Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ASENTRA 50 84X50MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28118

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 28118
Kód EAN: 3838989624729
Kód SÚKL: 17965
Držitel rozhodnutí: KRKA
K čemu je přípravek Asentra určen? Přípravek je určený k léčbě příznaků depresí doprovázených úzkostí nebo bez nich, panických poruch (krátkodobé záchvaty úzkosti nebo paniky) a obsesivně kompulzivních poruch (nutkavé myšlenky, rituální chování, např. neustálé mytí rukou) a k léčbě potraumatických stresových poruch (strach z opakování nebezpečí nebo život ohrožujících příhod, vybavování minulosti, výrazné psychické napětí). Přípravek mohou pro léčbu obsedantně - kompulsivních poruch užívat dospělí, mladiství a děti starší 6 let. U deprese a panických poruch lze přípravek podávat jen dospělým. Sertralin lze užívat nejen při prvním objevení příznaků nemoci, ale je určen také k předcházení návratu příznaků onemocnění.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn. sukls171228/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Asentra 50 

Asentra 100 

potahované tablety 

sertralinum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Asentra a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Asentra užívat 

3. 

Jak se přípravek Asentra užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Asentra uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Asentra a k čemu se používá 

 
Přípravek  Asentra  obsahuje  léčivou  látku  sertralin.  Sertralin  patří  do  skupiny  látek  nazývaných 
inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu  (SSRI);  tyto  léky  se  používají  k léčbě  deprese  a/nebo 
úzkostných poruch. 
 
Přípravek Asentra je určen k léčbě: 

deprese a k prevenci návratu deprese (u dospělých) 

sociální úzkostné poruchy (u dospělých) 

posttraumatické stresové poruchy (u dospělých) 

panické poruchy (u dospělých) 

obsedantně-kompulzivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let). 

 
Deprese je onemocnění, při kterém se můžete cítit smutný(á), nemůžete pořádně spát nebo se těšit ze 
života jako dříve. 
 
Obsedantně-kompulzivní  porucha  a  panická  porucha  jsou  onemocnění  související  s úzkostí,  při  níž 
trpíte  soustavně  představami  (obsesí),  které  Vás  nutí  provádět  neustálé  rituály  (nutkání  neboli 
kompulze). 
 
Posttraumatická  stresová  porucha  je  stav,  který  se  může  projevit  po  velmi  emočním  traumatickém 
zážitku a který má některé příznaky podobné depresi a úzkosti. 
 
Sociální  úzkostná  porucha  (sociální  fóbie)  je  onemocnění  související  s úzkostí.  Je  charakterizováno 
pocity  intenzívní  úzkosti  nebo  strachu  ze  společenských  situací  (např.  rozhovor  s neznámým 
člověkem,  mluvení  před  velkou  skupinou  osob,  jedení  nebo  pití  před  ostatními,  nebo  obavy,  že  se 
chováte trapně). 

 

 

 

 
Váš lékař zhodnotil, že tento přípravek je vhodný k léčbě Vaší nemoci. 
 
Pokud si nejste jist(a), proč Vám byl přípravek Asentra předepsán, zeptejte se svého lékaře. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Asentra užívat 

 
Neužívejte přípravek Asentra: 

jestliže jste alergický(á) na sertralin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

jestliže  užíváte  nebo  jste  užíval(a)  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO  jako  je  selegilin, 
moklobemid) nebo léky podobné IMAO (např. linezolid). Po ukončení léčby sertralinem musíte 
počkat  alespoň  týden,  než  zahájíte  léčbu  IMAO.  Po  ukončení  léčby  IMAO  musíte  počkat 
alespoň 2 týdny, než zahájíte léčbu sertralinem. 

jestliže užíváte lék pimozid (k léčbě mentálních poruch, jako je např. psychóza). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Asentra se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Před  užitím  přípravku  Asentra  sdělte  svému  lékaři,  zda  máte  nebo  jste  v minulosti  měl(a)  některý 
z následujících stavů nebo onemocnění: 
 

serotoninový  syndrom.  Užíváte-li  spolu  se  sertralinem  určité  léky,  může  se  ve  vzácných 
případech tento syndrom objevit (příznaky viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Váš lékař by 
Vám asi sdělil, kdybyste v minulosti tímto trpěl(a). 

nízká hladina sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem Asentra. 
Informujte  svého  lékaře,  užíváte-li  nějaké  přípravky  k  léčbě  hypertenze  (vysoký  krevní  tlak), 
protože tyto léky také mohou snižovat hladinu sodíku v krvi. 

jste starší pacient(ka), je třeba zvýšené opatrnosti, protože můžete mít vyšší riziko nízké hladiny 
sodíku v krvi (viz výše). 

onemocnění jater; Váš lékař může usoudit, že potřebujete nižší dávku přípravku Asentra. 

cukrovka (diabetes); hladina krevní glukózy může být přípravkem Asentra ovlivněna a užívání 
přípravků k léčbě cukrovky může být nutné přizpůsobit. 

epilepsie  nebo  se  u  Vás  křeče  (záchvaty)  projevily  v  minulosti.  Máte-li  záchvat,  informujte 
ihned svého lékaře. 

maniodepresivní  onemocnění  (bipolární  porucha)  nebo  schizofrenie.  Procházíte-li  manickou 
epizodou, informujte ihned svého lékaře. 

sebevražedné myšlenky nebo myšlenky na sebepoškození (viz níže „Sebevražedné myšlenky a 
zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy“). 

krvácivost  nebo  užíváte  léky,  které  ředí  krev  (např.  kyselina  acetylsalicylová  (aspirin),  nebo 
warfarin), nebo které zvyšují riziko krvácení. 

jste  dítě  nebo  dospívající  mladší  18  let.  Přípravek  Asentra  lze  použít  pouze  k léčbě  dětí 
a dospívajících  ve  věku  6-17  let  trpících  obsedantně-kompulsivní  poruchou  (OCD).  Pokud  se 
s tímto onemocněním léčíte, lékař Vás bude pečlivě kontrolovat (viz níže „Děti a dospívající“). 

podstupujete elektrokonvulzivní léčbu (ECT). 

potíže se zrakem, jako jsou některé typy glaukomu (zvýšený tlak v oku). 

prodloužení QT intervalu. Pokud Vám lékař po vyšetření na elektrokardiogramu (EKG) sdělil, 
že máte abnormalitu záznamu srdeční činnosti, známou jako prodloužení QT intervalu. 

 
Neklid/akatizie 
Užití sertralinu bylo spojováno s úzkostným neklidem a potřebou pohybu, často s neschopností klidně 
stát  nebo  sedět  (akatizií).  Toto  se  objevuje  nejčastěji  během  prvních  týdnů  léčby.  Zvyšování  dávky 
může být škodlivé, proto, zaznamenáte-li tyto příznaky, kontaktujte svého lékaře. 
 
Abstinenční příznaky 
Nežádoucí  účinky  související  s  ukončením  léčby  (abstinenční  příznaky)  jsou  častým  jevem,  zvláště, 

 

 

 

je-li  léčba  ukončena  náhle  (viz  bod  3:  „Jestliže  jste  přestal(a)  užívat  přípravek  Asentra“  a  bod  4: 
„Možné nežádoucí účinky“). Riziko vzniku abstinenčních příznaků záleží na délce léčby, dávkování 
a rychlosti,  s níž  je  dávka  snižována.  Obecně  jsou  tyto  příznaky  mírné  až  střední  intenzity. 
U některých  pacientů  mohou  být  ale  závažné.  Obvykle  se  objevují  během  několika  prvních  dnů  po 
ukončení léčby. Většinou tyto příznaky vymizí samy a odezní během 2 týdnů. U některých pacientů 
přetrvávají  déle  (2-3  měsíce  nebo  déle).  Pro  ukončení  léčby  sertralinem  se  doporučuje  postupné 
snižování  dávky  po  dobu  několika  týdnů  nebo  měsíců,  vždy  se  o  nejvhodnějším  způsobu  ukončení 
léčby poraďte s lékařem. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy 
Trpíte-li  depresí  a/nebo  úzkostnou  poruchou,  můžete  někdy  přemýšlet  o  sebepoškození  nebo 
sebevraždě.  Tyto  myšlenky  mohou  být  výraznější,  pokud  se  poprvé  začínáte  léčit  antidepresivy, 
protože u těchto léků trvá déle, než začnou účinkovat, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle. 
 
Myšlenky podobné těmto můžete mít: 

pokud jste již někdy v minulosti přemýšlel(a) o sebepoškození nebo sebevraždě. 

pokud  jste  mladý  dospělý  pacient.  Informace  z klinických  studií  ukazují  na  zvýšené  riziko 
sebevražedného  chování  u  dospělých  mladších  25  let  s psychickými  stavy,  kteří  byli  léčeni 
antidepresivy. 

Uvažujete-li  někdy  o  sebepoškození  nebo  sebevraždě,  ihned  kontaktujte  svého  lékaře  nebo jděte  do 
nemocnice. 
Může  být  pro  Vás  prospěšné  svěřit  se  příbuzným  nebo  přátelům  s tím,  že  trpíte  depresí  nebo  máte 
úzkostné stavy, a požádat je o přečtení této Příbalové informace. Požádejte je, aby Vám řekli, jestliže 
si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo jestliže budou znepokojeni změnami 
ve Vašem chování. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek  Asentra  by  neměli  běžně  užívat  děti  a  dospívající  do  18  let,  s  výjimkou  pacientů 
s obsedantně  kompulsivní  poruchou  (obsessive-compulsive  disorder  -  OCD).  U  pacientů  do  18  let, 
kteří se léčí některým  z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako 
jsou  pokusy  o  sebevraždu,  myšlenky  na  sebepoškození  nebo  sebevraždu  (sebevražedné  myšlenky) 
a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Lékař přesto může přípravek 
Asentra pacientům mladším 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud 
Vám  lékař  předepsal  přípravek  Asentra  a  jste  mladší  18  let  a  chcete  se  poradit,  navštivte,  prosím, 
lékaře znovu. Jestliže se u Vás během léčby přípravkem Asentra rozvine nebo zhorší některý z výše 
uvedených příznaků, měl(a) byste o tom informovat lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky 
přípravku  Asentra  ve  vztahu  k  dalšímu  růstu,  dospívání  a  rozvoji  poznání  a  chování  nebyly  dosud 
v této věkové skupině prokázány. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Asentra 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Některé léky mohou ovlivnit účinky přípravku Asentra a přípravek Asentra může snížit účinek jiných 
současně užívaných léků. 
 
Užívání přípravku Asentra s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky: 

Léky  nazývané  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO), jako je  moklobemid  (k  léčbě  depresí) 
a selegilin  (k  léčbě  Parkinsonovy  choroby),  antibiotikum  linezolid  a  methylenová  modř 
(používaná k léčbě vysoké hladiny methemoglobinu v krvi). Neužívejte přípravek Asentra spolu 
s těmito léky. 

Léky  pro  léčbu  mentálních  poruch  jako  je  např.  psychóza  (pimozid).  Neužívejte  přípravek 
Asentra spolu s pimozidem. 

 
Konzultujte se svým lékařem užívání následujících léků: 

Bylinné  přípravky  obsahující  třezalku  tečkovanou  (Hypericum  perforatum).  Účinek  třezalky 

 

 

 

může přetrvávat i 1-2 týdny. 

Přípravky obsahující aminokyselinu tryptofan. 

Léky k léčbě těžké bolesti (např. tramadol). 

Léky užívané při anestezii nebo léčbě chronické bolesti (fentanyl). 

Léky k léčbě migrény (např. sumatriptan). 

Léky na ředění krve (warfarin). 

Léky k léčbě bolesti/artritidy (nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), jako je ibuprofen, kyselina 
acetylsalicylová (aspirin)). 

Léky na zklidnění (diazepam). 

Diuretika (léky na odvodnění, močopudné přípravky). 

Léky k léčbě epilepsie (fenytoin, fenobarbital a karbamazepin). 

Léky k léčbě cukrovky (tolbutamid). 

Léky k léčbě nadměrné tvorby žaludečních kyselin, vředů a pálení žáhy (cimetidin, omeprazol, 
lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol). 

Léky k léčbě mánie a deprese (lithium). 

Jiné léky k léčbě deprese (např. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin). 

Léky  k  léčbě  schizofrenie  a  jiných  mentálních  poruch  (např.  perfenazin,  levomepromazin 
a olanzapin). 

Léky  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  bolesti  na  hrudi  a  k  úpravě  srdečního  rytmu  (jako  je 
diltiazem, verapamil, flekainid, propafenon). 

Léky  k  léčbě  bakteriálních  infekcí  (jako  je  rifampicin,  klarithromycin,  telithromycin 
a erythromycin). 

Léky k léčbě plísňových infekcí (jako je ketokonazol, intrakonazol, posakonazol, vorikonazol, 
flukonazol). 

Léky k léčbě HIV/AIDS a žloutenky typu C (inhibitory proteázy jako je ritonavir a telaprevir). 

Léky k léčbě nevolnosti a zvracení (aprepitant). 

Léky, které mohou zvýšit riziko změn elektrické aktivity srdce (např. některé přípravky k léčbě 
duševních onemocnění a antibiotika). 

 
Přípravek Asentra s jídlem, pitím a alkoholem 
Tablety přípravku Asentra se mohou užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Během léčby přípravkem Asentra je třeba se vyhnout konzumaci alkoholických nápojů. 
 
Sertralin  se  nemá  užívat  v kombinaci  s grapefruitovou  šťávou,  protože  by  mohla  zvýšit  hladinu 
sertralinu v těle. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Bezpečnost sertralinu nebyla u těhotných žen plně stanovena. Sertralin Vám bude v těhotenství podán 
pouze,  usoudí-li  lékař,  že  přínos  pro  Vás  převyšuje  možné  riziko  pro  vyvíjející  se  dítě.  Pokud  jste 
schopna  otěhotnět,  používejte  v  období  užívání  sertralinu  spolehlivou  metodu  kontracepce  (např. 
antikoncepční pilulku). 
 
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Asentra. Užívání 
látek podobných přípravku Asentra během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí 
zvýšit  riziko  výskytu  závažného  zdravotního  stavu,  tzv.  perzistující  plicní  hypertenze  novorozenců, 
který  se  projevuje  zrychleným  dýcháním  a  promodráním.  Tyto  příznaky  se  obvykle  projeví  během 
prvních  24  hodin  po  porodu.  Pokud  tyto  příznaky  zpozorujete  u  svého  dítěte,  okamžitě  kontaktujte 
dětského lékaře. 
 
Vaše  narozené  dítě  může  rovněž  prodělávat  další  stavy,  které  se  obvykle  objeví  během  prvních 
24 hodin po narození. Příznaky zahrnují: 

 

potíže s dýcháním, 

 

 

 

 

namodralá kůže, přehřívání či podchlazení těla, 

 

namodralé rty, 

 

zvracení nebo potíže s krmením, 

 

únava, nespavost nebo nadměrný pláč, 

 

ztuhlé nebo ochablé svaly, 

 

třes, chvění nebo křeče, 

 

zesílené reflexní reakce, 

 

podrážděnost, 

 

nízká hladina krevního cukru. 

 
Objeví-li  se  u Vašeho  dítěte  po  narození  některý  z  těchto příznaků,  nebo  pokud  máte  obavy  o  jeho 
zdraví, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám poradí. 
 
Existují  údaje  o  tom,  že  sertralin  přechází  do  mateřského  mléka.  Sertralin  je  možné  podat  kojícím 
ženám pouze tehdy, usoudí-li Váš lékař, že přínos převyšuje možné riziko pro dítě. 
 
Plodnost 
Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií. Teoreticky by 
to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Psychotropní léky, jako je sertralin, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte ani 
neobsluhujte  stroje,  dokud  nebudete  vědět,  jak  tento  lék  ovlivňuje  Vaši  schopnost  tyto  činnosti 
vykonávat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Asentra užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka je: 
 
Dospělí: 

Deprese a obsedantně-kompulzivní porucha 
U deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy je obvyklá zahajovací dávka 50 mg denně. Tato 
denní  dávka  může  být  zvyšována  po  50  mg  v alespoň  jednotýdenních  intervalech  během 
několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg denně. 
 
Panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha 
U  panické  poruchy,  sociální  úzkostné  poruchy  a  posttraumatické  stresové  poruchy  se  léčba 
zahajuje dávkou 25 mg denně a po týdnu se zvyšuje na 50 mg denně. Denní dávka může být 
poté  zvyšována  po  50  mg  během  několika  týdnů.  Maximální  doporučená  dávka  je  200  mg 
denně. 

 
Použití u dětí a dospívajících: 
Přípravek Asentra lze užít pouze k léčbě dětí a dospívajících s obsedantně-kompulzivní poruchou ve 
věku 6-17 let. 

Obsedantně-kompulzivní porucha 
Děti  ve  věku  6-12  let:
  doporučená  zahajovací  dávka  je  25  mg  denně.  Po  týdnu  může  lékař 
dávku zvýšit na 50 mg denně. Maximální dávka je 200 mg denně. 
Dospívající ve věku 13-17 let: doporučená zahajovací dávka je 50 mg denně. Maximální dávka 
je 200 mg denně. 

 
Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, sdělte to svému lékaři a řiďte se jeho doporučením. 

 

 

 

 
Způsob podání 
 
Tablety přípravku Asentra je možné užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Užívejte svůj lék 1x denně buď ráno, nebo večer. 
 
Váš lékař určí, jak dlouho máte tento lék užívat. To záleží na charakteru Vašeho onemocnění a na Vaší 
odpovědi na léčbu. Může trvat i několik týdnů, než se Vaše příznaky začnou zlepšovat. Léčba deprese 
by měla obvykle pokračovat dalších 6 měsíců od zlepšení příznaků. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Asentra, než jste měl(a) 
Jestliže  náhodou  užijete  příliš  mnoho  přípravku  Asentra,  ihned  informujte  svého  lékaře  nebo 
vyhledejte nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou obal od léku bez ohledu na to, zda tam ještě 
nějaký lék zbývá. 
 
Příznaky předávkování jsou ospalost, pocit na zvracení a zvracení, zrychlený tep, třes, neklid, závrať a 
ve vzácných případech bezvědomí. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Asentra 
Pokud náhodou zapomenete užít dávku, už ji neužívejte. Užijte až další dávku v obvyklou dobu.  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Asentra  
Přípravek  Asentra  nevysazujte,  dokud  Vám  to  nedoporučí  Váš  lékař.  Před  ukončením  léčby  tímto 
přípravkem Vám Váš lékař bude postupně po několik týdnů snižovat dávku. Pokud náhle přestanete 
tento  lék  užívat,  můžete  zaznamenat  nežádoucí  účinky,  jako  je  závrať,  otupělost,  poruchy  spánku, 
neklid nebo úzkost, bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení a třes. Zaznamenáte-li některý z těchto 
účinků nebo i jiné účinky po vysazení léčby přípravkem Asentra, konzultujte to se svým lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nejčastějším nežádoucím účinkem je pocit na zvracení. Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a jsou 
často s pokračující léčbou mírnější nebo vymizí. 
 
Informujte  svého  lékaře  ihned,  zaznamenáte-li  jakýkoli  z  následujících  příznaků  po  užití  tohoto 
léku; tyto příznaky mohou být závažné. 

Objeví-li  se  u  Vás  závažná  kožní  vyrážka  způsobující  puchýře  (erythema  multiforme),  (může 
postihnout ústa a jazyk). Toto může být příznakem Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické 
epidermální nekrolýzy (TEN). V těchto případech Vám Váš lékař ukončí léčbu. 

Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka, obtíže 
s dýcháním, dýchavičnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů. 

Zaznamenáte-li  neklid,  zmatenost,  průjem,  zvýšenou  teplotu  nebo  zvýšený  krevní  tlak, 
nadměrné  pocení  a  rychlý  srdeční  tep.  Toto  jsou  příznaky  serotoninového  syndromu.  Ve 
vzácných  případech  se  tento  syndrom  může  objevit,  užíváte-li  současně  se  sertralinem  i  jiné 
léky. Váš lékař Vám může léčbu ukončit. 

Zežloutne-li Vám kůže nebo oči, což může znamenat poškození jater. 

Zaznamenáte-li příznaky deprese s myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu. 

Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Asentra pocit neklidu a nejste schopen (schopna) 

 

 

 

klidně stát nebo sedět. Kontaktujte svého lékaře, začnete-li se cítit neklidný(á). 

Máte-li záchvat (křeče). 

Procházíte-li manickou epizodou (viz bod 2 „Upozornění a opatření“). 

 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u dospělých. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 
Nespavost, závrať, spavost, bolest hlavy, průjem, pocit na zvracení, sucho v ústech, porucha ejakulace, 
únava. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

 

Bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, 

 

deprese, pocit odcizení, noční můry, úzkost, neklid, nervozita, pokles sexuální touhy, skřípání 
zubů, 

 

mravenčení a brnění, třes, svalové napětí, neobvyklé chutě, nedostatek pozornosti, 

 

poruchy zraku, zvonění v uších, 

 

bušení srdce, návaly horka, zívání, 

 

bolest břicha, zvracení, zácpa, trávicí obtíže, plynatost, 

 

vyrážka, zvýšené pocení, bolest svalů, porucha erekce, bolest na hrudi, 

 

bolest kloubů, 

 

malátnost. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

 

Infekce horních cest dýchacích, rýma, 

 

přecitlivělost, 

 

nízká hladina hormonů štítné žlázy, 

 

halucinace, pocit příliš velkého štěstí, nedostatek zájmu, neobvyklé myšlení, agresivita, 

 

křeče, neovladatelné stahy svalů, porucha koordinace, nadměrné pohyby, ztráta paměti, snížená 
citlivost, porucha řeči, závrať při vstávání, mdloby, migréna, 

 

zvětšené zornice, bolest ucha, zrychlený srdeční tep, vysoký krevní tlak, návaly, 

 

potíže s dýcháním, sípání, dušnost, krvácení z nosu, 

 

zánět jícnu, obtížné polykání, hemoroidy, nadměrná produkce slin, porucha jazyka, říhání, 

 

otok  oka,  červené  skvrny  na  kůži,  otok  obličeje,  vypadávání  vlasů,  studený  pot,  suchá  kůže, 
kopřivka, svědění, 

 

zánět kloubů, svalová slabost, bolest zad, svalové záškuby, 

 

močení v noci, neschopnost se vymočit, zvýšený objem  moči, zvýšená četnost močení, potíže 
s močením, únik moči, 

 

krvácení z pochvy, sexuální porucha,  ženská sexuální  porucha, nepravidelná menstruace, otok 
končetin,  třesavka,  horečka,  slabost,  žízeň,  zvýšení  hladin  jaterních  enzymů,  snížení  tělesné 
hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

 

Zánět žaludku, střev a střevních výchlipek, infekce ucha, nádory, otok uzlin, vysoký cholesterol, 
nízká hladina krevního cukru, 

 

fyzické  příznaky  v důsledku  stresu  nebo  emocí,  léková  závislost,  psychotické  poruchy, 
nadměrná vztahovačnost, sebevražedné myšlenky, náměsíčnost, předčasná ejakulace, 

 

závažné alergické reakce, 

 

kóma  (bezvědomí),  neobvyklé  pohyby,  potíže  s pohybem,  zvýšená  citlivost,  porucha 
smyslového vnímání, 

 

zelený  zákal,  porucha  slzení,  výpadek  zorného  pole,  dvojité  vidění,  bolest  očí  ze  světla,  krev 
v přední komoře oční, 

 

obtížná kontrola hladin krevního cukru (cukrovka), 

 

srdeční  infarkt,  pomalý  srdeční  tep,  srdeční  poruchy,  slabý  krevní  oběh  v horních  a  dolních 
končetinách, stažení hrdla, zrychlené dýchání, zpomalené dýchání, potíže s mluvením, škytavka, 

 

 

 

 

dehtovitě černá stolice, zánět sliznice dutiny ústní, vředy na jazyku, poruchy zubů, zánět jazyka, 
vředy v ústech, porucha funkce jater, 

 

různé  záněty  kůže,  někdy  s tvorbou  puchýřů,  změna  struktury  vlasu,  změna  pachu  kůže, 
poruchy kostí, 

 

snížený objem moči, opožděný začátek močení, 

 

silné  krvácení  z  pochvy,  sucho  v  oblasti  pochvy,  zarudlý  bolestivý  penis  a  předkožka,  výtok 
z genitálu, prodloužená erekce, výtok z prsů, 

 

kýla, snížená léková tolerance, poruchy chůze, poruchy spermatu, zvýšení hladiny cholesterolu 
v krvi, zranění, roztažení krevních cév, 

 

během léčby sertralinem nebo krátce po ukončení léčby byly hlášeny případy sebevražedných 
představ a chování (viz bod 2). 

 
Po uvedení sertralinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 

 

Pokles počtu bílých krvinek a krevních destiček, problémy s tvorbou některých hormonů, nízká 
hladina sodíku v krvi, zvýšení hladin krevního cukru, 

 

děsivé neobvyklé sny, sebevražedné chování, 

 

potíže  s pohyby  svalů  (jako jsou nadměrné  pohyby,  svalové  napětí,  potíže  s chůzí  a  ztuhlost, 
křeče  a  nedobrovolné  pohyby  svalů),  náhlá  silná  bolest  hlavy  (jež  může  být  příznakem 
závažného stavu známého jako syndrom reverzibilní mozkové vazokonstrikce), 

 

poruchy  vidění,  rozdílná  velikost  zorniček,  neobvyklé  krvácení  (jako  je  krvácení  ze žaludku), 
postupující jizvení plicní tkáně (intersticiální plicní onemocnění), zánět slinivky břišní, závažné 
onemocnění jater, žlutá kůže a oči (žloutenka), 

 

otok kůže, citlivost kůže na světlo, svalové křeče, zvětšení prsů, porucha srážlivosti krve, změny 
ve výsledcích laboratorních testů, noční pomočování, 

 

točení  hlavy,  mdloby  nebo  tlak  na  hrudi,  které  mohou  být  příznaky  změn  elektrické  aktivity 
srdce (pozorované na EKG) nebo nepravidelností srdečního rytmu. 

 
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. 
 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
V klinických studiích u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky obecně podobné těm pozorovaným 
u  dospělých  (viz  výše).  Nejčastější  nežádoucí  účinky  u  dětí  a  dospívajících  byly  bolest  hlavy, 
nespavost, průjem a pocit na zvracení. 
 
Příznaky, které se mohou vyskytnout po ukončení léčby 
Ukončíte-li  náhle  užívání  tohoto  přípravku,  můžete  zaznamenat  nežádoucí  účinky  jako  je  závrať, 
necitlivost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy,  pocit na zvracení, zvracení a třes (viz 
bod 3: „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Asentra“). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Asentra uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

 

 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Asentra obsahuje 

Léčivou  látkou  je  sertralin.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  sertralini  hydrochloridum 
55,95 mg nebo 111,90 mg odpovídající sertralinum 50 mg nebo 100 mg. 

Pomocnými  látkami  jsou:  dihydrát  hydrogenfosforečnanu  vápenatého,  mikrokrystalická 
celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), hyprolosa, mastek, magnesium-stearát v jádru 
tablety a soustava opadry bílá 03H28758 (hypromelosa, oxid titaničitý, mastek, propylenglykol) 
v potahové vrstvě. 

 
Jak přípravek Asentra vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety jsou bílé, kulaté, potahované, se zkosenými hranami, na jedné straně půlicí rýha. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
K dispozici jsou krabičky po 28, 56 a 84 tabletách balených v blistrech. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.10.2015 
 
Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz). 
 

Recenze

Recenze produktu ASENTRA 50 84X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ASENTRA 50 84X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám