Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 17498
Kód EAN: 4030096477888
Kód SÚKL: 62857
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Přípravek Atenobene se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku, ischemické choroby srdeční se syndromem anginy pectoris (onemocnění způsobené nedostatečným přívodem kyslíku do srdečního svalu), při srdečním infarktu a stavu po srdečním infarktu, při některých poruchách srdečního rytmu. Přípravek Atenobene je vhodný pro dospělé a mladistvé starší 15 let.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Atenobene a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Atenobene užívat
3. Jak se Atenobene užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Atenobene
6. Další informace
ATENOBENE 25 mg
ATENOBENE 50 mg
potahované tablety
(Atenololum)
Léčivou látkou je atenololum 25 mg nebo 50 mg v jedné potahované tabletě.
Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulosa, těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, želatina, hypromelosa, oxid titaničitý,
glycerol 85%
Držitel rozhodnutí o registraci:
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce:
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
1. CO JE ATENOBENE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Atenobene obsahuje léčivou látku atenolol, ovlivňující ß1 receptory v srdci. Atenolol snižuje práci srdečního svalu, tlumí reakce srdce na tělesné a duševní podněty a tím chrání srdeční sval před nadměrnou námahou. Atenolol snižuje závažnost a zmenšuje počet záchvatů anginy pectoris (onemocnění způsobené nedostatečným přívodem kyslíku do srdečního svalu), snižuje krevní tlak, upravuje srdeční rytmus a zpomaluje tepovou frekvenci. ß2 receptory v dýchacích cestách a cévách jsou atenololem ovlivněny jen v nepatrné míře. Vzhledem k dlouhému biologickému poločasu lze atenolol podávat pouze jednou denně.
Přípravek Atenobene se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku, ischemické choroby srdeční se syndromem anginy pectoris (onemocnění způsobené nedostatečným přívodem kyslíku do srdečního svalu), při srdečním infarktu a stavu po srdečním infarktu, při některých poruchách srdečního rytmu. Přípravek Atenobene je vhodný pro dospělé a mladistvé starší 15 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATENOBENE UŽÍVAT
Neužívejte Atenobene:
jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku;
jestliže máte tepovou frekvenci pod 50 tepů za minutu;
jestliže máte těžkou formu průduškového astmatu;
jestliže máte poruchy cévního periferního prokrvení (ischemickou chorobu dolních končetin).
Přípravek se dále nesmí užívat při srdečním selhávání nebo šoku ze selhání srdce (kardiogenní šok) a při některých poruchách tvorby a vedení srdečních vzruchů (např. syndrom chorého sinu, síňokomorový blok II. a III. stupně).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Atenobene je zapotřebí:
u pacientů s lehčí formou průduškového astmatu;
v těhotenství a během kojení.
V těchto případech musí být pro užívání přípravku Atenobene zvlášť závažné důvody.
Užívání Atenobene s jídlem a pitím:
Nerozkousané tablety se užívají pravidelně ve stejnou denní dobu před nebo během jídla a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Současně s přípravkem Atenobene se nedoporučuje konzumovat alkoholické nápoje.
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Atenobene může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Atenobene a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Atenolol zesiluje účinek přípravků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku a léků užívaných k úpravě srdečního rytmu, inzulínu a léků snižujících hladinu cukru v krvi (antidiabetik). U diabetiků může zastřít příznaky snížené hladiny krevního cukru (zrychlený tep); ostatní příznaky (malátnost, studený pot, pocit hladu) zůstávají. Atenolol zeslabuje účinek léků používaných k rozšíření průdušek (bronchodilatancií). Současné užívání Atenobene a uklidňujících léků, přípravků k léčbě duševních chorob anebo alkoholu, může vést ke zvýraznění únavy a prudkým výkyvům krevního tlaku.
3. JAK SE ATENOBENE UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se užívá 50 mg denně (tj. 1 tableta Atenobene 50 mg). Při nedostatečné činnosti ledvin se dávka snižuje.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Atenobene, než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dětmi se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Atenobene:
Pokud zapomenete vzít tabletu v obvyklou dobu, vezměte ji okamžitě, jakmile to zjistíte a dále pokračujte dle lékařem doporučeného schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Následky přerušení léčby Atenobene:
Užívání přípravku Atenobene je dlouhodobé. Ukončení léčby nesmí být náhlé, ale dávky je třeba snižovat postupně.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Atenobene nežádoucí účinky. Přípravek Atenobene je obvykle dobře snášen. Ojediněle se může objevit pocit chladných končetin, svalová únava, dušnost, trávicí poruchy (nevolnost, průjem nebo zácpa) nebo zpomalení tepové frekvence. Zřídka se objevují únava, bolesti hlavy, závratě, změny nálady a srdeční selhávání projevující se otoky a dušností, vzácně poruchy spánku, snížení počtu krevních destiček (s krvácivými projevy na kůži i sliznicích), vyrážka, suchost spojivek (opatrnost je nutná při nošení kontaktních čoček) a snížení sexuální potence.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků oznamte svému ošetřujícímu lékaři.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ATENOBENE
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte při teplotě 15-25oC.
Velikost balení: Atenobene 25 mg: 30 a 100 potahovaných tablet.
Atenobene 50 mg: 20 a 50 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Datum poslední revize textu:
25.2. 2009
6. DALŠÍ INFORMACE
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
ratiopharm CZ s.r.o.
Bělehradská 54, Praha 2
www.ratiopharm.cz

Recenze

Recenze produktu ATENOBENE 50 MG 50X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ATENOBENE 50 MG 50X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze