Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

BECLOMET EASYHALER 200 MCG PLV INH 200X200RG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15481

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 15481
Kód EAN: 6432100007094
Kód SÚKL: 53876
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Beclomet Easyhaler je určen k dlouhodobé léčbě průduškového astmatu u dospělých a dětí od 6 let.

Příbalový leták

sp.zn. sukls124994/2017 
 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Beclomet Easyhaler 200 mikrogramů 

beclometasoni dipropionas 

prášek k inhalaci 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Beclomet Easyhaler 200 mikrogramů a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Easyhaler 200 mikrogramů používat 
3. Jak se Beclomet Easyhaler 200 mikrogramů používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Beclomet Easyhaler 200 mikrogramů uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je Beclomet Easyhaler 200 mikrogramů a k čemu se používá 
 
Beclomet  Easyhaler  je  určen  k  léčbě  mírného,  středního  a  těžkého,  přetrvávajícího  astmatu  u 
dospělých a dětí od 6 let. 
 
Beclomet  Easyhaler  obsahuje  beklometason-dipropionát  (kortikoid),  který  má  protizánětlivý  účinek. 
Po  podání  působí  pouze  místně  v  plicích  a  při  doporučeném  dávkování  nemá  celkové  nežádoucí 
účinky.  To  umožňuje jeho  použití  při léčbě  průduškového  astmatu.  Účinek  Beclomet  Easyhaleru  se 
obvykle  rozvíjí  postupně  v  průběhu  jednoho  týdne,  a  nejlepších  účinků  je  dosaženo  při  jeho 
pravidelném užívání. Beclomet Easyhaler není určen pro léčbu akutního astmatického záchvatu. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Easyhaler 200 mikrogramů používat 
 
Nepoužívejte Beclomet Easyhaler: 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Beclomet Easyhaler se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Než začnete používat Beclomet Easyhaler informujte Vašeho lékaře, máte-li plicní tuberkulózu nebo 
neléčenou infekci dýchacích cest nebo očí. 
 
Beclomet Easyhaler není určen pro léčbu akutního astmatického záchvatu a pro jeho optimální účinek 
musí být užíván pravidelně. Terapeutický účinek beklometason-dipropionátu se projeví až po několika 

dnech  užívání  a  maxima  dosahuje  až  po  několika  týdnech.  Užívání  Beclomet  Easyhaleru  proto 
nepřerušujte bezdůvodně. 
 
Abyste snížili riziko nežádoucích účinků, po každém použití léku si ústa důkladně vypláchněte vodou. 
Vodu nepolykejte, ale vyplivněte ji. 
 
Užíváte-li také beta2 stimulační inhalátor (záchranný přípravek pro uvolnění dýchacích cest s rychlým 
účinkem)  jako  například  salbutamol,  měli  byste  jej  použít  předtím,  než  užijete  Beclomet  Easyhaler 
(tzv. preventivní přípravek). 
 
Co  nejdříve  kontaktujte  svého  lékaře,  použijete-li  přípravek  pro  uvolnění  na  utlumení  akutního 
záchvatu astmatu a zjistíte, že dávka, kterou obvykle užíváte, Vám neúčinkuje tak jako dříve. 
 
Cítíte-li,  že  se  Vaše  astma  zhoršuje  i  přesto,  že  pravidelně  užíváte  Beclomet  Easyhaler,  okamžitě 
kontaktujte svého lékaře, protože je pravděpodobné, že budete potřebovat ještě další lék. 
 
Stejně  jako  ostatní  steroidy  ve  vysokých  dávkách,  i  beklometason-dipropionát  může  tlumit  funkci 
nadledvin, tudíž Váš lékař může vyžadovat odběr krve kvůli zjištění hladiny plazmatického kortizonu. 
U  většiny  pacientů  nedochází  k  žádnému  tlumení  funkce  nadledvin,  pokud  dávky  nepřekročí  1 500 
mikrogramů denně. 

 

Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Beclomet Easyhaler 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků vydávaných bez předpisu. 
Účinky přípravku Beclomet Easyhaler a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně 
ovlivňovat. 

 

Některé léky mohou zvyšovat účinky Beclomet Easyhaleru a pokud tyto léky používáte (včetně 
některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě 
sledovat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Beclomet Easyhaler nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Beclomet  Easyhaler  obsahuje  malé  množství  laktózy,  které  by  však  nemělo  způsobit  potíže 
pacientům  s nesnášenlivostí  laktózy.  Informoval-li  Vás  Váš  lékař  o  tom,  že  jste  přecitlivělý(á)  vůči 
některým  jiným  typům  cukrů  nebo  jste  přecitlivělí  na  mléčné  bílkoviny,  kontaktujte  svého  lékaře 
dříve, než začnete užívat tento lék. 
 
 
 
3. Jak se Beclomet Easyhaler 200 mikrogramů používá 
 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

 
Dospělí  a  děti  od  12  let:  obvyklá  dávka  je  200-400  mikrogramů  dvakrát  denně.  Jestliže  je  potřeba, 
lékař  může  doporučit  zvýšení  dávky  až  na  1600  mikrogramů  denně  rozdělených  do  dvou  až  čtyř 
dávek. Po zlepšení stavu se dávka opět postupně snižuje. 

 
Děti od 6 do 12 let: obvyklá dávka je 200 mikrogramů dvakrát denně. V některých případech může 
lékař  doporučit  zvýšení  dávky  na  800  mikrogramů  denně  rozdělených  do  dvou  až  čtyř  dávek.  Tato 
dávka se po zlepšení stavu opět postupně snižuje. 
 
Přípravek je určen pouze k ústní inhalaci. Nepolykejte jej. Inhalační přípravek Beclomet Easyhaler by 
měl být užíván pravidelně. 
 
Léky  určené  pro  odstranění  akutního  záchvatu  dušnosti  můžete  užívat  současně  s přípravkem 
Beclomet Easyhaler podle rad lékaře. 
 
Ujistěte se, že máte dostatek léku v případě dovolené nebo cestování. 
 
Jestliže jste použil(a) více Beclomet Easyhaleru, než jste měla: 
Je  důležité  dodržovat  dávku  doporučenou  lékařem  nebo  uvedenou  lékárníkem  na  obalu.  Bez 
konzultace s lékařem byste neměl(a) zvyšovat ani snižovat svou doporučenou dávku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Beclomet Easyhaler: 
Pokud jste vynechal(a) dávku, užijte ji co nejdříve nebo v obvyklou dobu užijte až následující dávku. 
Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Je  vhodné  užívat  Beclomet 
Easyhaler každý den ve stejnou dobu. 
 
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO EASYHALERU 
 
Inhalační  prášek  nesmí  být  vystaven  vlhkosti.  Nikdy  nevydechujte  do  inhalátoru,  protože  vlhkost 
obsažená ve vydechovaném vzduchu přípravek znehodnocuje. 
 
Součástí  inhalátoru  je  počitadlo,  které  ukazuje  zbývající  počet  dávek  v  inhalátoru.  Zbývající  prášek 
můžete také zkontrolovat skrz okénko na zadní straně inhalátoru. Jestliže je použito všech 200 dávek, 
hladina prášku v okénku již není vidět. Počítadlo se posunuje po každých pěti zmáčknutích (dávkách) 
inhalátoru. V červené oblasti počitadlo ukazuje zbývajících posledních 20 dávek. 
 
Návod k použití: 
A. Příprava inhalátoru na první použití 
Ochranné pouzdro chrání inhalátor před mechanickým poškozením a vzdušnou vlhkostí. Pokud není 
součástí balení, při prvním předepsání přípravku jej můžete obdržet u Vašeho lékaře nebo v lékárně. 
1. Vyndejte inhalátor z ochranné hliníkové folie. 
2. Otevřete ochranný obal 
3.  Vložte  inhalátor  do  ochranného  obalu.  Krytka  náustku  chrání  před  náhodným  zmáčknutím 
inhalátoru při jeho vkládání do ochranného obalu. Po vložení krytku náustku sundejte. 
4. Jestliže inhalátor zrovna neužíváte, uzavřete ochranný obal. 
 
B. Inhalace 
1. Otevřete ochranný obal. Jestliže používáte inhalátor bez ochranného obalu, sundejte krytku náustku. 
2. Před inhalací inhalátor důkladně protřepejte. 
Po protřepání držte inhalátor ve svislé poloze. 
3.  Odměření  dávky.  Zmáčkněte  jednou  inhalátor  mezi  prsty,  dokud  neuslyšíte  cvaknutí.  Nechte 
inhalátor vrátit do původní polohy a držte jej neustále ve svislé poloze. Pozor! Jestliže se domníváte, 
že jste odměřili více než jednu dávku, odstraňte dávku z náustku poklepáním proti dlani nebo desce 
stolu. 
Potom opakujte postup od bodu 2. 
4. Inhalujte dávku léku podle následujících instrukcí: 
- nejprve se normálně nadechněte a vydechněte 
- potom vezměte náustek do úst a pevně jej sevřete rty 
- zhluboka se nadechněte skrz náustek 

- uvolněte inhalátor z úst a nechejte 5 až 10 sekund zadržený dech 
Jestliže máte předepsanou více než jednu dávku, opakujte postupně bod 2, 3 a 4. 
5. Uzavřete ochranný obal. Jestliže používáte inhalátor bez ochranného obalu, nasaďte nazpět krytku 
náustku. 
6. Pečlivě si vypláchněte ústa, vodu nepolykejte, ale vyplivněte. 
 
Čištění inhalátoru: Náustek může být očištěn suchou látkou. Nikdy nepoužívejte vodu! 
Ochranný obal uschovejte pro příští balení inhalátoru. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Frekvence výskytu nežádoucích účinků je definována následovně: 
Velmi časté (u více než jednoho pacienta z 10) 
Časté (u méně než jednoho pacienta z 10) 
Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100) 
Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1 000) 
Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1 000) 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 
Časté nežádoucí účinky: 
Jedním  z  možných  častých  nežádoucích  účinků  mohou  být  plísňové  infekce  v  dutině  ústní  a  v krku 
(kandidózy  –  bílé  povlaky),  což  však  většinou  nebývá  důvodem  k  přerušení  léčby.  U  některých 
pacientů  se  mohou  vyskytnout  bolest  v krku,  dráždění  v  krku,  chrapot  a  kašel.  Těmto  nežádoucím 
účinkům je možné většinou předcházet důsledným vyplachováním úst po inhalaci. 
 
Vzácné nežádoucí účinky: 
Vzácně  může  inhalační  terapie  způsobit  bronchospasmus  (křečovité  zúžení  průdušek  projevující  se 
obtížným  dýcháním).  Pocítíte-li  náhlé  zhoršení  dýchacích  obtíží,  sípání  po  použití  Beclomet 
Easyhaleru, přestaňte jej užívat a ihned vyhledejte pomoc lékaře. 
 
Není známo, ale může se vyskytnout: 
Problémy se spaním, deprese nebo ustaranost, neklid, nervozita, přílišná excitace nebo podrážděnost. 
Tyto účinky se častěji vyskytují u dětí. 
Rozmazaní vidění. 
Mohou  se  vyskytnout  alergické  rekce  zahrnující,  kopřivku,  vyrážku,  svědění  nebo  zarudnutí  kůže, 
otok obličeje, rtů nebo krku, dechovou tíseň a/nebo dušnost. 
Mezi  další  nežádoucí  účinky  s neznámou  frekvencí  výskytu  patří  zánět  plic,  poruchy  růstu  u  dětí  a 
dospívajících,  sklon  k  tvorbě  modřin,  ztenčení  kůže,  změny  kostního  metabolismu,  katarakta  (šedý 
zákal), glaukom (zelený zákal). 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Beclomet Easyhaler 200 mikrogramů uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25ºC v ochranném pouzdře, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  "Použitelné  do" 
nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Doba použitelnosti přípravku v neporušené hliníkové folii jsou 3 roky. Po otevření hliníkové folie lze 
přípravek používat 6 měsíců. Po této době nesmí být přípravek používán. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
Co přípravek Beclomet Easyhaler obsahuje 
-  Léčivou  látkou  je  beclometasoni  dipropionas.  Jedna  odměřená  dávka  obsahuje  beclometasoni 

dipropionas 200 mikrogramů, odpovídá podané dávce 180 mikrogramů. 

 
-  Pomocnou látkou je monohydrát laktózy. 
 
Jak Beclomet Easyhaler vypadá a co obsahuje toto balení  
Bílý nebo téměř bílý prášek k inhalaci 
Vícedávkový práškový inhalátor Easyhaler obsahuje 200 dávek (vdechů). 
 
Velikost balení: 
200 dávek 
2 x 200 dávek 
 
Ochranné pouzdro je k dostání odděleně. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
 
Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Výrobce: 
Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 4. 2017 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu BECLOMET EASYHALER 200 MCG PLV INH 200X200RG

Diskuze

Diskuze k produktu BECLOMET EASYHALER 200 MCG PLV INH 200X200RG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám