Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ISTITUTO DE ANGELI S.R.L., REGGELLO (FI)
Kód výrobku: 15470
Kód EAN: 8590347000068
Kód SÚKL: 92351
Držitel rozhodnutí: ISTITUTO DE ANGELI S.R.L., REGGELLO (FI)
Atrovent se užívá k léčbě bronchospasmu (stažení průdušek) spojeného s bronchiálním astmatem, chronickou obstrukční bronchitidou a emfyzémem (rozedmou). Atrovent se užívá společně s inhalačními beta-mimetiky (látky odstraňující stažení průduškového svalstva) při léčbě akutního zúžení průdušek spojeného s chronickou obstrukční plicní nemocí (včetně zánětu průdušek) a s astmatem. Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti.

Příbalový leták

1
sp.zn.sukls147283/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ATROVENT 0,025%
roztok k inhalaci
Ipratropii bromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ATROVENT 0,025% a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ATROVENT 0,025% užívat
3. Jak se ATROVENT 0,025% užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ATROVENT 0,025% uchovávat
6. Další informace


1. CO JE ATROVENT 0,025% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek ATROVENT 0,025% obsahuje ipratropium-bromid, který patří do skupiny látek
nazývaných anticholinergika. Rozšiřuje dýchací cesty, a proto se užívá u stavů s reverzibilním
(vratným) zúžením dýchacích cest. Po inhalaci je přípravek účinný krátce po podání.

ATROVENT 0,025% je určen k udržovací léčbě bronchospasmu (zúžení dýchacích cest) spojeného
s chronickou obstrukční plicní nemocí, včetně chronické bronchitidy a emfyzému (rozedma plic).

ATROVENT 0,025%, roztok k inhalaci se používá spolu s inhalačními beta2 agonisty (látky
odstraňující stažení průduškového svalstva) k léčbě akutního bronchospasmu spojeného s chronickou
obstrukční plicní nemocí včetně chronické bronchitidy (zánět průdušek) a astmatu.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATROVENT 0,025%
UŽÍVAT

Neužívejte ATROVENT 0,025%
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) k atropinu, jeho derivátům nebo kterékoli další složce
přípravku ATROVENT 0,025%

2
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ATROVENT 0,025% je zapotřebí

u pacientů s náchylností ke vzniku glaukomu (zelený oční zákal) s úzkým úhlem (zvýšený
nitrooční tlak, rozšířené zornice)
u pacientů se ztíženou průchodností močových cest (např. při zvětšení prostaty nebo zúžení hrdla
močového měchýře)
u pacientů s cystickou fibrózou, kteří jsou náchylnější k poruchám hybnosti trávicího traktu.
při podávání přípravku ATROVENT 0,025% v době těhotenství a kojení.

Nepřekračujte doporučené denní dávky. Jestliže léčba nevede k významnému zlepšení nebo pokud se
Váš stav zhoršuje, vyhledejte lékařskou pomoc. Lékař pak může změnit Váš způsob léčby. Při
akutních a rychle se zhoršujících dýchacích obtížích (dyspnoe) musí být lékařská pomoc vyhledána
okamžitě. Pokud při pravidelném užívání přípravku ATROVENT 0,025% omylem dojde k vynechání
dávky, pokračujte další dávkou dle doporučeného schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste
doplnil(a) vynechanou dávku.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat tomu, aby přípravek nevnikl do očí.
Při vniknutí aerosolu do očí jsou ojediněle zmiňovány oční komplikace (rozšíření zornic, zvýšení
nitroočního tlaku, zelený oční zákal s úzkým úhlem, bolestivost očí).

Bolesti očí, oční problémy, rozostřené vidění, vizuální halo (světelný kruh kolem zdroje světla) nebo
duhové vidění spojené se zčervenáním očí, které je způsobeno překrvením spojivek a otok rohovky
mohou být příznaky zeleného očního zákalu s úzkým úhlem.
Objeví-li se jakákoli kombinace uvedených příznaků, je nutno zahájit léčbu kapkami s miotickým
účinkem a ihned vyhledat pomoc očního lékaře.

Po podání přípravku ATROVENT 0,025% se mohou objevit reakce akutní přecitlivělosti, o čemž
svědčí vzácné případy výskytu kožní vyrážky, kopřivky, angioedému (otok jazyka, rtů a tváře vzniklý
na alergickém podkladě), zúžení dýchacích cest, otoků úst a hrdla nebo rychle se rozvíjející, život
ohrožující alergické reakce.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku ATROVENT 0,025% a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat.
Beta2-agonisté (léky odstraňující stažení hladkého svalstva průdušek - bronchodilatační účinek) a
xantinové přípravky (např. theofylin a aminofylin) mohou zesilovat bronchodilatační účinek
přípravku ATROVENT 0,025%.
Inhalační roztok ATROVENT 0,025% a roztok kromoglykanu sodného nesmí být podávány současně
ve stejném nebulizátoru.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Při podávání přípravku ATROVENT 0,025% v těhotenství a kojení je nutná zvýšená opatrnost.

Ačkoli předklinické studie neprokázaly žádné riziko pro nenarozené dítě, měla byste užívat přípravek
ATROVENT 0,025% během těhotenství pouze s výslovným svolením Vašeho lékaře. Není známo,
zda se léčivá látka ipratropium bromid vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie vlivu přípravku ATROVENT 0,025% na schopnost řídit dopravní
prostředky a obsluhovat stroje. Nicméně se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako závrať, poruchy
zaostřování očí (akomodace), rozšířené zornice (mydriáza) a rozostřené vidění během léčby
přípravkem ATROVENT 0,025%. Proto je nutná při řízení auta nebo obsluze strojů opatrnost. Pokud
3
se u Vás vyskytne některý z výše uvedených nežádoucích účinků, měli byste se vyvarovat potenciálně
nebezpečných úkonů, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku ATROVENT 0,025%
ATROVENT 0,025%, roztok k inhalaci, obsahuje (antimikrobiální) konzervační prostředek
benzalkonium-chlorid a stabilizátor dinatrium-edetát. Tyto složky mohou u některých citlivých
pacientů vyvolat bronchokonstrikci (zúžení průdušek).

3. JAK SE ATROVENT 0,025% UŽÍVÁ

ATROVENT 0,025% vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Dávka musí být přizpůsobena
individuální potřebě pacienta. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, je doporučeno následující dávkování:
(20 kapek = přibližně 1 ml, 1 kapka = 0,0125 mg ipratropium-bromidu)

Udržovací podávání:
Dospělí (včetně starších pacientů) a mladiství nad 12 let: 2 ml (40 kapek = 0,5 mg) 3 až 4x denně
Děti 6 - 12 let: 1 ml (20 kapek = 0,25 mg) 3x až 4x denně pod dohledem lékaře
Děti pod 6 let věku: 0,4 - 1,0 ml (8 - 20 kapek = 0,1 - 0,25 mg) 3x až 4x denně pod dohledem lékaře

Léčba akutních záchvatů:
Dávky lze podávat opakovaně, dokud nedojde ke stabilizaci stavu pacienta.
Časový odstup mezi jednotlivými dávkami vždy určí lékař.
Dospělí (včetně starších pacientů) a mladiství nad 12 let věku: 2 ml (40 kapek = 0,5 mg)
Děti 6 - 12 let: 1 ml (20 kapek = 0,25 mg)
Děti pod 6 let věku: 0,4 - 1,0 ml (8 - 20 kapek = 0,1 - 0,25 mg)
Děti by měly lék užívat jen pod dohledem dospělého.
Pod dohledem lékaře by měly být podávány denní dávky překračující 2 mg u dospělých a dětí nad
12 let věku a 1 mg u dětí pod 12 let věku. Dětem do 12 let lze podávat přípravek pouze pod dohledem
lékaře.
Dobu inhalace je možno ovlivnit objemem naředěného roztoku. Dávkování může být závislé na
způsobu inhalace a kvalitě nebulizace. Doporučenou dávku je nutno naředit fyziologickým roztokem
do konečného objemu 3 - 4 ml, poté nebulizovat a inhalovat až do spotřebování. Roztok musí být před
každým podáním vždy čerstvě připraven; nespotřebované zbytky roztoku je nutno znehodnotit.
ATROVENT 0,025%, roztok k inhalaci, je možno podávat prostřednictvím řady běžně dostupných
nebulizačních zařízení.

Zvýšená pozornost je třeba věnovat tomu, aby roztok či jeho aerosol nevnikl do očí. Nebulizovaný
roztok se doporučuje podávat prostřednictvím náustku. Pokud není náustek k dispozici a je použita
nebulizační maska, musí řádně přiléhat.

Jestliže jste užil(a) více dávek přípravku ATROVENT 0,025%, než jste měl(a)
Specifické projevy předávkování nejsou známy, mohou se objevovat mírné systémové anticholinergní
účinky jako sucho v ústech, poruchy zaostřování očí (akomodace) a zrychlení srdeční frekvence.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ATROVENT 0,025%
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ATROVENT 0,025%, Vaše problémy s dýcháním se mohou
znovu objevit nebo dokonce zhoršit. Proto byste měl(a) užívat přípravek ATROVENT 0,025% tak
dlouho, jak Vám předepsal lékař. V každém případě se poraďte s lékařem předtím, než přestanete
přípravek užívat.


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ATROVENT 0,025% nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Mezi nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými v klinických studiích byly bolesti hlavy,
podráždění v krku, kašel, sucho v ústech, poruchy gastrointestinální motility (včetně zácpy, průjmu a
zvracení), nevolnost a závratě.

Užívá se následující vyjádření četnosti výskytu nežádoucích účinků:
velmi časté: více než 1 z 10 pacientů;
časté: více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů;
méně časté: více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů;
vzácné: více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1000 pacientů;
velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 pacientů nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Srdeční poruchy
Méně časté: bušení srdce, poruchy srdečního rytmu (supraventrikulární tachykardie)
Vzácné: poruchy srdečního rytmu (fibrilace síní), zrychlená srdeční frekvence

Poruchy nervového systému
Časté: bolest hlavy, závrať

Poruchy oka
Méně časté: rozostřené vidění, rozšířené zornice (mydriáza), zvýšení nitroočního tlaku, glaukom
(zelený zákal), bolest očí, vizuální halo (světelný kruh kolem zdroje světla), překrvení
sítnice, otok rohovky
Vzácné: poruchy zaostřování (akomodace)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté: podráždění v krku, kašel
Méně časté: bronchospasmus (zúžení průdušek/dýchacích cest), bronchospasmus (zúžení
průdušek) vyvolaný inhalací, laryngospasmus (náhlé zúžení hrtanu, které má vliv na
dýchání a řeč), otok hltanu, sucho v krku

Gastrointestinální poruchy
Časté: sucho v ústech, pocit na zvracení (nausea), poruchy hybnosti trávicího ústrojí
Méně časté: průjem, zácpa, zvracení, zánět v ústech, otok úst

Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté: zadržování moči

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté: vyrážka, svědění, angioedém (otok jazyka, rtů a tváře vzniklý na alergickém
podkladě)
Vzácné: kopřivka

Poruchy imunitního systému
Méně časté: přecitlivělost, anafylaktické reakce (alergické reakce s nadměrnou odpovědí
imunitního systému na cizorodou látku).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5
5. JAK ATROVENT 0,025% UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 15-25°C.

ATROVENT 0,025% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co ATROVENT 0,025% obsahuje v 1 ml (20 kapek) roztoku
- Léčivou látkou je ipratropii bromidum 0,250 mg (odpovídá Ipratropii bromidum monohydricum
0,261 mg).
- Pomocnými látkami je benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, chlorid sodný,
roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l k úpravě pH, čištěná voda

Jak ATROVENT 0,025% vypadá a co obsahuje toto balení

ATROVENT 0,025% je čirý, bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok, který je v lékovce z hnědého
skla.
Velikost balení: 20 ml roztoku k inhalaci

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH
Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce

Istituto De Angeli S.r.l., Reggello (FI), Itálie
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 31.7.2010


Recenze

Recenze produktu ATROVENT 0,025% 1X20ML Roztok k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu ATROVENT 0,025% 1X20ML Roztok k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze