Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty » Léky na předpis nosní léčiva

BACTROBAN NASAL UNG NAS 1X3GM/60MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15295

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Kód výrobku: 15295
Kód EAN: 8590335501874
Kód SÚKL: 89227
Držitel rozhodnutí: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Bactroban Nasal se používá u dospělých i u dětí od novorozeneckého věku k místní léčbě nosních infekcí a k potlačení bacilonosičství některých bakterií, jako např. kmenů Staphylococcus aureus, které se vyskytují na nosní sliznici.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls3523/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

BACTROBAN NASAL 

 

20 mg/g 

nosní mast 

 

mupirocinum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Bactroban Nasal a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bactroban Nasal používat 

3. 

Jak se přípravek Bactroban Nasal používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Bactroban Nasal uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Bactroban Nasal a k čemu se používá 

 
Bactroban Nasal je antibiotikum. 
Používá se ke snížení množství bakterií ve Vašem nosu. 
Také je používán u některých pacientů před tím, než podstoupí dialýzu, aby se zabránilo vzniku 
infekce. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bactroban Nasal používat 

 
Nepoužívejte přípravek Bactroban Nasal: 
 

 

Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 

 

Pokud si myslíte, že se Vás výše uvedené týká, nepoužívejte Bactroban Nasal, dokud se 
neporadíte se svým lékařem. 

 
Upozornění a opatření 
 
Před použitím přípravku Bactroban Nasal se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. 
 
Jako u jiných antibakteriálních látek může dlouhodobé používání vyústit v přerůstání odolných 
mikroorganismů. 
 

 

Přípravek Bactroban Nasal může způsobovat podráždění kůže a alergické reakce. Věnujte pozornost 
odstavci Čemu musíte věnovat pozornost v bodě 4
 
Vyvarujte se kontaktu masti s očima. 

 

Při náhodném vniknutí masti do oka oko důkladně vymyjte vodou

 
Ve vzácných případech mohou léky, jako je Bactroban Nasal, způsobit zánět tlustého střeva, 
způsobující průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha, horečku (pseudomembranózní 
kolitida). 

 

Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, oznamte to co nejdříve svému lékaři. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Bactroban Nasal 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste 
 v nedávné době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Existují pouze omezené informace o bezpečnosti přípravku Bactroban Nasal při používání 
u těhotných žen. 
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem 
dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Není známo, zda se složky přípravku Bactroban Nasal mohou vylučovat do mateřského mléka. Pokud 
kojíte, musíte se poradit se svým lékařem 
dříve, než začnete používat přípravek Bactroban Nasal. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Bactroban Nasal používá 

 
Vždy používejte přípravek Bactroban Nasal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jak se přípravek Bactroban Nasal používá 
 

 

Naneste malé množství (o velikosti hlavičky zápalky) přípravku Bactroban Nasal na vatovou 
tyčinku. Nosní mast je potřeba nanášet na vnitřní povrch přední části obou nosních dírek. 

 

Stiskněte k sobě obě nosní dírky a jemně promněte mezi palcem a ukazováčkem. Tím docílíte 
rovnoměrného rozprostření masti uvnitř nosu. 

 

Před použitím a po použití přípravku Bactroban Nasal si umyjte ruce

 

Používejte přípravek Bactroban Nasal dvakrát denně po dobu pěti až deseti dnů. Nepoužívejte 
mast déle než 10 dnů. 

 

Nekombinujte Bactroban Nasal s jinými roztoky, krémy nebo mastmi. To by mohlo naředit 
přípravek Bactroban Nasal a ovlivnit Vaši léčbu. 

 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Bactroban Nasal, než jste měl(a) 
 
Opatrně odstraňte přebytečnou mast. Potíže v důsledku předávkování tímto přípravkem jsou velmi 
nepravděpodobné. 
V případě náhodného požití přípravku Bactroban Nasal požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Bactroban Nasal 
 
Pokud jste zapomněl(a) použít Bactroban Nasal, aplikujte ho, jakmile si své opomenutí uvědomíte 
a další dávku použijte v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Bactroban Nasal 
 

 

Nepřestávejte používat přípravek Bactroban Nasal bez doporučení lékaře. Je důležité absolvovat celou 
léčebnou kůru přípravkem Bactroban Nasal. Nepřestávejte s jeho používáním dříve, protože ve Vašem 
nose tak nemusí dojít ke snížení množství bakterií. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Čemu musíte věnovat pozornost 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 10 000 pacientů
 
Závažné alergické reakce 
U osob používajících přípravek Bactroban Nasal jsou velmi vzácné. Mezi jejich příznaky patří: 

 

svědivá vyrážka; 

 

otoky vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústech, což způsobuje potíže při dýchání; 

 

kolaps nebo ztráta vědomí. 

 

Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře. Přestaňte 
přípravek Bactroban Nasal používat. 

 
Přípravek Bactroban Nasal může způsobit podráždění kůže a alergické reakce, mezi jejichž projevy 
patří svědění, zarudnutí a pálení pokožky.
 

 

Pokud se u Vás objeví kožní reakce, přestaňte přípravek Bactroban Nasal používat. Odstraňte 
veškerou mast, a co nejdříve informujte svého lékaře. 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů

 

reakce nosní sliznice (výtok z nosu, svědění, zarudnutí, pálení, brnění a/nebo štípání v nose). 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Bactroban Nasal uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Na konci léčby veškerou zbylou nosní mast zlikvidujte. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Bactroban Nasal obsahuje 
 

 

Léčivou látkou je mupirocinum. Jeden gram přípravku Bactroban Nasal obsahuje mupirocinum 
20 mg. 

 

 

Pomocnými látkami jsou: bílá vazelína, acylglyceroly. 

 
Jak přípravek Bactroban Nasal vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bactroban Nasal je téměř bílá nosní mast. 
Hliníková lakovaná tuba, šroubovací uzávěr, krabička. 
Bactroban Nasal je dodáván v 3g tubě. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:
 
SmithKline Beecham Limited, 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS Velká Británie. 
 
Výrobce: 
Glaxo Operations UK Ltd. (trading as Glaxo Wellcome Operations), 
Harmire Road, Barnard Castle, 
DL12 8DT Velká Británie. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26.9.2016. 
 
 

Recenze

Recenze produktu BACTROBAN NASAL UNG NAS 1X3GM/60MG

Diskuze

Diskuze k produktu BACTROBAN NASAL UNG NAS 1X3GM/60MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám