použít kratší intervaly dávek 
nebo vyšší dávky.

Pediatrická populace
K dispozici je omezená dokumentace léčby v případě podle potřeby (on-demand) a operací u dětí 
mladších 6 let věku léčených přípravkem BeneFIX.

Střední dávka (

 standardní odchylka) pro profylaxi byla 63,7 ( 19,1) IU/kg v intervalech 3 až 7 dní. 

U mladších pacientů může být nutné použít kratší intervaly dávek nebo vyšší dávky. Spotřeba FIX pro 
rutinní profylaxi u 22 vyhodnocovaných pacientů byla 4607 (

 1849) IU/kg za rok a 378 ( 152) 

IU/kg za měsíc.

5

V souladu s klinickou indikací je třeba zajistit pečlivé sledování aktivity faktoru IX v plazmě a 
výpočet farmakokinetických parametrů jako recovery a poločas, aby bylo možné přiměřeně dávky 
upravovat.

Starší osoby
Do klinických studií přípravku BeneFIX nebyl zařazen dostatečný počet pacientů ve věku 65 a více 
let, aby bylo možno stanovit, zda reagují odlišně než mladší subjekty. Stejně jako u všech pacientů, 
jimž je podáván přípravek BeneFIX, je třeba stanovit dávku pro staršího pacienta individuálně.

Způsob podání
Přípravek BeneFIX je podáván intravenózní infuzí po rekonstituci lyofilizovaného prášku pro injekční 
roztok ve sterilním 0,234% roztoku chloridu sodného (viz bod 6.6).

Přípravek BeneFIX je třeba podávat pomalou infuzí. Ve většině případů byla používána rychlost 
podání infuze až 4 ml za minutu. Rychlost podání by měla být stanovena tak, aby se pacient cítil 
pohodlně.

V případě podezření na hypersenzitivní reakci, u níž se má za to, že souvisí s podáváním přípravku 
BeneFIX, se má snížit počet infuzí nebo se má infuze zastavit (viz body 4.4 a 4.8).

Aglutinace červených krvinek v kanyle/stříkačce
Některé zdroje uvádějí, že při podávání přípravku BeneFIX docházelo v kanyle/stříkačce k aglutinaci 
červených krvinek. Ve spojitosti s tímto jevem nebyly hlášeny žádné nežádoucí příhody. 
K minimalizaci možnosti vzniku aglutinace je důležité omezit množství krve, které se vrací do kanyly. 
Krev se nemá dostat do injekční stříkačky. Pokud dojde k aglutinaci červených krvinek v infuzním 
setu / stříkačce, je třeba zlikvidovat veškerý materiál (infuzní set, stříkačku a naředěný přípravek 
BeneFIX) a pokračovat v podávání s novým balením.

Kontinuální infuze
Podávání přípravku BeneFIX kontinuální infuzí nebylo schváleno a nedoporučuje se (viz také body 
4.4 a 6.6).

Návod na rekonstituci léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Známá alergická reakce na křeččí proteiny. 

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivita
Jsou možné hypersenzitivní reakce alergického typu ve spojení s přípravkem BeneFIX. Přípravek
obsahuje stopy křeččích proteinů. Při používání přípravků s faktorem IX včetně přípravku BeneFIX 
došlo v minulosti k anafylaktickým/anafylaktoidním reakcím potenciálně ohrožujícím život pacienta.
Pokud se objeví příznaky hypersenzitivity, je třeba pacientům doporučit, aby okamžitě ukončili
používání léčivého přípravku a vyhledali svého lékaře. Pacienta je nutné informovat, jak vypadají 
časné známky hypersenzitivní reakce včetně obtíží s dechem, dušnosti, otoku, kopřivky, 
generalizované kopřivky, svědění, tísnivého pocitu na prsou, bronchospasmu, laryngospasmu, sípotu, 
hypotenze, rozmazaného vidění a anafylaxe.

V některých případech tyto reakce vyústily až v závažnou anafylaxi. V případě šoku je třeba 
postupovat podle současných lékařských zásad terapie šoku. V případě závažných alergických reakcí 
je třeba zvážit alternativní opatření k podpoře hemostázy.

6

Inhibitory
Inhibitory jsou méně častou příhodou u dříve léčených pacientů (DLP) dostávajících přípravky
s faktorem IX. Vzhledem k tomu, že se u jednoho DLP léčeného přípravkem BeneFIX během 
klinických studií vyvinul klinicky relevantní slabě reagující inhibitor, a že zkušenosti s antigenicitou 
rekombinantního faktoru IX jsou dosud omezené, je třeba u pacientů léčených přípravkem BeneFIX 
pečlivě sledovat rozvoj inhibitorů faktoru IX, které by měly být titrovány v Bethesda jednotkách 
pomocí vhodného biologického testu.

Některé odkazy v literatuře prokazují korelaci mezi výskytem inhibitoru faktoru IX a alergickou 
reakcí. Proto by pacienti trpící alergickými reakcemi měli být vyšetřeni na přítomnost inhibitoru. Je 
třeba upozornit, že pacientům s inhibitory faktoru IX může hrozit zvýšené riziko vzniku anafylaxe
při následnému vystavení faktoru IX. Předběžné informace nasvědčují tomu, že může existovat vztah 
mezi přítomností významných delečních mutací v genu pro faktor IX a zvýšeným rizikem tvorby 
inhibitoru a akutních reakcí přecitlivělosti. Pacienty, o kterých je známo, že mají významné deleční 
mutace v genu pro faktor IX, je nutné pozorně sledovat na výskyt příznaků a symptomů akutních 
reakcí přecitlivělosti, obzvláště během časných fází iniciální expozice přípravku.

Vzhledem k riziku alergických reakcí u koncentrátů faktoru IX je nutné úvodní podávání faktoru IX,
dle uvážení ošetřujícího lékaře, provádět pod lékařským dohledem tam, kde je možné poskytnout 
adekvátní léčbu alergických reakcí.

Trombóza
Přestože přípravek BeneFIX obsahuje pouze faktor IX, je třeba pamatovat na možné riziko trombózy a 
diseminované intravaskulární koagulace (DIC). Vzhledem k tomu, že bylo použití koncentrátů 
komplexu faktoru IX v minulosti spojováno s rozvojem tromboembolických komplikací, použití 
přípravků s faktorem IX může být potenciálně nebezpečné u pacientů se známkami fibrinolýzy a u 
pacientů s diseminovanou intravaskulární koagulací (DIC). Vzhledem k potenciálnímu riziku 
trombotických komplikací je třeba při podávání tohoto přípravku pacientům s onemocněním jater, po 
operaci, novorozeným dětem, pacientům s rizikem trombózních jevů nebo DIC zahájit klinické 
sledování časných známek trombotické a konzumpční koagulopatie provedením příslušných
biologických testů. V každé z těchto situací je třeba zvážit výhody léčby přípravkem BeneFIX proti 
riziku uvedených komplikací.

Bezpečnost a účinnost podávání přípravku BeneFIX kontinuální infuzí nebyly hodnoceny (viz také 
body 4.2 a 4.8). Po podávání přípravku BeneFIX kontinuální infuzí centrálním venózním katetrem 
(viz také bod 4.8) byly v post-marketingovém období hlášeny trombotické příhody, včetně život 
ohrožujícího syndromu vena cava superior (SVC) u kriticky nemocných novorozenců.

Kardiovaskulární příhody
U pacientů s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory může substituční terapie pomocí FIX 
zvýšit kardiovaskulární riziko.

Nefrotický syndrom
Nefrotický syndrom byl hlášen při pokusech o navození imunitní tolerance u pacientů s hemofilií B 
s inhibitory faktoru IX a anamnézou alergické reakce. Bezpečnost a účinnost přípravku BeneFIX při 
indukci imunitní tolerance nebyla dosud stanovena.

Zvláštní populace
Klinické studie zatím neposkytly dostatečné údaje o léčbě přípravkem BeneFIX u dosud neléčených 
pacientů (DNP). 

Záznam o podání
Důrazně se doporučuje zaznamenat název a číslo šarže při každém podání přípravku BeneFIX
pacientovi, aby se zachovala informace propojující pacienta a šarži léčivého přípravku. Pacienti 
mohou nalepit jeden z odlepovacích štítků na injekční lahvičce do svého deníku ke zdokumentování
čísla šarže nebo ke hlášení jakýchkoli nežádoucích účinků.

7

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly hlášeny žádné interakce přípravků obsahujících lidský koagulační faktor IX (rDNA) s jinými 
léčivými přípravky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Studie reprodukce na zvířatech s faktorem IX nebyly realizovány. Vzhledem ke vzácnosti výskytu 
hemofilie B u žen nejsou zkušenosti s použitím faktoru IX během těhotenství a kojení. Faktor IX se 
má proto během těhotenství a kojení použít pouze v případě, je-li jasně indikován.

Účinek přípravku BeneFIX na fertilitu nebyl stanoven.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek BeneFIX nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu
Byly pozorovány hypersenzitivní nebo alergické reakce (jež mohou zahrnovat angioedém, pálení a 
bodavý pocit v místě infuze, zimnici, prchavé zrudnutí, generalizovanou kopřivku, bolest hlavy, 
kopřivku, hypotenzi, letargii, nauzeu, neklid, tachykardii, tísnivý pocit na prsou, mravenčení, 
zvracení, sípot), které se mohou v některých případech rozvinout až do závažné anafylaxe (včetně 
šoku). V některých případech se tyto reakce rozvinuly až do závažné anafylaxe a vyskytly se v těsné 
časové souvislosti se vznikem inhibitorů faktoru IX (viz také bod 4.4). Nefrotický syndrom byl hlášen 
při pokusech o navození imunitní tolerance u pacientů s hemofilií B s inhibitory faktoru IX a 
anamnézou alergické reakce.

Velmi vzácně byl pozorován vznik protilátek proti křeččímu proteinu se souvisejícími 
hypersenzitivními reakcemi.

U pacientů s hemofilií B může dojít k tvorbě neutralizujících protilátek (inhibitorů) proti faktoru IX. 
Pokud se takové inhibitory vyskytnou, projeví se tento stav nedostatečnou klinickou odpovědí na 
léčbu. V takových případech se doporučuje kontaktovat specializované centrum pro hemofiliky.

Existuje potenciální riziko tromboembolických příhod po podání přípravků obsahujících faktor IX, viz 
bod 4.4.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Níže uvedená tabulka byla sestavena podle klasifikace orgánových systémů MedDRA (třída 
orgánového systému a preferovaný termín). Četnosti byly vyhodnoceny podle následujícího pravidla: 
velmi časté (

 1/10), časté ( 1/100 až  1/10), méně časté ( 1/1000 až  1/100), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). V tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené během klinických 
studií dříve léčených pacientů a zjištěné během používání po uvedení přípravku na trh. Četnosti 
vycházejí ze všech nežádoucích příhod vzniklých během léčby s prokázanou kauzalitou ve sloučených 
klinických studiích s 224 subjekty.

V jednotlivých skupinách četnosti výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny v pořadí podle klesající 
závažnosti.

8

Třída orgánového 

systému

Velmi 

časté

≥ 1/10

Časté

≥ 1/100

až < 1/10

Méně časté
≥ 1/1000 až

< 1/100

Četnost není známa 

(z dostupných údajů 

nelze určit)

Infekce a infestace

Celulitida v 
místě infuze

a

Poruchy krve a 
lymfatického systému

Inhibice 
faktoru IX

b

Poruchy imunitního 
systému

Hypersenzitivita

c

Anafylaktická reakce

*

Poruchy nervového 
systému

Bolest 
hlavy

d

Závratě,
dysgeuzie

Somnolence,
tremor

Poruchy oka

Postižení 
zraku

e

Srdeční poruchy

Tachykardie

f

Cévní poruchy

Flebitida,
prchavé zrudnutí

g

Hypotenze

h

Syndrom horní duté 
žíly

i,

*

,

hluboká žilní 
trombóza

*

,

trombóza

*

,

tromboflebitida

*

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy

Kašel

j

Gastrointestinální 
poruchy

Zvracení, nauzea

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně

Vyrážka

k

,

kopřivka

Poruchy ledvin a 
močových cest

Renální 
infarkt

l

Celkové poruchy a 
reakce v místě aplikace

Pyrexie

Hrudní 
dyskomfort

o

,

reakce v místě 
infuze

n

, bolest v 

místě infuze

m

Nedostatečná 
odpověď na léčbu

*

Vyšetření

Nedostatečná hodnota 
recovery faktoru IX

p, 

*

*

Nežádoucí účinek léčivého přípravku zjištěný po jeho uvedení na trh

a

včetně celulitidy

b

tvorba nízkého titru přechodného inhibitoru

c

včetně hypersenzitivity na lék, angioedému, bronchospasmu, sípotu, dyspnoe a laryngospasmu

d

včetně migrény, sinusální bolesti hlavy

e

včetně scintilačního skotomu a rozmazaného vidění

f

včetně zvýšené srdeční frekvence a sinusové tachykardie

g

včetně návalu horka, pocitu horka a teplé kůže

h

včetně sníženého krevního tlaku

i

syndrom horní duté žíly (SHDŽ) u kriticky nemocných novorozenců, kteří dostávali kontinuální infuzi 
přípravku BeneFIX centrálním žilním katetrem

j

včetně produktivního kašle

k

včetně makulózní vyrážky, papulózní vyrážky a makulopapulózní vyrážky

l

rozvinul se u pacienta pozitivního na přítomnost protilátek proti hepatitidě C 12 dnů po podání dávky 
přípravku BeneFIX na ošetření krvácivé příhody

m

včetně bolesti v místě injekce, nepříjemných pocitů v místě infuze

n

včetně pruritu v místě infuze, erytému v místě infuze

o

včetně bolesti na hrudi a tísnivého pocitu na prsou

p

Toto je doslovný výraz. Není k dispozici preferovaný termín dle MedDRA 17.1.

9

Popis vybraných nežádoucích účinků

Přecitlivělost/alergické reakce
V případě podezření na hypersenzitivní reakci, u níž se má za to, že souvisí s podáváním přípravku 
BeneFIX viz body 4.2 a 4.4.

Tvorba inhibitoru
Klinicky relevantní, slabě reagující inhibitor, byl zjištěn u jednoho z 65 pacientů (včetně 9 pacientů 
účastnících se pouze chirurgické studie) dostávajících přípravek BeneFIX, kteří dříve dostávali
přípravky odvozené z plazmy. Tento pacient byl schopen pokračovat v léčbě přípravkem BeneFIX, 
přičemž se v anamnéze neobjevil nárůst hladin inhibitoru nebo anafylaxe (viz bod 4.4).

Pediatrická populace
U dětí mohou být alergické reakce častější než u dospělých.

K dispozici nejsou dostatečné údaje k poskytnutí informací o výskytu inhibitorů u DNP (viz též bod
5.1).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V. 

4.9

Předávkování

Nebyly hlášeny žádné příznaky předávkování při podávání přípravků obsahujících rekombinantní 
koagulační faktor IX.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulancia, koagulační faktor IX; ATC kód: B02BD04

Mechanismus účinku
Přípravek BeneFIX obsahuje rekombinantní koagulační faktor IX (nonacog alfa). Rekombinantní 
koagulační faktor IX je glykoprotein s jedním řetězcem o přibližné molekulové hmotnosti 55 kDa, 
který je členem rodiny vitamin K-dependentních koagulačních faktorů typu serinových proteáz. 
Rekombinantní koagulační faktor IX je léčivý bílkovinný přípravek připravený pomocí rekombinantní 
DNA, který má strukturální a funkční charakteristiky srovnatelné s endogenním faktorem IX. Faktor 
IX je aktivován faktorem VII a komplexem tkáňového faktoru vnější cestou, a také faktorem XIa 
vnitřní cestou koagulace. Aktivovaný faktor IX v kombinaci s aktivovaným faktorem VIII aktivují 
faktor X. Konečným výsledkem je konverze protrombinu na trombin. Trombin poté konvertuje 
fibrinogen na fibrin a vzniká krevní sraženina. Aktivita faktoru IX u pacientů trpících hemofilií B 
chybí nebo je značně snížená a může být nutná substituční terapie.

Farmakodynamické účinky
Hemofilie B je dědičná, na pohlaví vázaná porucha krevní srážlivosti způsobená sníženou hladinou 
faktoru IX, jejímž výsledkem je profuzní krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních orgánů, a to buď 
spontánně nebo v důsledku náhodného nebo chirurgického poranění. Substituční léčba zvyšuje 
hladinu faktoru IX v plazmě, a dočasně tak napravuje nedostatek faktoru a sklon ke krvácení.

10

Pediatrická populace
Analýza účinnosti ve studii 3090A1-301-WW byla založena na 22 vyhodnocovaných pediatrických 
pacientech v profylaktickém režimu včetně 4 pacientů s léčbou podle potřeby (on-demand), kteří 
zakrátko přešli na profylaxi. Dva pacienti podstoupili chirurgické procedury (cirkumcize a zavedení 
port-a-cathu). Analýza bezpečnosti 25 vyhodnocovaných pacientů prokázala očekávaný bezpečnostní 
profil. Jediný zdokumentovaný závažný nežádoucí účinek související s přípravkem BeneFIX byl 
hlášen u jediného DNP, u něhož došlo k přecitlivělosti a rozvoji inhibitorů.

Ve dvou otevřených studiích bylo zjištěno, že přípravek BeneFIX lze bezpečně podávat v dávce 
100 IU/kg jednou týdně. Avšak poločas přípravku (viz bod 5.2) a omezené farmakokinetické údaje pro
režim s podáváním jednou týdně neumožňují doporučit tento režim všeobecně k dlouhodobé profylaxi 
u pacientů se závažnou hemofilií B.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

V randomizované zkřížené farmakokinetické studii bylo prokázáno, že přípravek BeneFIX 
rekonstituovaný v 0,234% roztoku chloridu sodného je farmakokineticky ekvivalentní dříve 
prodávanému přípravku BeneFIX (rekonstituovanému sterilní vodou) u 24 dříve léčených pacientů 
(≥ 12 let) při dávce 75 IU/kg. Dále byly farmakokinetické parametry sledovány u 23 z těchto pacientů 
po opakovaném podávání přípravku BeneFIX po dobu 6 měsíců a v porovnání se stejnými parametry
získanými při počátečním vyhodnocení bylo zjištěno, že zůstávají nezměněné. V tabulce 1 je uvedeno 
shrnutí farmakokinetických údajů.

Tabulka 1. Odhad farmakokinetických parametrů u přípravku BeneFIX (75 IU/kg) při 

zahájení studie a v 6. měsíci u dříve léčených pacientů s hemofilií B

Parametr

Při zahájení studie n = 24

Průměr ± SD

6. měsíc n = 23

Průměr ± SD

C

max

(IU/dl) 

54,5 ± 15,0 

57,3 ± 13,2 

AUC

(IU·h/dl) 

940 ± 237 

923 ± 205 

t

1/2

(h) 

22,4 ± 5,3 

23,8 ± 6,5 

CL (ml/h/kg) 

8,47 ± 2,12 

8,54 ± 2,04 

Biologická dostupnost
(IU/dl na IU/kg) 

0,73 ± 0,20 

0,76 ± 0,18 

Zkratky: AUC

= plocha pod křivkou plazmatické koncentrace v čase od času nula do nekonečna; C

max

maximální koncentrace; t

1/2

= poločas eliminace z plazmy; CL = clearance; SD = směrodatná odchylka.

Farmakokinetický model populace byl vytvořen pomocí dat shromážděných od 73 pacientů ve věku 7 
měsíců až 60 let. Tabulka 2 ukazuje parametry odhadnuté pomocí finálního dvoukompartmentového 
modelu. Batolata a děti měly vyšší clearance, větší distribuční objem, kratší poločas eliminace a nižší 
zotavení (recovery) než dospívající a dospělí. Konečná fáze nebyla jednoznačně pokryta v důsledku 
nedostatku dat od vyhodnocovaných dětských pacientů mladších 6 let pro období po 24 hodinách.

Tabulka 2. Střední farmakokinetické parametry 

 směrodatná odchylka založené na 

jednotlivých Bayesových odhadech z farmakokinetické analýzy populace

Věková 

skupina (roky)

Batolata

< 2

Děti

2 až < 6 

Děti

6 až < 12 

Dospívající

12 až < 18 

Dospělí

18 až 60 

Počet subjektů

7

16

1

19

30

Clearance 

(ml/h/kg)

13,1 

 2,1

13,1 ± 2,9

15,5

9,2 ± 2,3

8,0 ± 0,6

Vss (ustálený 

objem, ml/kg)

252 

 35

257 ± 25

303

234 ± 49

225 ± 59

Poločas 

eliminace (h)

15,6 

 1,2

16,7 ± 1,9

16,3

21,5 ± 5,0

23,9 ± 4,5

11

Biologická 
dostupnost

(IU/dl na 

IU/kg)

0,61 

 0,10

0,60 ± 0,08

0,47

0,69 ± 0,16

0,74 ± 0,20

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje, získané na základě konvenčních studií genotoxicity, neodhalily žádné zvláštní 
riziko pro člověka. 

Studie kancerogenity a účinků na plodnost a narušení vývoje plodu nebyly realizovány.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek
Sacharosa
Glycin
Histidin 
Polysorbát 80

Rozpouštědlo
Roztok chloridu sodného

6.2

Inkompatibility

Protože chybí studie kompatibility, nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými 
přípravky. Používejte pouze dodanou infuzní soupravu. Léčba může selhat v důsledku adsorpce 
faktoru IX na vnitřní povrch některé části infuzního zařízení.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky 

Rekonstituovaný přípravek neobsahuje protimikrobní přísadu a má být použit okamžitě, avšak ne 
později než do 3 hodin po rekonstituci. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla 
prokázána na dobu 3 hodin při teplotě do 25 

C.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. Chraňte před mrazem.  

6.5

Druh obalu a obsah balení

BeneFIX 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční 
roztok
BeneFIX 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU prášek v 10 ml injekční lahvičce (sklo 
typ 1) se zátkou (chlorobutyl) a odtrhávacím uzávěrem (hliník) a 5 ml čirého, bezbarvého 
rozpouštědla v předplněné injekční stříkačce (sklo typ 1) s pístovou zátkou (bromobutyl), kryt hrotu 
(bromobutyl) a sterilní adaptér na injekční lahvičku k rozpouštění, sterilní infuzní souprava, dva 
alkoholem napuštěné tampony, náplast a gázový polštářek. 

12

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Přípravek BeneFIX se podává intravenózní infuzí po rekonstituci lyofilizovaného prášku pro injekční 
roztok v dodaném rozpouštědle (0,234% vodný roztok chloridu sodného) v předplněné injekční 
stříkačce (viz bod 3 pokyny k rekonstituci léčivého přípravku uvedené v Příbalové informaci).

Přípravek BeneFIX po rekonstituci obsahuje polysorbát-80, o němž je známo, že zvyšuje rychlost 
extrakce di-(2-ethyl hexyl)ftalátu (DEHP) z polyvinylchloridu (PVC). Toto je třeba vzít v úvahu 
během přípravy a podávání přípravku BeneFIX. Je důležité, aby byla bedlivě dodržována doporučení 
uvedená v bodu 4.2. 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 

Protože použití přípravku BeneFIX kontinuální infuzí nebylo hodnoceno, přípravek BeneFIX nesmí
být mísen s infuzními roztoky ani nesmí být podán v infuzi.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited 
Ramsgate Road 
Sandwich 
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

EU/1/97/047/004
EU/1/97/047/005
EU/1/97/047/006
EU/1/97/047/009
EU/1/97/047/007
EU/1/97/047/008

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 27. srpna 1997
Datum posledního prodloužení registrace: 20. července 2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://

www.ema.europa.eu.

13

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A 
VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU

14

A.

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA 
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce biologické léčivé látky

Wyeth BioPharma
Division of Wyeth Pharmaceuticals Inc., a subsidiary of Pfizer Inc.
One Burtt Road
Andover MA 01810
USA

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Wyeth Farma S.A.
Autovia del Norte.A-1, Km. 23. Desvio Algete, Km. 1, 28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid
Španělsko 

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2).

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 
směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 
léčivé přípravky.

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 
ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného
milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

15

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

16

A. OZNAČENÍ NA OBALU

17

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BeneFIX 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

BeneFIX 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

BeneFIX 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

BeneFIX 1500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

BeneFIX 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

BeneFIX 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Nonacogum alfa (rekombinantní koagulační faktor IX)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK)

1 injekční lahvička: 250 IU nonacogum alfa (cca 50 IU/ml po rekonstituci).

1 injekční lahvička: 500 IU nonacogum alfa (cca 100 IU/ml po rekonstituci).

1 injekční lahvička: 1000 IU nonacogum alfa (cca 200 IU/ml po rekonstituci).

1 injekční lahvička: 1500 IU nonacogum alfa (cca 300 IU/ml po rekonstituci).

1 injekční lahvička: 2000 IU nonacogum alfa (cca 400 IU/mlpo rekonstituci).

1 injekční lahvička: 3000 IU nonacogum alfa (cca 600 IU/ml po rekonstituci).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Sacharóza, glycin, histidin, chlorid sodný, polysorbát 80.

18

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

1 injekční lahvička s 250 IU látky nonacogum alfa
1 injekční lahvička s 500 IU látky nonacogum alfa
1 injekční lahvička s 1000 IU látky nonacogum alfa
1 injekční lahvička s 1500 IU látky nonacogum alfa
1 injekční lahvička s 2000 IU látky nonacogum alfa
1 injekční lahvička s 3000 IU látky nonacogum alfa

1 předplněná stříkačka s 5 ml rozpouštědla
1 sterilní adaptér na injekční lahvičku k rozpouštění
1 sterilní infuzní souprava  
2 alkoholem napuštěné tampony
1 náplast 
1 gázový polštářek

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní podání, jen pro jednorázové použití. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

K rozpuštění použijte pouze rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce dodávané v krabičce.

8.

POUŽITELNOST

EXP
Použijte ihned nebo nejpozději do 3 hodin po rozpuštění.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. Chraňte před mrazem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

19

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited 
Ramsgate Road 
Sandwich 
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/97/047/004
EU/1/97/047/005
EU/1/97/047/006
EU/1/97/047/009
EU/1/97/047/007
EU/1/97/047/008

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVÉ PÍSMU

BeneFIX 250 
BeneFIX 500
BeneFIX 1000
BeneFIX 1500
BeneFIX 2000
BeneFIX 3000

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: 
SN:
NN:

20

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK INJEKČNÍ LAHVIČKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

BeneFIX 250 IU prášek pro injekční roztok

BeneFIX 500 IU prášek pro injekční roztok

BeneFIX 1000 IU prášek pro injekční roztok

BeneFIX 1500 IU prášek pro injekční roztok

BeneFIX 2000 IU prášek pro injekční roztok

BeneFIX 3000 IU prášek pro injekční roztok

Nonacogum alfa (rekombinantní koagulační faktor IX)
Intravenózní podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Jednorázová injekce 

3.

POUŽITELNOST

EXP 

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

Viz štítek na přední straně (č.š., EXP)

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

250 IU

500 IU

1000 IU

1500 IU

2000 IU

3000 IU

21

6.

JINÉ

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. Chraňte před mrazem.

K rozpuštění použijte pouze rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce dodávané v krabičce.

22

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK ROZPOUŠTĚDLA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Rozpouštědlo pro BeneFIX

Intravenózní podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Použijte celý obsah. 

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

Pfizer Limited 

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

Obsahuje 5 ml sterilního 0,234% roztoku chloridu sodného na injekci.

6.

JINÉ

23

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

24

Příbalová informace: Informace pro uživatele

BeneFIX 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
BeneFIX 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

BeneFIX 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
BeneFIX 1500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
BeneFIX 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
BeneFIX 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Nonacogum alfa (rekombinantní koagulační faktor IX)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.

Co je přípravek BeneFIX a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BeneFIX používat

3.

Jak se přípravek BeneFIX používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek BeneFIX uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek BeneFIX a k čemu se používá

Přípravek BeneFIX je injekční koagulační faktor IX získávaný rekombinantní DNA technologií. 
Léčivou látkou přípravku BeneFIX je nonakog alfa. Lidé, kteří se narodili s hemofilií B 
(Christmasova nemoc), nemají dostatek koagulačního faktoru IX ke kontrole krvácení. Přípravek
BeneFIX účinkuje tak, že u pacientů s hemofilií B doplňuje hladinu faktoru IX a umožňuje tak srážení 
krve.

Přípravek BeneFIX se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s hemofilií B (vrozený
nedostatek faktoru IX) ve všech věkových skupinách.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BeneFIX užívat

Přípravek BeneFIX nepoužívejte

Pokud jste alergický(á) na nonakog nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).

Pokud jste alergický(á) na křeččí proteiny.

Upozornění a opatření

Pokud krvácení neustane podle očekávání, ihned vyhledejte lékaře.

25

Alergické reakce jsou možné. Přípravek může obsahovat stopy křeččích proteinů (viz Přípravek 
BeneFIX nepoužívejte). Při užívání přípravků s faktorem IX, včetně přípravku BeneFIX, došlo 
v minulosti k anafylaktickým reakcím (závažné alergické reakce) potenciálně ohrožujícím život 
pacienta. Časné známky alergické reakce zahrnují dechové potíže, dušnost, otok, kopřivku, 
generalizovanou kopřivku, svědění, tísnivý pocit na prsou, sípot, nízký krevní tlak, rozmazané 
vidění a anafylaxi (těžká alergická reakce, která může způsobit obtíže při polykání a/nebo 
dýchání, zrudnutí či otok tváře a/nebo rukou).

Pokud k alergické či anafylaktické reakci dojde, ihned zastavte infuzi a spojte se s lékařem či 
vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc
. V případě závažných alergických reakcí je třeba 
zvážit alternativní léčbu. 

Protilátky neutralizující aktivitu přípravku (inhibitory) jsou méně častým jevem u pacientů, 
kteří dříve podstoupili léčbu přípravky obsahující faktor IX. Stejně jako u všech přípravků 
s faktorem IX byste ale měl(a) být pečlivě sledován(a) na rozvoj inhibitorů faktoru IX po dobu 
léčení přípravkem BeneFIX. 

Výzkum prokázal souvislost mezi výskytem inhibitoru faktoru IX a alergickými reakcemi. 
Pokud tedy zaznamenáte alergické reakce, které jsou uvedené výše, měl(a) byste být vyšetřen(a)
na přítomnost inhibitoru. Je nutno uvést, že pacientům s inhibitory faktoru IX může hrozit
zvýšené riziko vzniku anafylaxe během následující léčby přípravkem BeneFIX. 

Produkce faktoru IX v těle je řízena genem pro faktor IX. U pacientů se specifickou mutací 
genu faktoru IX, jako je např. významná deleční mutace, je vyšší pravděpodobnost vzniku
inhibitoru faktoru IX a/nebo výskytu alergických reakcí. Proto Vás, pokud víte, že máte 
takovou mutaci, může lékař pozorněji sledovat na výskyt příznaků alergické reakce, zejména 
když začínáte užívat přípravek BeneFIX poprvé.

Vzhledem k riziku alergických reakcí u faktoru IX by měl být přípravek BeneFIX podáván 
v počáteční fázi pod lékařským dozorem, aby byla poskytnuta vhodná léčba v případě 
alergických reakcí.

I v nepřítomnosti inhibitoru faktoru IX však mohou být zapotřebí vyšší dávky přípravku 
BeneFIX, než bylo zapotřebí pro jiné plazmatické deriváty faktoru IX dříve podávané. Je tedy 
nutné pečlivě sledovat plazmatickou aktivitu faktoru IX (která měří schopnost Vaší krve 
vytvářet krevní sraženiny) a provést přiměřenou úpravu dávky. Pokud se krvácení s podáním 
doporučené dávky neupraví, kontaktujte lékaře.

Pokud trpíte onemocněním jater nebo onemocněním srdce nebo jste v nedávné době 
podstoupil(a) operaci, hrozí Vám zvýšené riziko tvorby krevních sraženin.

Porucha funkce ledvin (nefrotický syndrom) byla hlášena po podání vysokých dávek faktoru IX 
u pacientů s hemofilií B, inhibitorem faktoru IX a anamnézou alergických reakcí.

Klinické studie zatím neposkytly dostatečné údaje o léčbě přípravkem BeneFIX u dosud 
neléčených pacientů (pacienti, kteří nebyli nikdy dříve léčeni infuzí faktoru IX).

Při každém použití přípravku BeneFIX se doporučuje zaznamenat název a číslo šarže přípravku.
Můžete použít odlepovací štítky na injekční lahvičce ke zdokumentování čísla šarže ve svém 
deníku nebo ke hlášení jakýchkoli nežádoucích účinků.

Další léčivé přípravky a přípravek BeneFIX

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

26

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná či kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, můžete 
používat přípravek BeneFIX pouze podle konkrétních pokynů lékaře. Není známo, zda může podávání 
přípravku BeneFIX těhotným ženám způsobit poškození nenarozeného dítěte. Lékař Vám může 
poradit, abyste léčbu přípravkem BeneFIX přerušila, pokud kojíte či otěhotníte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek BeneFIX nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek BeneFIX používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

O dávce přípravku BeneFIX, kterou dostanete, rozhodne lékař. Dávka a délka léčby závisí na Vaší 
specifické potřebě náhradní léčby faktorem IX, a jak rychle Vaše tělo spotřebovává faktor IX, tyto 
údaje musí být pravidelně kontrolovány. Pokud jste vyměnil(a) přípravek obsahující faktor IX 
derivovaný z plazmy za přípravek BeneFIX, můžete pozorovat rozdíl v dávce, kterou dostáváte.

Lékař může během léčby rozhodnout o změně dávky přípravku BeneFIX.

Rekonstituce a podávání léku 

Níže uvedené postupy mají sloužit jako návod při rekonstituci a podávání přípravku BeneFIX. 
Pacienti musí dodržovat konkrétní postup určený jejich lékařem.

Přípravek BeneFIX se podává nitrožilní (i.v.) infuzí po rekonstituci prášku pro injekční roztok 
přiloženým rozpouštědlem (roztoku chloridu sodného) v předplněné injekční stříkačce.

Před následujícími kroky si vždy umyjte ruce. Při rozpouštění přípravku pracujte asepticky (tj. dbejte 
na čistotu a zamezení choroboplodných zárodků).

Rekonstituce léku:

Přípravek BeneFIX se po rekonstituci ve sterilním rozpouštědle na injekci podává nitrožilní (i.v.)
infuzí.

1.

Lyofilizovaný (vysušený mrazením) přípravek BeneFIX v předplněné injekční stříkačce nechte 
zahřát na pokojovou teplotu.

2.

Sejměte pojistný plastový kryt z injekční lahvičky přípravku BeneFIX a odkryjte tak centrální
část gumové zátky.

27

3.

Otřete horní část lahvičky dodaným tamponem namočeným v alkoholu, či použijte jiný 
antiseptický roztok a nechte zaschnout. Po očištění se nedotýkejte rukou pryžové zátky a dbejte, 
aby se zátka nedotkla žádného povrchu.

4.

Sejměte kryt z plastické hmoty z průhledného adaptéru injekční lahvičky. Nevytahujte adaptér 
z obalu.

5.

Postavte injekční lahvičku na plochý rovný povrch. Držte adaptér v obalu a současně jej 
umístěte na lahvičku. Stlačte pevně dolů, až adaptér zapadne do místa na vrchu lahvičky 
s hrotem adaptéru, pronikajícím zátkou lahvičky.

6.

Odstraňte obal z adaptéru a zlikvidujte obal.

7.

Pevným tlačením a otáčením připojte píst s táhlem k injekční stříkačce s rozpouštědlem.

8.

Odlomte plastový konec krytu ze stříkačky s ředidlem tak, že zlomíte perforaci krytu. Toho 
dosáhnete kýváním krytu nahoru a dolů až do zlomení perforace. Nedotýkejte se vnitřku krytu 
nebo konce stříkačky. Možná budete muset kryt znovu nasadit na původní místo (pokud 
rozpuštěný roztok nebude okamžitě podán), proto si jej položte vedle otočený odlomenou částí 
nahoru.

9.

Postavte injekční lahvičku na plochý rovný povrch. Spojte injekční stříkačku s ředidlem 
s adaptérem vložením konce injekční stříkačky do otvoru adaptéru. Za stálého tlaku a otáčení 
stříkačky ve směru hodinových ručiček, až je spoj pevný.

28

10.

Pomalu tlačte na táhlo pístu, až injikujete všechno rozpouštědlo do injekční lahvičky přípravku 
BeneFIX.

11.

S injekční stříkačkou stále spojenou s adaptérem jemně otáčejte až do úplného rozpuštění 
prášku.

.

12.

Finální roztok má být před podáním vizuálně zkontrolován na přítomnost jemných částic. 
Roztok by měl být čirý a bezbarvý.

Poznámka: Pokud na infuzi použijete více než jednu injekční lahvičku přípravku BeneFIX, 
každá injekční lahvička by měla být rekonstituována podle předcházejících pokynů. Stříkačka 
s ředidlem se má odstranit, zatímco adaptér injekční lahvičky má zůstat na svém místě a ke 
stažení rekonstituovaného obsahu každé jednotlivé injekční lahvičky může být použita 
samostatná velká stříkačka Luer (zařízení, které spojuje injekční stříkačku s injekční 
lahvičkou).

13.

Přesvědčte se, že táhlo pístu stříkačky je úplně stlačeno a obraťte lékovku dnem vzhůru. Pomalu 
natáhněte roztok do stříkačky.

14.

Odpojte injekční stříkačku od adaptéru injekční lahvičky jemným tahem a otáčením stříkačky 
ve směru hodinových ručiček. Zlikvidujte injekční lahvičku s připojeným adaptérem.

Poznámka: Když nepoužijete roztok ihned, nasaďte opatrně na stříkačku kryt. Nedotýkejte se 
konce injekční stříkačky ani vnitřku krytu.

Přípravek BeneFIX je třeba podat okamžitě nebo do 3 hodin po rekonstituci. Rekonstituovaný roztok 
lze před podáním uchovávat při pokojové teplotě.

Podávání (intravenózní injekce)

Přípravek BeneFIX se podává přiloženou předplněnou injekční stříkačkou s rozpouštědlem nebo 
jedinou jednorázovou sterilní plastovou stříkačkou s kónusem luer. Rozpuštěný přípravek z injekční 
lahvičky se nasaje pomocí adaptéru na injekční lahvičku.

29

Přípravek BeneFIX musí být podán intravenózně v průběhu několika minut. Váš lékař může změnit 
rychlost infuze tak, aby byla infuze pohodlnější.

Použití přípravku BeneFIX v kontinuální infuzi nebylo hodnoceno, proto se přípravek BeneFIX nesmí 
mísit s infuzními roztoky a ani podávat v infuzi. 

Veškeré nespotřebované roztoky, prázdné injekční lahvičky a použité jehly a stříkačky před vhozením 
do odpadu zabalte, aby nedošlo k poranění jiných osob.

Některé zdroje uvádějí, že při podávání přípravku BeneFIX docházelo v hadičce/stříkačce 
ke shlukování (aglutinaci) červených krvinek. Ve spojitosti s tímto jevem nebyly hlášeny žádné 
nežádoucí účinky. K minimalizaci možnosti shlukování červených krvinek je důležité omezit 
množství krve, které se vrací do hadičky. Krev se nemá dostat do stříkačky. Pokud dojde ke 
shlukování červených krvinek v hadičce/stříkačce, zlikvidujte veškerý materiál (hadičku, stříkačku a 
roztok přípravku BeneFIX) a pokračujte v podávání s novým balením.

Jestliže jste použil(a) více přípravku BeneFIX, než jste měl(a)

Pokud jste podal(a) více přípravku BeneFIX, než Vám lékař doporučil, kontaktujte ihned svého 
lékaře.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek BeneFIX

Nepřestávejte používat přípravek BeneFIX bez konzultace s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Přecitlivělost/alergické reakce 

Při používání přípravku BeneFIX se mohou objevit alergické reakce přecitlivělosti. Tyto reakce 
mohou zahrnovat otok obličeje nebo hrdla, pálení a bodavý pocit v místě infuze, zimnici, prchavé 
zrudnutí, svědění, bolest hlavy, kopřivku, nízký krevní tlak, letargii, pocit na zvracení, neklid, 
zrychlený tep, tísnivý pocit na prsou, mravenčení, zvracení a sípání. V některých případech vyústily 
tyto reakce až v závažnou anafylaxi. K alergickým reakcím došlo v těsné spojitosti s rozvojem 
inhibitoru faktoru IX (viz také „Upozornění a opatření“).

Tyto reakce mohou potenciálně ohrozit život pacienta. Pokud k alergické / anafylaktické reakci dojde, 
ihned zastavte infuzi a spojte se ihned se svým lékařem či vyhledejte neodkladnou lékařskou 
pomoc. 
Potřebná léčba závisí na povaze a závažnosti nežádoucích účinků (viz také „ Upozornění a 
opatření“).

Tvorba inhibitoru

U pacientů s hemofilií B se mohou vytvořit neutralizující protilátky (inhibitory) proti faktoru IX. 
Pokud se takové inhibitory vytvoří, příznakem může být nárůst množství přípravku BeneFIX obvykle 
nutného k léčbě krvácení a/nebo pokračující krvácení po léčbě. V takových případech se doporučuje 
kontaktovat specializované centrum pro hemofiliky. Váš lékař Vás může chtít monitorovat s ohledem 
na tvorbu inhibitoru (viz „Upozornění a opatření“).

30

Porucha funkce ledvin byla hlášena po podání vysokých dávek faktoru IX odvozeného z plazmy, který 
měl navodit imunitní toleranci u pacientů s hemofilií B, inhibitorem faktoru IX a anamnézou 
alergických reakcí (viz také „ Upozornění a opatření“).

Trombotické příhody

Přípravek BeneFIX může zvýšit riziko trombózy (abnormální krevní sraženina) ve Vašem těle, pokud 
máte rizikové faktory pro rozvoj krevních sraženin, včetně dlouhodobě zavedeného žilního katétru. 
Při podávání přípravku BeneFIX kontinuální infuzí centrálním žilním katetrem byly hlášeny závažné 
příhody krevních sraženin, včetně život ohrožujících krevních sraženin u kriticky nemocných 
novorozenců. Byly hlášeny případy periferní tromboflebitidy (zánět žil) (bolest a zčervenání žil) a 
hluboké žilní trombózy (krevní sraženiny v končetinách); ve většině těchto případů byl přípravek 
BeneFIX podáván kontinuální infuzí, což je nepovolený způsob podání.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnut u více než 1 osoby z 10)

bolest hlavy 

kašel

horečka

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnut až u 1 osoby z 10)

přecitlivělost / alergické reakce 

zimnice, změny chuti

zánět žil (bolest a zčervenání žil), prchavé zrudnutí

zvracení, pocit na zvracení

vyrážka, kopřivka

nepříjemné pocity na hrudi (včetně bolesti na hrudi)

reakce v místě infuze (včetně svědění a zarudnutí v místě infuze), bolest a nepříjemné pocity 
v místě infuze

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnut až u 1 osoby ze 100)

vytvoření neutralizujících protilátek (inhibitory)

celulitida v místě infuze (bolest a zčervenání kůže)

ospalost, třes

postižení zraku (včetně rozmazaného vidění, vidění teček/světel)

zrychlený tep, nízký krevní tlak

infarkt ledvin (přerušení krevního zásobení ledvin)

Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů určit)

anafylaktická reakce

trombotické příhody (abnormální krevní sraženiny)

nedostatečná odpověď na léčbu (neschopnost zastavit nebo zabránit krvácení)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků 
můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

31

5.

Jak přípravek BeneFIX uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě injekční 
lahvičky. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek BeneFIX musí být uchováván při teplotě do 30 ºC a musí být použit do uplynutí doby 
použitelnosti vyznačené na obalu. 
Chraňte před mrazem, aby se předešlo poškození předplněné injekční stříkačky.
Rekonstituovaný roztok použijte ihned nebo do 3 hodin.

Nepoužívejte přípravek BeneFIX, pokud není roztok čirý nebo bezbarvý.

K rekonstituci a podávání léku použijte pouze předplněnou injekční stříkačku přibalenou v krabici. 
K podání je možno použít jiné jednorázové injekční stříkačky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek BeneFIX obsahuje

Léčivou látkou je nonakogum alfa (rekombinantní koagulační faktor IX). Jedna injekční 
lahvička přípravku BeneFIX obsahuje nominálně 250, 500, 1000, 1500, 2000 nebo 3000 IU 
látky nonakog alfa.

Pomocnými látkami jsou sacharosa, glycin, histidin a polysorbát 80.  K rozpouštění je též 
přiloženo rozpouštědlo (0,234 % roztok chloridu sodného).

Po rozpuštění v dodaném rozpouštědle (0,234 % roztok chloridu sodného) jedna injekční 
lahvička obsahuje 50, 100, 200, 300, 400 nebo 600 IU/ ml (viz. Tab. 1).

Tabulka 1. Síla přípravku BeneFIX na ml připraveného roztoku

Množství BeneFIXu v injekční 

lahvičce

Množství BeneFIXu na 1 ml 

připraveného injekčního 

roztoku

250 IU

50 IU

500 IU

100 IU

1000 IU

200 IU

1500 IU

300 IU

2000 IU

400 IU

3000 IU

600 IU

Jak přípravek BeneFIX vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek BeneFIX se dodává jako prášek pro injekční roztok ve skleněné lahvičce a rozpouštědlo 
v předplněné injekční stříkačce.

32

Balení obsahuje:

Jednu injekční lahvičku s práškem BeneFIX 250, 500, 1000, 1500, 2000 nebo 3000 IU 

Jednu předplněnou injekční stříkačku s rozpouštědlem, 5 ml 0,234% roztoku chloridu sodného 
na injekci k rozpouštění s jedním pístovým táhlem

Jeden sterilní adaptér na injekční lahvičku k rozpouštění

Jednu sterilní infuzní soupravu

Dva alkoholem napuštěné tampony

Jednu náplast

Jeden gázový polštářek

Držitel rozhodnutí o registraci 

Pfizer Limited 
Ramsgate Road 
Sandwich 
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

Výrobce

Wyeth Farma S.A.
Autovia del Norte. A-1, Km. 23. Desvio Algete, Km. 1, 28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid,
Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België /Belgique / Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V. 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Pfizer Luxembourg SARL filialas 
Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

България 

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон 
България 

Pfizer S.A.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Magyarország

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Pfizer Kft..

Tel: +420 283 004 111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Vivian Corporation Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel: +35621 344610

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti 
filiaal

Pfizer Norge AS.
Tlf: +47 67 52 61 00

Tel: +372 666 7500

33

Ελλάδα

Österreich

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Τηλ:   +30 210 67 85 800

Pfizer Corporation Austria 
Ges.m.b.H.o.,
Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Polska

Pfizer S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade 
Unipessoal Lda
Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska 
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777

România
Pfizer România S.R.L
Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0)1304 616161

Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s 
področja farmacevtske dejavnosti, 
Ljubljana
Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf. 
Sími: + 354 540 8000

Pfizer Luxembourg SARL, 
organizačná zložka 
Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige 

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS
BRANCH),

Pfizer Innovations AB 
Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Τηλ: +357 22 817690

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle 
Latvijā

Pfizer Limited 
Tel: +44 (0)1304 616161

Tel: +371 670 35 775

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

http://

www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na 

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Recenze

Recenze produktu BENEFIX 1000 IU 1X1000IU+5ML Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu BENEFIX 1000 IU 1X1000IU+5ML Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám