Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AXETINE 1.5GM INJ SIC 10X1.5GM - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19980

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 19980
Kód EAN: 5290931004825
Kód SÚKL: 64831
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Axetine je baktericidní cefalosporinové antibiotikum, které je rezistentní k většině betalaktamáz a je účinné proti široké řadě G+ a G+ bakterií. Je indikován k léčbě ještě před tím, než je identifikován vyvolávající mikroorganismus nebo když je infekce způsobena citlivou bakterií. Je účinný v pooperační profylaxi infekce. Obvykle je účinný v monoterapii, ale může být vhodné jej použít v kombinaci s aminoglykosidovými antibiotiky nebo metronidazolem. Současné podání s metronidazolem je vhodné u prokázaných nebo suspektních aerobních nebo anaerobních infekcí jako je peritonitida, aspirační pneumonie, absces plic, pánve nebo mozku, nebo je vhodný při chirurgických kolorektálních nebo gynekologických zákrocích. Infekce kostí a kloubů: jako je septická artritis, osteomyelitis. ORL infekce: faryngitis, sinusitis, tonsilitis. Gonorea: zvláště pokud není vhodné použít penicilin. Porodnické a gynekologické infekce: pánevní záněty. Profylaxe: tam, kde je zvýšené riziko infekce, jako jsou břišní, srdeční, esofageální, ortopedické, pánevní, plicní a vaskulární chirurgické zákroky. Respirační: jako jsou chronická bronchitis, infekční bronchiektasie, bakteriální pneumonie, plicní abscesy a pooperační hrudní infekce. Infekce měkkých tkání: jako je celulitis, erysipel, peritonitis a infikovaná poranění. Močové infekce: jako je asymptomatická bakteriurie, cystitis a akutní a chronická pyelonefritis. Jiné infekce: včetně sepse a meningitis.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls236835/2012, sukls236840/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
AXETINE 750 mg
AXETINE 1,5 g
Prášek pro injekční/infuzní roztok
Cefuroximum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je AXETINE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek AXETINE podán
3. Jak se AXETINE podává
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak AXETINE uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE AXETINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek AXETINE je antibiotikum, které se používá u dospělých a dětí. Účinkuje tak, že zabíjí
bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny.
Přípravek AXETINE se používá k léčbě následujících infekcí:
plic a hrudníku
močových cest
kůže a měkkých tkání
břicha
Přípravek AXETINE se používá rovněž:
k prevenci infekcí během chirurgických výkonů.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE PŘÍPRAVEK AXETINE
PODÁN
Přípravek AXETINE Vám nesmí být podán
jestliže jste alergický(á) na jakékoli cefalosporinové antibiotikum
2/7
jestliže se u Vás vyskytla alergická reakce (reakce přecitlivělosti) na jakékoli jiné
betalaktamové antibiotikum (peniciliny, monobaktamy a karbapenemy)

Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři dříve, než zahájíte léčbu přípravkem AXETINE.
Přípravek AXETINE Vám nesmí být podán.

Upozornění a opatření
Je nutné, abyste v době, kdy Vám je podáván přípravek AXETINE, věnoval(a) pozornost určitým
příznakům, jako jsou alergické reakce a poruchy trávícího traktu, např. průjem. To sníží riziko
možných problémů, viz Stavy, kterým je nutné věnovat pozornost v bodě 4. Pokud jste někdy měl(a)
alergickou reakci na jiná antibiotika, jako je např. penicilin, můžete být rovněž alergický(á) na
přípravek AXETINE.
Jestliže je nutné provést vyšetření krve nebo moči
Přípravek AXETINE může mít vliv na výsledek stanovení cukru při vyšetření moči nebo krve a testu
zvaného jako Coombsův test. Pokud podstupujete tyto testy:
Sdělte osobě, která Vám odebírá vzorky, že dostáváte přípravek AXETINE.

Další léčivé přípravky a přípravek AXETINE
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat. Týká se to i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky mohou ovlivňovat způsob, jakým přípravek AXETINE účinkuje, nebo mohou zvyšovat
pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků. Týká se to následujících léčiv:
antibitotika aminoglykosidového typu
močopudné tablety (diuretika), jako je např. furosemid
probenicid
perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve užívané ústy)
Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři. Je možné, že Vám bude muset při používání
přípravku AXETINE provést zvláštní vyšetření funkce ledvin.
Antikoncepční pilulky
Přípravek AXETINE může snižovat účinnost antikoncepčních pilulek. Pokud užíváte antikoncepční
pilulky při léčbě přípravkem AXETINE, je nutné, abyste zároveň používali bariérovou metodu
antikoncepce (jako např. kondom). Poraďte se se svým lékařem.
Těhotenství, kojení a fertilita
Než začnete dostávat přípravek AXETINE, informujte svého lékaře:
jestliže jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete
jestliže kojíte
Váš lékař zváží prospěch léčby přípravkem AXETINE pro Vás oproti možným rizikům pro Vaše dítě.
3/7


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, jestliže se necítíte dobře.
AXETINE obsahuje sodík
Přípravek AXETINE obsahuje sodík. Pokud dodržujete dietu s kontrolovaným příjmem sodíku, je
nutné vzít toto v úvahu.
AXETINE 750 mg: 1 injekční lahvička obsahuje 1,7 mmol (39 mg) sodíku.
AXETINE 1,5 g: 1 injekční lahvička obsahuje 3,4 mmol (78 mg) sodíku.
3. JAK SE AXETINE PODÁVÁ
Přípravek obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra. Lze ho podávat pomocí kapačky (nitrožilní
infuze) nebo jako injekci přímo do žíly nebo do svalu.
Obvyklá dávka
O správné dávce přípravku AXETINE rozhodne Váš lékař v závislosti na závažnosti a typu infekce, na
tom zda používáte jiná antibiotika a na základě Vaší tělesné hmotnosti, věku a funkci ledvin.
Novorozenci (03 týdny)
Na každý 1 kg tělesné hmotnosti novorozence se podává 30 až 100 mg přípravku AXETINE denně
rozděleně ve dvou nebo třech dávkách.
Kojenci (starší 3 týdnů) a děti
Na každý 1 kg tělesné hmotnosti kojence nebo dítěte se podává 30 až 100 mg přípravku AXETINE
denně rozděleně ve třech nebo čtyřech dávkách.
Dospělí a dospívající
750 mg až 1,5 g přípravku AXETINE denně rozděleně ve dvou, třech nebo čtyřech dávkách.
Maximální dávka: 6 g denně.
Pacienti s poruchou funkce ledvin
Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může dávku upravit.
Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost
U malého počtu osob, které používají přípravek AXETINE, se může objevit alergická reakce nebo
potenciálně závažné kožní reakce.
4/7
Příznaky těchto reakcí zahrnují:
závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok obličeje
nebo úst způsobující obtíže s dýcháním.
kožní vyrážka, která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá
tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji).
široce rozšířená vyrážka s puchýři a olupující se kůží. To mohou být příznaky Stevens-
Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy.
plísňové infekce ve vzácných případech; léky jako je přípravek AXETINE mohou způsobovat
přerůstání kvasinek (Candida) v těle, což může vést k plísňovým infekcím (jako je
moučnivka). Tyto nežádoucí účinky jsou pravděpodobnější, pokud používáte přípravek
AXETINE delší dobu.
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře nebo
zdravotní sestru.
Časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 osoby z 10:
bolest v místě injekce, otok a zarudnutí podél žíly.
Pokud se u Vás cokoli z toho objeví, sdělte to svému lékaři.
Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
zvýšení určitých látek (enzymů) tvořených játry
změny počtu bílých krvinek (neutropenie nebo eozinofilie)
nízký počet červených krvinek (anémie)
Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 osoby ze 100:
kožní vyrážka, svědění, vystouplá vyrážka (kopřivka)
průjem, nevolnost, bolest břicha
Pokud se u Vás kterýkoli z těchto příznaků objeví, sdělte to svému lékaři.
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
nízká hladina bílých krvinek (leukopenie)
zvýšení bilirubinu (látky, která je tvořena játry)
pozitivní Coombsův test
Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob a jejich přesná četnost není známa:
plísňové infekce
vysoká teplota (horečka)
alergické reakce
zánět tlustého střeva, způsobující průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha
zánět ledvin a krevních cév
příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie)
5/7
kožní vyrážka, která může vést k tvorbě puchýřů a může vypadat jako malé terčíky (centrální
tmavá tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji) erythema multiforme.
Pokud se u Vás kterýkoli z těchto příznaků objeví, sdělte to svému lékaři.
Nežádoucí účiny, které se mohou projevit v krevních testech:
snížení počtu krevních destiček (krevních buněk, které pomáhají při srážení krve -
trombocytopenie
zvýšení hladiny močovinového dusíku a sérového kreatininu v krvi
Pokud se u Vás vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. JAK AXETINE UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

Rekonstituovaný roztok
Rekonstituovaný roztok se doporučuje použít okamžitě.
Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána:
po dobu 5 hodin při 25°C a 48 hodin při 2°C 8°C (v chladničce) pro rekonstituované roztoky
pro intramuskulární a intravenózní injekci
po dobu 6 hodin při 25°C a 24 hodin při 2°C8°C (v chladničce) pro rekonstituované roztoky
pro intravenózní infuzi
Z mikrobiologického hlediska má však být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba
a podmínky uchovávání přípravku po naředění jsou na odpovědnosti uživatele a normálně by doba
neměla být delší než 24 hodin při 28°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných
aseptických podmínek.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co AXETINE obsahuje
Léčivou látkou je cefuroximum.
AXETINE 750 mg: 1 injekční lahvička obsahuje cefuroximum 750 mg (jako cefuroximum natricum).
AXETINE 1,5 g: 1 injekční lahvička obsahuje cefuroximum 1,5 g (jako cefuroximum natricum).
Přípravek AXETINE neobsahuje pomocné látky.
6/7

Jak AXETINE vypadá a co obsahuje toto balení
Zapertlovaná injekční lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, Al kryt, krabička

Velikost balení: 1, 10, 50 nebo 100 injekčních lahviček
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
27.2.2013.
7/7
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Návod pro rekonstituci
Objemy rozpouštědla a koncentrace roztoků, které mohou být užitečné, pokud jsou vyžadovány
frakcionované dávky
Velikost injekční lahvičky Množství vody, které
je potřeba přidat (ml)
Přibližná koncentrace
cefuroximu (mg/ml)**
750 mg prášku pro injekční/infuzní roztok
750 mg

intramuskulárně
intravenózní bolus
intravenózní infuze
3 ml
alespoň 6 ml
alespoň 6 ml
216
116
116
1,5 g prášku pro injekční/infuzní roztok
1,5 g intramuskulárně
intravenózní bolus
intravenózní infuze
6 ml
alespoň 15 ml
15 ml*
216
94
94
* Rekonstituovaný roztok, který je třeba přidat k 50 nebo 100 ml kompatibilního infuzního roztoku
(viz informace týkající se kompatibility níže)
** Výsledný objem roztoku cefuroximu v rekonstitučním médiu je zvýšen vlivem objemového faktoru
léčivé látky, což vede k uvedeným koncentracím v mg/ml.
Kompatibilita
0,9% w/v injekční roztok chloridu sodného
5% injekční roztok glukózy
10% injekční roztok glukózy
Ringerův injekční roztok
Laktátový Ringerův injekční roztok
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.

Recenze

Recenze produktu AXETINE 1.5GM INJ SIC 10X1.5GM

Diskuze

Diskuze k produktu AXETINE 1.5GM INJ SIC 10X1.5GM

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám