Oblíbené položky

Úvodní strana » Volně prodejné veterinární léky » Veterinární léky proti parazitům » Parazitičtí červi

BANMINTH plus 300 a.u.v 2 tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28960

Léčivý přípravek proti tasemnici a škvrkavkám pro psy.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - BANMINTH plus 300 a.u.v 2 tablety

Léčivý přípravek proti tasemnici a škvrkavkám pro psy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Banminth Plus 300 potahované tablety pro psy

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje:
Léčivá(é) látka(y):
Epsiprantelum 25 mg
Pyrantelum (ut embonas) 22,7 mg (65,4 mg)

Pomocné látky:
Potahová vrstva Opadry OY-S-9416 (E172), hnědá

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.
Hnědé až tmavě červené, oválné bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Banminth Plus je širokospektré antihelmintikum k léčbě cestodóz (tasemnice) a nematodóz (škrkavky, měchovci) u psů. Je účinný proti následujícím parazitům:

Tasemnice (Cestoda) Dipylidium caninum, Taenia hydatigena,
Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus
a Echinococcus multilocularis

Škrkavky Toxocara canis a Toxascaris leonina

Měchovci Uncinaria stenocephala a Ancylostoma caninum

Banminth Plus může být použit k léčbě klinicky zjevného začervení nebo jako součást pravidelného preventivního antiparazitárního programu.

4.3 Kontraindikace

Nejsou známy.

4.4 Zvláštní upozornění

Nejsou.
4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dietní opatření není předepsáno.
Pozornost musí být věnována zamezení reinfekce psů důsledným dodržováním hygieny a prevencí před napadením mezihostiteli, jako např. blechami a tepelně neopracovanými doplňky krmiva (např. syrové vnitřnosti králíka).

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.
V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během hárání, březosti a laktace.
Nezvyšujte doporučenou dávku při léčbě březích fen.
Lék nemá vliv na spermatogenesi u psů

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně s přípravky obsahujícími piperazin, levamizol a organofosfáty.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Přípravek je určen pouze k perorálnímu podání
Doporučená dávka je 10,5 mg kombinace účinných látek obsahující 5,5 mg epsiprantelu a 5,0 mg pyrantelu (jako pyrantel pamoátu) /kg,ž.hm.

Doporučené dávkovací schéma :

živá hmotnost
(kg)
Počet tablet
na léčebnou dávku
1 - 2

3 - 4
1
5 - 6
1
7 - 9
2
10- 13
3

Štěňata
Štěňata by měla být léčena přípravkem Banminth Plus od 2-4 týdnů věku a dále ve 4, 6, 8, 10 a 12 týdnech věku, dále pak v měsíčních intervalech až do 6 měsíců věku.

Dospělí psi
Každých 6 měsíců, nebo pokud je to nezbytné, častěji, zejména při prevenci cestodózy (1x měsíčně).

Kojící feny
Léčit v 2- týdenních intervalech do 4 týdnů po odstavu.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Opakovaná aplikace epsiprantelu psům po dobu 14 dní v dávce 500 mg/kg (90-tinásobné překročení doporučené dávky) nevyvolala žádné výrazné vedlejší účinky.
Epsiprantel není inhibitorem cholinesterázy.

Pyrantel pamoát je bezpečný při dávce do 400 mg báze/kg po dobu 14 dní (80-tinásobné překročení doporučené dávky).

Příznaky akutní toxicity jsou: zvracení a průjem. Nejsou známa žádná antidota, a doporučuje se symptomatická léčba.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Chinolinové deriváty a příbuzné substance
ATCvet kód: QP52AA54
5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Epsiprantel
Epsiprantel je látka účinná proti cestodům (tasemnicím). In vitro způsobuje úhyn skolexu tasemnic (Taenia crassiceps). Účinek je založen na rychlé kontrakci a zhroucení skolexu tasemnic s následnou úplnou paralýzou. Podobný efekt in vitro byl zaznamenán také u Echinococcus granulosus, kde dospělí červi vykazují rychlou kontrakci a zničení integumentu po aplikaci jediné dávky 10 g epsiprantelu/ml.

Přesný mechanismus účinku epsiprantelu zatím nebyl definován, může být ale přirovnán k mechanismu praziquantelu, který má podobnou chemickou strukturu. Tato látka způsobuje narušení tegumentální integrity, což vyvolá eflux glukózy a aminokyselin, inhibici glukózového kanálu a stimulaci uvolňování laktátu. Epsiprantel nepůsobí na cholinesterázu ani in vitro ani in vivo u psů.

Pyrantel pamoát
Pyrantel pamoát působí jako účinný agonista acetylcholinových (ACh) receptorů na svalových buňkách receptorů nematodů a vyvolává tak neuromuskulární blok typický pro depolarizující látky. To způsobuje prolongovanou spastickou paralýzu červů a jejich vypuzení z hostitele. Pyrantel pamoát nemá vliv na sérovou cholinesterázu ani po opakované aplikaci psům.

Banminth Plus
Nejsou zaznamenány žádné případy, které by referovaly o případném antagonismu nebo synergismu těchto dvou odlišně působících účinných látek.

5.2 Farmakokinetické údaje

Epsiprantel
Epsiprantel je velmi málo rozpustná látka, s omezenou absorpcí ze střeva a s nízkou střední hodnotou sérové koncentrace jednu hodinu po aplikaci. Nízká koncentrace epsiprantelu (0,17 0,39 g/ml) byla stanovena v moči psů do 30 hodin po aplikaci a méně než 0,1% aplikované dávky se vyloučilo močí. Ve vzorcích plasmy a moči nebyly zjištěny žádné metabolity.

Pyrantel pamoát
Pyrantel pamoát je relativně nerozpustný a slabě absorbovatelný ze střeva. Jeho účinnost se omezuje na parazity nacházející se ve střevním lumen. Malé množství pyrantel pamoátu absorbovaného do oběhu je rychle metabolizováno, přičemž tyto metabolity nemají žádné toxické účinky. Většina podaného pyrantelu se vyloučí ve feces.

Banminth Plus
Kombinace epsiprantelu s pyrantel pamoátem byla podána psům v dávce 5,0 mg/kg epsiprantelu a 4,54 mg base /kg pyrantel pamoát. Výsledky potvrzují, že při aplikaci této kombinace je absorbce obou látek omezená. Střední hodnota sérové koncentrace epsiprantelu byla 0,61 g/ml jednu hodinu po aplikaci a střední hodnota sérové koncentrace pyrantelu byla 0,25 g/ml za 3 hodiny po aplikaci. Tyto výsledky nasvědčují tomu, že nedochází k interakcím v absorpci obou látek pokud jsou aplikovány společně. Pokud budou tyto dvě aktivní substance aplikovány v doporučené dávce, pak se dá očekávat, že jejich absorpce by měla být velmi podobná absorpci jako ve výše uvedených studiích.

Farmakologické vlastnosti epsiprantelu a pyrantel pamoátu se díky svým odlišným mechanismům účinku významně doplňují při odstraňování tasemnic a oblých červů. Tato kombinace proto tvoří optimálníširokospektré anthelmintikum pro psy.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Předbobtnalý kukuřičný škrob
Natrium-lauryl-sulfát
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Kukuřičný škrob
Mikrokrystalická celulóza
Stearan hořečnatý
Monohydrát laktózy

Potahová vrstva
Potahová soustava Opadry OY-S-9416 (E172), hnědá
Polyethylenglykol
6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25C.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Blistry uložené v kartónové krabičce.
Blistr se skládá z čirého PVC a potištěné hliníkové ochranné fólie (po 2 tabletách v blistru).
Velikost balení: 2, 4, 10, 20, 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer s.r.o.
Stroupežnického 17
150 00 Praha 5

8. Registrační číslo(a)

96/071/99-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace

2.12.1999, 14.3.2005, 16.4.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU
Duben 2010

 

Informace o produktu

Výrobce: FARMA SIERRA
Značka: BANMINTH
Kód výrobku: 28960
Kód EAN: 8595060905515
Kód SÚKL: 38887
Držitel rozhodnutí: FARMA SIERRA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Cílový druh zvířat: psi. Banminth Plus je širokospektré anthelmintikum k léčbě cestodóz (tasemnice) a nematodóz (škrkavky, měchovci) u psů. Je účinný proti následujícím parazitům: Tasemnice (cestoda): Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus a Echinococcus multilocularis. Škrkavky: Toxocara canis a Toxascaris leonina. Měchovci: Uncinaria stenocephala a Ancylostoma canmum. Banminth Plus může být použit k léčbě klinicky zjevného začervení nebo jako součást pravidelného preventivního antiparazitárního programu.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu BANMINTH plus 300 a.u.v 2 tablety

Diskuze

Diskuze k produktu BANMINTH plus 300 a.u.v 2 tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám