Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 26393
Kód EAN:
Kód SÚKL: 14670
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Azaprine se používá k potlačení imunitních reakcí buď samostatně nebo v kombinaci s jinými přípravky a s dalšími léčebnými postupy, které ovlivňují imunitní reakce. Azathioprin v kombinaci s kortikosteroidy a dalšími léky či léčebnými postupy je užíván pacienty po transplantacích (ledvin, srdce, jater) a dále pacienty s těžkými formami kloubního revmatismu, systémovým lupus erythematodes (choroba projevující se nejčastěji horečkou, kožními projevy, záněty kloubů, záněty ledvin a postižením jiných orgánů), se zánětlivými onemocněními kloubů (revmatoidní artritis), s krevními nemocemi (idiopatická trombopenická purpura, autoimunní hemolytická anémie) a s některými záněty jater, které jsou způsobeny složkami vlastního organismu. Přípravek mohou užívat dospělí, děti a mladiství.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls1118855/2008,
sukls159030/2008


Příbalová informace: informace pro pacienta
Azaprine 25 mg
Azaprine 50 mg
Potahované tablety
azathioprinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní
sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékař nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Azaprine a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azaprine užívat
3. Jak se přípravek Azaprine užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Azaprine uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Azaprine a k čemu se používá

Přípravek Azaprine potlačuje imunitní reakce organismu, a proto se používá hlavně jako
imunosupresivum.

Přípravek Azaprine se používá k potlačení imunitních reakcí buď samostatně nebo v
kombinaci s jinými přípravky a s dalšími léčebnými postupy, které ovlivňují imunitní reakce.
Azathioprin v kombinaci s kortikosteroidy a dalšími léky či léčebnými postupy je užíván
pacienty po transplantacích (ledvin, srdce, jater) a dále pacienty s těžkými formami
kloubního revmatismu, systémovým lupus erythematodes (choroba projevující se nejčastěji
horečkou, kožními projevy, záněty kloubů, záněty ledvin a postižením jiných orgánů), se
zánětlivými onemocněními kloubů (revmatoidní artritis), s krevními nemocemi (idiopatická
trombopenická purpura, autoimunní hemolytická anémie) a s některými záněty jater, které
jsou způsobeny složkami vlastního organismu.
Přípravek mohou užívat dospělí, děti a mladiství.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azaprine užívat

Neužívejte přípravek Azaprine:
2/4
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na azathioprin, 6-merkaptopurin nebo na
kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- během těhotenství a kojení

Upozornění a opatření
Přípravek se musí podávat opatrně při jaterních poruchách, při zánětlivém onemocnění jater a
stavu po proběhlém zánětu, při městnání žluči (cholestáze) a při poruchách krvetvorby.
Pacientům s projevy ledvinového selhávání upraví dávkování lékař.
Během léčby budete muset v pravidelných intervalech podstoupit vyšetření krevního obrazu.

Další léčivé přípravky a přípravek Azaprine
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užívala nebo které možná budete užívat.

Účinnost přípravku Azaprine zvyšují látky používané k léčbě dny (allopurinol, oxipurinol,
thiopurinol).

Následující léčivé látky mohou v kombinaci s přípravkem Azaprine zvýšit riziko vzniku
útlumu kostní dřeně:

- látky s protizánětlivými účinky (indometacin)
- látky používané k léčbě revmatických onemocnění (penicilamin)
- co-trimoxazol (používaný k léčbě některých bakteriálních infekcí)
- kaptopril (patřící mezi ACE inhibitory používané k léčbě vysokého krevního tlaku)
- cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů).

Zvláštní opatrnost je nutná při užívání přípravku Azaprine s warfarinem (lék na předcházení
vzniku krevních sraženin), aminosalicyláty (mesalazin, olsalazin, sulfasalazin, které se
používají k léčbě chronických zánětů trávicího systému) a při očkování živými vakcínami.

Těhotenství a kojení
Pro podání přípravku během těhotenství a kojení musejí být zvlášť závažné důvody.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při používání tohoto přípravku nebylo zjištěno negativní ovlivnění činnosti vyžadující
zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Azaprine užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti užívají obvykle dávku 1-3 mg/kg tělesné hmotnosti denně. Velikost dávky i
doba léčby závisí na závažnosti onemocnění a na reakci pacienta. Účinek se může projevit až
po několika dnech nebo týdnech. V případě dobré snášenlivosti přípravku Azaprine může být
léčba dlouhodobá. Nedojde-li však do 3 měsíců ke zřejmému zlepšení stavu, léčba se přeruší.
3/4
Dávkování u transplantovaných dospělých, mladistvých i dětských pacientů záleží na
zvoleném léčebném režimu. První den léčby se může podat celodenní dávka až 5 mg/kg
tělesné hmotnosti pacienta. Udržovací dávka se pohybuje v rozmezí 1 až 4 mg/kg tělesné
hmotnosti denně a upravuje se podle klinického stavu pacienta a krevního obrazu.
Pacientům ve vyšším a pokročilém věku dávku upraví lékař.

Při užívání přípravku Azaprine může někdy dojít k nechutenství nebo zvracení, proto je
vhodné jeho užití po jídle nebo před spaním.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Azaprine, než jste měl(a)
Poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Azaprine
Poraďte se s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté ( 1/10): útlum funkce kostní dřeně, snížení počtu bílých krvinek, u pacientů po
transplantaci virové, plísňové a bakteriální infekce

Časté ( 1/100, <1/10): snížení počtu krevních destiček, nevolnost (vzniku nevolnosti lze
předcházet užíváním tablet po jídle)

Méně časté ( 1/1000 a <1/100): u pacientů s jinou indikací podávání než transplantace (viz
velmi časté NÚ) virové, plísňové a bakteriální infekce, anémie (chudokrevnost), pankreatitida
(zánět slinivky břišní), městnání žluči (cholestáza) a zhoršení jaterních testů, reakce
přecitlivělosti (vyrážky, zčervenání kůže, bolesti svalů a kloubů, poruchy funkce ledvin
(únava, otok dolních končetin, častější močení, pocit žízně, nechutenství až zvracení) a
snížení krevního tlaku).

Vzácné ( 1/10 000 a do 1/1000): nádory (krevní, kožní, pojivové tkáně, děložního čípku),
určité typy poruchy krvetvorby (agranulocytóza, pancytopenie, aplastická anémie,
megaloblastová anémie, erytroidní hypoplazie), u transplantovaných pacientů kolitida,
divertikulitida (záněty střev), perforace střeva, život ohrožující poškození jater, ztráta vlasů,
těžký průjem (u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním)

Velmi vzácné (< 1/10 000 včetně jednotlivých hlášených případů): zánět plicní tkáně,
zánětlivé onemocnění kůže a sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální
nekrolýza)

4/4
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším
užívání přípravku poraďte s lékařem. Při výskytu známek přecitlivělosti přestaňte okamžitě
přípravek užívat a vyhledejte neprodleně lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci5. Jak přípravek Azaprine uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn
před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použit.
do: . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Azaprine obsahuje
- Léčivou látkou je azathioprinum 25 mg nebo 50 mg v 1 potahované tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl
karboxymetylškrobu (typ A), polysorbát 80, předbobtnalý škrob, povidon 40,
magnesium-stearát, potahová soustava Opadry 02G56674 hnědá (Azaprine 25 mg),
potahová soustava Opadry YS-IR 7006 bezbarvá (Azaprine 50 mg).

Jak přípravek Azaprine vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Azaprine 25 mg: kulaté, oranžově-hnědé, bikonvexní potahované tablety, z jedné
strany vyryto AZ25
Přípravek Azaprine 50 mg: kulaté, světle žluté, bikonvexní potahované tablety, z jedné strany
vyryto AZ50
Velikost balení: 28, 30, 56, 60, 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava, Komárov, Česká
republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
11.4.2012

Recenze

Recenze produktu AZAPRINE 50 MG 28X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AZAPRINE 50 MG 28X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze