Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Kód výrobku: 15471
Kód EAN: 8590347000570
Kód SÚKL: 32992
Držitel rozhodnutí: Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Atrovent N se užívá k rozšíření průdušek při prevenci a léčbě stažení průdušek spojeného s chronickou obstrukční plicní nemocí (zahrnující vleklý zánět, plicní rozedmu) a s astmatem. Atrovent N je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6ti let.

Příbalový leták

1

sp.zn.sukls147285/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ATROVENT N
roztok k inhalaci v tlakovém obalu
Ipratropii bromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ATROVENT N a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ATROVENT N užívat
3. Jak se ATROVENT N užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ATROVENT N uchovávat
6. Další informace


1. CO JE ATROVENT N A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek ATROVENT N obsahuje ipratropium-bromid, který patří do skupiny látek nazývaných
anticholinergika. Rozšiřuje dýchací cesty, a proto se užívá u stavů s reverzibilním (vratným) zúžením
dýchacích cest. Po inhalaci je přípravek účinný krátce po podání.

ATROVENT N je určen k udržovací léčbě bronchospasmu (zúžení dýchacích cest) spojeného
s chronickou obstrukční plicní nemocí, včetně chronické bronchitidy, emfyzému (rozedma plic) a
astmatu.

ATROVENT N je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATROVENT N UŽÍVAT

Neužívejte ATROVENT N
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) k atropinu, jeho derivátům nebo kterékoli další složce
přípravku ATROVENT N

ATROVENT N nelze podávat dětem do 6 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ATROVENT N je zapotřebí

u pacientů s náchylností ke vzniku glaukomu (zelený oční zákal) s úzkým úhlem (zvýšený
nitrooční tlak, rozšířené zornice)
u pacientů se ztíženou průchodností močových cest (např. při zvětšení prostaty nebo zúžení hrdla
močového měchýře)
u pacientů s cystickou fibrózou, kteří jsou náchylnější k poruchám hybnosti trávicího traktu.
2
při podávání přípravku ATROVENT N v době těhotenství a kojení.

Nepřekračujte doporučené denní dávky. Jestliže léčba nevede k významnému zlepšení nebo pokud se
Váš stav zhoršuje, vyhledejte lékařskou pomoc. Lékař pak může změnit Váš způsob léčby. Při
akutních a rychle se zhoršujících dýchacích obtížích (dyspnoe) musí být lékařská pomoc vyhledána
okamžitě. Pokud při pravidelném užívání přípravku ATROVENT N omylem dojde k vynechání
dávky, pokračujte další dávkou dle doporučeného schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste
doplnil(a) vynechanou dávku.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat tomu, aby přípravek nevnikl do očí.
Při vniknutí aerosolu do očí jsou ojediněle zmiňovány oční komplikace (rozšíření zornic, zvýšení
nitroočního tlaku, zelený oční zákal s úzkým úhlem, bolestivost očí).

Bolesti očí, oční problémy, rozostřené vidění, vizuální halo (světelný kruh kolem zdroje světla) nebo
duhové vidění spojené se zčervenáním očí, které je způsobeno překrvením spojivek a otok rohovky
mohou být příznaky zeleného očního zákalu s úzkým úhlem.
Objeví-li se jakákoli kombinace uvedených příznaků, je nutno zahájit léčbu kapkami s miotickým
účinkem a ihned vyhledat pomoc očního lékaře.

Po podání přípravku ATROVENT N se mohou objevit reakce akutní přecitlivělosti, o čemž svědčí
vzácné případy výskytu kožní vyrážky, kopřivky, angioedému (otok jazyka, rtů a tváře vzniklý na
alergickém podkladě), zúžení dýchacích cest, otoků úst a hrdla nebo rychle se rozvíjející, život
ohrožující alergické reakce.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku ATROVENT N a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat.
Beta2-agonisté (léky odstraňující stažení hladkého svalstva průdušek - bronchodilatační účinek) a
xantinové přípravky (např. theofylin a aminofylin) mohou zesilovat bronchodilatační účinek
přípravku ATROVENT N.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Při podávání přípravku ATROVENT N v těhotenství a kojení je nutná zvýšená opatrnost.

Ačkoli předklinické studie neprokázaly žádné riziko pro nenarozené dítě, měla byste užívat přípravek
ATROVENT N během těhotenství pouze s výslovným svolením Vašeho lékaře. Není známo, zda se
léčivá látka ipratropium bromid vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie vlivu přípravku ATROVENT N na schopnost řídit dopravní
prostředky a obsluhovat stroje. Nicméně se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako závrať, poruchy
zaostřování očí (akomodace), rozšířené zornice (mydriáza) a rozostřené vidění během léčby
přípravkem ATROVENT N. Proto je nutná při řízení auta nebo obsluze strojů opatrnost. Pokud se u
Vás vyskytne některý z výše uvedených nežádoucích účinků, měli byste se vyvarovat potenciálně
nebezpečných úkonů, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů.


3. JAK SE ATROVENT N UŽÍVÁ

ATROVENT N vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

3
Pokud lékař neurčí jinak, je doporučeno následující dávkování:

Dospělí a děti od 6 let:
2 odměřené dávky (vdechy) 4x denně

V případě potřeby vyšších dávek může být počet dávek zvýšen, maximální denní dávka
12 vdechů by však neměla být překročena. Nepřekračujte doporučenou denní dávku stanovenou
lékařem.
Při akutním zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) se doporučuje použít přípravek
ATROVENT ve formě roztoku k inhalaci.

Protože neexistuje dostatek údajů o podávání přípravku dětem, měl by být u této skupiny
ATROVENT N podáván pouze na doporučení lékaře a pod dohledem dospělé osoby.

Způsob použití
Správný způsob použití inhalátoru je předpokladem úspěšné léčby.
Před prvním použitím stiskněte dvakrát dávkovací ventil.

Před každým použitím dodržujte následující postup:
1. Odstraňte ochranný kryt.
2. Zhluboka vydechněte.
3. Inhalátor držte v poloze zobrazené na obrázku č. 1, ústní nástavec sevřete rty. Dno
tlakového obalu (kovové tlakové nádobky) a šipka na ní směřuje vzhůru.Obr. 1

4. Zhluboka se nadechněte a na začátku tohoto nádechu stiskněte rázně dávkovací ventil, který uvolní
jednu odměřenou dávku. Zadržte dech na několik sekund (nejlépe 5-10 s), vyjměte ústní nástavec
z úst a vydechněte. Při podání druhé dávky, pokud je to potřebné, postupujte stejným způsobem (viz
body 2 4).
5. Po použití nasaďte zpět ochranný kryt.
6. Pokud nebyl přípravek použit 3 dny, je třeba před aplikací 1x stisknout dávkovací ventil.

Kovová tlaková nádobka je neprůhledná, nelze tedy sledovat hladinu přípravku a zrakem zjistit, kdy je
spotřebován. Přípravek obsahuje 200 dávek léku. Poté, co byly aplikovány, může kovová tlaková
nádobka stále ještě obsahovat určité množství tekutiny. Je však nutno užít nové balení přípravku,
protože při dalších aplikacích by dávka inhalovaného léku nemusela být správná.

Množství zbývajícího léku lze ověřit následovně:
Protřepáním kovové tlakové nádobky můžete zjistit, zda ještě obsahuje tekutinu. Nebo vyjměte
kovovou tlakovou nádobku s roztokem z umělohmotného ústního nástavce a vložte ji do větší nádoby
naplněné vodou. Obsah roztoku v kovové tlakové nádobce lze odhadnout podle pozice, kterou tato
nádobka ve vodní lázni zaujme (viz obr. 2).


4
Obr. 2

Čištění ústního nástavce inhalátoru provádějte nejméně jednou týdně. Je důležité udržovat ústní
nástavec inhalátoru v čistotě, aby nedošlo k poruše funkce spreje ucpáním nečistotami.

Při čištění nejprve sejměte ochranný kryt a vyjměte kovovou tlakovou nádobku z inhalátoru.
Proplachujte teplou vodou ústní nástavec inhalátoru tak dlouho, dokud nejsou viditelné žádné
nečistoty.Obr. 3

Po vyčištění ústní nástavec inhalátoru vytřepejte a nechte volně uschnout na vzduchu. Při sušení
nepoužívejte teplo.
Jakmile ústní nástavec inhalátoru vyschne, složte ochranný kryt a kovovou tlakovou nádobku opět
dohromady.Obr. 4

Varování: Umělohmotný ústní nástavec inhalátoru byl vyroben pouze pro použití s roztokem
k inhalaci v tlakovém obalu ATROVENT N tak, aby vždy byla zajištěna inhalace optimálního
množství přípravku. Ústní nástavec inhalátoru proto nesmí být používán s jinými roztoky k inhalaci a
roztok k inhalaci v tlakovém obalu ATROVENT N nesmí být používán s jiným ústním nástavcem,
než který je dodáván spolu s přípravkem.

Kovová tlaková nádobka je pod stálým tlakem, nesmí být otevírána násilím a vystavena teplotě nad
50°C.

Jestliže jste užil(a) více dávek přípravku ATROVENT N, než jste měl(a)
Specifické projevy předávkování nejsou známy, mohou se objevovat mírné systémové anticholinergní
účinky jako sucho v ústech, poruchy zaostřování očí (akomodace) a zrychlení srdeční frekvence.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ATROVENT N
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ATROVENT N, Vaše problémy s dýcháním se mohou znovu
objevit nebo dokonce zhoršit. Proto byste měl(a) užívat přípravek ATROVENT N tak dlouho, jak
Vám předepsal lékař. V každém případě se poraďte s lékařem předtím, než přestanete přípravek
užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

5
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ATROVENT N nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Mezi nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými v klinických studiích byly bolesti hlavy,
podráždění v krku, kašel, sucho v ústech, poruchy gastrointestinální motility (včetně zácpy, průjmu a
zvracení), nevolnost a závratě.

Užívá se následující vyjádření četnosti výskytu nežádoucích účinků:
velmi časté: více než 1 z 10 pacientů;
časté: více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů;
méně časté: více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů;
vzácné: více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1000 pacientů;
velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 pacientů nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Srdeční poruchy
Méně časté: bušení srdce, poruchy srdečního rytmu (supraventrikulární tachykardie)
Vzácné: poruchy srdečního rytmu (fibrilace síní), zrychlená srdeční frekvence

Poruchy nervového systému
Časté: bolest hlavy, závrať

Poruchy oka
Méně časté: rozostřené vidění, rozšířené zornice (mydriáza), zvýšení nitroočního tlaku, glaukom
(zelený zákal), bolest očí, vizuální halo (světelný kruh kolem zdroje světla), překrvení
sítnice, otok rohovky
Vzácné: poruchy zaostřování (akomodace)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté: podráždění v krku, kašel
Méně časté: bronchospasmus (zúžení průdušek/dýchacích cest), bronchospasmus (zúžení
průdušek) vyvolaný inhalací, laryngospasmus (náhlé zúžení hrtanu, které má vliv na
dýchání a řeč), otok hltanu, sucho v krku

Gastrointestinální poruchy
Časté: sucho v ústech, pocit na zvracení (nausea), poruchy hybnosti trávicího ústrojí
Méně časté: průjem, zácpa, zvracení, zánět v ústech, otok úst

Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté: zadržování moči

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté: vyrážka, svědění, angioedém (otok jazyka, rtů a tváře vzniklý na alergickém
podkladě)
Vzácné: kopřivka

Poruchy imunitního systému
Méně časté: přecitlivělost, anafylaktické reakce (alergické reakce s nadměrnou odpovědí
imunitního systému na cizorodou látku).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


6
5. JAK ATROVENT N UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chraňte před přímým slunečním zářením, horkem a mrazem.

ATROVENT N nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co ATROVENT N obsahuje
Léčivou látkou je ipratropii bromidum 0,020 mg (odpovídá ipratropii bromidum monohydricum
0,021 mg) v 1 odměřené dávce
Pomocnými látkami je norfluran, kyselina citronová, čištěná voda, bezvodý ethanol

1 odměřená dávka obsahuje až 8,415 mg ethanolu.


Jak ATROVENT N vypadá a co obsahuje toto balení

Kovová tlaková nádobka (tlakový obal) s dávkovacím ventilem.
Velikost balení: 10 ml = 200 dávek

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH
Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Ingelheim am Rhein, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 31.7.2013


Recenze

Recenze produktu ATROVENT N 200X20 MCG Roztok k inhal. v tlak.obalu

Diskuze

Diskuze k produktu ATROVENT N 200X20 MCG Roztok k inhal. v tlak.obalu

Přidat nový příspěvek do diskuze