Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AXETINE 1.5GM INJ SIC 10X1.5GM - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19980

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 19980
Kód EAN: 5290931004825
Kód SÚKL: 64831
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Axetine je baktericidní cefalosporinové antibiotikum, které je rezistentní k většině betalaktamáz a je účinné proti široké řadě G+ a G+ bakterií. Je indikován k léčbě ještě před tím, než je identifikován vyvolávající mikroorganismus nebo když je infekce způsobena citlivou bakterií. Je účinný v pooperační profylaxi infekce. Obvykle je účinný v monoterapii, ale může být vhodné jej použít v kombinaci s aminoglykosidovými antibiotiky nebo metronidazolem. Současné podání s metronidazolem je vhodné u prokázaných nebo suspektních aerobních nebo anaerobních infekcí jako je peritonitida, aspirační pneumonie, absces plic, pánve nebo mozku, nebo je vhodný při chirurgických kolorektálních nebo gynekologických zákrocích. Infekce kostí a kloubů: jako je septická artritis, osteomyelitis. ORL infekce: faryngitis, sinusitis, tonsilitis. Gonorea: zvláště pokud není vhodné použít penicilin. Porodnické a gynekologické infekce: pánevní záněty. Profylaxe: tam, kde je zvýšené riziko infekce, jako jsou břišní, srdeční, esofageální, ortopedické, pánevní, plicní a vaskulární chirurgické zákroky. Respirační: jako jsou chronická bronchitis, infekční bronchiektasie, bakteriální pneumonie, plicní abscesy a pooperační hrudní infekce. Infekce měkkých tkání: jako je celulitis, erysipel, peritonitis a infikovaná poranění. Močové infekce: jako je asymptomatická bakteriurie, cystitis a akutní a chronická pyelonefritis. Jiné infekce: včetně sepse a meningitis.

Příbalový leták

1/6 

sp.zn.sukls53459/2016 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

AXETINE 750 mg 

AXETINE 1,5 g 

Prášek pro injekční/infuzní roztok 

Cefuroximum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je AXETINE a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek AXETINE podán 

3. Jak se AXETINE podává 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak AXETINE uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

1.  Co je AXETINE a k čemu se používá 

Přípravek  AXETINE  je  antibiotikum,  které  se  používá  u  dospělých  a  dětí.  Účinkuje  tak,  že  zabíjí 
bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny

Přípravek AXETINE se používá k léčbě následujících infekcí: 

  plic a hrudníku 
  močových cest 
  kůže a měkkých tkání 
  břicha 

Přípravek AXETINE se používá rovněž: 

  k prevenci infekcí u chirurgických výkonů. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek AXETINE podán 

Přípravek AXETINE Vám nesmí být podán 

  jestliže jste alergický(á) na jakékoli cefalosporinové antibiotikum 
  jestliže  se  u  Vás  vyskytla  alergická  reakce  (reakce  přecitlivělosti)  na  jakékoli  jiné 

betalaktamové antibiotikum (peniciliny, monobaktamy a karbapenemy) 

 Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři dříve, než zahájíte léčbu přípravkem AXETINE. 
Přípravek AXETINE Vám nesmí být podán. 

 

2/6 

Upozornění a opatření 

Je  nutné,  abyste  v  době,  kdy  Vám  je  podáván  přípravek  AXETINE,  věnoval(a)  pozornost  určitým 
příznakům,  jako  jsou  alergické  reakce  a  poruchy  trávicího  traktu,  např.  průjem.  To  sníží  riziko 
možných problémů, viz „Stavy, kterým je nutné věnovat pozornost“ v bodě 4. Pokud jste někdy měl(a) 
alergickou  reakci  na  jiná  antibiotika,  jako  je  např.  penicilin,  můžete  být  rovněž  alergický(á)  na 
přípravek AXETINE. 

Jestliže je nutné provést vyšetření krve nebo moči 

Přípravek AXETINE může mít vliv na výsledek stanovení cukru při vyšetření moči nebo krve a testu 
zvaného jako Coombsův test. Pokud podstupujete tyto testy: 

   Sdělte osobě, která Vám odebírá vzorky, že dostáváte přípravek AXETINE. 

Další léčivé přípravky a přípravek AXETINE 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. Týká se to i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Některé léky mohou ovlivňovat způsob, jakým přípravek AXETINE účinkuje, nebo mohou zvyšovat 
pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků. Týká se to následujících léčiv: 

  antibiotika aminoglykosidového typu 
  močopudné tablety (diuretika), jako je např. furosemid 
  probenecid 
  perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve užívané ústy) 

Pokud  se  Vás  toto  týká,  sdělte  to  svému  lékaři.  Je  možné,  že  Vám  bude  muset  při  používání 
přípravku AXETINE provést zvláštní vyšetření funkce ledvin. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Váš lékař zváží prospěch léčby přípravkem AXETINE pro Vás oproti možným rizikům pro Vaše dítě. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, jestliže se necítíte dobře. 

AXETINE obsahuje sodík 

Pokud dodržujete dietu s kontrolovaným příjmem sodíku, je nutné vzít toto v úvahu. 

AXETINE 750 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje 1,7 mmol (39 mg) sodíku. 

AXETINE 1,5 g: Jedna injekční lahvička obsahuje 3,4 mmol (78 mg) sodíku. 

3.  Jak se AXETINE podává 

Přípravek obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra. Lze ho podávat pomocí kapačky (nitrožilní 
infuze) nebo jako injekci přímo do žíly nebo do svalu. 

Obvyklá dávka 

O správné dávce přípravku AXETINE rozhodne Váš lékař v závislosti na závažnosti a typu infekce, na 
tom zda používáte jiná antibiotika a na základě Vaší tělesné hmotnosti, věku a funkci ledvin. 

Novorozenci (0–3 týdny) 

Na každý 1 kg tělesné hmotnosti novorozence se podává 30 až 100 mg přípravku AXETINE denně 
rozděleně ve dvou nebo třech dávkách. 

 

3/6 

Kojenci (starší 3 týdnů) a děti 

Na každý 1 kg tělesné hmotnosti kojence nebo dítěte se podává 30 až 100 mg přípravku AXETINE 
denně rozděleně ve třech nebo čtyřech dávkách. 

Dospělí a dospívající 

750 mg až 1,5 g přípravku AXETINE dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát denně. 

Pacienti s poruchou funkce ledvin 

Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může dávku upravit. 

 Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
zdravotní sestry. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost 

U  malého  počtu  osob,  které  používají  přípravek  AXETINE,  se  může  objevit  alergická  reakce  nebo 
potenciálně závažné kožní reakce. 

Příznaky těchto reakcí zahrnují: 

  závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok obličeje 

nebo úst způsobující obtíže s dýcháním. 

  kožní vyrážka, která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá 

tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji). 

  široce  rozšířená  vyrážka  s  puchýři  a  olupující  se  kůží.  To  mohou  být  příznaky  Stevens-

Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy

  plísňové infekce ve vzácných případech; léky jako je přípravek AXETINE mohou způsobovat 

přerůstání  kvasinek  (Candida)  v  těle,  což  může  vést  k  plísňovým  infekcím  (jako  je 
moučnivka).  Tyto  nežádoucí  účinky  jsou  pravděpodobnější,  pokud  používáte  přípravek 
AXETINE delší dobu. 

 Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře nebo 
zdravotní sestru. 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 

  bolest v místě injekce, otok a zarudnutí podél žíly. 

 Pokud se u Vás cokoli z toho objeví, sdělte to svému lékaři

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech: 

  zvýšení určitých látek (enzymů) tvořených játry 
  změny počtu bílých krvinek (neutropenie nebo eozinofilie
  nízký počet červených krvinek (anémie

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 

  kožní vyrážka, svědění, vystouplá vyrážka (kopřivka) 
  průjem, nevolnost, bolest břicha 

 Pokud se u Vás kterýkoli z těchto příznaků objeví, sdělte to svému lékaři

 

4/6 

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech: 

  nízká hladina bílých krvinek (leukopenie
  zvýšení bilirubinu (látky, která je tvořena játry) 
  pozitivní Coombsův test 

Další nežádoucí účinky 

Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob a jejich přesná četnost není známa: 

  plísňové infekce 
  vysoká teplota (horečka
  alergické reakce 
  zánět tlustého střeva, způsobující průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha 
  zánět ledvin a krevních cév 
  příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie
  kožní vyrážka, která může vést k tvorbě puchýřů a může vypadat jako malé terčíky - centrální 

tmavá tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji (erythema multiforme

 Pokud se u Vás kterýkoli z těchto příznaků objeví, sdělte to svému lékaři. 

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech: 

  snížení  počtu  krevních  destiček  (krevních  buněk,  které  pomáhají  při  srážení  krve 

(trombocytopenie

  zvýšení hladiny močovinového dusíku a sérového kreatininu v krvi 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

5.  Jak AXETINE uchovávat 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  lahvičce  za 
zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

Rekonstituovaný roztok 

Rekonstituovaný roztok se doporučuje použít okamžitě. 

 

5/6 

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána: 

  po  dobu  5  hodin  při  25 °C  a  48  hodin  při  2 °C  –  8 °C  (v  chladničce)  pro  rekonstituované 

roztoky pro intramuskulární a intravenózní injekci 

  po  dobu  6  hodin  při  25 °C  a  24  hodin  při  2 °C  –  8 °C  (v  chladničce)  pro  rekonstituované 

roztoky pro intravenózní infuzi 

Z mikrobiologického hlediska má však být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba 
a podmínky  uchovávání  přípravku  po  naředění  jsou  na  odpovědnosti  uživatele  a  normálně  by  doba 
neměla  být  delší  než  24  hodin  při  2 °C  – 8 °C,  pokud  ředění  neproběhlo  za  kontrolovaných 
a validovaných aseptických podmínek. 

Před použitím je třeba roztok vizuálně zkontrolovat. Lze použít pouze čiré roztoky. 

6.   Obsah balení a další informace 

Co AXETINE obsahuje 

  Léčivou látkou je cefuroximum. 

AXETINE 750 mg:  Jedna  injekční  lahvička  obsahuje  cefuroximum  750  mg  (jako  cefuroximum 
natricum). 

AXETINE 1,5 g: Jedna injekční lahvička obsahuje cefuroximum 1,5 g (jako cefuroximum natricum). 

  Přípravek AXETINE neobsahuje pomocné látky. 

Jak AXETINE vypadá a co obsahuje toto balení 

Zapertlovaná injekční lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, Al kryt, krabička 

Velikost balení: 1, 10, 50 nebo 100 injekčních lahviček 

Popis přípravku: bílý nebo téměř bílý prášek 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Limassol, Kypr 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 4.5.2016

 

6/6 

 

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 

Návod pro rekonstituci 

Objemy rozpouštědla a koncentrace roztoků, které mohou být užitečné, pokud jsou vyžadovány 
frakcionované dávky
 

Velikost injekční lahvičky 

Množství vody, které 
je potřeba přidat (ml) 

Přibližná koncentrace 
cefuroximu (mg/ml)** 

750 mg prášku pro injekční/infuzní roztok 

750 mg 

 

intramuskulárně 

intravenózní bolus 

intravenózní infuze 

3 ml 

alespoň 6 ml 

alespoň 6 ml 

216 

116 

116 

1,5 g prášku pro injekční/infuzní roztok 

1,5 g 

intramuskulárně 

intravenózní bolus 

intravenózní infuze 

6 ml 

alespoň 15 ml 

15 ml* 

216 

94 

94 

* Rekonstituovaný roztok, který je třeba přidat k 50 nebo 100 ml kompatibilního infuzního roztoku 
(viz informace týkající se kompatibility níže) 

** Výsledný objem roztoku cefuroximu v rekonstitučním médiu je zvýšen vlivem objemového faktoru 
léčivé látky, což vede k uvedeným koncentracím v mg/ml. 

Kompatibilita 

  0,9% injekční roztok chloridu sodného 
  5% injekční roztok glukózy 
  10% injekční roztok glukózy 
  Ringerův injekční roztok 
  Laktátový Ringerův injekční roztok 

Před použitím je třeba roztok vizuálně zkontrolovat. Lze použít pouze čiré roztoky. 

Veškerý  nepoužitý  léčivý  přípravek  nebo  odpad  musí  být  zlikvidován  v  souladu  s  místními 
požadavky. 

 

Recenze

Recenze produktu AXETINE 1.5GM INJ SIC 10X1.5GM

Diskuze

Diskuze k produktu AXETINE 1.5GM INJ SIC 10X1.5GM

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám