Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

AULIN 30X100MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13352

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Kód výrobku: 13352
Kód EAN: 8594044140058
Kód SÚKL: 12892
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Aulin je určen k léčbě: - akutní bolesti (např. zubů, hlavy, zad, svalů, kloubů); - bolestivých příznaků osteoartrózy (onemocnění kloubů); - bolestivé menstruace. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 12 let.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 6) 

Sp.zn.sukls63782/2013, sp.zn.sukls63791/2013 
Sp.zn.sukls140296/2014 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

AULIN 

100 mg

 

 

tablety 

granule pro perorální suspenzi 

 

(nimesulidum) 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4. 

-   

 
V příbalové informaci naleznete: 
1.  Co je přípravek Aulin a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aulin užívat 
3.  Jak se přípravek Aulin užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Aulin uchovávat 
6.  Další informace 
 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK AULIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Přípravek  Aulin  je  nesteroidní  protizánětlivý  léčivý  přípravek  („NSAID“)  tišící  bolest.  Používá  se 
k léčbě akutní bolesti a k léčbě menstruačních bolestí. 
 
Před  předepsáním  přípravku  Aulin  Váš  lékař  zhodnotí  možné  přínosy  tohoto  léku  oproti  rizikům 
rozvoje nežádoucích účinků. 
 
2.  

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  AULIN 
UŽÍVAT 

 
Neužívejte přípravek Aulin, jestliže 

  jste  přecitlivělý(á)  (alergický(á))  na  nimesulid  nebo  jakoukoli  jinou  složku  přípravku  Aulin 

(uvedenou v bodě 6 na konci této příbalové informace), 

  se  u  Vás  vyskytl  některý  z následujících  příznaků  po  užití  kyseliny  acetylsalicylové  nebo  jiných 

NSAID: 
-  sípání, pocit tlaku na hrudi, dušnost (astma), 
-  ucpaný nos v důsledku zduření nosní výstelky (nosní polypy), 
-  vyrážka/kopřivka (urtikarie), 
-  náhlé  otoky  kůže  či  sliznic,  jako  jsou  otoky  kolem  očí,  otoky  tváře,  rtů,  úst  či  krku,  které 

mohou působit i potíže s dýcháním (angioneurotický edém), 

  se u Vás vyskytly následující potíže po předchozí léčbě NSAID a v anamnéze: 

-  krvácení do žaludku nebo střev, 

Strana 2 (celkem 6) 

-  proděravění (perforace) žaludku nebo střev, 

  jste  nedávno  nebo  v  anamnéze  měl(a)  žaludeční  nebo  střevní  vředy  nebo  krvácení  (vředy  nebo 

krvácení, které se objevilo nejméně dvakrát), 

  jste prodělal(a) krvácení do mozku (cévní mozková příhoda), 
  máte problém s krvácením nebo jakékoliv problémy související se špatnou srážlivostí krve, 
  trpíte poruchou funkce jater, 
  užíváte  jiné  léky,  o  kterých  je  známo,  že  ovlivňují  játra,  např.  paracetamol  nebo  jiné  léky  tišící 

bolest nebo NSAID léky, 

  užíváte návykové látky nebo se u Vás rozvinula závislost na drogách nebo jiných látkách, 
  pravidelně pijete alkohol ve velkém množství, 
  jste v minulosti po požití nimesulidu prodělal(a) reakci postihující játra, 
  trpíte nedialyzovanou těžkou poruchou funkce ledvin, 
  trpíte závažným srdečním selháním, 
  máte horečku nebo chřipku (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, máte zimnici, třesete se nebo máte 

zvýšenou teplotu), 

  jste v posledních 3 měsících těhotenství, 
  kojíte. 

 
Nepodávejte přípravek Aulin dětem do 12 let. 
 
Varování 
Léčivé přípravky jako je Aulin mohou působit mírné zvýšení rizika výskytu srdečního infarktu (infarkt 
myokardu) nebo cévní mozkové příhody. Riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek a při 
dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučené dávkování a délku léčby. 
Pokud  máte  potíže  se  srdcem,  prodělali  jste  cévní  mozkovou  příhodu  nebo  se  domníváte,  že  byste 
mohli být ohroženi těmito příhodami (např. pokud trpíte vysokým krevním tlakem, cukrovkou, máte 
vysokou hladinu cholesterolu nebo  kouříte), poraďte se se svým  lékařem či lékárníkem o  vhodnosti 
léčby. 
 
Pokud  se  u  Vás  projeví  závažné  alergické  reakce,  přestaňte  přípravek  Aulin  užívat  při  prvních 
známkách vyrážky na kůži, poškození měkkých tkání (mukózní léze) nebo při jakékoliv jiné známce 
alergie a poraďte se se svým lékařem. 
Přerušte  ihned  léčbu  přípravkem  Aulin,  vyskytne-li  se  u  Vás  krvácení  do  trávicího  traktu  (způsobí 
dehtové  zabarvení  stolice)  nebo  zpozorujete-li  projevy  vředového  onemocnění  trávicího  traktu 
(projevuje se bolestí břicha). 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aulin je zapotřebí 
Pokud  se  u  Vás  v  průběhu  užívání  nimesulidu  objeví  příznaky  naznačující  potíže  s  játry,  přerušte  
užívání  nimesulidu  a  okamžitě  informujte  svého lékaře.  Příznaky  naznačující  potíže  s játry  zahrnují 
ztrátu  chuti  k  jídlu,  pocit  na  zvracení,  zvracení,  bolesti  břicha,  přetrvávající  únavu  nebo  tmavě 
zbarvenou moč. 
 
Pokud  jste  někdy  v  minulosti  měl(a)  žaludeční  vředy,  krvácení  ze  žaludku  nebo  střev,  ulcerózní 
kolitidu  nebo  Crohnovu  nemoc,  informujte  o tom  svého  lékaře  dříve,  než  začnete  přípravek  Aulin 
užívat. 
 
Pokud se u Vás v průběhu užívání přípravku Aulin objeví horečka a/nebo příznaky podobné chřipce 
(bolí  Vás  celé  tělo,  necítíte  se  dobře,  máte  zimnici  nebo  se  třesete),  přestaňte  přípravek  užívat  a 
informujte svého lékaře. 
 
Pokud  máte  jakékoliv  mírné  onemocnění  srdce,  vysoký  krevní  tlak,  cirkulační  problémy  nebo 
onemocnění ledvin, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek Aulin užívat. 
 

Strana 3 (celkem 6) 

Pokud jste starší, je možné, že Váš lékař bude vyžadovat pravidelné kontroly, aby se ujistil, že Vám 
přípravek Aulin nepůsobí žaludeční, ledvinné, srdeční nebo jaterní problémy. 
 
Pokud  plánujete  těhotenství,  informujte  o  tom  svého  lékaře,  jelikož  přípravek  Aulin  může  snižovat 
plodnost. 
 
Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto přípravku s lékařem. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Jestliže  užíváte  některé  z  následujících  léčiv,  jejichž  účinky  se  mohou  navzájem  ovlivňovat 
s přípravkem Aulin: 

kortikosteroidy (léčiva užívaná k léčbě zánětlivých stavů), 

léčivé přípravky pro ředění krve (antikoagulancia, např. warfarin, nebo přípravky potlačující 
shlukování krevních destiček, např. aspirin nebo jiné salicyláty), 

antihypertenziva nebo diuretika (léčivé přípravky k úpravě vysokého krevního tlaku či srdeční 
činnosti), 

lithium, které se používá k léčbě depresí a podobných stavů, 

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky ke zvládání depresí), 

methotrexát (lék užívaný k léčbě revmatoidní artritidy nebo k léčbě nádorů), 

cyklosporin (léčivo užívané po transplantacích nebo pro léčbu poruch imunitního systému), ujistěte se, 
že  Váš  lékař  či  lékárník  je  informován  o  tom,  že  tato  léčiva  užíváte,  než  začnete  užívat  přípravek 
Aulin. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Aulin nebo jakýkoliv jiný lék. 

-  Aulin se nesmí užívat během posledních 3 měsíců těhotenství, může způsobit potíže dítěti a 

při porodu. 

-  Pokud  plánujete  těhotenství,  informujte  o  tom  svého  lékaře,  protože  Aulin  může  snížit 

plodnost. 

-  Jste-li v prvním či druhém trimestru těhotenství, nepřekračujte dávkování a dobu léčby, kterou 

Vám Váš lékař určil. 

 
Aulin nesmí být užíván v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se u Vás objeví závratě nebo ospalost po 
užití přípravku Aulin. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Aulin 
Aulin tablety a granule pro perorální suspenzi obsahují cukry. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3.  

JAK SE PŘÍPRAVEK AULIN UŽÍVÁ 

 
Přípravek Aulin vždy užívejte přesně dle instrukcí Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Riziko výskytu nežádoucích účinků lze snížit užitím nejnižší účinné dávky po co možná nejkratší dobu 
dostatečnou pro zvládnutí příznaků. 
 
Obvyklá dávka je jedna tableta s obsahem 100 mg účinné látky nebo 1 sáček se 100 mg účinné látky 
dvakrát denně po jídle. 
Přípravek Aulin užívejte co nejkratší dobu a ne déle než 15 dní během jednoho léčebného cyklu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Aulin, než jste měl(a) 

Strana 4 (celkem 6) 

Pokud  jste  užil(a)  nebo  se  domníváte,  že  jste  užil(a)  více  přípravku  Aulin,  než  jste  měl(a) 
(předávkování),  kontaktujte  neprodleně  svého  lékaře  nebo  nejbližší  nemocniční  zařízení.  Přineste 
s sebou  zbylé  léky.  Pokud  došlo  k předávkování,  pocítíte  pravděpodobně  jeden  z následujících 
příznaků: ospalost, pocit na zvracení, bolest žaludku, krvácení do žaludku či dýchací potíže. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aulin 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4.  

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Aulin  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí  vyskytnout  u 
každého. 
 
Pokud se u Vás projeví jakýkoli z níže uvedených příznaků, přerušte užívání přípravku a kontaktujte 
svého  lékaře,  neboť  uvedené  příznaky  mohou  značit  vzácné  závažné  nežádoucí  účinky  vyžadující 
okamžitou lékařskou péči: 
-  žaludeční potíže či bolest, nechutenství, pocit na zvracení (nauzea), zvracení nebo krvácení žaludku 

či střev nebo černá stolice, 

-  poruchy kůže jako je vyrážka nebo zarudnutí, 
-  sípání nebo dušnost, 
-  zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka), 
-  náhlá změna množství či barvy moči, 
-  otoky tváře, chodidel nebo nohou, 
-  přetrvávající únava. 
 
Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID): 
 
Užívání  některých  nesteroidních  protizánětlivých  léčivých  přípravků  (NSAID)  může  způsobit  mírné 
zvýšení  rizika  uzávěru  cévního  řečiště  (arteriální  trombotické  příhody),  např.  srdečního  infarktu 
(infarkt myokardu) nebo cévní  mozkové příhody (apoplexie), zejména při užívání vysokých dávek  a 
při dlouhodobé léčbě. 
 
V souvislosti  s léčbou  NSAID  bylo  popsáno  zadržování  tekutin  (edém),  vysoký  krevní  tlak 
(hypertenze) a srdeční selhání (kardiální selhání). 
 
Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky ovlivňující trávicí trakt (gastrointestinální příhody) jsou: 
-  žaludeční nebo dvanácterníkový vřed (peptický/duodenální vřed), 
-  proděravění  střevní  stěny  (perforace)  nebo  krvácení  do  trávicího  traktu  (může  být  i  smrtelné, 

zvláště u starších osob). 

 
Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při užívání přípravku Aulin, jsou: 
 
-  časté (postihují více než 1 ze 100 pacientů): průjem, nevolnost, zvracení, malé změny v krevních 

testech jaterních funkcí, 

-  méně  časté  (postihují  až  1  ze  100  pacientů):  dušnost,  závratě,  zvýšený  krevní  tlak,  zácpa, 

nadýmání, zánět žaludku (gastritida), svědění, vyrážka, zvýšené pocení, otoky (edém), krvácení ze 
žaludku nebo ze střeva; vředy a prasklé vředy dvanácterníku a žaludku, 

-  vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): chudokrevnost, pokles počtu bílých krvinek v krvi, 

zvýšení  určitého  typu  bílých  krvinek  v krvi  (eozinofilie),  změny  tlaku  krve,  krvácení,  potíže  při 
močení,  krev  v moči,  zvýšená  hladina  draslíku  v krvi,  pocit  úzkosti  nebo  nervozity,  noční  můry, 
rozmazané  vidění,  zrychlený  tep,  pocit  horka  na  kůži,  červenání  kůže,  zánět  kůže  (dermatitida), 
celkový pocit nevolnosti, únava, 

-  velmi  vzácné  (postihují  až  1  z 10 000  pacientů):  závažné  kožní  reakce  (známé  jako  erythema 

multiforme,  Stevens-Johnsonův  syndrom  a  toxická  epidermální  nekrolýza),  které  způsobují 

Strana 5 (celkem 6) 

puchýře na kůži a  velmi nepříjemné pocity, selhání ledvin nebo zánět ledvin (nefritida), poruchy 
funkce mozku (encefalopatie), snížení počtu krevních destiček způsobující krvácení pod kůži nebo 
v jiných  částech  těla,  černá  stolice  v důsledku  krvácení,  zánět  jater  (hepatitida),  který  může 
způsobit  až  závažnou  žloutenku  a  městnání  žluče,  alergie  včetně  závažných  reakcí  s  kolapsem  a 
sípáním,  astma,  pokles  tělesné  teploty,  závratě,  bolest  hlavy,  ospalost,  bolest  žaludku,  porucha 
trávení, bolesti v ústech, svědivá vyrážka (kopřivka), otoky tváře a okolí, poruchy vidění. 

 
Léčivé  přípravky  jako  je  Aulin  mohou  být  spojovány  s lehce  zvýšeným  rizikem  srdečního  infarktu 
(infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK AULIN UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Nepoužívejte  přípravek  Aulin  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  “Použitelné 
do/EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
 
6.  DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Aulin obsahuje 
 
Léčivou látkou je nimesulidum. Pomocnými látkami jsou: 
 
Aulin,  tablety: sodná  sůl dokusátu, hyprolosa,  monohydrát laktosy,  sodná sůl  karboxymethylškrobu, 
mikrokrystalická celulosa, hydrogenovaný rostlinný olej, magnesium-stearát. 
 
Aulin,  granule  pro  perorální  suspenzi:  sacharosa,  kukuřičný  škrob,  tekutá  glukosa  usušená 
rozprášením, cetomakrogol 1000, bezvodá kyselina citronová, pomerančové aroma. 
 
Jak přípravek Aulin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Aulin,  tablety:  bílé/světle  žluté,  kulaté  tablety  v PVC  blistrech  tepelně  uzavřených  hliníkovou  fólií. 
Krabičky obsahují 6, 9, 10, 15, 20 nebo 30 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Aulin, granule pro perorální suspenzi: žlutý granulovaný prášek v sáčcích po 2 g. Vrstvy sáčku jsou 
papír/Al/PE  nebo  papír/PE/Al/Surlyn.  Krabičky  obsahují  6,  9,  14,  15,  18  nebo  30  sáčků.  Na  trhu 
nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Pro jakékoliv informace o přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

Strana 6 (celkem 6) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika 
 
Výrobce 
Aulin, 100 mg, tablety: 
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko  
Boehringer Ingelheim Ellas A.E., 5th km Paiania – Markopoulo, Koropi, Attiki 19400, Řecko 
Mipharm S.p.A., Via Bernardo Quaranta, 12, 20141 – Miláno, Itálie 
Patheon Italia S.p.A., Viale G.B. Stucchi 110, 20900 Monza (MB), Itálie 
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika 
Pharmasearch Ltd., Dublin Road, Loughrea, Co, Galway, Irsko 
 
Aulin, 100 mg, granule pro perorální suspenzi: 
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko 
Mipharm S.p.A., Via Bernardo Quaranta, 12, 20141 – Miláno, Itálie 
Patheon Italia S.p.A., Viale G.B. Stucchi 110, 20900 Monza (MB), Itálie 
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:15.10.2014  

Recenze

Recenze produktu AULIN 30X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AULIN 30X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám