Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

ATENOBENE 50 MG 50X50MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17498

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 17498
Kód EAN: 4030096477888
Kód SÚKL: 62857
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Přípravek Atenobene se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku, ischemické choroby srdeční se syndromem anginy pectoris (onemocnění způsobené nedostatečným přívodem kyslíku do srdečního svalu), při srdečním infarktu a stavu po srdečním infarktu, při některých poruchách srdečního rytmu. Přípravek Atenobene je vhodný pro dospělé a mladistvé starší 15 let.

Příbalový leták

 

 

Strana 1 (celkem 4) 

sp.zn. sukls22280/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

ATENOBENE 25 mg 
ATENOBENE 50 mg 

potahované tablety 

atenololum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Atenobene a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Atenobene užívat 

3. 

Jak se Atenobene užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Atenobene uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE ATENOBENE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Přípravek  Atenobene  obsahuje  léčivou  látku  atenolol,  ovlivňující  ß

1

  receptory  v srdci.  Atenolol 

snižuje práci srdečního svalu, tlumí reakce srdce na tělesné a duševní podněty a tím chrání srdeční sval 
před  nadměrnou  námahou.  Atenolol  snižuje  závažnost  a  zmenšuje  počet  záchvatů  anginy  pectoris 
(onemocnění  způsobené  nedostatečným  přívodem  kyslíku  do  srdečního  svalu),  snižuje  krevní  tlak, 
upravuje  srdeční  rytmus  a  zpomaluje  tepovou  frekvenci.  ß

2

  receptory  v dýchacích  cestách  a  cévách 

jsou  atenololem  ovlivněny  jen  v nepatrné  míře.  Vzhledem  k dlouhému  biologickému  poločasu  lze 
atenolol podávat pouze jednou denně. 
Přípravek  Atenobene  se  užívá  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  ischemické  choroby  srdeční  se 
syndromem  anginy  pectoris  (onemocnění  způsobené  nedostatečným  přívodem  kyslíku  do  srdečního 
svalu), při srdečním infarktu a stavu po srdečním infarktu, při některých poruchách srdečního rytmu. 
Přípravek Atenobene je vhodný pro dospělé a dospívající starší 15 let. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATENOBENE UŽÍVAT 

 
Neužívejte Atenobene: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

jestliže máte tepovou frekvenci pod 50 tepů za minutu; 

jestliže máte těžkou formu průduškového astmatu; 

jestliže máte poruchy cévního periferního prokrvení (ischemickou chorobu dolních končetin) 

jestliže máte neléčený feochromocytom (nádor nadledvin, který je příčinou vysokého krevního 
tlaku).  Přípravek  se  dále  nesmí  užívat  při  srdečním  selhávání  nebo  šoku  ze  selhání  srdce 

Strana 2 (celkem 4) 

(kardiogenní šok) a při některých poruchách tvorby a vedení srdečních vzruchů (např. syndrom 
chorého sinu, síňokomorový blok II. a III. stupně). 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím Atenobene se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Atenobene je zapotřebí: 

u pacientů s lehčí formou průduškového astmatu; 

 

při ischemické chorobě srdeční 

u pacientů s cukrovkou a hypoglykemií 

před chirurgickým zákrokem a anestezií 

u pacientů s onemocněním štítné žlázy 

u pacientů se srdečním selháním  

u pacientů s myastenia gravis (onemocnění svalů) 

u pacientů s onemocněním průdušek 

u pacientů se sníženou funkcí ledvin 

u pacientů s feochromocytomem (nádorem nadledvin) 

u pacientů se srdečními poruchami (porucha vedení vzruchu) 

u pacientů s lupénkou 

u pacientů s depresí 

V těchto případech musí být pro užívání přípravku Atenobene zvlášť závažné důvody. 
 
Děti a dospívající 

Pro nedostatek zkušeností se nedoporučuje podávat přípravek dětem a dospívajícím do 15 let. 

 
Další léčivé přípravky a Atenobene 
Účinky  přípravku  Atenobene  a  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem  ovlivňovat. 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a)  v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Atenolol  zesiluje  účinek  přípravků  užívaných  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  a  léků  užívaných 
k úpravě srdečního rytmu, inzulínu a léků snižujících hladinu cukru v krvi (antidiabetik). U diabetiků 
může  zastřít  příznaky  snížené  hladiny  krevního  cukru  (zrychlený  tep);  ostatní  příznaky  (malátnost, 
studený pot, pocit hladu) zůstávají. Atenolol zeslabuje účinek léků používaných k rozšíření průdušek 
(bronchodilatancií).  Současné  užívání  Atenobene  a  uklidňujících  léků,  přípravků  k léčbě  duševních 
chorob a nebo alkoholu, může vést ke zvýraznění únavy a prudkým výkyvům krevního tlaku. 
Účinek atenololu na snížení krevního tlaku může být oslaben současným užíváním ibuprofenu nebo 
indometacinu. Ke vzájemnému oslabení účinku vede současné užívání s aminophylinem a teofylinem. 
Anesteziolog musí být vždy informován o léčbě atenololem. 
 
Atenobene s jídlem a pitím: 
Nerozkousané  tablety  se  užívají  pravidelně  ve  stejnou  denní  dobu  nejlépe  před  jídlem  a  zapíjí  se 
dostatečným  množstvím  tekutiny.  Současně  s přípravkem  Atenobene  se  nedoporučuje  konzumovat 
alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Atenolol prochází placentou a dosahuje v pupečníkové krvi přibližně stejných koncentrací jako v krvi 
matky. Doposud chybí zkušenosti s použitím atenololu v prvních třech měsících těhotenství, nelze zde 
vyloučit  poškození  plodu.  Atenobene

 

lze  použít  za  přísného  sledování  stavu  k  léčbě  hypertenze 

(vysokého krevního tlaku) v posledních třech měsících těhotenství. 
Dlouhodobé podávání atenololu těhotným k léčbě lehké a střední hypertenze může vést ke zpomalení 
růstu plodu uvnitř dělohy. 

Strana 3 (celkem 4) 

Vzhledem k možným poruchám srdečního rytmu, snížení krevního tlaku, snížení hladiny cukru v krvi 
a útlumu dýchání u novorozenců, musí být terapie přípravkem Atenobene přerušena 48-72 hodin před 
předpokládaným termínem porodu. 
Atenobene  se  hromadí  v mateřském  mléce,  proto  musí  být  kojenec  sledován,  vyššímu  riziku 
nežádoucích účinků jsou vystaveni nezralí novorozenci a novorozenci s poruchou ledvin. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek Atenobene může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou 
pozornost,  motorickou  koordinaci  a  rychlé  rozhodování  (např.  řízení  motorových  vozidel,  obsluha 
strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu 
lékaře! 
 
 
3. 

JAK SE ATENOBENE UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
Doporučená dávka přípravku je 50 mg denně (tj. 1 tableta Atenobene 50 mg) u všech indikací, dávku 
lze zvýšit na 100 mg v jedné denní dávce. Při poruše funkce ledvin se dávka snižuje. 
U některých pacientů s anginou pectoris je třeba k dosažení optimálního účinku zvýšit dávku na 200 
mg v jedné denní dávce. 
Jestliže jste užil(a) více Atenobene, než jste měl(a): 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dětmi se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Atenobene: 
Pokud  zapomenete  vzít  tabletu  v obvyklou  dobu,  vezměte  ji  okamžitě,  jakmile  to  zjistíte  a  dále 
pokračujte  dle  lékařem  doporučeného  schématu.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku.  
Jestliže jste přestal(a) užívat Atenobene: 
Užívání  přípravku  Atenobene  je  dlouhodobé.  Ukončení  léčby  nesmí  být  náhlé,  ale  dávky  je  třeba 
snižovat postupně. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Přípravek Atenobene je obvykle dobře snášen. Vzácně se může objevit 
dušnost, suchost v ústech, snížená sexuální potence, zánět spojivek, suchost spojivek (opatrnost je 
nutná při nošení kontaktních čoček), lupénka. Velmi vzácně se objevují srdeční selhávání projevující 
se otoky a dušností, snížení počtu krevních destiček (s krvácivými projevy na kůži i sliznicích), 
zpomalení tepové frekvence. Méně často se může objevit mravenčení a pocit chladných končetin, 
svalová únava, svalové křeče, poruchy spánku, vyrážka, trávicí poruchy (nevolnost, průjem nebo 
zácpa), únava, bolesti hlavy, závratě a změny nálady. S frekvencí není známo: Lupus-like syndrom 
(onemocnění, kdy imunitní systém vytváří protilátky, které napadají zejména kůži a klouby), 
impotence. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 

Strana 4 (celkem 4) 

pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku 
 
 
5. 

JAK ATENOBENE UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Atenobene obsahuje 
 

Léčivou látkou je atenololum 25 mg nebo 50 mg v jedné potahované tabletě. 

Pomocnými látkami jsou: 
jádro  tablety:  mikrokrystalická  celulosa,  těžký  zásaditý  uhličitan  hořečnatý,  kukuřičný  škrob, 
natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, želatina 
potahová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý, glycerol 85% 

 
Jak Atenobene vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Atenobene 25 mg:
 bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou typu "karate". Tabletu 
lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Atenobene  50  mg:
  bílé,  kulaté,  bikonvexní  potahované  tablety,  na  jedné  straně  s  půlicí  rýhou  a  s 
vyraženým "M006", průměr tablet 8,1 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení:  Atenobene 25 mg
: 30 a 100 potahovaných tablet. 
 

 

 

Atenobene 50 mg: 20 a 50 potahovaných tablet. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
ratiopharm GmbH, 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Německo 
 
Výrobce: 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.3.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu ATENOBENE 50 MG 50X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ATENOBENE 50 MG 50X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám