Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BELUPO, s.r.o.
Kód výrobku: 32200
Kód EAN: 3850343068901
Kód SÚKL: 17171
Držitel rozhodnutí: BELUPO, s.r.o.
Přípravek se používá k léčbě kožních onemocnění, která reagují na místní léčbu kortikosteroidy, a která byla primárně nebo sekundárně infikována bakteriemi nebo je možnost, že k jejich infikování dojde, tj. k léčbě: infikovaných alergických a nealergických kožních onemocnění, jako jsou: akutní, subakutní a chronická kontaktní alergická dermatitida a profesionální dermatitida, seboroická dermatitida, atopický ekzém, opruzení, numulární ekzém, dyshidrotická dermatitida, druhotně infikovaná akutní nealergická dermatitida, fotodermatóza, rentgenová dermatitida, infikovaná dermatitida vyvolaná hmyzím štípnutím, a infikovaných kožních onemocnění, jako jsou psoriasis vulgaris, exfoliativní dermatitida, lichen ruber planus, atd. Krém i mast je možné používat u dospělých, mladistvých i u dětí od 1 roku věku.

Příbalový leták

Stránka 1 z 4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls164208/2010
Příbalová informace Informace pro uživatele
BELOGENT mast
betamethasoni dipropionas / gentamicinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Belogent a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belogent používat
3. Jak se přípravek Belogent používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Belogent
6. Další informace
1. CO JE BELOGENT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Belogent mast obsahuje kombinaci betamethasondipropionátu a gentamicinu.
Betamethasondipropionát je účinná látka, která patří do skupiny léčiv nazývaných lokální
kortikosteroidy. Tato léčiva se aplikují na povrch kůže a zmírňují zčervenání a svědění způsobené
kožními nemocemi. Gentamicin je antibiotikum, které při lokálním užívání léčí bakteriální infekce
kůže.
Belogent je určen k léčbě kožních nemocí, které byly infikovány bakteriemi, nebo existuje-li riziko
infekce, včetně ekzémů, dermatitid a lupénky.
Ekzém je časté kožní onemocnění, jeho příznakem je zarudnutí a svědění kůže. Dermatitida je
zánětlivé onemocnění kůže. Psoriáza je kožní onemocnění, při kterém vznikají na loktech, kolenou, ve
kštici a na dalších částech těla růžová, šupinatá a svědivá ložiska.
Belogent mast je možné používat u dospělých, mladistvých i u dětí od 1 roku věku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BELOGENT
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Belogent
- pokud trpíte známou přecitlivělostí (alergií) na betamethasondipropionát, gentamicin nebo na
kteroukoli pomocnou látku (viz bod 6 Pomocné látky).
- pokud trpíte jinými kožními problémy, které by se mohly zhoršit, zvláště růžovka (kožní
onemocnění postihující obličej), akné, periorální dermatitida (zánět kůže okolo úst), svědění na
genitálu, opar, plané neštovice, kožní tuberkulóza, syfilis a další.
- u dětí do 1 roku.
Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, přípravek Belogent nepoužívejte. Pokud si nejste jisti,
poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Belogent používat.
Stránka 2 z 4
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Belogent je zapotřebí
- Nepoužívejte mast na obličej déle než 5 dnů.
- Nepoužívejte mast u dětí, na jakoukoli část těla déle než 5 dnů.
- Nepoužívejte mast pod dětské plenky, léčivo (betamethasondipropionát) by mohlo snadněji
procházet kůží a mohlo by způsobit nežádoucí účinky.
- Nepoužívejte mast pod obvazy či igelitové zábaly, mohlo by dojít ke snadnějšímu vstřebávání
účinné látky, a tím i vzniku nežádoucích účinků.
- Při léčbě plenkové dermatitidy lze přípravek používat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.
- Nepoužívejte velké množství masti na velké plochy těla po dlouhou dobu (např. každý den po
mnoho týdnů nebo měsíce).
- Mast nesmí přijít do styku s okem.
- V případě plísňové nebo bakteriální druhotné infekce kožních lézí se poraďte se svým lékařem
o vhodné doplňkové léčbě.
- Některé části těla, jako například třísla, podpaží či okolí konečníku, jsou v průběhu léčby
Belogentem náchylnější ke vzniku pajizévek. Proto aplikace přípravku do těchto míst musí být co
nejkratší.
- Nepoužívejte při léčbě bércových vředů.
- Nenanášejte do kštice.
Je nutné mít na paměti, že dlouhodobá léčba gentamicinem může vést ke vzniku rezistence bakterií.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, musíte to oznámit svému lékaři dříve, než začnete přípravek Belogent
používat.
V těhotenství je možné přípravek používat pouze ze zvlášť závažných důvodů pouze krátkodobě a na
malých plochách kůže.
Kojícími ženami může být přípravek používán pouze ze zvlášť závažných důvodů, ale nesmí být
nanášen na kůži prsů.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK BELOGENT POUŽÍVÁ
Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.
Přípravek Belogent mast je určen k léčbě chronických kožních onemocnění, která se projevují suchou
kůží, tvorbou šupin a nadměrným rohovatěním, zvláště v případě, kdy je žádoucí okluzivní účinek
masti.
Na postiženou oblast kůže se obvykle 2krát denně nanese tenká vrstva masti a jemně se vetře do celé
postižené oblasti. Na místa se silnou rohovou vrstvou (dlaně, plosky) je možno přípravek používat i
častěji. Léčba přípravkem se provádí obvykle do vymizení příznaků a její délka závisí na druhu a
průběhu onemocnění (akutní onemocnění 2-5 dnů, chronická onemocnění až 2-3 týdny. Léčba by
neměla překročit 3 týdny. V případě dlouhodobých onemocnění je možné pod dohledem lékaře
pokračovat v léčbě ještě nějakou dobu po vymizení příznaků (3-7 dnů), aby se zabránilo návratu
onemocnění.
U dětí může pro vyšší poměr povrchu kůže vůči tělesné hmotnosti a pro nedostatečně vyvinutou
nejsvrchnější rohovou vrstvu kůže dojít při místním použití k proporcionálně vyššímu celkovému
vstřebání betamethasonu a gentamicinu, což může vést ke známkám celkové toxicity. Nanášení
přípravku pod plenky (a to zvláště plastické) zvyšuje vstřebání účinných látek, protože plenky působí
Stránka 3 z 4
jako neprodyšný obvaz. Používání přípravku u dětí proto musí lékař omezit na nejkratší možnou dobu.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Belogent, než jste měl(a)
Pokud Vy (nebo někdo jiný) mast spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, pokud jste
znepokojeni, navštivte lékaře. Pokud byste používali mast častěji, než Vám bylo předepsáno, může
přípravek ovlivnit některé Vaše hormony. Pokud jste nepoužili mast, jak Vám bylo předepsáno,
užívali jste ji častěji a/nebo po delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Belogent
Pokud zapomenete mast použít, aplikujte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete.
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Belogent nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Většina pacientů, kteří používají přípravek Belogent správně, nemá žádné problémy.
Přesto může přípravek způsobit nežádoucí účinky:
Místní nežádoucí účinky
zarudnutí, štípání, puchýřky, olupování kůže, otok, svědění, pálení, kožní vyrážka, suchá pokožka,
zánět vlasových váčků, nadměrný růst ochlupení, snížení pigmentace pokožky, alergické reakce,
dermatitida (zánět kůže), jiné kožní infekce, ztenčení kůže, ubývání podkožního vaziva, pajizévky,
drobné výrony krve v kůži a červené skvrny. Výskyt těchto nežádoucích účinků je pravděpodobnější u
kojenců a dětí.
Místní nežádoucí účinky po aplikaci gentamicinu se mohou projevit jako vyrážka, svědění, zarudnutí,
otok nebo jiné příznaky, které nebyly přítomny před zahájením léčby.
Celkové nežádoucí účinky
Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle
ustoupí po přerušení léčby.
Obsah betamethasonu v přípravku může pouze vzácně vyvolat celkové nežádoucí účinky, a to
většinou v případech, kdy je přípravek nanášen na rozsáhlé plochy porušené a tedy více prostupné
kůže, po delší dobu, při krytí neprodyšným obvazem a při dlouhodobém používání u dětí a u pacientů
s poruchou funkce jater. Patří k nim útlum funkce osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny (projeví se
např. nechutenstvím, snížením tělesné hmotnosti, únavností, malátností, pocitem slabosti nebo
mdlobami při delším stání nebo při rychlém přechodu z pozice vleže do pozice vstoje, poruchami
menstruace), zpomalení růstu a zvýšení nitrolebečního tlaku (pouze u dětí), snížení snášenlivosti cukrů
a zvýšení hladiny cukru v krvi (projeví se žízní a častějším močením) a jeho vylučování močí a
Cushingův syndrom (kulatý obličej, neobvyklá únava a malátnost, deprese, nepravidelnosti v
menstruačním cyklu, pokles libida).
Poruchy ucha a labyrintu:
Mimořádně vzácně, pouze v případě významného celkového vstřebání gentamicinu, může dojít k
poruchám sluchového ústrojí a vestibulárního aparátu provázeným, poruchou sluchu, hučením v uších,
a poruchami funkce ledvin. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují častěji při současném celkovém
užívání látek působících toxicky na sluchové ústrojí nebo na ledviny nebo při předchozích poruchách
funkce ledvin.
Poruchy oka:
Při použití přípravku v okolí očí se může vyskytnout šedý zákal, glaukom (zvýšení nitroočního tlaku),
plísňové infekce oka nebo znovuobjevení se oparu.
Stránka 4 z 4
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře nebo pokud
zpozorujete jiný nežádoucí účinek, který není v této informaci uveden, informujte o tom svého lékaře
nebo lékárníka.
5. JAK UCHOVÁVAT PŘÍPRAVEK BELOGENT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek BELOGENT obsahuje
Účinné látky jsou betamethasoni dipropionas a gentamicinum.
1 gram masti obsahuje 0,5 mg betamethasonu a 1 mg gentamicinsulfátu.
Pomocné látky jsou tekutý parafin a bílá vazelína .
Jak přípravek Belogent vypadá a co obsahuje toto balení
Belogent mast je bílá poloprůsvitná homogenní mast.
Belogent mast je dodávána v zatavené Al tubě s vnitřní ochrannou vrstvou, s HDPE šroubovacím
uzávěrem, v krabičce
Velikost balení: 30 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Belupo s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
18.5.2011

Recenze

Recenze produktu BELOGENT MAST UNG 1X30GM

Diskuze

Diskuze k produktu BELOGENT MAST UNG 1X30GM

Přidat nový příspěvek do diskuze