Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHAUVIN ANKERPHARM GMBH, BERLÍN
Kód výrobku: 16154
Kód EAN: 4029835000104
Kód SÚKL: 32556
Držitel rozhodnutí: CHAUVIN ANKERPHARM GMBH, BERLÍN
Přípravek Arutimol užívají pacienti se zvýšeným nitroočním tlakem (oční hypertenze), zeleným zákalem (glaukomem) s otevřeným komorovým úhlem, zeleným zákalem po odstranění oční čočky (afakický glaukom). V případě, že nepostačují jiné způsoby léčby, je Arutimol indikován u dětského glaukomu.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls18733/2008
a příloha k sp.zn.: sukls217307/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
Rp.
Arutimol 0,50 %
oční kapky, roztok
(timololi maleas)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Arutimol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arutimol používat
3. Jak se přípravek Arutimol používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Arutimol uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK ARUTIMOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je přípravek Arutimol
Léčivá látka timolol snižuje nitrooční tlak bez ovlivnění šířky zornice.
Arutimol se používá k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku (oční hypertenze), zeleného zákalu
(glaukomu) s otevřeným komorovým úhlem, zeleného zákalu po odstranění oční čočky (afakický
glaukom). V případě, že nepostačují jiné způsoby léčby, je Arutimol indikován u dětského glaukomu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ARUTIMOL
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Arutimol:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na timolol (léčivá látka přípravku) nebo na kteroukoliv další složku
přípravku
- pokud trpíte bronchiální hyperreaktivitou (zvýšená reakční pohotovost průdušek),
průduškovým astmatem, chronickým zánětem průdušek,
- pokud trpíte bradykardií (zpomalení srdeční frekvence), srdečním AV-blokem 2. a 3. stupně
(porucha přenosu podnětu mezi předsíněmi a komorami srdce), nekompenzovanou srdeční
slabostí, srdečním šokem,
- pokut máte těžký alergický zánět nosní sliznice,
- pokud trpíte dystrofickými poruchami rohovky (poruchy výživy rohovky)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí
pokud jste těhotná nebo kojící
při podávání přípravku novorozencům a nedonošeným jedincům. Kvůli možnosti působení na
centrální nervovou soustavu se podávání přípravku nedoporučuje.
při použití u malých dětí
pokud nosíte měkké kontaktní čočky, neboť jedna z pomocných látek, benzalkonium-chlorid,
způsobuje jejich zabarvení. Nosíte-li tvrdé kontaktní čočky, musíte je před nakapáním Arutimolu
vyjmout a znovu nasadit za 15 minut po jeho aplikaci.
2/3
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Arutimol se mohou vzájemně ovlivňovat s účinky jiných současně užívaných léků.
Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které jste do nedávné doby užívali, současně
užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i volně prodejných.
Při současném používání očních kapek Arutimol s očními kapkami obsahující adrenalin může dojít
k rozšíření zornice. Současná aplikace Arutimolu a očních kapek, které obsahují pilokarpin nebo
adrenalin, účinek Arutimolu zvyšuje. Při současném celkovém používání betablokátorů může dojít
k vzájemnému zvýšení působení na oko i krevní oběh.
Při současném užívání Arutimolu a léků, které se užívají při léčbě hypertenze (vysoký krevní tlak)
nebo některých srdečních onemocnění (blokátory vápníkových kanálů, betablokátory, přípravky
obsahující reserpin) se jako nežádoucí účinek může vyskytnout snížení krevního tlaku nebo značné
zpomalení srdeční frekvence.
Těhotenství a kojení
K používání přípravku Arutimol v období těhotenství a kojení není k dispozici dostatečné množství
informací. Proto má být při použití přípravku těhotnými a kojícími ženami přísně posouzen poměr
přínosu a rizika této léčby.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Arutimol může i při dávkování podle návodu ovlivnit přesnost vidění, a proto při jeho
používání můžete řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo vykonávat jiné obdobné činnosti
vyžadující zvýšenou pozornost, soustředění a koordinaci pohybů, pouze se souhlasem lékaře.
Důležité informace o některých složkách Arutimolu
Tento léčivý přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění oka. Vyvarujte
se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Před aplikací vyjměte kontaktní čočky a
vyčkejte alespoň 15 minut před opětovným nasazením. Konzervační látka benzalkonium-chlorid
obarvuje měkké kontaktní čočky..
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ARUTIMOL POUŽÍVÁ
Dávkování přípravku vždy určuje lékař. Pokud není stanoveno jinak, vkapává se 2x denně (ráno a
večer) 1 kapka Arutimolu do spojivkového vaku. Podle účinku přípravku může lékař upravit dávkování
jen na 1 kapku denně, případně může doporučit používání Arutimolu koncentrovanějšího, nebo doplnit
léčbu o další přípravek, který snižuje nitrooční tlak.
Při aplikaci do oka trochu odtáhněte dolní oční víčko, lahvičku držte kapacím otvorem směrem dolů a
opatrně lahvičku stlačujte, až do odtaženého víčka vkápne jedna kapka. Na okamžik oko zavřete, aby
se mohla kapka dobře rozestřít. Po použití lahvičku opět pevně uzavřete, abyste zabránili pronikání
nečistot.
Mále-li jakékoliv další dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Arutimol nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého.
Oční nežádoucí účinky:
Mohou se vyskytnout: podráždění očí jako např. zánět spojivek, rohovky, okrajů víček nebo pocit
suchosti oka či poruchy vidění, ojediněle dvojité vidění nebo i poklesnutí horního víčka.
Celkové nežádoucí účinky:
Může docházet k pocitům slabosti a nevolnosti a ojediněle k bolestem hlavy, závratím, stavům
rozladěnosti nebo se mohou objevit jiné známky snížené činnosti mozku.
Dýchací cesty - Arutimol 0,5% může zvýšit odpor dýchacích cest. U nemocných se sklonem ke
křečovým reakcím průdušek se může vyskytnout dušnost.
Kůže - Jako důsledek přecitlivělosti se mohou objevit kožní vyrážky nebo kopřivka.
3/3
Krevní oběh - zvláště u nemocných s onemocněním srdce a krevního oběhu se mohou vyskytnout
zpomalení nebo nepravidelnost tepu, pokles krevního tlaku, bušení srdce, AV-blok (poruchy srdeční
frekvence), srdeční slabost, poruchy prokrvení mozku. Ve zcela výjimečných případech se objevily
nežádoucí účinky jako zástava srdce či mozková mrtvice.
Většina nežádoucích účinků se projeví během léčby. Pokud zaznamenáte jakýkoliv z těchto účinků
nebo jakýkoliv jiný účinek, informujte o tom svého lékaře. V případě, že se jakýkoli z těchto účinků
stane závažným, nebo pokud zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této
příbalové informaci, prosím, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ARUTIMOL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C; lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na lahvičce a obalu. Po prvním
otevření nepoužívejte déle jak 4 týdny. Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nesmí být likvidován odhozením do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
zlikvidovat léky, které již nepotřebujete. Toto opatření přispívá k ochraně životního prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Arutimol obsahuje
Léčivá látka je timololi maleas 6,83 mg (odpovídá 5,0 mg timololu) v 1 ml (= 24 kapek) vodného
roztoku
Pomocné látky jsou roztok benzalkonium-chloridu (0,03 mg/1 ml), povidon, dihydrát dinatrium-edetátu,
dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na
injekci.
Jak Arutimol vypadá a co obsahuje toto balení:
Bezbarvá polyethylenová lahvička s kapátkem, bílý polyethylenový, šroubovací
uzávěr.
Obsahuje čirý bezbarvý rozok.
Velikost balení: 1x 5 ml, 3x 5 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Chauvin ankerpharm GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlín, Německo
Zástupce držitele rozhodnutí v České republice:
Chauvin ankerpharm GmbH, oranizační složka, V Domově 71, 130 00 Praha 3.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.12. 2010

Recenze

Recenze produktu ARUTIMOL 0,50% 3X5ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ARUTIMOL 0,50% 3X5ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze