Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ASENTRA 100 28X100MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14832

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 14832
Kód EAN: 3838989585679
Kód SÚKL: 31867
Držitel rozhodnutí: KRKA
K čemu je přípravek Asentra určen? Přípravek je určený k léčbě příznaků depresí doprovázených úzkostí nebo bez nich, panických poruch (krátkodobé záchvaty úzkosti nebo paniky) a obsesivně kompulzivních poruch (nutkavé myšlenky, rituální chování, např. neustálé mytí rukou) a k léčbě potraumatických stresových poruch (strach z opakování nebezpečí nebo život ohrožujících příhod, vybavování minulosti, výrazné psychické napětí). Přípravek mohou pro léčbu obsedantně - kompulsivních poruch užívat dospělí, mladiství a děti starší 6 let. U deprese a panických poruch lze přípravek podávat jen dospělým. Sertralin lze užívat nejen při prvním objevení příznaků nemoci, ale je určen také k předcházení návratu příznaků onemocnění.

Příbalový leták1

sp.zn. sukls87954/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Asentra 50
Asentra 100
potahované tablety
sertralinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Asentra a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Asentra užívat
3. Jak se přípravek Asentra užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Asentra uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK ASENTRA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Asentra obsahuje léčivou látku sertralin. Sertralin patří do skupiny látek nazývaných
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI); tyto léky se používají k léčbě deprese a/nebo
úzkosti.

Přípravek Asentra je určen k léčbě
- deprese a k prevenci obnovení deprese (u dospělých)
- sociální úzkostné poruchy (u dospělých)
- posttraumatické stresové poruchy (u dospělých)
- panické poruchy (u dospělých)
- obsedantně - kompulsivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let)

Deprese je klinické onemocnění, při kterém se můžete cítít smutný/á, nemůžete pořádně spát nebo se
těšit ze života jako dříve.

Obsedantně - kompulsivní porucha a panická porucha jsou onemocnění související s úzkostí, při níž
trpíte soustavně představami (obsesí), které Vás nutí provádět neustálé rituály (nátlak).

Posttraumatická stresová porucha je stav, který se může projevit po velmi emočním traumatickém
zážitku a který má některé příznaky podobné depresi a úzkosti.

Sociální úzkostná porucha (sociální fóbie) je onemocnění související s úzkostí. Je charakterizováno
pocity intenzívní úzkosti nebo strachu ze společenských situací (např. rozhovor s neznámým
člověkem, mluvení před velkou skupinou osob, jedení nebo pití před ostatními, nebo obavy, že se
chováte trapně).

Váš lékař zhodnotil, že tento přípravek je vhodný pro léčbu Vaší choroby.2

Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jist/a, proč Vám byl přípravek Asentra předepsán.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ASENTRA
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Asentra:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sertralin nebo na kteroukoliv další složku přípravku
Asentra
- jestliže užíváte nebo jste užíval/a inhibitory monoaminooxidázy (IMAO jako je selegilin,
moklobemid) nebo léky podobné IMAO (např. linezolid). Po ukončení léčby sertralinem musíte
počkat alespoň týden než zahájíte léčbu IMAO. Po ukončení léčby IMAO musíte počkat
alespoň 2 týdny, než zahájíte léčbu sertralinem.
- jestliže užíváte lék pimozid (antipsychotický lék).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Asentra je zapotřebí:
Léky nemusí být vždy vhodné pro každého. Před užitím přípravku Asentra sdělte svému lékaři, zda
trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a některým z následujících onemocnění:

- Serotoninový syndrom. Užíváte-li spolu se sertralinem určité léky, může se ve vzácných
případech tento syndrom objevit (příznaky viz kapitola 4 Možné nežádoucí účinky). Váš lékař
by Vám asi sdělil, kdybyste v minulosti tímto trpěl/a.
- Máte-li nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem
Asentra. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké léky na hypertenzi, protože tyto léky také
mohou snižovat hladinu sodíku v krvi.
- Jste-li starší pacient, je třeba zvýšené opatrnosti, protože můžete mít vyšší riziko nízké hladiny
sodíku v krvi (viz výše).
- Onemocnění jater; Váš lékař může usoudit, že potřebujete nižší dávku přípravku Asentra.
- Cukrovka; Vaše hladina krevní glukózy může být přípravkem Asentra ovlivněna a užívání léků
na cukrovku možná bude nutno tomu přizpůsobit.
- Epilepsie nebo záchvaty. Máte-li záchvat, informujte ihned svého lékaře.
- Trpíte-li maniodepresivním onemocněním (bipolární porucha) nebo schizofrenií nebo měl/a-li
jste tato onemocnění v minulosti. Máte-li manickou epizodu, informujte ihned svého lékaře.
- Máte nebo jste měl/a sebevražedné myšlenky (viz níže Sebevražedné myšlenky a zhoršení
deprese nebo úzkostné poruchy).
- Trpíte-li krvácivostí nebo užíváte léky, které ředí krev (např. kyselina acetylsalicylová (aspirin),
nebo warfarin), nebo máte zvýšené riziko krvácení.
- Jste-li dítě nebo dospívající mladší 18 let. Přípravek Asentra lze použít pouze k léčbě dětí a
dospívajících ve věku 6-17 let trpících obsedantně-kompulsivní poruchou. Pokud se s tímto
onemocněním léčíte, Váš lékař Vás bude pečlivě kontrolovat (viz níže Užití u dětí a
dospívajících)
- Podstupujete-li elektrokonvulzivní léčbu (ECT).
- Máte-li potíže se zrakem, jako jsou některé typy glaukomu (zvýšený tlak v oku).

Neklid/akatizie
Užití sertralinu bylo spojováno s akatizií (úzkostný neklid a potřeba pohybu, často neschopnost klidně
stát nebo sedět). Toto se objevuje nejčastěji během prvních týdnů léčby. Zvyšování dávky může být
pro pacienta s těmito příznaky škodlivé.

Abstinenční příznaky
Abstinenční příznaky jsou častým jevem po ukončení léčby, zvláště, je-li léčba ukončena náhle (viz
kapitola 4 Možné nežádoucí účinky). Riziko vzniku abstinenčních příznaků záleží na délce léčby,
dávkování a rychlosti, s níž je dávka snižována. Obecně jsou tyto příznaky mírné až střední intenzity.
U některých pacientů mohou být ale závažné. Obvykle se objevují během několika prvních dnů po
ukončení léčby. Většinou tyto příznaky vymizí samy a odezní během 2 týdnů. U některých pacientů
přetrvávají déle (2-3 měsíce nebo déle). Pro ukončení léčby sertralinem se doporučuje postupné


3

snižování dávky po dobu několika týdnů nebo měsíců, v závislosti na potřebách pacienta.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Trpíte-li depresí a/nebo úzkostnou poruchou, můžete někdy přemýšlet o sebepoškození nebo
sebevraždě. Tyto stavy mohou zesílit na počátku léčby antidepresivy, protože nástup účinku těchto
léků trvá déle, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle.

Myšlenky podobné těmto můžete mít:
- pokud jste již někdy v minulosti přemýšlel/a o sebepoškození nebo sebevraždě,
- pokud jste mladý dospělý pacient. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými stavy, kteří byli léčeni
antidepresivy.
Uvažujete-li někdy o sebepoškození nebo sebevraždě, kontaktujte svého lékaře nebo jděte rovnou do
nemocnice.
Může být pro Vás prospěšné svěřit se příbuzným nebo přátelům s tím, že trpíte depresí nebo máte
úzkostné stavy, a požádat je o přečtení této Příbalové informace. Požádejte je, aby Vám řekli, jestliže
si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo jestliže budou znepokojeni změnami
ve Vašem chování.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Asentra by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, s výjimkou pacientů s
obsedantně kompulsivní poruchou (obsessive-compulsive disorder - OCD). U pacientů do 18 let, kteří
se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou
pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné
chování a hněv). Lékař přesto může přípravek Asentra pacientům mladším 18 let předepsat, pokud
usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Asentra pacientovi do 18 let
a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, lékaře znovu. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou
léčeni přípravkem Asentra, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měl/a byste o tom
informovat lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Asentra ve vztahu k dalšímu
růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit účinky přípravku Asentra a přípravek Asentra může snížit účinek jiných
současně užívaných léků.

Užívání přípravku Asentra s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky:
- Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (k léčbě depresí) a
selegilin (k léčbě Parkinsonovy choroby) a antibiotikum linezolid. Neužívejte přípravek Asentra
spolu s IMAO.
- Léky pro léčbu mentálních poruch (pimozid). Neužívejte přípravek Asentra spolu s pimozidem.

Konzultujte se svým lékařem užívání následujících léků:
- Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Účinek třezalky
může přetrvávat i 1-2 týdny. Poraďte se se svým lékařem.
- Přípravky obsahující aminokyselinu tryptofan.
- Léky k léčbě těžké bolesti (např. tramadol).
- Léky užívané při anestezii (znecitlivění) nebo léčbě chronické bolesti (fentanyl).
- Léky k léčbě migrény (např. sumatriptan).
- Léky na ředění krve (warfarin).
- Léky k léčbě bolesti/artrózy (nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), jako je ibuprofen, kyselina
acetylsalicylová (aspirin).
- Léky na zklidnění (diazepam).
- Diuretika (zvyšující tvorbu a vylučování moči).


4

- Léky k léčbě epilepsie (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin).
- Léky k léčbě cukrovky (tolbutamid).
- Léky k léčbě nadměrné tvorby žaludečních kyselin a vředů (cimetidin, omeprazol, lansoprazol,
pantoprazol, rabeprazol).
- Léky k léčbě mánie a deprese (lithium).
- Jiné léky k léčbě deprese (např. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin).
- Léky k léčbě schizofrenie a jiných mentálních poruch (např. perfenazin, levomepromazin a
olanzapin).
- Léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris (diltiazem, verapamil).
- Léky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erytromycin, klaritromycin, telitromycin).
- Léky k léčbě houbových (plísňových) infekcí (jako je ketokonazol, intrakonazol, posakonazol,
vorikonazol, flukonazol).
- Léky k předcházení nevolnosti a zvracení (aprepitant).

Užívání přípravku Asentra s jídlem a pitím
Tablety přípravku Asentra se mohou užívat s jídlem i bez jídla.

Během léčby přípravkem Asentra se vyhněte konzumaci alkoholických nápojů.

Sertralin se nemá užívat v kombinaci s grapefruitovou šťávou, protože by mohla zvýšit hladinu
sertralinu v těle.

Těhotenství, kojení a fertilita
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Bezpečnost sertralinu nebyla u těhotných žen plně studována. Přípravek Asentra je možné podat
těhotným ženám pouze, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro plod. Ženy ve
věku, kdy mohou otěhotnět, by v období užívání sertralinu měly používat vhodnou antikoncepci.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Asentra. Užívání
látek podobných přípravku Asentra během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí
zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců,
který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během
prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte
dětského lékaře.

Vaše narozené dítě může rovněž prodělávat další stavy, které se obvykle objeví během prvních
24 hodin po narození. Příznaky zahrnují:
potíže s dýcháním
namodralá kůže, přehřívání či podchlazení těla
namodralé rty
zvracení nebo potíže s krmením
únava, nespavost nebo nadměrný pláč
ztuhlé nebo ochablé svaly
třes, chvění nebo křeče
zesílené reflexní reakce
podrážděnost
nízká hladina krevního cukru.

Objeví-li se u Vašeho dítěte po narození některý z těchto příznaků, nebo pokud máte obavy o
jeho zdraví, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám poradí.

Existují údaje o tom, že sertralin proniká do mateřského mléka. Přípravek Asentra je možné podat
kojícím ženám pouze tehdy, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro dítě.5

Fertilita
Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií. Teoreticky by
to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Psychotropní léky, jako je sertralin, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte ani
neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak tento lék ovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti
vykonávat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK ASENTRA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Asentra přesně podle pokynů svého lékaře.
Tablety přípravku Asentra je možné užívat s jídlem i bez jídla.

Užívejte svůj lék 1x denně buď ráno, nebo večer.
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je:

Dospělí:
Deprese a obsedantně-kompulzivní porucha
U deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy je obvyklá zahajovací dávka 50 mg denně. Tato
denní dávka může být zvyšována po 50 mg v alespoň jednotýdenních intervalech během
několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg denně.

Panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha
U panické poruchy, sociální úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy se léčba
zahajuje dávkou 25 mg denně a po týdnu se zvyšuje na 50 mg denně. Denní dávka může být
poté zvyšována po 50 mg během několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg
denně.

Děti a dospívající
Přípravek Asentra lze užít pouze k léčbě dětí a dospívajících s obsedantně-kompulzivní poruchou ve
věku 6-17 let.
Obsedantně-kompulzivní porucha:
Děti ve věku 6-12 let: doporučená zahajovací dávka je 25 mg denně. Po týdnu může lékař
dávku zvýšit na 50 mg denně. Maximální dávka je 200 mg denně.
Dospívající ve věku 13-17 let: doporučená zahajovací dávka je 50 mg denně. Maximální dávka
je 200 mg denně.

Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, sdělte to svému lékaři a řiďte se jeho instrukcemi.

Váš lékař určí, jak dlouho máte tento lék užívat. To záleží na charakteru Vašeho onemocnění a na Vaší
odpovědi na léčbu. Může trvat i několik týdnů, než se Vaše příznaky začnou zlepšovat.

Jestliže jste užil/a více přípravku Asentra, než jste měl/a
Jestliže náhodou užijete příliš mnoho přípravku Asentra, ihned informujte svého lékaře nebo
vyhledejte nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou obal od léku bez ohledu na to, zda tam ještě
nějaký lék zbývá.

Příznaky předávkování jsou ospalost, nucení na zvracení a zvracení, zvýšený tep, třes, neklid, závrať a
ve vzácných případech bezvědomí.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Asentra
Pokud náhodou zapomenete užít dávku, už ji neužívejte. Užijte až další dávku v obvyklou dobu.


6

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Asentra
Přípravek Asentra nevysazujte, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Před ukončením léčby tímto
přípravkem Vám Váš lékař bude postupně po několik týdnů snižovat dávku. Pokud náhle přestanete
tento lék užívat, můžete zaznamenat nežádoucí účinky, jako je závrať, otupělost, poruchy spánku,
neklid nebo úzkost, bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení a třes. Zaznamenáte-li některý z těchto
účinků nebo i jiné účinky po vysazení léčby přípravkem Asentra, konzultujte to se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Asentra nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je nucení na zvracení. Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a
často s pokračující léčbou vymizí.

Informujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li jakýkoli z následujících příznaků po užití tohoto
léku; tyto příznaky mohou být závažné.
- Objeví-li se u Vás závažná kožní vyrážka způsobující puchýře (erythema multiforme), (může
postihnout ústa a jazyk). Toto může být příznakem Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické
epidermální nekrolýzy (TEN). V těchto případech Vám Váš lékař ukončí léčbu.
- Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka, obtíže
s dýcháním, dýchavičnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů.
- Zaznamenáte-li neklid, zmatenost, průjem, zvýšenou teplotu nebo zvýšený krevní tlak,
nadměrné pocení a rychlý srdeční tep. Toto jsou příznaky serotoninového syndromu. Ve
vzácných případech se tento syndrom může objevit, užíváte-li současně se sertralinem i jiné
léky. Váš lékař Vám může léčbu ukončit.
- Zežloutne-li Vám kůže nebo oči, což může znamenat poškození jater.
- Zaznamenáte-li příznaky deprese se sebevražednými myšlenkami.
- Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Asentra pocit neklidu a nejste schopen/schopna
klidně stát nebo sedět. Kontaktujte svého lékaře, začnete-li se cítit neklidný/á.
- Máte-li záchvat (křečí).
- Procházíte-li manickou epizodou (viz bod 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete
přípravek Asentra užívat).

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u dospělých.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 uživatele z 10):
Nespavost, závrať, ospalost, bolest hlavy, průjem, pocit na zvracení, sucho v ústech, porucha
ejakulace, únava.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10):
Bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu,
deprese, pocit odcizení, noční můry, úzkost, neklid, nervozita, pokles sexuální touhy, skřípání
zubů,
mravenčení a brnění, třes, svalové napětí, neobvyklé chutě, nedostatek pozornosti,
poruchy zraku, zvonění v uších,


7

bušení srdce, návaly horka, zívání,
bolest břicha, zvracení, zácpa, trávicí obtíže, plynatost,
vyrážka, zvýšené pocení, bolest svalů, sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce, bolest na hrudi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):
Infekce horních cest dýchacích, rýma,
halucinace, pocit nepřiměřeně velkého štěstí, nedostatek zájmu, neobvyklé myšlení,
křeče, neovladatelné stahy svalů, porucha koordinace, nadměrné pohyby, ztráta paměti, snížená
citlivost, porucha řeči, závrať při vstávání, migréna,
bolest ucha, zrychlený srdeční tep, vysoký krevní tlak, návaly,
zúžení průdušek, dušnost, krvácení z nosu,
zánět jícnu, obtížné polykání, hemoroidy, nadměrná produkce slin, porucha jazyka, říhání,
otok oka, drobné tečkovité krvácení do kůže, ztráta vlasů, studený pot, suchá kůže, kopřivka,
zánět kloubů, svalová slabost, bolest zad, svalové záškuby,
močení v noci, neschopnost se vymočit, zvýšený objem moči, zvýšená četnost močení, potíže
s močením,
krvácení z pochvy, ženská sexuální dysfunkce, malátnost, zimnice, horečka, slabost, žízeň,
snížení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000):
Zánět žaludku, střev a střevních výchlipek, infekce ucha, nádory, zvětšení mízních uzlin,
vysoký cholesterol, nízká hladina krevního cukru,
fyzické příznaky v důsledku stresu nebo emocí, léková závislost, psychotické poruchy,
agresivita, nadměrná vztahovačnost, sebevražedné myšlenky, náměsíčnost, předčasná ejakulace,
bezvědomí, neobvyklé pohyby, potíže s pohybem, zvýšená citlivost, porucha smyslového
vnímání,
zelený oční zákal, porucha slzení, výpadek zorného pole, dvojité vidění, světloplachost, krev
v přední oční komoře, zvětšené zornice,
srdeční infarkt, pomalý srdeční tep, srdeční poruchy, slabý krevní oběh v horních a dolních
končetinách, stažení hrdla, zrychlené dýchání, zpomalené dýchání, hvízdavý zvuk při nádechu,
škytavka,
dehtovitě černá stolice, zánět sliznice dutiny ústní, vředy na jazyku, poruchy zubů, zánět jazyka,
vředy v ústech, porucha funkce jater,
různé záněty kůže někdy i s tvorbou puchýřů, změna struktury vlasu, změna pachu kůže,
poruchy kostí,
snížený objem moči, únik moči, opožděný začátek močení,
prodloužené silné menstruační krvácení, zánět vulvy a pochvy, zánět žaludu a předkožky
penisu, výtok z genitálu, přetrvávající bolestivé ztopoření penisu, sekrece z prsů,
kýla, snížená léková tolerance, poruchy chůze, zvýšení hodnot jaterních testů, poruchy
spermatu, zranění, roztažení cév,
sebevražedné myšlenky, sebevražedné chování: případy sebevražedných myšlenek a
sebevražedného chování byly hlášeny během léčby sertralinem nebo krátce po ukončení léčby
(viz bod 2).

Po uvedení sertralinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Pokles počtu bílých krvinek a krevních destiček, onemocnění způsobené nízkými hladinami
hormonů štítné žlázy, zvýšená hladina hormonu prolaktinu, nízká hladina sodíku v krvi, snížená
nebo zvýšená hladina krevního cukru,
děsivé sny,
pohybové poruchy (jako jsou nadměrné pohyby, zvýšené svalové napětí, potíže s chůzí a
ztuhlost, křeče a nedobrovolné pohyby svalů), mdloby, náhlá těžká bolest hlavy (jež může být
příznakem závažného stavu známého jako syndrom reverzibilní mozkové vazokonstrikce),
poruchy vidění, nestejné zornice, neobvyklé krvácení (jako je krvácení z nosu, žaludku, nebo
krev v moči), plicní onemocnění, které ovlivňuje tkáně a prostor kolem plicních váčků v plicích,


8

zánět slinivky břišní, závažné onemocnění jater, žlutá kůže a oči (žloutenka),
závažné kožní nežádoucí účinky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální
nekrolýza), otok kůže, citlivost kůže na světlo, svědění, bolest kloubů, svalové křeče, zvětšení
prsů, nepravidelná menstruace, otok končetin, porucha srážlivosti, zvýšená hladina cholesterolu
a závažné alergické reakce.

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících:
V klinických studiích u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky obecně podobné těm pozorovaným
u dospělých (viz výše). Nejčastější nežádoucí účinky u dětí a dospívajících byly bolest hlavy,
nespavost, průjem a pocit na zvracení.

Příznaky, které se mohou vyskytnout po ukončení léčby
Ukončíte-li náhle užívání tohoto přípravku, můžete zaznamenat nežádoucí účinky jako je závrať,
necitlivost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a třes (viz
bod 3. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Asentra).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ASENTRA

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Asentra nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Asentra obsahuje

- Léčivou látkou je sertralin. Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralini hydrochloridum 55,95 mg
nebo 111,9 mg, což odpovídá sertralinum 50 mg nebo 100 mg.
- Pomocnými látkami jsou: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa,
sodná sůl karboxymethylškrobu, hyprolosa, mastek, magnesium-stearát, potahová soustava opadry
bílá 03H28758.

Jak přípravek Asentra vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou bílé, kulaté, potahované, se zkosenými hranami, na jedné straně půlicí rýha.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

K dispozici jsou krabičky po 28, 56 a 84 tabletách balených v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


9

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
18.9.2013

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro
kontrolu léčiv (www.sukl.cz).Recenze

Recenze produktu ASENTRA 100 28X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ASENTRA 100 28X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám