Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

BELOGENT MAST UNG 1X30GM - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32200

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BELUPO, s.r.o.
Kód výrobku: 32200
Kód EAN: 3850343068901
Kód SÚKL: 17171
Držitel rozhodnutí: BELUPO, s.r.o.
Přípravek se používá k léčbě kožních onemocnění, která reagují na místní léčbu kortikosteroidy, a která byla primárně nebo sekundárně infikována bakteriemi nebo je možnost, že k jejich infikování dojde, tj. k léčbě: infikovaných alergických a nealergických kožních onemocnění, jako jsou: akutní, subakutní a chronická kontaktní alergická dermatitida a profesionální dermatitida, seboroická dermatitida, atopický ekzém, opruzení, numulární ekzém, dyshidrotická dermatitida, druhotně infikovaná akutní nealergická dermatitida, fotodermatóza, rentgenová dermatitida, infikovaná dermatitida vyvolaná hmyzím štípnutím, a infikovaných kožních onemocnění, jako jsou psoriasis vulgaris, exfoliativní dermatitida, lichen ruber planus, atd. Krém i mast je možné používat u dospělých, mladistvých i u dětí od 1 roku věku.

Příbalový leták

sp.zn. sukls145537/2014 

 

Příbalová informace – Informace pro uživatele 

 

BELOGENT mast 

0,5 mg/g + 1 mg/g  

betamethasonum / gentamicinum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Belogent a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belogent používat 

3. 

Jak se přípravek Belogent používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Belogent uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je přípravek Belogent a k čemu se používá 
 
Belogent mast obsahuje kombinaci betamethason-dipropionátu a gentamicinu. Betamethason-dipropionát 
je léčivá látka, která patří do skupiny léčiv nazývaných lokální kortikosteroidy. Tato léčiva se aplikují na 
povrch kůže a zmírňují zčervenání a svědění způsobené kožními nemocemi. Gentamicin je antibiotikum, 
které při lokálním používání léčí bakteriální infekce kůže. 
Belogent  je  určen  k léčbě  kožních  nemocí,  které  byly  infikovány  bakteriemi,  nebo  existuje-li  riziko 
infekce, včetně ekzémů, dermatitid a lupénky. 
Ekzém je časté kožní onemocnění, jeho příznakem je zarudnutí a svědění kůže. Dermatitida je zánětlivé 
onemocnění kůže. Psoriáza je kožní onemocnění, při kterém vznikají na loktech, kolenou, ve kštici a na 
dalších částech těla růžová, šupinatá a svědivá ložiska. 
Belogent mast je možné používat u dospělých, dospívajících i u dětí od 1 roku věku. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belogent používat 
 
Nepoužívejte přípravek Belogent 

jestliže  jste  alergický(á)  na  betamethason-dipropionát,  gentamicin  nebo  na  kteroukoli  další  složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

pokud trpíte jinými kožními problémy, které by se mohly zhoršit, zvláště růžovka (kožní onemocnění 

postihující obličej), akné, periorální dermatitida (zánět kůže okolo úst), svědění na genitálu, opar, plané 
neštovice, kožní tuberkulóza, syfilis, plísňové (mykotické) a parazitární onemocnění kůže. 

u dětí do 1 roku. 

 

Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, přípravek Belogent nepoužívejte. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Belogent používat. 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Belogent se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Nepoužívejte mast na obličej déle než 5 dnů. 

Nepoužívejte mast u dětí, na jakoukoli část těla déle než 5 dnů. 

Nepoužívejte  mast  pod  dětské  plenky,  léčivo  (betamethason-dipropionát)  by  mohlo  snadněji 

procházet kůží a mohlo by způsobit nežádoucí účinky.  

Nepoužívejte  mast  pod  obvazy  či  igelitové  zábaly,  mohlo  by  dojít  ke  snadnějšímu  vstřebávání 

účinné látky, a tím i vzniku nežádoucích účinků. 

Při léčbě plenkové dermatitidy lze přípravek používat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. 

Nepoužívejte  velké  množství  masti  na  velké  plochy  těla po  dlouhou  dobu  (např.  každý  den  po 

mnoho týdnů nebo měsíců). 

Mast nesmí přijít do styku s okem. 

V případě plísňové nebo bakteriální druhotné infekce kožních lézí se poraďte se svým lékařem o 

vhodné doplňkové léčbě. 

Některé  části  těla,  jako  například  třísla,  podpaží  či  okolí  konečníku,  jsou  v  průběhu  léčby 

Belogentem  náchylnější  ke  vzniku  pajizévek.  Proto  aplikace  přípravku  do  těchto  míst  musí  být  co 
nejkratší. 

Nepoužívejte při léčbě bércových vředů. 

 
Je nutné mít na paměti, že dlouhodobá léčba gentamicinem může vést ke vzniku rezistence bakterií. 
 
Další léčivé přípravky a Belogent 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Současné použití s jinými kožními přípravky není doporučeno, účinek přípravku by mohl být oslaben. 
 
Gentamycin se může vzájemně ovlivňovat s některými antimykotiky (amfotericin B), jinými antibiotiky a 
chemoterapeutiky (sulfadiazin, beta-laktamová antibiotika, např. cefalosporiny) a heparinem. 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V  těhotenství  je  možné  přípravek  používat  pouze  ze  zvlášť  závažných  důvodů  pouze  krátkodobě  a  na 
malých plochách kůže. 
Kojícími ženami může být přípravek používán pouze ze zvlášť závažných důvodů, ale nesmí být nanášen 
na kůži prsů. 
 
 
3. Jak se přípravek Belogent používá 
 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek  Belogent  mast  je  určen  k  léčbě  chronických  kožních  onemocnění,  která  se  projevují  suchou 
kůží, tvorbou šupin a nadměrným rohovatěním, zvláště v případě, kdy je žádoucí okluzivní účinek masti. 
Na  postiženou  oblast  kůže  se  obvykle  2krát  denně  nanese  tenká  vrstva  masti  a  jemně  se  vetře  do  celé 
postižené  oblasti.  Na  místa  se  silnou  rohovou  vrstvou  (dlaně,  plosky)  je  možno  přípravek  používat  i 
častěji. Léčba přípravkem se provádí obvykle do vymizení příznaků a její délka závisí na druhu a průběhu 
onemocnění  (akutní  onemocnění  2-5  dnů,  chronická  onemocnění  až  2-3  týdny).  Léčba  by  neměla 

překročit  3  týdny.  V případě  dlouhodobých  onemocnění  je  možné  pod  dohledem  lékaře  pokračovat 
v léčbě ještě nějakou dobu po vymizení příznaků (3-7 dnů), aby se zabránilo návratu onemocnění. 
U  dětí  může  pro  vyšší  poměr  povrchu  kůže  vůči  tělesné  hmotnosti  a  pro  nedostatečně  vyvinutou 
nejsvrchnější  rohovou  vrstvu  kůže  dojít  při  místním  použití  k  proporcionálně  vyššímu  celkovému 
vstřebání betamethasonu a gentamicinu, což může vést ke známkám celkové toxicity. Nanášení přípravku 
pod  plenky  (a  to  zvláště  plastické)  zvyšuje  vstřebání  účinných  látek,  protože  plenky  působí  jako 
neprodyšný obvaz. Používání přípravku u dětí proto musí lékař omezit na nejkratší možnou dobu. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Belogent, než jste měl(a) 
Pokud  Vy  (nebo  někdo  jiný)  mast  spolkl,  nemělo  by  to  způsobit  žádné  problémy.  Přesto,  pokud  jste 
znepokojen(a),  navštivte  lékaře.  Pokud  byste  používal(a)  mast  častěji,  než  Vám  bylo  předepsáno,  může 
přípravek  ovlivnit  některé  Vaše  hormony.  Pokud  jste  nepoužil(a)  mast,  jak  Vám  bylo  předepsáno, 
užíval(a) jste ji častěji a/nebo po delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Belogent 
Pokud zapomenete mast použít, aplikujte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Většina pacientů, kteří používají přípravek Belogent správně, nemá žádné problémy. 
Přesto může přípravek způsobit nežádoucí účinky: 
 
Místní nežádoucí účinky 
zarudnutí, štípání, puchýřky, olupování kůže, otok, svědění, pálení, kožní vyrážka, suchá pokožka, zánět 
vlasových  váčků,  nadměrný  růst  ochlupení,  snížení  pigmentace  pokožky,  alergické  reakce,  dermatitida 
(zánět kůže), jiné kožní infekce, ztenčení kůže, ubývání podkožního vaziva, pajizévky, potničky, drobné 
výrony krve v kůži a červené skvrny. Výskyt těchto nežádoucích účinků je pravděpodobnější u dětí.  
Místní  nežádoucí  účinky  po  aplikaci  gentamicinu  se  mohou  projevit  jako  vyrážka,  svědění,  zarudnutí, 
otok nebo jiné příznaky, které nebyly přítomny před zahájením léčby. 
 
Celkové nežádoucí účinky 
Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle ustoupí 
po přerušení léčby. 
Obsah betamethasonu v přípravku může pouze vzácně vyvolat celkové nežádoucí účinky, a to většinou v 
případech,  kdy  je  přípravek  nanášen  na  rozsáhlé  plochy  porušené  a tedy  více  prostupné  kůže,  po  delší 
dobu,  při  krytí  neprodyšným  obvazem  a  při  dlouhodobém  používání  u  dětí  a  u  pacientů  s  poruchou 
funkce  jater.  Patří  k  nim  útlum  funkce  osy  hypothalamus-hypofýza-nadledviny  (projeví  se  např. 
nechutenstvím,  snížením  tělesné  hmotnosti,  únavností,  malátností,  pocitem  slabosti  nebo  mdlobami  při 
delším  stání  nebo  při  rychlém  přechodu  z  pozice  vleže  do  pozice  vstoje,  poruchami  menstruace), 
zpomalení  růstu  a  zvýšení  nitrolebečního  tlaku  (pouze  u  dětí),  snížení  snášenlivosti  cukrů  a  zvýšení 
hladiny cukru v krvi (projeví se žízní a častějším močením) a jeho vylučování močí a Cushingův syndrom 
(kulatý  obličej,  neobvyklá  únava  a  malátnost,  deprese,  nepravidelnosti  v  menstruačním  cyklu,  pokles 
libida). 
 
Poruchy ucha a labyrintu: 

Mimořádně  vzácně,  pouze  v  případě  významného  celkového  vstřebání  gentamicinu,  může  dojít  k 
poruchám sluchového ústrojí a vestibulárního aparátu provázeným poruchou sluchu, hučením v uších, a 
poruchami  funkce  ledvin.  Tyto  nežádoucí  účinky  se  vyskytují  častěji  při  současném  celkovém  užívání 
látek  působících  toxicky  na  sluchové  ústrojí  nebo  na  ledviny  nebo  při  předchozích  poruchách  funkce 
ledvin. 
 
Poruchy oka: 
Při  použití  přípravku  v okolí  očí  se  může  vyskytnout  šedý  zákal,  glaukom  (zvýšení  nitroočního  tlaku), 
plísňové infekce oka nebo znovuobjevení se oparu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Belogent uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použitelné do". Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek BELOGENT obsahuje 
Léčivé látky jsou betamethasonum (jako betamethasoni dipropionas) a gentamicinum (jako gentamicini 
sulfas). 
Jeden gram masti obsahuje betamethasonum 0,5 mg a gentamicinum 1 mg. 
Pomocné látky jsou tekutý parafin a bílá vazelína. 
 
Jak přípravek Belogent vypadá a co obsahuje toto balení 
Belogent mast je bílá průsvitná homogenní mast. 
Belogent mast je dodávána v zatavené Al tubě s vnitřní ochrannou vrstvou, s HDPE šroubovacím 
uzávěrem, v krabičce 
Velikost balení: 30 g.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Belupo s.r.o., Bratislava, Slovenská republika  

 
Výrobce: 
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Ulica Danica 5 
48 000 Koprivnica 
Chorvatsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.4.2015. 
 
 

Recenze

Recenze produktu BELOGENT MAST UNG 1X30GM

Diskuze

Diskuze k produktu BELOGENT MAST UNG 1X30GM

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám