Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na srdce a cévy » Léky na nemoci cév

ASCORUTIN 50 potahovaných tablet - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12388

92 % 41 recenzí

K léčbě zvýšené lámavosti a propustnosti krevních vlásečnic různého původu.

Více informací

54
Běžná cena: 59 Kč, Ušetříte: 8 % (5 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (41)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě zvýšené lámavosti a propustnosti krevních vlásečnic různého původu.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: ASCORUTIN
Kód výrobku: 12388
Kód EAN: 8584005121400
Kód SÚKL: 96303
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Přípravek se používá k léčbě zvýšené lámavosti a propustnosti krevních vlásečnic různého původu, hlavně při nedostatku vitamínu C (kyseliny askorbové) v organismu, při chorobné krvácivosti na cévním podkladě, k ovlivnění místních příznaků krvácení při diabetické retinopatii (změny na sítnici při cukrovce), při zvýšeném počtu červených krvinek, při zánětu střeva s tvorbou vředů.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls26747/2009 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ASCORUTIN 

potahované tablety 

rutosidum trihydricum/acidum ascorbicum 

 
Přečtete si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře, nebo lékárníka. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Ascorutin a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ascorutin užívat 
3.  Jak se přípravek Ascorutin užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Ascorutin uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ascorutin a k čemu se používá 

 
Přípravek  Ascorutin  se  používá  k  léčbě  zvýšené  lomivosti  a  propustnosti  krevních  vlásečnic  při 
nedostatku vitaminu C (kyseliny askorbové) v organismu. 
Ascorutin  je  přípravek,  jehož  obě  léčivé  látky  –  rutosid  a  kyselina  askorbová  –  upravují  zvýšenou 
lomivost a propustnost krevních vlásečnic. 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit se svým lékařem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ascorutin užívat 

 
Neužívejte přípravek Ascorutin: 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6); 

   jestliže jste těhotná. 

 
Upozornění a opatření 
Při  dlouhodobém  podávání  vysokých  dávek  se  mohou   tvořit  ledvinové  kameny,  hlavně  u  pacientů 
se zvýšenou hladinou šťavelanů v krvi. 
U  pacientů  s nedostatkem  glukóza-6-fosfát-dehydrogenasy  (porucha  metabolismu  cukrů)  může 
v ojedinělých případech dojít k hemolýze (rozpadu krevních buněk). 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Ascorutin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Kyselina  askorbová  zvyšuje  vstřebávání  penicilinu,  železa  a  hormonu  ethinylestradiolu  z trávicího 
traktu. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost léků tlumících krevní srážlivost (antikoagulancií) 
a  vstřebávání  vitaminu  B

12

.  Opatrnosti  je  třeba  při  současném  užívání  s kyselinou  salicylovou, 

sulfonamidy a kotrimoxazolem (léky užívané při některých bakteriálních infekcích). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujte otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek se v těhotenství nesmí užívat. 
O užívání přípravku Ascorutin během kojení rozhoduje lékař. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ascorutin obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým ošetřujícím 
lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ascorutin užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Nedoporučí-li Vám lékař jinak, užívají dospělí 1 – 2 tablety 3krát denně, děti od 3 let 1  – 2 tablety 
denně. 
Ascorutin můžete užívat s jídlem, po jídle a také nalačno. 
 
Bez porady s lékařem užívejte tento přípravek nejdéle 1 týden.  
Při dobré snášenlivosti lze Ascorutin užívat dlouhodobě, v takovém případě je však nutné délku léčby 
konzultovat s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ascorutinu, než jste měl(a) 
Při  masivním  předávkování  (několik  gramů)  kyselinou  askorbovou  se  může  vyskytnout  přechodný 
průjem.  Při  opakovaném  podání  velkých  dávek  a  při  současném  poškození  ledvin  dochází 
ke zvýšenému vylučování šťavelanů do moči s následnou tvorbou ledvinných kamenů. 
Při předávkování anebo náhodném užití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Ascorutin 
Zapomenete-li  užít  tabletu  (tablety)  přípravku  Ascorutin  neznepokojujte  se,  zapomenutou  dávku 
vynechejte a pokračujte v užívání příští pravidelnou dávkou. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Nežádoucí  účinky  se  při  doporučeném  dávkování  vyskytují  vzácně  (možnost  výskytu  u  méně  než 
1 pacienta z 1000). Může se vyskytnout: 

  Hemolýza (rozpad krevních buněk u pacientů s nedostatkem glukosa-6-fosfát-dehydrogenasy). 

  Astmatický záchvat (u alergických pacientů). 

  Nevolnost, zvracení, při vysokých dávkách podráždění sliznice jícnu a žaludku. 

  Přítomnost  cukru  v  moči,  zvýšené  vylučování  šťavelanů  močí,  při  užívání  vysokých  dávek 

ojediněle možnost  vzniku  ledvinových  kamenů.  U  pacientů  s těžkou  poruchou  funkce  ledvin 
(včetně  pacientů  v pravidelném  hemodialyzačním  programu)  může  pravidelné  užívání  kyseliny 
askorbové vést k zvýšené hladině šťavelanů v krvi a případnému srážení šťavelanů v ledvinách. 

  Kožní alergické reakce, vyrážka. 

  Reakce přecitlivělosti. 

 
Výskyt jiných nežádoucích účinků je při doporučeném dávkování nepravděpodobný. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Ascorutin uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem 
a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  dopadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ascorutin obsahuje 
Léčivými  látkami  jsou  rutosidum  trihydricum  20  mg  a  acidum  ascorbicum  100  mg  v  1  potahované 
tabletě. 
Pomocnými látkami jsou citronan vápenatý, monohydrát laktosy, bramborový škrob, hydrogenovaný 
ricinový 

olej, 

želatina, 

kukuřičný 

škrob, 

potahová 

soustava 

Sepifilm 

752 

bílá: 

hydroxypropylmethylcelulosa, mikrokrystalická celulosa, makrogol-stearát, oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek Ascorutin vypadá a co obsahuje toto balení 
Ascorutin jsou téměř bílé až krémově zbarvené tablety čočkovitého tvaru. 

Velikost balení 50 potahovaných tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika. 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.3.2016. 
 

Recenze (41)

Recenze produktu ASCORUTIN 50 potahovaných tablet

Recenze od 41 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

spolehlivé, vždy mám doma nejméně jedno balení

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Synovi pomohl s krvácením z nosu.

100 %

100 %

100 %

100 %

máme vyzkoušeno, používáme, funguje velmi dobře proti krvácivosti u dětí.

Diskuze

Diskuze k produktu ASCORUTIN 50 potahovaných tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Přidejte ještě ...

Zkušenosti uživatelů

Vladimíra B.

100 % 01/08/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám