Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 137302
Kód EAN: 6432100007544
Kód SÚKL: 53877
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls77297/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Beclomet Easyhaler 200 mcg a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Easyhaler 200 mcg užívat
3. Jak se Beclomet Easyhaler 200 mcg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Beclomet Easyhaler 200 mcg
6. Další informace
Beclomet Easyhaler 200 mcg
(Beclomethasoni dipropionas)
prášek k inhalaci
Léčivou látkou je:
beclometasoni dipropionas 200 g v 1 odměřené dávce, odpovídá 180 g v 1 podané (vdechnuté) dávce
Pomocnou látkou je monohydrát laktózy
Držitel rozhodnutí o registraci:
Orion Corporation
P.O. Box 65
FIN-02101 Espoo
FINSKO
Výrobce:
Orion Corporation
Orionintie 1
FIN- 02200 Espoo
FINSKO
Velikost balení:
200 dávek
2 x 200 dávek
1. CO JE BECLOMET EASYHALER 200 MCG A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Beclomet Easyhaler je určen k léčbě mírného, středního a těžkého, přetrvávajícího astmatu u dospělých a
dětí od 6 let.
Beclomet Easyhaler obsahuje beklometason-dipropionát (kortikoid), který má protizánětlivý účinek. Po
podání působí pouze místně v plicích a při doporučeném dávkování nemá celkové nežádoucí účinky. To
umožňuje jeho použití při léčbě průduškového astmatu. Účinek Beclomet Easyhaleru se obvykle rozvíjí
postupně v průběhu jednoho týdne, a nejlepších účinků je dosaženo při jeho pravidelném užívání.
Beclomet Easyhaler není určen pro léčbu akutního astmatického záchvatu.
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by ji ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
2/4
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BECLOMET EASYHALER
200 MCG UŽÍVAT
Neužívejte Beclomet Easyhaler:
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na pomocnou látku. Také informujte svého lékaře o
jiné nemoci nebo alergii, kterými trpíte.
Zvláštní opatrnosti při použití Beclomet Easyhaleru je zapotřebí:
- jestliže trpíte virovým, bakteriálním a plísňovým onemocněním dýchacích cest anebo plicní
tuberkulózou.
-
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Beclomet Easyhaler nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách Beclomet Easyhaleru:
Než začnete užívat Beclomet easyhaler informujte Vašeho lékaře máte-li plicní tuberkulózu nebo
neléčenou infekci dýchacích cest nebo očí.
Beclomet Easyhaler není určen pro léčbu akutního astmatického záchvatu a pro jeho optimální účinek
musí být užíván pravidelně. Terapeutický účinek beklometason-dipropionátu se projeví až po několika
dnech užívání a maxima dosahuje až po několika týdnech. Užívání Beclomet Easyhaleru proto
nepřerušujte bezdůvodně.
Abyste snížili riziko nežádoucích účinků, po každém užití léku si ústa důkladně vypláchněte vodou.
Vodu nepolykejte, ale vyplivněte ji.
Užíváte-li také beta2 stimulační inhalátor (přípravek pro uvolnění) jako například salbutamol, měli byste
jej užít předtím, než užijete Beclomet Easyhaler (tzv. preventivní přípravek).
Co nejdříve kontaktujte svého lékaře použijete-li přípravek pro uvolnění na utlumení akutního záchvatu
astmatu a zjistíte, že dávka, kterou obvykle užíváte Vám neúčinkuje tak jako dříve.
Cítíte-li, že se Vaše astma zhoršuje i přesto, že pravidelně užíváte Beclomet Easyhaler, okamžitě
kontaktujte svého lékaře, protože je pravděpodobné, že budete potřebovat ještě další lék.
Stejně jako ostatní steroidy ve vysokých dávkách, i beklometason-dipropionát může tlumit funkci
nadledvin, tudíž Váš lékař může vyžadovat odběr krve kvůli zjištění hladiny plazma kortizonu. Ačkoliv u
většiny pacientů nedochází k žádnému tlumení funkce nadledvin pokud dávky nepřekročí 1 500
mikrogramů denně.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Beclomet Easyhaler a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3/4
3. JAK SE BECLOMET EASYHALER 200 MCG UŽÍVÁ
Váš lékař Vám vždy určí přesné dávkování. Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.
Dospělí a děti od 12 let: obvyklá dávka je 200-400 mikrogramů dvakrát denně. Jestliže je potřeba, lékař
může doporučit zvýšení dávky až na 1600 mikrogramů denně rozdělených do dvou až čtyř dávek. Po
zlepšení stavu se dávka opět postupně snižuje.
Děti od 6 do 12 let: obvyklá dávka je 200 mikrogramů jednou nebo dvakrát denně. V některých
případech může lékař doporučit zvýšení dávky na 800 mikrogramů denně rozdělených do dvou až čtyř
dávek. Tato dávka se po zlepšení stavu opět postupně snižuje.
Přípravek je určen pouze k ústní inhalaci. Nepolykejte jej. Inhalační přípravek Beclomet Easyhaler by
měl být užíván pravidelně.
Léky určené pro odstranění akutního záchvatu dušnosti můžete užívat současně s přípravkem Beclomet
Easyhaler podle rad lékaře.
Ujistěte se, že máte dostatek léku v případě dovolené nebo cestování.
Jestliže jste užila více Beclomet Easyhaleru, než jste měla:
Je důležité dodržovat dávku doporučenou lékařem nebo uvedenou lékárníkem na obalu. Bez konzultace
s lékařem byste neměl(a) zvyšovat ani snižovat svou doporučenou dávku.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Beclomet Easyhaler:
Pokud jste vynechal(a) dávku, užijte ji co nejdříve nebo v obvyklou dobu užijte až následující dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Je vhodné užívat Beclomet
Easyhaler každý den ve stejnou dobu.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Jedním z možných nežádoucích účinků mohou být plísňové infekce v dutině ústní a v krku, což však
většinou nebývá důvodem k přerušení léčby. U některých pacientů se mohou vyskytnout dráždění v krku,
chrapot a kašel. Těmto nežádoucím účinkům je možné většinou předcházet důsledným vyplachováním
úst po inhalaci.
Zřídka se u pacientů mohou také vyskytnout alergické rekce, svědění, kopřivka a křečovité zúžení
průdušek projevující se obtížným dýcháním.
Mezi další velmi řídké nežádoucí účinky patří zánět plic, poruchy růstu u dětí, sklon k tvorbě modřin,
ztenčení kůže a změny kostního metabolismu.
Velmi zřídka může inhalační terapie způsobit bronchospasmus. Pocítíte-li náhlé zhoršení dýchacích
obtíží, sípání po užití Beclomet Easyhaleru, přestaňte jej užívat a ihned vyhledejte pomoc lékaře.
Frekvence neznámá, ale mohou se také vyskytnout:
Mohou se také vyskytnout další nežádoucí účinky, u kterých je frekvence výskytu neznámá: problémy se
spaním, deprese nebo ustaranost, neklid, nervozita, přílišná excitace nebo podrážděnost. Tyto účinky se
častěji vyskytují u dětí.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte
to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
4/4
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU BECLOMET EASYHALER 200 MCG
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25C v ochranném pouzdře, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou
vlhkostí.
Doba použitelnosti přípravku v neporušené hliníkové folii jsou 2 roky. Po otevření hliníkové folie lze
přípravek používat 6 měsíců. Po této době nesmí být přípravek používán.
6. DALŠÍ INFORMACE
Inhalační prášek nesmí být vystaven vlhkosti. Nikdy nevydechujte do inhalátoru, protože vlhkost
obsažená ve vydechovaném vzduchu přípravek znehodnocuje.
Součástí inhalátoru je počitadlo, které ukazuje zbývající počet dávek v inhalátoru. Zbývající prášek
můžete také zkontrolovat skrz okénko na zadní straně inhalátoru. Jestliže je užito všech 200 dávek,
hladina prášku v okénku již není vidět. Počítadlo se posunuje po každých pěti zmáčknutích (dávkách)
inhalátoru. V červené oblasti počitadlo ukazuje zbývajících posledních 20 dávek.
Návod k použití:
A. Příprava inhalátoru na první použití
Ochranné pouzdro chrání inhalátor před mechanickým poškozením a vzdušnou vlhkostí. Pokud není
součástí balení, při prvním předepsání přípravku jej můžete obdržet u Vašeho lékaře nebo v lékárně.
1. Vyndejte inhalátor z ochranné hliníkové folie.
2. Otevřete ochranný obal
3. Vložte inhalátor do ochranného obalu. Krytka náustku chrání před náhodným zmáčknutím
inhalátoru při jeho vkládání do ochranného obalu. Po vložení krytku náustku sundejte.
4. Jestliže inhalátor zrovna neužíváte, uzavřete ochranný obal.
B. Inhalace
1. Otevřete ochranný obal. Jestliže používáte inhalátor bez ochranného obalu, sundejte krytku
náustku.
2. Před inhalací inhalátor důkladně protřepejte.
Po protřepání držte inhalátor ve svislé poloze.
3. Odměření dávky. Zmáčkněte jednou inhalátor mezi prsty, dokud neuslyšíte cvaknutí. Nechte
inhalátor vrátit do původní polohy a držte jej neustále ve svislé poloze. Pozor! Jestliže se domníváte, že
jste odměřili více než jednu dávku, odstraňte dávku z náustku poklepáním proti dlani nebo desce stolu.
Potom opakujte postup od bodu 2.
4. Inhalujte dávku léku podle následujících instrukcí:
- nejprve se normálně nadechněte a vydechněte
- potom vezměte náustek do úst a pevně jej sevřete rty
- zhluboka se nadechněte skrz náustek
- uvolněte inhalátor z úst a nechejte 5 až 10 sekund zadržený dech
Jestliže máte předepsanou více než jednu dávku, opakujte postupně bod 2, 3 a 4.
5. Uzavřete ochranný obal. Jestliže používáte inhalátor bez ochranného obalu, nasaďte nazpět
krytku náustku.
6. Pečlivě si vypláchněte ústa, vodu nepolykejte, ale vyplivněte.
Čištění inhalátoru: Náustek může být očištěn suchou látkou. Nikdy nepoužívejte vodu!
Ochranný obal uschovejte pro příští balení inhalátoru.
Datum revize textu:
20.7.2011

Recenze

Recenze produktu BECLOMET EASYHALER 200 MCG PLV INH 2X200X200RG

Diskuze

Diskuze k produktu BECLOMET EASYHALER 200 MCG PLV INH 2X200X200RG

Přidat nový příspěvek do diskuze