Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG 50X500MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70096

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 70096
Kód EAN:
Kód SÚKL: 45020
Tento léčivý přípravek se obvykle předepisuje k léčbě: - infekcí dolních cest dýchacích, jako je bronchitida, pneumonie (záněty průdušek, zápal plic); - infekcí mandlí, hltanu (faryngitida) a dutin; - infekcí ucha; - infekcí kůže a měkkých tkání; - infekcí močové trubice a děložního hrdla vyvolaných chlamydiemi.

Příbalový leták

 
 

 

 

sp. zn. sukls108795/2013 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Azitromycin Sandoz 250 mg 

Azitromycin Sandoz 500 mg 

potahované tablety 

azithromycinum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám. Nedávejte  jej  žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1.  Co je přípravek Azitromycin Sandoz  a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azitromycin Sandoz  užívat 
3.  Jak se přípravek Azitromycin Sandoz  užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Azitromycin Sandoz  uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 

1. Co je přípravek Azitromycin Sandoz a k čemu se používá  

Přípravek Azitromycin Sandoz je antibiotikum. Patří do skupiny, která se nazývá makrolidy. Používá 
se k léčbě infekcí vyvolaných bakteriemi. 
 
Tento léčivý přípravek se obvykle předepisuje k léčbě: 
-  infekcí dolních cest dýchacích, jako je chronická bronchitida, pneumonie  
-  infekcí mandlí, hltanu (faryngitida) a dutin 
-  infekcí ucha (akutní otitis media) 
-  infekcí kůže a měkkých tkání, s výjimkou infikovaných popálenin 
-  infekcí močové trubice a děložního hrdla vyvolaných chlamydiemi. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azitromycin Sandoz  užívat 

Neužívejte tento léčivý přípravek, jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na: 
-  azithromycin; 
-  erythromycin; 
-  jakékoli jiné makrolidové nebo ketolidové antibiotikum; 
-  jakoukoli pomocnou látku obsaženou v tomto léčivém přípravku. 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Azitromycin Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  problémy s játry: Váš lékař může požadovat monitorování Vašich jaterních funkcí, nebo léčbu 

ukončit; 

-  problémy s ledvinami: pokud máte závažné problémy s ledvinami, může být zapotřebí upravit 

dávku; 

-  nervové (neurologické) nebo psychické (psychiatrické) problémy; 
-  určitý typ svalové slabosti nazývaný myasthenia gravis. 

 
Jelikož azithromycin může zvýšit riziko poruch srdečního rytmu, informujte, prosím, svého lékaře 
předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek, pokud máte kterýkoli z následujících problémů: 

-  problémy  se  srdcem,  jako  je  srdeční  slabost  (srdeční  selhání),  velmi  pomalý  srdeční  tep, 

nepravidelný  srdeční  tep  nebo  porucha  nazývaná  “syndrom  prodloužení  intervalu QT” 
(zjištěná pomocí elektrokardiogramu); 

-  nízké hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi. 

Další léčivé přípravky a Azitromycin Sandoz 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Tato informace je důležitá zejména u těchto léků: 

-  theofylin (lék k léčbě astmatu): účinek theofylinu se může zvýšit; 
-  warfarin nebo podobné léky ke snížení srážlivosti krve: současné užívání může zvýšit riziko 

krvácení; 

-  ergotamin,  dihydroergotamin  (léky  k léčbě  migrény):  může  dojít  ke  vzniku  ergotismu  (tj. 

svědění  končetin,  svalové  křeče  a gangréna  rukou  a nohou  v důsledku  poruchy  krevního 
oběhu): současné užívání těchto léků se proto nedoporučuje; 

-  cyklosporin  (lék  k potlačení  imunitního  systému  k prevenci  a léčbě  odmítnutí 

transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně): pokud je třeba současného užívání, lékař Vám 
bude pravidelně kontrolovat hladiny těchto léků v krvi a podle výsledků těchto kontrol Vám 
upraví dávky; 

-  digoxin (lék k léčbě selhání srdce): může dojít ke zvýšení hladiny digoxinu, lékař Vám bude 

pravidelně kontrolovat jeho hladiny; 

-  antacida (lék k léčbě poruch trávení): viz bod 3; 
-  cisaprid  (lék  k léčbě  žaludečních  potíží),  terfenadin  (lék  k léčbě  senné  rýmy):  současné 

užívání s azithromycinem může vyvolat srdeční poruchy; 

-  léky k léčbě nepravidelností srdečního rytmu (antiarytmika); 
-  nelfinavir  (používaný  k léčbě  HIV  infekce):  současné  užívání  může  zvýšit  výskyt 

nežádoucích účinků azithromycinu; 

-  alfentanil (používá se k narkóze) nebo astemizol (používá se při léčbě senné rýmy): současné 

užívání s azithromycinem může zvýšit účinek těchto léků. 

Azitromycin Sandoz s jídlem a pitím 
Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla. 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento léčivý 
přípravek se nesmí v těhotenství a během kojení používat, pokud ho lékař výslovně nedoporučí. 
 
Tento lék se vylučuje do mateřského mléka. Proto přerušte kojení v průběhu léčby azithromycinem 
a dva dny po jejím ukončení.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento léčivý přípravek může vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou závratě nebo křeče. To může snížit 
schopnost vykonávat určité činnosti, jako například řídit a obsluhovat stroje. 

Azitromycin Sandoz obsahuje sójový lecithin. Jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na burské 
oříšky nebo na sóju, neužívejte tento léčivý přípravek. 
 

3.  Jak se přípravek Azitromycin Sandoz užívá  

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Uvedené dávkování je určeno pro dospělé 
a děti s tělesnou hmotností vyšší než 45 kg. Děti s nižší tělesnou hmotností nemohou tyto tablety 
užívat. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Přípravek Azitromycin Sandoz se podává 3 nebo 5 dnů: 

  podávání  3 dny:  užívejte  500 mg  (dvě  tablety  250 mg  nebo  jednu  tabletu  500 mg)  jednou 

denně, 

  podávání 5 dnů: 

o

  první den užijte 500 mg (dvě tablety 250 mg) 

o

  2., 3., 4. a 5. den užijte 250 mg (jednu tabletu 250 mg). 

 

Při léčbě infekcí močové trubice a děložního hrdla způsobených chlamydiemi se tento přípravek užívá 
1 den: 

  podávání 1 den: 1000 mg (čtyři tablety 250 mg nebo dvě tablety 500 mg).  

Všechny tablety užijte současně první den. 

Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry 
Pokud máte problémy s ledvinami nebo játry, sdělte to svému lékaři, protože může být nutné 
upravit dávku přípravku. 

Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou. 

  tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla (nalačno). 

 

Užívání přípravku Azitromycin Sandoz s léky na poruchy trávení 

  pokud potřebujete užívat léky na poruchy trávení, jako jsou antacida, užívejte tablety přípravku 

Azitromycin Sandoz nejméně jednu hodinu před podáním antacida nebo nejméně dvě hodiny 
po jeho podání. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Azitromycin Sandoz  
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Azitromycin Sandoz, vezměte si ho ihned, jakmile si 
vzpomenete. Poté pokračujte v dávkování jako předtím. Během jednoho dne neužívejte více než jednu 
dávku. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Azitromycin Sandoz, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více tablet, může Vám být špatně. Může se také dostavit některý z nežádoucích 
účinků, jako je průjem nebo ohluchnutí. Ihned kontaktujte svého lékaře nebo pohotovost. Pokud je to 
možné, vezměte s sebou tablety nebo krabičku od tohoto přípravku, abyste mohl(a) ukázat lékaři, jaký 
přípravek jste užil(a). 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Azitromycin Sandoz  
Vždy užívejte přípravek Azitromycin Sandoz  po celou dobu, po kterou Vám byl předepsán, i když se 
cítíte lépe. Při předčasném ukončení léčby přípravkem Azitromycin Sandoz se může infekce vrátit. 
Může také dojít k rezistenci bakterií na tento přípravek a léčba pak bude obtížnější. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se  užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Závažné nežádoucí účinky: 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  jakýkoli  z těchto  příznaků  závažné  alergické  reakce,  přerušte  užívání 
přípravku  Azitromycin  Sandoz  a ihned  o tom  řekněte  svému  lékaři  nebo  vyhledejte  ošetření 
v nejbližší pohotovosti: 

  náhlé potíže s dýcháním, řečí nebo polykáním 
  otok rtů, jazyka, obličeje a krku 
  silná závrať nebo kolaps 
  závažná  nebo  svědivá  kožní  vyrážka,  zejména  pokud při ní dochází k tvorbě puchýřků a bolesti 

očí, úst nebo pohlavních orgánů. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z následujících  nežádoucích  účinků,  řekněte o tom co nejdříve 
svému lékaři: 

  průjem,  který  je  závažný,  déletrvající  nebo  krvavý,  spolu  s bolestí  břicha  nebo  horečkou.  Tyto 

příznaky  mohou  být  známkou  závažného  zánětu  střev.  K tomu  může  vzácně  dojít  po  užívání 
antibiotik. 

  zežloutnutí kůže nebo očního bělma vyvolané jaterními potížemi 
  zánět slinivky břišní, který způsobuje závažnou bolest břicha nebo zad 
  zvýšené nebo snížené množství moči nebo přítomnost stop krve v moči způsobené ledvinovými 

problémy 

  kožní vyrážka vyvolaná citlivostí na sluneční záření 
  neobvyklé podlitiny nebo krvácení 
  nepravidelný nebo zrychlený srdeční tep. 

 

Tyto nežádoucí účinky jsou závažné. Pokud se u Vás vyvinuly, může to vyžadovat okamžitou 
lékařskou péči. Závažné nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí), 
vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí) nebo jejich četnost nelze z dostupných údajů určit.  
 
Další možné nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): 

  průjem 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 

  bolesti hlavy 
  zvracení, podráždění žaludku, žaludeční křeče, pocit nevolnosti 
  nízký počet lymfocytů (typ bílých krvinek), vyšší počet eosinofilů (typ bílých krvinek), nízké 

hladiny hydrogenuhličitanu v krvi, vyšší počet basofilů, monocytů a neutrofilů (typy bílých 
krvinek) 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): 

  kvasinkové a bakteriální infekce, zvláště v ústech, hrdle, nose, plicích, střevech a vagině 
  nízký počet leukocytů (typ bílých krvinek), nízký počet neutrofilů (typ bílých krvinek), vyšší 

počet eosinofilů (typ bílých krvinek) 

  otok, alergické reakce různé závažnosti 
  ztráta chuti k jídlu 
  nervozita, nespavost 
  závratě, ospalost, poruchy vnímání chutí, mravenčení nebo necitlivost v rukou nebo nohou 
  poruchy vidění 
  poruchy sluchu, pocit točení hlavy 
  bušení srdce 
  kožní vyrážka, pocení (návaly horka) 
  potíže s dýcháním, krvácení z nosu 
  zácpa, plynatost, poruchy trávení, zánět žaludku, potíže s polykáním, nadýmání, sucho v ústech, 

říhání, vředy v ústech, zvýšená tvorba slin 

  zánět jater 
  svědivá vyrážka, zánět kůže, suchá kůže, pocení 
  zánět kloubů, bolesti svalů, zad a šíje 
  potíže a bolesti při močení, bolesti ledvin 
  krvácení z dělohy, poruchy varlat 
  otok kůže, slabost, celkový pocit nemoci, únava, otok obličeje, bolesti na hrudi, horečka, bolesti 
  abnormální hodnoty laboratorních testů (např. výsledky krevních testů, testů funkce jater a 

ledvin) 

  problémy po léčbě 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): 

  agitovanost, pocit ztráty identity 
  abnormální funkce jater 
  citlivost na sluneční světlo 

 
Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

  pokles počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin 
  pokles počtu červených krvinek, což může vést ke světle žlutému zbarvení kůže a vyvolat slabost 

nebo dušnost 

  pocit agresivity, úzkosti, silného zmatení, halucinace 
  záchvaty křečí, mdloby, snížená citlivost kůže, pocit hyperaktivity, poruchy čichu, ztráta čichu 

nebo chuti, svalová slabost (myasthenia gravis) 

  špatný sluch, hluchota nebo zvonění v uších 
  abnormální elektrokardiogram (EKG) 
  nízký krevní tlak 
  skvrny na jazyku 
  bolesti kloubů 

 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek.

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5.  Jak přípravek Azitromycin Sandoz uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za 

Použitelné do:/EXP:

. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.

 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Azitromycin Sandoz obsahuje  

-  Azitromycin Sandoz 250 mg: léčivou látkou je azithromycinum monohydricum, odpovídající 

azithromycinum 250 mg. 

Azitromycin Sandoz 500 mg: léčivou látkou je azithromycinum monohydricum, odpovídající 

azithromycinum 500 mg. 

       - Pomocnými látkami jsou:  

Jádro  tablety:  mikrokrystalická  celulosa,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu  typ  A,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  natrium-lauryl-sulfát, 
magnesium-stearát. 
Potah tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), mastek, sójový lecithin, xanthanová 
klovatina. 

Jak přípravek Azitromycin Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení 
Azitromycin Sandoz 250 mg 
jsou bílé až téměř bílé oválné potahované tablety, hladké na obou 
stranách.  
Azitromycin Sandoz 500 mg jsou bílé až téměř bílé oválné potahované tablety, s hlubokou půlící 
rýhou na jedné straně a rýhou na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. 
 
Azitromycin Sandoz 250 mg a Azitromycin Sandoz 500 mg, potahované tablety, jsou baleny 
v PVC/PVdC/Al blistru. 
 

250mg tablety jsou dodávány v těchto velikostech balení: 
Papírová krabička s blistrem (blistry) obsahující: 4, 6, 12, 24, 50 nebo 100 potahovaných tablet. 

500mg tablety jsou dodávány v těchto velikostech balení: 
Papírová krabička s blistrem (blistry) obsahující: 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Sandoz GmbH, 

Biochemiestrasse 10, 6250 

Kundl,Rakousko 

 
Výrobce  

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko 
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko 
Sandoz S.R.L., Livezeni Street no 7A, Targu Mures, Rumunsko 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Rakousko 

Azithromycin Sandoz 500 mg - Filmtabletten 

Česká republika 

 

Azitromycin Sandoz 250 mg 
Azitromycin Sandoz 500 mg 

Německo 

 

Azithromycin Sandoz 250 mg Filmtabletten 
Azithromycin Sandoz 500 mg Filmtabletten 

Dánsko 

Azithromycin "Sandoz" 

Estonsko 

 

Azithromycin Sandoz 250 mg 
Azithromycin Sandoz 500 mg 

Finsko 

 

Azithromycin Sandoz 250 mg Tabletti, kalvopäällysteinen 

Azithromycin Sandoz 500 mg Tabletti, kalvopäällysteinen 

Velká Británie 

AZITHROMYCIN 500 MG TABLETS 

Řecko 

 

BINOZYT 
BINOZYT 

Maďarsko 

 

Azi Sandoz 250 mg filmtabletta 
Azi Sandoz 500 mg filmtabletta 

Itálie 

Azitromicina Sandoz 500 mg compresse rivestite con film 

 

Litva 

Azithromycin Sandoz 250 mg plèvele dengtos tabletès 

 Azithromycin Sandoz 500 mg plèvele dengtos tabletès 

 

Lotyšsko 

 

Azithromycin Sandoz 250 mg apvalkotäs tabletes 

 Azithromycin Sandoz 500 mg apvalkotäs tabletes 

Nizozemsko 

 

Azitromycine Sandoz 250 mg, filmomhulde tabletten 
Azitromycine Sandoz 500 mg, filmomhulde tabletten 

Norsko 

Azithromycin Sandoz 

Polsko 

 

AzitroLEK 250 
AzitroLEK 500 

Portugalsko 

 

 

PT 

AZITROMICINA SANDOZ 

Švédsko 

 

Azithromycin Sandoz 250 mg filmdragerade tabletter 
Azithromycin Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter 

Slovinsko 

 

Azitromicin  Sandoz 250 mg filmsko obložene tablete 
Azitromicin Sandoz 500 mg filmsko obložene tablete 

Slovenská republika 

 

Azithromycin Sandoz 250 mg filmom obalené tablety 
Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety 

 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí 
o registraci: Sandoz s.r.o., Praha

office.cz@sandoz.com

. 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
6.8.2013 

Recenze

Recenze produktu AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG 50X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG 50X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám