Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

AVAXIM 160 1X0.5ML-STŘ Injekční suspenze - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70139

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Kód výrobku: 70139
Kód EAN: 3660053071333
Kód SÚKL: 107133
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Avaxim 160 je určen k aktivní imunizaci proti infekci vyvolané virem hepatitidy A pro osoby od 2 let věku. Vakcína je doporučována zejména osobám vystaveným riziku nákazy hepatitidou A jako jsou: - cestující do endemických oblastí; - vojáci; - pracující ve zdravotnictví, osoby pracovně vystavené zvláštnímu riziku infekce jako jsou osoby pečující o děti v denních zařízeních; - osoby zaměstnané v potravinářství; - pracovníci kanalizační služby.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls316718/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

AVAXIM  160 U 

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 

Hepatitis A virus inactivatum (vakcína proti hepatitidě A - inaktivovaná, adsorbovaná) 160 jednotek 

 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. Co je AVAXIM 160 U a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AVAXIM 160 U používat  
3. Jak   se AVAXIM 160 U používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak AVAXIM 160 U uchovávat  
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1.       Co je AVAXIM 160 U a k čemu se používá 
Tento přípravek je  vakcína  ve formě injekční suspenze  (0,5 ml v předplněné injekční stříkačce, velikost 
balení 1 dávka. 
Vakcína  je  doporučována  k prevenci  infekce  způsobené  virem  hepatitidy  A  u  dospívajících  od  16  let  a 
dospělých. 
Vakcína  nevyvolává  ochranu  proti  infekci  způsobené  jiným  typem  viru  hepatitidy,  ani  jinými  známými 
patogeny, které se mohou vyskytovat v játrech. 
Vakcína má být podána v souladu s oficiálními doporučeními. 
 
 
2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AVAXIM 160 U používat  
Nepoužívejte AVAXIM 160 U:  
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  inaktivovaný  virus  hepatitidy  A  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže  máte horečku, chronické progresivní onemocnění nebo akutní onemocnění  (je doporučeno 

očkování odložit), 

-   jestliže se u Vás po předchozím podání vakcíny vyskytla závažná reakce.

 

 
Upozornění a opatření  
 
Před použitím přípravku AVAXIM 160 U se poraďte se svým lékařem. 
-   imunosupresivní léčba nebo stav imunitní nedostatečnosti může vést ke snížení imunitní odpovědi na 

vakcínu, 

-  očkování nemusí zabránit vzniku hepatitidy A, pokud bylo očkování podáno během inkubační doby 

onemocnění, 

-  opatrnosti je zapotřebí u osob s jaterním onemocněním, 
-  opatrnosti je zapotřebí u osob, které jsou přecitlivělé na neomycin (každá dávka vakcíny obsahuje 

stopové množství neomycinu). 

 

-  opatrnosti je zapotřebí jestliže trpíte trombocytopenií, v tomto případě se při intramuskulárním podání 

může vyskytnout krvácení 

mdloby  mohou  nastat  (většinou  u  dospívajících)  po,  nebo  i  před  jakoukoliv  aplikací  injekce.  Proto  svého 
lékaře nebo zdravotní sestru informujte, pokud jste Vy nebo Vaše dítě omdleli po předchozí aplikaci injekce.  
Další léčivé přípravky a AVAXIM 160 U
 
Vakcína může být podána současně s imunoglobuliny, ale do různých injekčních míst. 
Vzhledem k tomu, že vakcína je inaktivovaná, její podání současně s jinými inaktivovanými vakcínami do 
různých injekčních míst nevede obvykle k žádné interakci. 
Vakcína může být podána současně, ale do odlišných míst, s rekombinantní vakcínou proti hepatitidě B nebo 
polysacharidovou vakcínou proti břišnímu tyfu. 
Vakcína může být též podána současně, ale do odlišných míst, s živou vakcínou proti žluté zimnici.  
Vakcína  může  být  použita  jako  posilující  dávka  u  osob,  které  dostaly  základní  dávku  očkování  jinou 
inaktivovanou vakcínou proti hepatitidě A. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) 
nebo které možná budete používat. 
 
Těhotenství a kojení 
Z preventivních důvodů není doporučeno podávat vakcínu těhotným ženám s výjimkou případů vysokého 
rizika nákazy. 
Vakcína může být podána kojícím ženám. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem  dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Neuplatňuje se. 
 
3.         Jak se AVAXIM 160 U používá 
Vždy používejte tento přípravek přesně  podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka přípravku je 0,5ml pro osoby starší 16 let. 
Základní ochrany je dosaženo po jedné injekci. 
K  získání  dlouhodobé  ochrany  má  být  aplikována  druhá  dávka  (posilující),  přednostně  6 až  12  měsíců po 
první dávce a může být podána do 36 měsíců po aplikaci první dávky. 
Tato  vakcína  se  může  použít  i  jako  posilující  dávka  po  očkování  proti  hepatitidě  A  u  osob,  které  dostaly 
první dávku ve formě kombinované vakcíny proti břišnímu tyfu a hepatitidě A (inaktivovaná vakcína) před 6 
až 36 měsíci. 

Způsob podání 
Vakcínu je doporučeno podat intramuskulárně, aby se minimalizoval vznik místních reakcí. 
Doporučeným místem podání je deltový sval (horní ramenní sval).  
Vakcína se nesmí aplikovat intravenózně: ujistěte se, že jehla nepronikla do krevního řečiště. 
Vakcína  nemá  být  aplikována  do hýždě  (vzhledem  k   přítomnosti  proměnlivého  množství  tukové  tkáně) a 
nemá být aplikována intradermálně, protože  tyto způsoby podání mohou vyvolat slabší imunitní odpověď. 
Ve  výjimečných  případech  může  být  vakcína  aplikována  i  subkutánně  u  pacientů  s trombocytopenií 
(nedostatečné  množství  krevních  destiček,  specifická  krevní  složka  důležitá  pro  srážlivost  krve)  nebo  u 
pacientů s rizikem zvýšené krvácivosti. 
Vakcína nesmí být mísena s jinými vakcínami v jedné injekční stříkačce.  
Před podáním protřepte, dokud nevznikne homogenní suspenze. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 
 

 

4.         Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): 
- bolest v místě aplikace, slabost 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 
- mírná horečka, bolest hlavy, bolesti ve svalech a kloubech, gastrointestinální poruchy, 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
- bolest v místě aplikace se zarudnutím,  
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 ze 1 000 pacientů) 
- uzlík v místě vpichu, mírné přechodné zvýšení hodnot jaterních enzymů (transamináz) 
  
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
- mdloby jako odpověď na injekci 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5.         Jak AVAXIM 160 U uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte v chladničce (2°C  - 8°C). Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  štítku  za  EXP  a  na  krabičce  za 
Použitelné do:. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6.         Obsah balení a další informace 
 
Co AVAXIM 160 U obsahuje
 
Léčivou látkou je:  
1 dávka (0,5 ml ) obsahuje           
Hepatitis A virus inactivatum* ……160 jednotek**  
 
* adsorbováno na hydroxid hlinitý (množství odpovídá 0,3 mg hliníku) 
** obsah antigenu je vyjádřen v porovnání na vlastní referenční přípravek 
 
GBM kmen viru hepatitidy A je kultivován na MRC-5 lidských diploidních buňkách. 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  fenoxyethanol,  formaldehyd  a  živná  půda  M  199H  (obsahující  komplexní  směs 
aminokyselin, minerálních solí, vitaminů, kyselinu chlorovodíkovou nebo hydroxid sodný pro úpravu pH a 
vodu na injekci)  
 

 

 
Jak AVAXIM 160 U vypadá a co obsahuje toto balení 
0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce -1 dávka 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
SANOFI PASTEUR 
14 Espace Henry Vallée 
69007 Lyon, Francie 

 
Výrobci 
Sanofi Pasteur, Parc Industriel D’Incarville, 27100

 

Val de Reuil, Francie 

Sanofi Pasteur, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280

 

Marcy L´Etoile, Francie 

SANOFI-AVENTIS  Zrt.,  Budapest  Logistic  and  Distribution  Platform,  Building  DC5,  Campona  utca.  1 
(Harbor Park), 1225 Budapešť, Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10/2017 
 

Recenze

Recenze produktu AVAXIM 160 1X0.5ML-STŘ Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu AVAXIM 160 1X0.5ML-STŘ Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám