Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

ATEHEXAL 100 50X100MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17495

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 17495
Kód EAN: 4030855002641
Kód SÚKL: 42460
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Atehexal 25 se užívá k léčbě funkčních poruch oběhového systému (hyperkinetický srdeční syndrom, regulační oběhové změny při hypertenzi). Atehexal 50 se užívá k léčbě: - funkčních poruch oběhového systému (hyperkinetický srdeční syndrom, regulační oběhové změny při hypertenzi); - vysokého krevního tlaku (hypertenze); - nedostatečného prokrvení srdečního svalu (angina pectoris stabilní i nestabilní); - některých poruch srdečního rytmu. Atehexal 100 se užívá k léčbě: - vysokého krevního tlaku (hypertenze); - nedostatečného prokrvení srdečního svalu (angina pectoris stabilní i nestabilní). Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých.

Příbalový leták

 

1/6 

sp.zn. sukls141157/2015 
 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

ATEHEXAL 25 
ATEHEXAL 50 

ATEHEXAL 100 

Potahované tablety 

Atenololum  

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek  užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je ATEHEXAL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ATEHEXAL užívat  

3. 

Jak se ATEHEXAL užívá   

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak ATEHEXAL uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

CO JE ATEHEXAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

ATEHEXAL  patří mezi antihypertenziva, betalytika. 
Atenolol  je  látka,  která  blokuje  tzv.  sympatické  beta-1  receptory;    snižuje  srdeční  frekvenci,  snižuje 
nároky  srdce  na  spotřebu  kyslíku  a  upravuje  některé  poruchy  srdečního  rytmu.  Atenolol  také  snižuje 
krevní tlak. 
ATEHEXAL  25  se  užívá  k léčbě  funkčních  poruch  oběhového  systému  (hyperkinetický  srdeční 
syndrom, regulační oběhové změny při hypertenzi).  
ATEHEXAL 50 se užívá k léčbě:  

-  funkčních  poruch  oběhového  systému  (hyperkinetický  srdeční  syndrom,  regulační  oběhové 

změny při hypertenzi) 

-  vysokého krevního tlaku (hypertenze) 
-  nedostatečného prokrvení srdečního svalu (angina pectoris stabilní i nestabilní) 
-  některých poruch srdečního rytmu.  

ATEHEXAL 100 se užívá k léčbě: 

-  vysokého krevního tlaku (hypertenze) 
-  nedostatečného prokrvení srdečního svalu (angina pectoris stabilní i nestabilní) 

Přípravek je určen k léčbě dospělých a dospívajících. 

 

2/6 

 
 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATEHEXAL UŽÍVAT  

 
Neužívejte ATEHEXAL
  
- pokud jste alergický(á) na atenolol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),  
- pokud jste alergický(á) na jiné betablokátory (např. metoprolol nebo propranolol),  
- pokud jste někdy měl(a) některý z následujících problémů se srdcem:  

  srdeční selhání, které není dobře kontrolováno léčbou (to se obvykle projevuje dušností a 

otékáním kotníků).  

  druhý nebo třetí stupeň srdeční blokády (tento stav se obvykle léčí voperováním 

kardiostimulátoru).  

  velmi pomalou nebo nepravidelnou srdeční akci, velmi nízký krevní tlak nebo velmi špatný 

průtok krve cévami.   

- pokud máte nádor dřeně nadledvin, který se označuje jako “feochromocytom”, který není léčen. Nádor 
způsobuje vysoký krevní tlak. Pokud je třeba, aby se feochromocytom léčil, lékař Vám předepíše jiný 
lék, který se označuje jako alfablokátor. Tento lék budete užívat vedle přípravku ATEHEXAL.  
- pokud máte zvýšenou hladinu kyselin ve Vaší krvi (metabolická acidóza).  
 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku ATEHEXAL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zejména pokud 
máte  
astma, pískoty na průduškách nebo jiné dýchací obtíže nebo se u Vás objevila alergie na štípnutí 
hmyzu, na potraviny nebo jiné látky. Pokud jste někdy měl(a) astma, nebo pískoty, nemůžete 
užívat tento lék bez předchozí porady s lékařem
.  
- bolest na hrudi označovaná jako Prinzmetalova angina pectoris.  
- špatný krevní oběh nebo Vám selhává srdce, které je kontrolováno léčbou.  
- srdeční blokádu prvního stupně.  
- cukrovku. Vaše léky mohou změnit odpověď srdce na nízkou hladinu cukru v krvi. Můžete mít pocit, 
že srdeční akce je rychlejší.  
- thyreotoxikózu (stav, kdy štítná žláza produkuje nadbytek hormonů štítné žlázy). ATEHEXAL může 
zakrývat/maskovat příznaky thyreotoxikózy.  
- problémy s ledvinami. V průběhu Vaší léčby může být nutné provádění dodatečných kontrol krve.  
 
Pokud si nejste jist(a), zda se některá z výše uvedených skutečností vztahuje také na Vás, poraďte se s 
lékařem ještě před zahájením léčby přípravkem ATEHEXAL. 

 
Další léčivé přípravky a ATEHEXAL 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. Tyto informace jsou důležité, neboť ATEHEXAL může ovlivňovat 
účinek jiných léků a také naopak.  
Zvláště důležité jsou informace o následujících léčivech:  
- klonidin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a nebo migrény). Pokud užíváte současně 
klonidin a ATEHEXAL, nepřestávejte užívat klonidin, dokud tak nerozhodne lékař. Lékař Vám dá 
přesné informace o tom, jak léčbu klonidinem nebo přípravkem ATEHEXAL ukončit.  
- verapamil, diltiazem nebo nifedipin (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo bolesti na hrudi – angina 
pectoris).  
- disopyramid, chinidin nebo amiodaron (k léčbě nepravidelné srdeční akce, arytmií).  
- digoxin (k léčbě problémů se srdcem).  

 

3/6 

- adrenalin, též známý jako epinefrin (k povzbuzení srdeční činnosti).  
- ibuprofen nebo indometacin (k léčbě bolesti a zánětů).  
- insulin nebo léky k léčbě cukrovky (diabetes mellitus) podávané ústy.  
- léky k léčbě opuchlé nosní sliznice nebo léky k léčbě nachlazení (včetně léků volně prodejných).  
 
 Chirurgické zákroky  
Jestliže  půjdete  do  nemocnice  nebo  k  zubnímu  lékaři  k  provedení  chirurgického  výkonu,  řekněte 
lékaři/lékaři-anesteziologovi/zubnímu  lékaři,  že  užíváte  ATEHEXAL.  Důvodem  je  skutečnost,  že  po 
podání některých anestetik může dojít ke snížení krevního tlaku, když užíváte současně ATEHEXAL. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek ATEHEXAL užívat. 
V případě, že otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem ATEHEXAL, informujte lékaře co nejdříve. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud pociťujete závratě nebo únavu v průběhu léčby přípravkem ATEHEXAL, neřiďte motorová 
vozidla a neobsluhujte stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách  ATEHEXALu 
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

JAK SE  ATEHEXAL UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
  
Jestliže  je  třeba  přerušit  anebo  ukončit  dlouhodobou  léčbu  přípravkem  ATEHEXAL,  je  zásadně  třeba 
dávkování  vysazovat  pozvolna  a  pomalu,  protože  při  náhlém  odnětí  atenololu  hrozí  riziko  srdeční 
ischemie, a také anginy pectoris, případně infarktu myokardu nebo prudkého zvýšení krevního tlaku. 
 
Obvyklá dávka přípravku je: 
Dospělí a dospívající:  

ATEHEXAL 25 
K léčbě funkčních poruch oběhového systému se obvykle užívá 1 krát denně 25 mg atenololu (1 tableta 
Atehexal 25), ráno. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 

ATEHEXAL 50 
K léčbě  funkčních  poruch  oběhového  systému  se  obvykle  užívá  25 mg  atenololu  jednou  denně  (tj.  1/2 
potahované tablety přípravku ATEHEXAL 50 jednou denně) 
K  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  se  obvykle  začíná  léčba  dávkou  l  krát  denně  50 mg  atenololu  (jedna 
tableta Atehexalu 50). 
V případě potřeby může lékař dávku zvýšit na 1 krát denně 100 mg atenololu (tj. 2 tablety Atehexal 50 
denně). 
K léčbě  anginy  pectoris  se  užívá  50 mg  až  100 mg  atenololu  1  krát  denně  (tj.  1-2  tablety  přípravku 
Atehexal 50 jednou denně). 
K léčbě některých poruch srdečního rytmu se užívá 50 mg atenololu jednou nebo dvakrát denně anebo 
100 mg atenololu jednou denně (tj. 1 tableta přípravku Atehexal 50 jednou až dvakrát denně, anebo 2 
tablety Atehexal 50 1 krát denně). Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.  

 

4/6 

ATEHEXAL 100 
K léčbě vysokého krevního tlaku se obvykle začíná léčba dávkou l krát denně 50 mg atenololu (tj. 1/2 
potahované tablety přípravku ATEHEXAL 100 jednou denně).  
V případě  potřeby  může  lékař  po  týdnu  dávku  zvýšit  na  100 mg  atenololu  jednou  denně  (tj.  1  tableta 
přípravku Atehexal 100 jednou denně). 
K léčbě  anginy  pectoris  se  užívá  50 mg  až  100 mg  atenololu  1  krát  denně  (tj.  ½  -1  tableta  přípravku 
Atehexal 100 jednou denně).  
U pacientů s poruchou funkce ledvin sníží lékař dávkování podle stavu pacienta. Tabletu lze rozdělit na 
stejné dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více ATEHEXALu, než jste měl(a)
 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít ATEHEXAL 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Užijte příští obvyklou dávku v obvyklé době. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat ATEHEXAL 
Nepřerušujte ani neukončujte léčbu z vlastní vůle bez předchozí porady s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
Alergické reakce:  
Pokud se objeví alergická reakce, navštivte či volejte lékaře. Příznaky alergie mohou zahrnovat tvorbu 
pupínků na kůži (kopřivka), otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.  
Další možné nežádoucí účinky:  
Časté (u méně než jednoho pacienta z 10)  
- Můžete si všimnout pomalejší srdeční akce, když užíváte Atehexal. Je to normální, ale pokud máte 
nějaké obavy, řekněte o tom lékaři.  
- studené ruce a nohy.  
- průjem.  
- pocit nevolnosti (nauzea).  
- pocit únavy.  
 
Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100)  
- poruchy spánku.  
 
Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1000)  
- srdeční blok (může vyvolat závratě, abnormální srdeční akci, únavu nebo slabost).  
- necitlivost nebo křeč prstů následované pocitem tepla a bolesti (Reynodův fenomén).  
- změny nálady.  
- noční můry.  
- pocit zmatenosti.  
- změny osobnosti (psychózy) a halucinace.  
- bolest hlavy.  

 

5/6 

- závratě (zvláště při změně polohy těla/vzpřímení).  
- brnění rukou.  
- neschopnost ztopořit penis (impotence).  
- sucho v ústech.  
- suchost oční sliznice.  
- poruchy vidění.  
- slábnutí vlasů.  
- kožní vyrážka (rash).  
- snížení počtu krevních destiček (mohou se snadněji tvořit modřiny).  
- purpurové skvrny na kůži.  
- žloutenka (projevující se zežloutnutím kůže a očního bělma).  
 
Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 10 000)  
- změny složení krve. Lékař může kontrolovat Vaši krev, aby zjistil, zda nedochází k těmto změnám při 
podávání přípravku Atehexal.  
 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit) 
- Lupus-like syndrom (onemocnění, kdy imunitní systém vytváří protilátky, které napadají zejména kůži 
a klouby). 
 
Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit 
Pokud trpíte některou z dále uvedených nemocí, může se stát, že v průběhu léčby dojde k jejímu 
zhoršení. Tato okolnost se vyskytuje vzácně a postihuje méně než jednoho pacienta z 1000.  
- lupénka (postižení kůže).  
- dušnost a otoky kotníků (při selhávání srdce).  
- astma a dýchací obtíže.  
- zhoršený krevní oběh.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

JAK ATEHEXAL  UCHOVÁVAT  

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak  naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co ATEHEXAL  obsahuje 
Léčivou  látkou  je  atenololum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  atenololum  25 mg,  50 mg  nebo 
100 mg. 

 

6/6 

Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, natrium-lauryl-sulfát, těžký 
zásaditý uhličitan hořečnatý, magnesium-stearát, hyprolosa, monohydrát laktosy, 
hydroxypropylmethylcelulosa, oxid titaničitý, makrogol 4000. 
 
 
Jak ATEHEXAL vypadá a co obsahuje toto balení 
ATEHEXAL  25:  bílé  kulaté  a  bikonvexní  potahované  tablety,  hladké,  na  jedné  straně  dělené  půlicí 
rýhou a na  straně druhé s označením „25“; velikost tablet o průměru 6,5 - 6,8 mm. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 
ATEHEXAL  50:  bílé  kulaté  a  bikonvexní  potahované  tablety,  hladké,  na  jedné  straně  dělené  půlicí 
rýhou a na straně druhé s označením „50“; velikost tablet o průměru 9,0 - 9,3 mm. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
ATEHEXAL  100:  bílé  kulaté  a  bikonvexní  potahované  tablety,  hladké,  na  jedné  straně  dělené  půlicí 
rýhou a na straně druhé s označením „100“; velikost tablet o průměru 11,0 - 11,3 mm. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Balení 
30, 50 nebo 100 potahovaných tablet Atehexalu 25, 
30, 50 nebo 100 potahovaných tablet Atehexalu 50, 
30, 50 nebo 100 potahovaných tablet Atehexalu 100. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Hexal AG, Industriestraße 25, D-83607

 

Holzkirchen, Německo 

 
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz 
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.9.2015. 
 

Recenze

Recenze produktu ATEHEXAL 100 50X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ATEHEXAL 100 50X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám