Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AUGMENTIN 1,2 G 10X1.2GM Prášek pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19937

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Kód výrobku: 19937
Kód EAN: 8594011401663
Kód SÚKL: 66020
Držitel rozhodnutí: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Augmentin je indikován pro krátkodobou léčbu bakteriálních infekcí, které jsou vyvolány mikroorganizmy citlivými na Augmentin v následujících lokalizacích: - infekce horních cest dýchacích (včetně ORL infekcí), např. tonsillitis recurrens, sinusitis, otitis media; - infekce dolních cest dýchacích, např. akutní a chronická bronchitida, lobární pneumonie a bronchopneumonie; - urogenitální infekce, např. cystitis, urethritis, pyelonephritis, infekce ženského genitálu; - infekce kůže a měkkých tkání; - infekce kostní a kloubní, např. osteomyelitis; - jiné infekce, např. septický potrat, puerperální sepse, intraabdominální sepse, septikémie, peritonitis, pooperační infekce. Augmentin se dále podává profylakticky při rozsáhlých chirurgických zákrocích, u nichž existuje riziko infekce, např. v gastrointestinální, kardiální nebo renální oblasti, v oblasti pánve, v oblasti hlavy a krku, při náhradách kloubů a při operacích žlučových cest.

Příbalový leták

1/9
sp. zn. sukls99647/2011
Příbalová informace: informace pro uživatele
Augmentin 600 mg, prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Augmentin 1,2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok
amoxicillinum/acidum clavulanicum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Augmentin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin užívat
3. Jak se přípravek Augmentin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Augmentin uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Augmentin a k čemu se používá
Augmentin je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění. Obsahuje dvě odlišné
léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých
přípravků nazývaných peniciliny, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými).
Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.
Augmentin se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:
těžké ušní, nosní nebo krční infekce
infekce dýchacího ústrojí
infekce močového ústrojí
infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
infekce kostí a kloubů
nitrobřišní infekce
infekce ženských pohlavních orgánů
Augmentin se používá u dospělých a dětí k prevenci infekcí spojených s velkými chirurgickými
zákroky.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin užívat
Přípravek Augmentin Vám nemá být podán:
jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou nebo penicilin nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
2/9
pokud jste v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné
antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku.
pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo
žloutenka (zežloutnutí kůže)
Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte Augmentin. V případě jakýchkoli
pochybností se před zahájením léčby přípravkem Augmentin poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Augmentin je zapotřebí:
Předtím než Vám bude podán přípravek Augmentin, oznamte svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře pokud:
máte infekční mononukleózu
se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy
u Vás nedochází k pravidelnému močení.
Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem
nebo zdravotní sestrou předtím, než začnete užívat Augmentin.
V některých případech může lékař určit typ bakterie, která způsobila infekci.
Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku Augmentin nebo jiný lék.
Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti
Augmentin může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi
ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby přípravkem
Augmentin věnovali zvláštní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku možných
problémů, viz Nežádoucí účinky, které je třeba zejména mít na zřeteli v bodě 4.
Krevní a močové testy
Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo
jaterní funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo zdravotní
sestře, že užíváte Augmentin. Augmentin totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.
Další léčivé přípravky a přípravek Augmentin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto se týká i léků, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu nebo rostlinných přípravků.
Pokud užíváte zároveň s přípravkem Augmentin alopurinol (k léčbě dny), může být u Vás zvýšené
riziko kožní alergické reakce.
Pokud užíváte probenecid (léčivo užívané k léčbě dny), může Váš lékař snížit dávku přípravku
Augmentin.
Pokud užíváte současně s přípravkem Augmentin léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako
např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.
Augmentin může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických
onemocnění).
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.
3/9
Důležité informace o některých složkách přípravku Augmentin
Augmentin 600 mg, prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Augmentin 600 mg obsahuje přibližně 31,4 mg (1,4 mmol) sodíku. Tuto skutečnost je třeba
vzít v úvahu, pokud dodržujete dietu s omezeným přísunem sodíku.
Augmentin 600 mg obsahuje přibližně 19,6 mg (0,5 mmol) draslíku. Tuto skutečnost je třeba
vzít v úvahu, pokud máte problémy s ledvinami nebo pokud dodržujete dietu s omezeným
přísunem draslíku.
Augmentin 1,2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Augmentin 1,2 g obsahuje přibližně 62,9 mg (2,7 mmol) sodíku. Tuto skutečnost je třeba vzít
v úvahu, pokud dodržujete dietu s omezeným přísunem sodíku.
Augmentin 1,2 g obsahuje přibližně 39,3 mg (1,0 mmol) draslíku. Tuto skutečnost je třeba
vzít v úvahu, pokud máte problémy s ledvinami nebo pokud dodržujete dietu s omezeným
přísunem draslíku.
3. Jak se přípravek Augmentin užívá
Tento přípravek si v žádném případě nebudete podávat sám(sama). Bude Vám jej vždy podávat osoba
s příslušnou kvalifikací, jako je lékař nebo zdravotní sestra.
Doporučené dávky jsou následující:
Dospělí a děti vážící 40 kg a více
Standardní dávka 1000 mg/200 mg po 8 hodinách.
Dávky podávané k zabránění vzniku infekce
v průběhu a po operaci
1000 mg/200 mg před operací prováděnou
v celkové anestézii.
Dávka se může lišit v závislosti na typu operace.
Pokud operace trvá déle než 1 hodinu, může Vám
lékař podat opakovanou dávku.
Děti vážící méně než 40 kg
Dávky určené pro děti se vypočítávají na základě tělesné hmotnosti.
Děti ve věku 3 měsíce a starší: 25 mg/5 mg na kilogram tělesné hmotnosti
podávaných po 8 hodinách.
Děti mladší než 3 měsíce nebo vážící méně než
4 kg
25 mg/5 mg na kilogram tělesné hmotnosti
podávaných po 12 hodinách.
Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy
Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V takovém
případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.
4/9
Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce
jater.
Jak Vám bude přípravek Augmentin podáván
Augmentin Vám bude podáván do žíly ve formě injekce nebo nitrožilní infuze.
Po dobu, co Vám bude podáván Augmentin, pijte dostatečné množství tekutin.
Augmentin se obvykle nepodává déle než 2 týdny, aniž by došlo k přehodnocení léčby lékařem.
Jestliže Vám bylo podáno větší množství přípravku, než je doporučeno
Je nepravděpodobné, že by Vám bylo podáno větší množství přípravku Augmentin, pokud však máte
dojem, že Vám bylo podáno větší množství, oznamte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní
sestře. Příznaky mohou zahrnovat žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky, které je třeba zejména mít na zřeteli
Alergické reakce:
kožní vyrážka
zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži,
může se však vyskytnout i na jiné části těla
horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle,
otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující obtíže s
dýcháním
mdloba
Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte užívat
přípravek Augmentin.
Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha
a/nebo horečka.
Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.
Časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů
kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)
průjem
Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů
kožní vyrážka, svědění
vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)
5/9
pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek
pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte Augmentin před jídlem
zvracení
trávicí potíže
závratě
bolest hlavy
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:
zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech
Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů
kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou
obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji erythema multiforme)
Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře.
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:
snížený počet tělísek podílejících se na srážlivosti krve
snížený počet bílých krvinek
Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů a přesná frekvence jejich výskytu
není známa.
Alergické reakce (viz výše)
Zánět tlustého střeva (viz výše)
Závažné kožní reakce:
- rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst, nosu,
očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější forma projevující se
rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu toxická epidermální
nekrolýza)
- rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní
dermatitida)
- zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza)
Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.
zánět jater (hepatitida)
žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se
projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma.
zánět ledvinných kanálků
snížená srážlivost krve
křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Augmentin nebo u pacientů
s ledvinovými problémy)
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:
výrazné snížení počtu bílých krvinek
snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
6/9
krystalky v moči
Pokud se u Vás objeví jakékoli nežádoucí účinky
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci.
5. Jak přípravek Augmentin uchovávat
Doba použitelnosti a podmínky uchovávání jsou uvedeny na obalu pro informaci lékaři, zdravotní
sestře nebo lékárníkovi. Tito zdravotničtí pracovníci pro Vás připraví lék k podání. Přípravek má být
použit do 20 minut po rozpuštění.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Augmentin obsahuje
Augmentin 600 mg, prášek pro injekční nebo infuzní roztok:
Léčivými látkami jsou amoxicillinum natricum v množství odpovídajícím 500 mg amoxicillinum a
kalii clavulanas v množství odpovídajícím 100 mg acidum clavulanicum v 1 injekční lahvičce.
Augmentin 1,2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok:
Léčivými látkami jsou amoxicillinum natricum v množství odpovídajícím 1000 mg amoxicillinum a
kalii clavulanas v množství odpovídajícím 200 mg acidum clavulanicum v 1 injekční lahvičce.
Tato léková forma neobsahuje pomocné látky, přečtěte si, však, prosím, důležité informace týkající se
obsahu sodíku a draslíku v přípravku Augmentin uvedené v bodu 2.
Lékař, zdravotní sestra nebo lékárník pro Vás připraví injekci k podání rozpuštěním prášku ve
vhodném rozpouštědle (jako je např. voda na injekci nebo injekční nebo infuzní roztok).
Jak Augmentin vypadá a co obsahuje toto balení
Augmentin 600 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok je dodáván v injekčních lahvičkách
z čirého skla obsahujících sterilní prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku. Balení
obsahuje 1, 5 nebo 10 injekčních lahviček.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Augmentin 1,2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok je dodáván v injekčních lahvičkách nebo
lahvích z čirého skla obsahujících sterilní prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.
Balení obsahuje 1, 5, 10, 25 nebo 100 injekčních lahviček nebo 5 lahví.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci
Držitel rozhodnutí o registraci:
SmithKline Beecham Limited,
7/9
Brentford, Middlesex,
Velká Británie
Výrobci:
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Worthing, Velká Británie
Biopharma S.r.l., Santa Palomba, Řím, Itálie
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Augmentin 600 mg, prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Kypr Augmentin
Česká republika Augmentin
Francie Augmentin IV
Německo Augmentan IV
Maďarsko Augmentin
Island Augmentin IV
Irsko Augmentin Intravenous
Malta Augmentin Intravenous
Nizozemsko Augmentin
Polsko Augmentin
Slovinsko Augmentin
Velká Británie - Augmentin Intravenous
Augmentin 1,2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Belgie Augmentin
Kypr Augmentin
Česká republika Augmentin
Estonsko Augmentin
Francie Augmentin IV
Německo Augmentan IV
Řecko Augmentin
Maďarsko - Augmentin
Island- Augmentin IV
Irsko- Augmentin Intravenous
Itálie - Augmentin
Lotyšsko Augmentin
Lucembursko Augmentin
Malta Augmentin Intravenous
Nizozemsko Augmentin
Polsko Augmentin
Rumunsko Augmentin Intravenos
Slovinsko Augmentin
Španělsko Augmentine Intravenoso
Velká Británie Augmentin Intravenous
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.2.2013
Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:
Lot = číslo šarže
EXP = použitelné do
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8/9
Následující informace je určena pouze pro lékaře a další zdravotníky:
Další informace viz Souhrn údajů o přípravku
Způsob podání
Augmentin může být podán buď ve formě pomalé intravenózní injekce trvající 3 až 4 minuty přímo do
žíly nebo kapací infuzí trvající 30 až 40 minut. Augmentin není vhodný pro intramuskulární podání.
Rekonstituce
Pouze k jednorázovému použití. Všechen nepoužitý roztok musí být zlikvidován.
Rekonstituce/ředění musí být provedeno za aseptických podmínek. Roztok musí být před podáním
vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje částice a není zabarven. Roztok smí být použit pouze
v případě, že je čirý a bez přítomnosti částic.
Injekční lahvičky a lahve přípravku Augmentin nejsou určeny pro opakované použití.
Všechen nepoužitý přípravek a odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.
Příprava roztoků pro intravenózní injekci
Běžným rozpouštědlem je voda na injekci Ph.Eur.. Během rekonstituce se může (ale nemusí) objevit
přechodné růžové zbarvení. Rekonstituované roztoky jsou bezbarvé nebo mají světle slámovou barvu.
Augmentin ve formě roztoku pro bolusovou intravenózní injekci je třeba podat během 20 minut po
rekonstituci.
500 mg/100 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Augmentin 600 mg se rozpouští v 10 ml rozpouštědla. Tím se získá přibližně 10,5 ml roztoku pro
jednorázové podání.
1000 mg/200 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Augmentin 1,2 g se rozpouští ve 20 ml rozpouštědla. Tím se získá přibližně 20,9 ml roztoku pro
jednorázové podání.
Příprava roztoků pro intravenózní infuzi
500 mg/100 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Augmentin se rozpouští tak, jak je popsáno výše. Získaný roztok je třeba neprodleně rozředit v 50 ml
infuzního roztoku za pomoci minibagu nebo in-line buretty.
1000 mg/200 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Augmentin se rozpouští tak, jak je popsáno výše. Získaný roztok je třeba neprodleně rozředit ve 100
ml infuzního roztoku za pomoci minibagu nebo in-line buretty.
Stabilita připravených roztoků
Přípravek po rozpuštění (připravený pro intravenózní injekci nebo pro ředění na infuzi)
500 mg/100 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Rekonstituovaný roztok (po přidání 10 ml vody na injekci do jedné injekční lahvičky) má být
použit nebo naředěn neprodleně, nejdéle během 20 minut.
9/9
1000 mg/200 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Rekonstituovaný roztok (po přidání 20 ml vody na injekci do jedné injekční lahvičky) má být
použit nebo naředěn neprodleně, nejdéle během 20 minut.
Přípravek po naředění (připravený pro intravenózní infuzi)
500 mg/100 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 2 3 hodin při 25 °C, nebo 8 hodin při 5
°C. Z mikrobiologického hlediska má být rekonstituovaný a naředěný roztok (po přidání obsahu
jedné rekonstituované lahvičky k minimálně 50 ml infuzního roztoku) použit okamžitě.
1000 mg/200 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 2 3 hodin při 25 °C, nebo 8 hodin při 5
°C. Z mikrobiologického hlediska má být rekonstituovaný a naředěný roztok (po přidání obsahu
jedné rekonstituované lahvičky k minimálně 100 ml infuzního roztoku) použit okamžitě.
Intravenózní infuze amoxicilinu/kyseliny klavulanové může být podána s řadou různých
intravenózních roztoků. V doporučených objemech infuzních roztoků je koncentrace antibiotika
udržována na dostatečné úrovni při 5 °C a při pokojové teplotě (25 °C). Jestliže je rekonstituce a
podávání prováděno za pokojové teploty (25 °C), má být podávání infuze dokončeno v časech
uvedených v tabulce níže.
Infuzní roztok Doba, po kterou je roztok stabilní při 25 °C
Voda na injekci Ph.Eur. 3 hodiny
0,9% w/v infuzní roztok chloridu sodného
(9 mg/ml)
3 hodiny
Složený roztok chloridu sodného (Ringerův
roztok)
2 hodiny
Složený roztok mléčnanu sodného (Ringer-
laktát:Hartmannův roztok)
2 hodiny
0,3% (w/v) infuzní roztok chloridu
draselného a chloridu sodného (3 mg/ml a 9
mg/ml)
2 hodiny
Pro uchovávání při 5 °C může být rekonstituovaný roztok přípravku Augmentin IV přidán do
infuzního vaku, který byl předem vychlazen v chladničce, obsahujícího buď vodu na injekci
Ph.Eur. nebo chlorid sodný BP(0,9% w/v). Takto připravený roztok pro infuzi může být uchováván
až 8 hodin. Infuze pak musí být zahájena neprodleně po dosažení pokojové teploty.
Stabilita roztoků přípravku Augmentin IV je závislá na koncentraci. V případě, že je zapotřebí
použít roztok o vyšší koncentraci, je zapotřebí odpovídajícím způsobem upravit dobu stability
roztoku pro infuzi.
Roztok přípravku Augmentin IV je méně stabilní v infuzních roztocích obsahujících glukózu,
dextran nebo bikarbonát. Rekonstituovaný roztok amoxicilinu/kyseliny klavulanové nemá být
proto přidáván do těchto infuzních roztoků.
Jakýkoli nepoužitý roztok antibiotika je zapotřebí zlikvidovat.

Recenze

Recenze produktu AUGMENTIN 1,2 G 10X1.2GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu AUGMENTIN 1,2 G 10X1.2GM Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám