Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

BACLOFEN-POLPHARMA 25 MG TBL 50X25MG - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21404

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 21404
Kód EAN: 5903060001879
Kód SÚKL: 40275
Přípravek se používá při léčbě křečí kosterního svalstva různého původu, především při roztroušené skleróze a při dalších onemocněních nebo poraněních míchy a dále při onemocněních nebo poraněních mozku. Přípravek mohu užívat dospělí a děti starší než 12 let.

Příbalový leták

 
 

sp.zn. sukls248263/2017 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

BACLOFEN-Polpharma 10 mg  
BACLOFEN-Polpharma 25 mg  

tablety 

 

baclofenum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz. bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek BACLOFEN-Polpharma a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BACLOFEN-Polpharma užívat 

3. 

Jak se přípravek BACLOFEN-Polpharma užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek BACLOFEN-Polpharma uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek BACLOFEN-Polpharma a k čemu se používá 

 
Baklofen je látka, která uvolňuje svaly. Lékař rozhodl, že Vy nebo Vaše dítě potřebujete ke zlepšení 
svého stavu přípravek BACLOFEN-Polpharma. Přípravek BACLOFEN-Polpharma  se používá ke 
snižování a zmírňování nadměrného napětí svalstva (spazmů) vyskytujících se u různých onemocnění, 
jako u mozkové obrny, roztroušené sklerózy, cévních mozkových příhod, onemocnění míchy a jiných 
poruch nervové soustavy.  
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BACLOFEN-Polpharma užívat 

 
Neužívejte přípravek BACLOFEN-Polpharma: 

• 

jestliže jste alergický(á) na baklofen nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

• 

jestliže jste někdy měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkový vřed. 

 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku BACLOFEN-Polpharma se poraďte se svým lékařem. 
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí v následujících případech: 
• 

jestliže máte poruchu funkce ledvin; 

• 

jestliže užíváte přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku; 

• 

jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu; 

• 

jestliže máte zvýšené napětí svěrače močového měchýře nebo problémy s močením; 

 
 

• 

jestliže máte epilepsii, nějaké duševní onemocnění nebo Parkinsonovu nemoc; 

• 

jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo s dýcháním; 

• 

jestliže máte diabetes (cukrovku). 

 
Léčba baklofenem by se neměla ukončovat náhle, neboť může způsobit nežádoucí účinky, jako jsou: 
svalové křeče nebo zvýšené napětí kosterního svalstva, zvýšená srdeční frekvence, horečka, stavy 
zmatenosti, halucinace, výkyvy nálad a emocí, duševní poruchy, pocit pronásledování nebo křeče 
(epileptické záchvaty). Při ukončení léčby Vám bude lékař postupně snižovat dávku přípravku, 
obvykle v průběhu jednoho či dvou týdnů. 
 
Děti a dospívající 
Tablety přípravku BACLOFEN-Polpharma nejsou určeny k léčbě dětí s tělesnou hmotností nižší než 
33 kg. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek BACLOFEN-Polpharma  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)  nebo které možná budete užívat.  
Účinky přípravku BACLOFEN-Polpharma a účinky jiných současně užívaných léků se mohou 
navzájem ovlivňovat. Jedná se hlavně o: 

• 

přípravky ovlivňující centrální nervovou soustavu (silné léky proti bolesti, některé přípravky 
k léčbě alergie, k léčbě epilepsie, k léčbě poruch spánku nebo úzkosti) zvyšují tlumivý účinek 
baklofenu; 

• 

tricyklická antidepresiva používaná k léčbě deprese, která vedou k významnému snížení 
svalového napětí; 

• 

přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku, protože může dojít k jeho výraznému poklesu;  

• 

přípravky, které mohou ovlivňovat funkce ledvin (nesteroidní antirevmatika jako např. 
ibuprofen), zpomalují vylučování baklofenu a v důsledku toho mohou zvýšit jeho nežádoucí 
účinky; 

• 

přípravky užívané k léčbě Parkinsonovy nemoci, protože může dojít k zhoršení nežádoucích 
účinků. 

 
Přípravek BACLOFEN-Polpharma s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek BACLOFEN-Polpharma se užívá spolu s jídlem. 
Během léčby tímto přípravkem byste neměl(a) pít alkohol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Baklofen byste neměla během těhotenství užívat, pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš ošetřující 
lékař. Ten zváží, zda přínos pro Vás převáží možné riziko pro plod.  
Do lidského mateřského mléka přechází jen velmi nepatrné množství baklofenu. Ošetřující lékař 
s Vámi projedná, zda můžete při užívání baklofenu kojit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Někteří lidé se při užívání baklofenu mohou cítit ospalí, mohou mít závratě či potíže se zrakem. Pokud 
se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje 
nebo stroje, dokud tyto účinky neodezní. 
 
Tablety přípravku BACLOFEN-Polpharma obsahují monohydrát laktózy.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 

 
 

3. 

Jak se přípravek BACLOFEN-Polpharma užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Lékař Vám poradí, kdy máte přípravek užívat. V některých případech může být vhodnější častější 
dávkování než dávky podávané ve větším časovém odstupu. Pro některé pacienty (pacientky)  je 
někdy vhodnější užívat baklofen pouze v noci. Podobně hybnost často zlepší jednorázová dávka 
podaná přibližně hodinu před prováděním konkrétních úkonů jako mytí, oblékání, holení se, 
rehabilitace.  
 
Léčba  se  zahajuje  nízkou  dávkou,  kterou  lékař  postupně  zvyšuje.  Pokud  je  léčba  zahájena  vysokou 
dávkou, nebo je dávka zvyšována rychle, mohou se objevit nežádoucí účinky, zvláště u starších pacientů, 
pacientů s onemocněním ledvin nebo po cévní mozkové příhodě. 
 
Dospělí  
První tři dny – 5 mg (polovina 10mg tablety přípravku BACLOFEN-Polpharma 10 mg) třikrát denně; 
následující tři dny – jedna 10mg tableta přípravku BACLOFEN-Polpharma 10 mg třikrát denně; 
následující tři dny – 15 mg (1

1

/

2

 10mg tablety přípravku BACLOFEN-Polpharma 10 mg) třikrát 

denně;  následující tři dny – 20 mg (dvě 10mg tablety přípravku BACLOFEN-Polpharma 10 mg) 
třikrát denně. 
Uspokojivé kontroly příznaků je obvykle dosaženo dávkami do 60 mg denně, avšak často bývá nutné, 
aby lékař dávkování ještě upravil, aby vyhovovalo potřebám konkrétního pacienta. Maximální denní 
dávka by neměla být vyšší než 100 mg.  
Délku léčby určí lékař podle stavu pacienta. 
BACLOFEN-Polpharma 10 mg: Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Starší pacienti 
U starších pacientů lékař zvyšuje dávku velmi opatrně, protože je vyšší riziko vzniku nežádoucích 
účinků.  
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Těmto pacientům lékař sníží dávku na 5 mg denně.  
 
Použití u dětí (0 až < 18 let) 
Léčba u dětí se řídí jejich tělesnou hmotností. Obvykle se zahajuje velmi nízkou dávkou (odpovídající 
přibližně 0,3 mg/kg denně), a to ve 2-4 rozdělených dávkách (upřednostňuje se však podávání ve 4 
dávkách). Dávkování se pak opatrně postupně navyšuje, dokud nevyhovuje požadavkům konkrétního 
dětského pacienta. Obvyklé denní dávky se pohybují mezi 0,75 a 2 mg/kg tělesné hmotnosti. U dětí ve 
věku do 8 let by celková denní dávka neměla přesáhnout 40 mg/den. U dětí starších než 8 let se může 
denně podávat maximálně 60 mg. Baklofen v tabletách není vhodný pro použití u dětí s tělesnou 
hmotností do 33 kg.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku BACLOFEN-Polpharma, než jste měl(a) 
Po předávkování tímto přípravkem se mohou objevit následující nežádoucí účinky: ospalost, zhoršené 
vědomí, bezvědomí, útlum dýchání. Mohou se také objevit stavy zmatenosti, halucinace, rozrušení, 
poruchy vidění, snížení svalového napětí, epileptické záchvaty, změna krevního tlaku, zpomalení 
srdeční činnosti, snížení tělesné teploty, pocit na zvracení, zvracení, průjem nebo nadměrné slinění. 
Jestliže se domníváte, že jste užil(a) příliš velké množství přípravku BACLOFEN-Polpharma, 
vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.  
K dispozici není žádný specifický protijed baklofenu.  
  
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek BACLOFEN-Polpharma 

 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku BACLOFEN-Polpharma, další dávku užijte v normálním 
čase dle původního rozpisu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek BACLOFEN-Polpharma  
Vysazení léčby přípravkem BACLOFEN-Polpharma se nemá provádět náhle, neboť to může vyvolat 
nežádoucí účinky (viz odstavec „Upozornění a opatření“).  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Hlášeny byly níže uvedené účinky: 
 
Velmi časté (vyskytující se u více než 1 z 10 osob) 
• 

Utlum, ospalost, pocit na zvracení 

 
Časté (vyskytující se max. u 1 z 10 osob) 
• 

Útlum dýchání, točení hlavy, malátnost, vyčerpanost, stav zmatenosti, závrať, bolest hlavy, 
nespavost, změny nálady, svalová slabost, ataxie (porucha hybnosti projevující se 
nesouměrností pohybů a špatnou koordinací), třes, halucinace, noční můry, bolest svalů  

• 

Problémy s viděním, mimovolní rytmické pohyby očí  

• 

Nízký krevní tlak 

• 

Zažívací obtíže, říhání, zvracení, zácpa, průjem, sucho v ústech 

• 

Nadměrné pocení, vyrážka 

• 

Zvýšená potřeba močit a bolest při močení 

 

Vzácné (vyskytující se max. u 1 z 1 000 osob) 
• 

Brnění, píchání, svědění či pálení horních nebo dolních končetin (parestézie), 

• 

Nezřetelná nebo pomalá řeč 

• 

Porucha vnímání chuti 

• 

Bolest břicha 

• 

Porucha funkce jater  

• 

Problémy s močením 

• 

Porucha erekce 

 

Velmi vzácné (vyskytující se u méně než 1 z 10 000 osob) 
• 

Hypotermie (nízká tělesná teplota). 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
• 

Kopřivka  

• 

Potíže s dýcháním během spánku (syndrom spánkové apnoe) 

 

 

 

Svého ošetřujícího lékaře informujte okamžitě při výskytu níže uvedených nežádoucích účinků: 
• 

Neobvyklá slabost horních a dolních končetin, malátnost nebo vyčerpanost; 

• 

Halucinace (vidíte nebo slyšíte věci, které ve skutečnosti neexistují); 

• 

Křeče (epileptické záchvaty); 

• 

Porucha zraku; 

• 

Útlum dýchání; 

 
 

• 

Výkyvy nálady; 

• 

Vyrážka; 

• 

Neschopnost kontrolovat močení, potíže nebo bolest při močení, včetně pomočování se. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek BACLOFEN-Polpharma uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené původní lahvičce, aby byl 
přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek BACLOFEN-Polpharma obsahuje 
 

Léčivou látkou přípravku je baclofenum. Jedna tableta obsahuje baclofenum 10 mg nebo 25 mg.  

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, bramborový škrob, želatina, mastek, 
magnesium-stearát, ethylcelulóza. 

 
Jak přípravek BACLOFEN-Polpharma vypadá a co osahuje toto balení 
BACLOFEN-Polpharma  10  mg  tablety  a  BACLOFEN-Polpharma  25  mg  tablety  jsou  bílé,  kulaté 
vypouklé tablety. Přípravek BACLOFEN-Polpharma 10 mg tablety je opatřen půlicí rýhou. Tabletu lze 
rozdělit na stejné dávky.  
 
BACLOFEN-Polpharma 10 mg: 
50 tablet v bílé HDPE lahvičce s bílým LDPE uzávěrem s bezpečnostním kroužkem a stlačitelnou 
protinárazovou výplní a v krabičce. 
 
BACLOFEN-Polpharma 25 mg: 
50 tablet v bílé HDPE lahvičce s bílým LDPE uzávěrem s bezpečnostním kroužkem a stlačitelnou 
protinárazovou výplní a v krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  

 
 

Držitel rozhodnutí o registraci  
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański  
Polsko 
 
Výrobce 
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański  
Polsko 
 
Medana Pharma SA 
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz 
Polsko  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována21. 11. 2017. 

Recenze

Recenze produktu BACLOFEN-POLPHARMA 25 MG TBL 50X25MG

Diskuze

Diskuze k produktu BACLOFEN-POLPHARMA 25 MG TBL 50X25MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám